Apollodorus, Argonautica, book 3 11:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 11:)

Τόφρα δὲ μητέρ’ ἑήν, μετιὼν δόμον Αἰήταο, Ἄργοσ παντοίοισι παρηγορέεσκ’ ἐπέεσσιν, Μήδειαν λίσσεσθαι ἀμυνέμεν· ἡ δὲ καὶ αὐτὴ πρόσθεν μητιάασκε· δέοσ δέ μιν ἴσχανε θυμόν, μή πωσ ἠὲ παρ’ αἶσαν ἐτώσια μειλίξαιτο πατρὸσ ἀτυζομένην ὀλοὸν χόλον, ἠὲ λιτῇσιν ἑσπομένησ ἀρίδηλα καὶ ἀμφαδὰ ἔργα πέλοιτο. Κούρην δ’ ἐξ ἀχέων ἀδινὸσ κατελώφεεν ὕπνοσ λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆεσ, οἱᾶ́ τ’ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι. τὸν ξεῖνον δ’ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἀέθλον, οὔτι μάλ’ ὁρμαίνοντα δέροσ κριοῖο κομίσσαι, οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο κουριδίην παράκοιτιν· ὀίετο δ’ ἀμφὶ βόεσσιν αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλ’ εὐμαρέωσ πονέεσθαι· σφωιτέρουσ δὲ τοκῆασ ὑποσχεσίησ ἀθερίζειν, οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόασ, ἀλλά οἱ αὐτῷ προύθεσαν· ἐκ δ’ ἄρα τοῦ νεῖκοσ πέλεν ἀμφήριστον πατρί τε καὶ ξείνοισ· αὐτῇ δ’ ἐπιέτρεπον ἄμφω τὼσ ἔμεν, ὥσ κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν. ἡ δ’ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων, εἵλετο· τοὺσ δ’ ἀμέγαρτον ἄχοσ λάβεν, ἐκ δ’ ἐβόησαν χωόμενοι· τὴν δ’ ὕπνοσ ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν. παλλομένη δ’ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τ’ ἀμφί τε τοίχουσ πάπτηνεν θαλάμοιο· μόλισ δ’ ἐσαγείρατο θυμὸν ὡσ πάροσ ἐν στέρνοισ, ἀδινὴν δ’ ἀνενείκατο φωνήν· "Δειλὴ ἐγών, οἱο͂́ν με βαρεῖσ ἐφόβησαν ὄνειροι. δείδια, μὴ μέγα δή τι φέρῃ κακὸν ἥδε κέλευθοσ ἡρώων. περί μοι ξείνῳ φρένεσ ἠερέθονται. μνάσθω ἑὸν κατὰ δῆμον Ἀχαιίδα τηλόθι κούρην ἄμμι δὲ παρθενίη τε μέλοι καὶ δῶμα τοκήων. ἔμπα γε μὴν θεμένη κύνεον κέαρ, οὐκέτ’ ἄνευθεν αὐτοκασιγνήτησ πειρήσομαι, εἴ κέ μ’ ἀέθλῳ χραισμεῖν ἀντιάσῃσιν, ἐπὶ σφετέροισ ἀχέουσα παισί· τό κέν μοι λυγρὸν ἐνὶ κραδίῃ σβέσαι ἄλγοσ. " Ἦ ῥα, καὶ ὀρθωθεῖσα θύρασ ὠίξε δόμοιο, νήλιποσ, οἰέανοσ· καὶ δὴ λελίητο νέεσθαι αὐτοκασιγνήτηνδε, καὶ ἑρ́κεοσ οὐδὸν ἄμειψεν. δὴν δὲ καταυτόθι μίμνεν ἐνὶ προδόμῳ θαλάμοιο, αἰδοῖ ἐεργομένη· μετὰ δ’ ἐτράπετ’ αὖτισ ὀπίσσω στρεφθεῖσ’· ἐκ δὲ πάλιν κίεν ἔνδοθεν, ἄψ τ’ ἀλέεινεν εἴσω· τηΰσιοι δὲ πόδεσ φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα· ἤτοι ὅτ’ ἰθύσειεν, ἔρυκέ μιν ἔνδοθεν αἰδώσ· αἰδοῖ δ’ ἐργομένην θρασὺσ ἵμεροσ ὀτρύνεσκεν. τρὶσ μὲν ἐπειρήθη, τρὶσ δ’ ἔσχετο, τέτρατον αὖτισ λέκτροισιν πρηνὴσ ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα. ὡσ δ’ ὅτε τισ νύμφη θαλερὸν πόσιν ἐν θαλάμοισιν μύρεται, ᾧ μιν ὄπασσαν ἀδελφεοὶ ἠδὲ τοκῆεσ, οὐδέ τί πω πάσαισ ἐπιμίσγεται ἀμφιπόλοισιν αἰδοῖ ἐπιφροσύνῃ τε· μυχῷ δ’ ἀχέουσα θαάσσει· τὸν δέ τισ ὤλεσε μοῖρα, πάροσ ταρπήμεναι ἄμφω δήνεσιν ἀλλήλων· ἡ δ’ ἔνδοθι δαιομένη περ σῖγα μάλα κλαίει χῆρον λέχοσ εἰσορόωσα, μή μιν κερτομέουσαι ἐπιστοβέωσι γυναῖκεσ· τῇ ἰκέλη Μήδεια κινύρετο. τὴν δέ τισ ἄφνω μυρομένην μεσσηγὺσ ἐπιπρομολοῦσ’ ἐνόησεν δμωάων, ἥ οἱ ἑπέτισ πέλε κουρίζουσα· Χαλκιόπῃ δ’ ἤγγειλε παρασχεδόν· ἡ δ’ ἐνὶ παισὶν ἧστ’ ἐπιμητιόωσα κασιγνήτην ἀρέσασθαι. ἀλλ’ οὐδ’ ὧσ ἀπίθησεν, ὅτ’ ἔκλυεν ἀμφιπόλοιο μῦθον ἀνώιστον· διὰ δ’ ἔσσυτο θαμβήσασα ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε διαμπερέσ, ᾧ ἔνι κούρη κέκλιτ’ ἀκηχεμένη, δρύψεν δ’ ἑκάτερθε παρειάσ· ὡσ δ’ ἴδε δάκρυσιν ὄσσε πεφυρμένα, φώνησέν μιν·

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION