Apollodorus, Argonautica, book 4 1:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 1:)

Αὐτὴ νῦν κάματόν γε, θεά, καὶ δήνεα κούρησ Κολχίδοσ ἔννεπε, Μοῦσα, Διὸσ τέκοσ. ἦ γὰρ ἔμοιγε ἀμφασίῃ νόοσ ἔνδον ἑλίσσεται ὁρμαίνοντι, ἢ ἔμεν ἄτησ πῆμα δυσίμερον, ἦ τόγ’ ἐνίσπω φύζαν ἀεικελίην, ᾗ κάλλιπεν ἔθνεα Κόλχων. Ἤτοι ὁ μὲν δήμοιο μετ’ ἀνδράσιν, ὅσσοι ἄριστοι, παννύχιοσ δόλον αἰπὺν ἐπὶ σφίσι μητιάασκεν οἷσιν ἐνὶ μεγάροισ, στυγερῷ ἐπὶ θυμὸν ἀέθλῳ Αἰήτησ ἄμοτον κεχολωμένοσ· οὐδ’ ὅγε πάμπαν θυγατέρων τάδε νόσφιν ἑῶν τελέεσθαι ἐώλπει. Τῇ δ’ ἀλεγεινότατον κραδίῃ φόβον ἔμβαλεν Ἥρη· τρέσσεν δ’, ἠύτε τισ κούφη κεμάσ, ἥν τε βαθείησ τάρφεσιν ἐν ξυλόχοιο κυνῶν ἐφόβησεν ὁμοκλή. αὐτίκα γὰρ νημερτὲσ ὀίσσατο, μή μιν ἀρωγὴν ληθέμεν, αἶψα δὲ πᾶσαν ἀναπλήσειν κακότητα. τάρβει δ’ ἀμφιπόλουσ ἐπιίστορασ· ἐν δέ οἱ ὄσσε πλῆτο πυρόσ, δεινὸν δὲ περιβρομέεσκον ἀκουαί. πυκνὰ δὲ λευκανίησ ἐπεμάσσατο, πυκνὰ δὲ κουρὶξ ἑλκομένη πλοκάμουσ γοερῇ βρυχήσατ’ ἀνίῃ. καί νύ κεν αὐτοῦ τῆμοσ ὑπὲρ μόρον ὤλετο κούρη, φάρμακα πασσαμένη, Ἥρησ δ’ ἁλίωσε μενοινάσ, εἰ μή μιν Φρίξοιο θεὰ σὺν παισὶ φέβεσθαι ὦρσεν ἀτυζομένην· πτερόεισ δέ οἱ ἐν φρεσὶ θυμὸσ ἰάνθη· μετὰ δ’ ἥγε παλίσσυτοσ ἀθρόα κόλπων φάρμακα πάντ’ ἄμυδισ κατεχεύατο φωριαμοῖο. κύσσε δ’ ἑόν τε λέχοσ καὶ δικλίδασ ἀμφοτέρωθεν σταθμούσ, καὶ τοίχων ἐπαφήσατο, χερσί τε μακρὸν ῥηξαμένη πλόκαμον, θαλάμῳ μνημήια μητρὶ κάλλιπε παρθενίησ, ἀδινῇ δ’ ὀλοφύρατο φωνῇ· "Τόνδε τοι ἀντ’ ἐμέθεν ταναὸν πλόκον εἶμι λιποῦσα, μῆτερ ἐμή· χαίροισ δὲ καὶ ἄνδιχα πολλὸν ἰούσῃ· χαίροισ Χαλκιόπη, καὶ πᾶσ δόμοσ. αἴθε σε πόντοσ, ξεῖνε, διέρραισεν, πρὶν Κολχίδα γαῖαν ἱκέσθαι. " Ὧσ ἄρ’ ἔφη· βλεφάρων δὲ κατ’ ἀθρόα δάκρυα χεῦεν. οἱή δ’ ἀφνειοῖο διειλυσθεῖσα δόμοιο ληιάσ, ἥν τε νέον πάτρησ ἀπενόσφισεν αἶσα, οὐδέ νύ πω μογεροῖο πεπείρηται καμάτοιο, ἀλλ’ ἔτ’ ἀηθέσσουσα δύησ καὶ δούλια ἔργα εἶσιν ἀτυζομενη χαλεπὰσ ὑπὸ χεῖρασ ἀνάσσησ· τοίη ἄρ’ ἱμερόεσσα δόμων ἐξέσσυτο κούρη. τῇ δὲ καὶ αὐτόματοι θυρέων ἱπόειξαν ὀχῆεσ, ὠκείαισ ἄψορροι ἀναθρώσκοντεσ ἀοιδαῖσ. γυμνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινὰσ θέεν οἴμουσ, λαιῇ μὲν χερὶ πέπλον ἐπ’ ὀφρύσιν ἀμφὶ μέτωπα στειλαμένη καὶ καλὰ παρήια, δεξιτερῇ δὲ ἄκρην ὑψόθι πέζαν ἀερτάζουσα χιτῶνοσ. καρπαλίμωσ δ’ ἀίδηλον ἀνὰ στίβον ἔκτοθι πύργων ἄστεοσ εὐρυχόροιο φόβῳ ἵκετ’· οὐδέ τισ ἔγνω τήνγε φυλακτήρων, λάθε δέ σφεασ ὁρμηθεῖσα. ἔνθεν ἴμεν νηόνδε μάλ’ ἐφράσατ’· οὐ γὰρ ἀίδρισ ἠε͂ν ὁδῶν, θαμὰ καὶ πρὶν ἀλωμένη ἀμφί τε νεκρούσ, ἀμφί τε δυσπαλέασ ῥίζασ χθονόσ, οἱᾶ γυναῖκεσ φαρμακίδεσ· τρομερῷ δ’ ὑπὸ δείματι πάλλετο θυμόσ. τὴν δὲ νέον Τιτηνὶσ ἀνερχομένη περάτηθεν φοιταλέην ἐσιδοῦσα θεὰ ἐπεχήρατο Μήνη ἁρπαλέωσ, καὶ τοῖα μετὰ φρεσὶν ᾗσιν ἐείπεν·

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION