Apollodorus, Argonautica, book 3 8:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 8:)

Ὧσ ἄρ’ ἔφη· ὁ δὲ σῖγα ποδῶν πάροσ ὄμματα πήξασ ἧστ’ αὔτωσ ἄφθογγοσ, ἀμηχανέων κακότητι. βουλὴν δ’ ἀμφὶ πολὺν στρώφα χρόνον, οὐδέ πῃ εἶχεν θαρσαλέωσ ὑποδέχθαι, ἐπεὶ μέγα φαίνετο ἔργον· ὀψε δ’ ἀμειβόμενοσ προσελέξατο κερδαλέοισιν· "Αἰήτη, μάλα τοί με δίκῃ περιπολλὸν ἐέργεισ. τῶ καὶ ἐγὼ τὸν ἀέθλον ὑπερφίαλόν περ ἐόντα τλήσομαι, εἰ καί μοι θανέειν μόροσ. οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλο ῥίγιον ἀνθρώποισι κακῆσ ἐπικείσετ’ ἀνάγκησ, ἥ με καὶ ἐνθάδε νεῖσθαι ἐπέχραεν ἐκ βασιλῆοσ. " Ὧσ φάτ’ ἀμηχανίῃ βεβολημένοσ· αὐτὰρ ὁ τόνγε σμερδαλέοισ ἐπέεσσι προσέννεπεν ἀσχαλόωντα· "Ἔρχεο νῦν μεθ’ ὅμιλον, ἐπεὶ μέμονάσ γε πόνοιο· εἰ δὲ σύγε ζυγὰ βουσὶν ὑποδδείσαισ ἐπαεῖραι, ἠὲ καὶ οὐλομένου μεταχάσσεαι ἀμήτοιο, αὐτῷ κεν τὰ ἕκαστα μέλοιτό μοι, ὄφρα καὶ ἄλλοσ ἀνὴρ ἐρρίγῃσιν ἀρείονα φῶτα μετελθεῖν. " Ἴσκεν ἀπηλεγέωσ· ὁ δ’ ἀπὸ θρόνου ὤρνυτ’ Ιἤσων, Αὐγείησ Τελαμών τε παρασχεδόν· εἵπετο δ’ Ἄργοσ οἰο͂σ, ἐπεὶ μεσσηγὺσ ἔτ’ αὐτόθι νεῦσε λιπέσθαι αὐτοκασιγνήτοισ· οἱ δ’ ἠίσαν ἐκ μεγάροιο. θεσπέσιον δ’ ἐν πᾶσι μετέπρεπεν Αἴσονοσ υἱὸσ κάλλεϊ καὶ χαρίτεσσιν· ἐπ’ αὐτῷ δ’ ὄμματα κούρη λοξὰ παρὰ λιπαρὴν σχομένη θηεῖτο καλύπτρην, κῆρ ἄχεϊ σμύχουσα· νόοσ δέ οἱ ἠύτ’ ὄνειροσ ἑρπύζων πεπότητο μετ’ ἴχνια νισσομένοιο. καί ῥ’ οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντεσ. Χαλκιόπη δὲ χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο καρπαλίμωσ θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει. αὔτωσ δ’ αὖ Μήδεια μετέστιχε· πολλὰ δὲ θυμῷ ὡρ́μαιν’, ὅσσα τ’ Ἔρωτεσ ἐποτρύνουσι μέλεσθαι. προπρὸ δ’ ἄρ’ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα, αὐτόσ θ’ οἱο͂σ ἐήν, οἱοίσί τε φάρεσιν ἕστο, οἱᾶ́ τ’ ἐείφ’, ὥσ θ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου, ὥσ τε θύραζε ἠιέν· οὐδέ τιν’ ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον· ἐν οὐάσι δ’ αἰὲν ὀρώρει αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονεσ, οὓσ ἀγόρευσεν. τάρβει δ’ ἀμφ’ αὐτῷ, μή μιν βόεσ ἠὲ καὶ αὐτὸσ Αἰήτησ φθίσειεν· ὀδύρετο δ’ ἠύτε πάμπαν ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰσ δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν· ἦκα δὲ μυρομένη λιγέωσ ἀνενείκατο μῦθον· "Τίπτε με δειλαίην τόδ’ ἔχει ἄχοσ; εἴθ’ ὅγε πάντων φθίσεται ἡρώων προφερέστατοσ, εἴτε χερείων, ἐρρέτω. ἦ μὲν ὄφελλεν ἀκήριοσ ἐξαλέασθαι. ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηί, πέλοιτο, οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον· εἰ δέ μιν αἶσα δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαείη, οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ. " Ἡ μὲν ἄρ’ ὧσ ἐόλητο νόον μελεδήμασι κούρη. οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν δήμου τε καὶ ἄστεοσ ἐκτὸσ ἔβησαν τὴν ὁδόν, ἣν τὸ πάροιθεν ἀνήλυθον ἐκ πεδίοιο, δὴ τότ’ Ιἤσονα τοῖσδε προσέννεπεν Ἄργοσ ἔπεσσιν·

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION