Apollodorus, Argonautica, book 3 20:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 20:)

Ηἔλιοσ μὲν ἄπωθεν ἐρεμνὴν δύετο γαῖαν ἑσπέριοσ, νεάτασ ὑπὲρ ἄκριασ Αἰθιοπήων· Νὺξ δ’ ἵπποισιν ἔβαλλεν ἔπι ζυγά· τοὶ δὲ χαμεύνασ ἔντυον ἡρ́ωεσ παρὰ πείσμασιν. αὐτὰρ Ιἤσων αὐτίκ’ ἐπεί ῥ’ Ἑλίκησ εὐφεγγέοσ ἀστέρεσ Ἄρκτου ἔκλιθεν, οὐρανόθεν δὲ πανεύκηλοσ γένετ’ αἰθήρ, βῆ ῥ’ ἐσ ἐρημαίην, κλωπήιοσ ἠύτε τισ φώρ, σὺν πᾶσιν χρήεσσι· πρὸ γάρ τ’ ἀλέγυνεν ἕκαστα ἠμάτιοσ· θῆλυν μὲν ὀίν, γάλα τ’ ἔκτοθι ποίμνησ Ἄργοσ ἰὼν ἤνεικε· τὰ δ’ ἐξ αὐτῆσ ἕλε νηόσ. ἀλλ’ ὅτε δὴ ἴδε χῶρον, ὅτισ πάτου ἔκτοθεν ἠε͂ν ἀνθρώπων, καθαρῇσιν ὑπεύδιοσ εἱαμενῇσιν, ἔνθ’ ἤτοι πάμπρωτα λοέσσατο μὲν ποταμοῖο εὐαγέωσ θείοιο τέρεν δέμασ· ἀμφὶ δὲ φᾶροσ ἕσσατο κυάνεον, τό ῥά οἱ πάροσ ἐγγυάλιξεν Λημνιὰσ Ὑψιπύλη, ἀδινῆσ μνημήιον εὐνῆσ. πήχυιον δ’ ἄρ’ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξασ νήησε σχίζασ, ἐπὶ δ’ ἀρνειοῦ τάμε λαιμόν, αὐτόν τ’ εὖ καθύπερθε τανύσσατο· δαῖε δὲ φιτρουσ πῦρ ὑπένερθεν ἱείσ, ἐπὶ δὲ μιγάδασ χέε λοιβάσ, Βριμὼ κικλήσκων Ἑκάτην ἐπαρωγὸν ἀέθλων. καί ῥ’ ὁ μὲν ἀγκαλέσασ πάλιν ἔστιχεν· ἡ δ’ ἀίουσα κευθμῶν ἐξ ὑπάτων δεινὴ θεὸσ ἀντεβόλησεν ἱροῖσ Αἰσονίδαο· πέριξ δέ μιν ἐστεφάνωντο σμερδαλέοι δρυΐνοισι μετὰ πτόρθοισι δράκοντεσ. στράπτε δ’ ἀπειρέσιον δαΐδων σέλασ· ἀμφὶ δὲ τήνγε ὀξείῃ ὑλακῇ χθόνιοι κύνεσ ἐφθέγγοντο. πίσεα δ’ ἔτρεμε πάντα κατὰ στίβον· αἱ δ’ ὀλόλυξαν νύμφαι ἑλειονόμοι ποταμηίδεσ, αἳ περὶ κείνην Φάσιδοσ εἱαμενὴν Ἀμαραντίου εἱλίσσονται. Αἰσονίδην δ’ ἤτοι μὲν ἕλεν δέοσ, ἀλλά μιν οὐδ’ ὧσ ἐντροπαλιζόμενον πόδεσ ἔκφερον, ὄφρ’ ἑτάροισιν μίκτο κιών· ἤδη δὲ φόωσ νιφόεντοσ ὕπερθεν Καυκάσου ἠριγενὴσ Ηὢσ βάλεν ἀντέλλουσα. Καὶ τότ’ ἄρ’ Αἰήτησ περὶ μὲν στήθεσσιν ἑέστο θώρηκα στάδιον, τόν οἱ πόρεν ἐξεναρίξασ σφωιτέραισ Φλεγραῖον Ἄρησ ὑπὸ χερσὶ Μίμαντα· χρυσείην δ’ ἐπὶ κρατὶ κόρυν θέτο τετραφάληρον, λαμπομένην οἱο͂́ν τε περίτροχον ἔπλετο φέγγοσ ἠελίου, ὅτε πρῶτον ἀνέρχεται Ὠκεανοῖο. ἂν δὲ πολύρρινον νώμα σάκοσ, ἂν δὲ καὶ ἔγχοσ δεινόν, ἀμαιμάκετον· τὸ μὲν οὔ κέ τισ ἄλλοσ ὑπέστη ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἰο͂σ ἐναντίβιον πολέμιξεν. τῷ δὲ καὶ ὠκυπόδων ἵππων εὐπηγέα δίφρον ἔσχε πέλασ Φαέθων ἐπιβήμεναι· ἂν δὲ καὶ αὐτὸσ βήσατο, ῥυτῆρασ δὲ χεροῖν ἔχεν. ἐκ δὲ πόληοσ ἤλασεν εὐρεῖαν κατ’ ἀμαξιτόν, ὥσ κεν ἀέθλῳ παρσταίη· σὺν δέ σφιν ἀπείριτοσ ἔσσυτο λαόσ. οἱο͂σ δ’ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐσ ἀγῶνα ἁρ́μασιν ἐμβεβαώσ, ἢ Ταίναρον, ἢ ὅγε Λέρνησ ὕδωρ, ἠὲ κατ’ ἄλσοσ Υἁντίου Ὀγχηστοῖο, καί τε Καλαύρειαν μετὰ δῆθ’ ἅμα νίσσεται ἵπποισ, Πέτρην θ’ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν· τοῖοσ ἄρ’ Αἰήτησ Κόλχων ἀγὸσ ἠε͂ν ἰδέσθαι.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION