Apollodorus, Argonautica, book 3 4:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 4:)

Ἥρωεσ δ’ ἀπάνευθεν ἑῆσ ἐπὶ σέλμασι νηὸσ ἐν ποταμῷ καθ’ ἕλοσ λελοχημένοι ἠγορόωντο. αὐτὸσ δ’ Αἰσονίδησ μετεφώνεεν· οἱ δ’ ὑπάκουον ἠρέμασ ᾗ ἐνὶ χώρῃ ἐπισχερὼ ἑδριόωντεσ· "Ὦ φίλοι, ἤτοι ἐγὼ μὲν ὅ μοι ἐπιανδάνει αὐτῷ ἐξερέω· τοῦ δ’ ὔμμι τέλοσ κρηῆναι ἐοίκεν. ξυνὴ γὰρ χρειώ, ξυνοὶ δέ τε μῦθοι ἐάσιν πᾶσιν ὁμῶσ· ὁ δὲ σῖγα νόον βουλήν τ’ ἀπερύκων ἴστω καὶ νόστου τόνδε στόλον οἰο͂σ ἀπούρασ. ὧλλοι μὲν κατὰ νῆα σὺν ἔντεσι μίμνεθ’ ἕκηλοι· αὐτὰρ ἐγὼν ἐσ δώματ’ ἐλεύσομαι Αἰήταο, υἱᾶσ ἑλὼν Φρίξοιο δύω δ’ ἐπὶ τοῖσιν ἑταίρουσ. πειρήσω δ’ ἐπέεσσι παροίτερον ἀντιβολήσασ, εἴ κ’ ἐθέλοι φιλότητι δέροσ χρύσειον ὀπάσσαι, ἠε͂ καὶ οὔ, πίσυνοσ δὲ βίῃ μετιόντασ ἀτίσσει. ὧδε γὰρ ἐξ αὐτοῖο πάροσ κακότητα δαέντεσ φρασσόμεθ’, εἴτ’ ἄρηι συνοισόμεθ’ εἴτε τισ ἄλλη μῆτισ ἐπίρροθοσ ἔσται ἐεργομένοισιν ἀυτῆσ. μηδ’ αὔτωσ ἀλκῇ, πρὶν ἔπεσσί γε πειρηθῆναι, τόνδ’ ἀπαμείρωμεν σφέτερον κτέρασ. ἀλλὰ πάροιθεν λωίτερον μύθῳ μιν ἀρέσσασθαι μετιόντασ. πολλάκι τοι ῥέα μῦθοσ, ὅ κεν μόλισ ἐξανύσειεν ἠνορέη, τόδ’ ἔρεξε κατὰ χρέοσ, ᾗπερ ἐῴκει πρηΰνασ. ὁ δὲ καί ποτ’ ἀμύμονα Φρίξον ἔδεκτο μητρυιῆσ φεύγοντα δόλον πατρόσ τε θυηλάσ. πάντεσ ἐπεὶ πάντῃ καὶ ὅτισ μάλα κύντατοσ ἀνδρῶν, Ξεινίου αἰδεῖται Ζηνὸσ θέμιν ἠδ’ ἀλεγίζει. " Ὧσ φάτ’· ἐπῄνησαν δὲ νέοι ἔποσ Αἰσονίδαο πασσυδίῃ, οὐδ’ ἔσκε παρὲξ ὅτισ ἄλλο κελεύοι. καὶ τότ’ ἄρ’ υἱῆασ Φρίξου Τελαμῶνά θ’ ἕπεσθαι ὦρσε καὶ Αὐγείην· αὐτὸσ δ’ ἕλεν Ἑρμείαο σκῆπτρον· ἄφαρ δ’ ἄρα νηὸσ ὑπὲρ δόνακάσ τε καὶ ὕδωρ χέρσονδ’ ἐξαπέβησαν ἐπὶ θρῳσμοῦ πεδίοιο. Κιρκαῖον τόδε που κικλήσκεται· ἔνθα δὲ πολλαὶ ἑξείησ πρόμαλοί τε καὶ ἰτέαι ἐκπεφύασιν, τῶν καὶ ἐπ’ ἀκροτάτων νέκυεσ σειρῇσι κρέμανται δέσμιοι. εἰσέτι νῦν γὰρ ἄγοσ Κόλχοισιν ὄρωρεν ἀνέρασ οἰχομένουσ πυρὶ καιέμεν· οὐδ’ ἐνὶ γαίῃ ἔστι θέμισ στείλαντασ ὕπερθ’ ἐπὶ σῆμα χέεσθαι, ἀλλ’ ἐν ἀδεψήτοισι κατειλύσαντε βοείαισ δενδρέων ἐξάπτειν ἑκὰσ ἄστεοσ. ἠέρι δ’ ἴσην καὶ χθὼν ἔμμορεν αἶσαν, ἐπεὶ χθονὶ ταρχύουσιν θηλυτέρασ· ἡ γάρ τε δίκη θεσμοῖο τέτυκται. Τοῖσι δὲ νισσομένοισ Ἥρη φίλα μητιόωσα ἠέρα πουλὺν ἐφῆκε δι’ ἄστεοσ, ὄφρα λάθοιεν Κόλχων μυρίον ἔθνοσ ἐσ Αἰήταο κιόντεσ. ὦκα δ’ ὅτ’ ἐκ πεδίοιο πόλιν καὶ δώμαθ’ ἵκοντο Αἰήτεω, τότε δ’ αὖτισ ἀπεσκέδασεν νέφοσ Ἥρη. ἔσταν δ’ ἐν προμολῇσι τεθηπότεσ ἑρ́κε’ ἄνακτοσ εὐρείασ τε πύλασ καὶ κίονασ, οἳ περὶ τοίχουσ ἑξείησ ἄνεχον· θριγκὸσ δ’ ἐφύπερθε δόμοιο λαΐνεοσ χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει. εὔκηλοι δ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτ’ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο ἡμερίδεσ χλοεροῖσι καταστεφέεσ πετάλοισιν ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγ’ ἐθήλεον. αἱ δ’ ὑπὸ τῇσιν ἀέναοι κρῆναι πίσυρεσ ῥέον, ἃσ ἐλάχηνεν Ἥφαιστοσ. καί ῥ’ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι, ἡ δ’ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ· ἡ δ’ ἄρ’ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶσ δ’ ἀνιούσαισ κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλησ ἀνεκήκιε πέτρησ. τοῖ’ ἄρ’ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέοσ Αἰήταο τεχνήεισ Ἥφαιστοσ ἐμήσατο θέσκελα ἔργα. καί οἱ χαλκόποδασ ταύρουσ κάμε, χάλκεα δέ σφεων ἦν στόματ’, ἐκ δὲ πυρὸσ δεινὸν σέλασ ἀμπνείεσκον· πρὸσ δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντοσ ἄροτρον ἤλασεν, Ηἐλίῳ τίνων χάριν, ὅσ ῥά μιν ἵπποισ δέξατο, Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι. ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλοσ ἐλήλατο· τῇ δ’ ἐπὶ πολλαὶ δικλίδεσ εὐπηγεῖσ θάλαμοί τ’ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα· δαιδαλέη δ’ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο. λέχρισ δ’ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν. τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτισ καὶ ὑπείροχοσ ἠε͂ν, κρείων Αἰήτησ σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι· ἄλλῳ δ’ Ἄψυρτοσ ναῖεν πάισ Αἰήταο. τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν, Τηθύοσ Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν. καί μιν Κόλχων υἱε͂σ ἐπωνυμίην Φαέθοντα ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν. τοὺσ δ’ ἔχον ἀμφίπολοί τε καὶ Αἰήταο θύγατρεσ ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρ’ οἵγε ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν‐‐ Ἥρη γάρ μιν ἔρυκε δόμῳ· πρὶν δ’ οὔτι θάμιζεν ἐν μεγάροισ, Ἑκάτησ δὲ πανήμεροσ ἀμφεπονεῖτο νηόν, ἐπεί ῥα θεᾶσ αὐτὴ πέλεν ἀρήτειρα‐‐ καί σφεασ ὡσ ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν· ὀξὺ δ’ ἄκουσεν Χαλκιόπη· δμωαὶ δὲ ποδῶν προπάροιθε βαλοῦσαι νήματα καὶ κλωστῆρασ ἀολλέεσ ἔκτοθι πᾶσαι ἔδραμον. ἡ δ’ ἅμα τοῖσιν ἑοὺσ υἱῆασ ἰδοῦσα ὑψοῦ χάρματι χεῖρασ ἀνέσχεθεν· ὧσ δὲ καὶ αὐτοὶ μητέρα δεξιόωντο, καὶ ἀμφαγάπαζον ἰδόντεσ γηθόσυνοι· τοῖον δὲ κινυρομένη φάτο μῦθον·

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION