Apollodorus, Argonautica, book 1 19:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 1 19:)

Ἐκ δὲ τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἀέλλαι ἤμαθ’ ὁμοῦ νύκτασ τε δυώδεκα, τοὺσ δὲ καταῦθι ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ δ’ ἐνὶ νυκτὶ ὧλλοι μέν ῥα πάροσ δεδμημένοι εὐνάζοντο ὕπνῳ ἀριστῆεσ πύματον λάχοσ· αὐτὰρ Ἄκαστοσ Μόψοσ τ’ Ἀμπυκίδησ ἀδινὰ κνώσσοντασ ἔρυντο. ἡ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατοσ Αἰσονίδαο πωτᾶτ’ ἀλκυονὶσ λιγυρῇ ὀπὶ θεσπίζουσα λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων· συνέηκε δὲ Μόψοσ ἀκταίησ ὄρνιθοσ ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσασ. καὶ τὴν μὲν θεὸσ αὖτισ ἀπέτραπεν, ἷζε δ’ ὕπερθεν νηίου ἀφλάστοιο μετήοροσ ἀίξασα. τὸν δ’ ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖσ ἐνὶ κώεσιν οἰῶν. κινήσασ ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ τ’ ἐείπεν· "Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ’ ἱερὸν εἰσανιόντα Δινδύμου ὀκριόεντοσ ἐύθρονον ἱλάξασθαι μητέρα συμπάντων μακάρων· λήξουσι δ’ ἀέλλαι ζαχρηεῖσ· τοίην γὰρ ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα ἀλκυόνοσ ἁλίησ, ἥ τε κνώσσοντοσ ὕπερθεν σεῖο πέριξ τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται. ἐκ γὰρ τῆσ ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ’ ἕδοσ Οὐλύμποιο· καί οἱ, ὅτ’ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ, Ζεὺσ αὐτὸσ Κρονίδησ ὑποχάζεται. ὧσ δὲ καὶ ὧλλοι ἀθάνατοι μάκαρεσ δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν. " Ὧσ φάτο· τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἔποσ γένετ’ εἰσαϊόντι. ὤρνυτο δ’ ἐξ εὐνῆσ κεχαρημένοσ· ὦρσε δ’ ἑταίρουσ πάντασ ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίασ ἀγόρευεν. αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντεσ ἔνθεν ἐσ αἰπεινὴν ἄναγον βόασ οὔρεοσ ἄκρην. οἱ δ’ ἄρα λυσάμενοι Ιἑρῆσ ἐκ πείσματα πέτρησ ἤρεσαν ἐσ λιμένα Θρηίκιον· ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον, παυροτέρουσ ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντεσ. τοῖσι δὲ Μακριάδεσ σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη Θρηικίησ ἐνὶ χερσὶν ἑαῖσ προυφαίνετ’ ἰδέσθαι· φαίνετο δ’ ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι Μυσίαι· ἐκ δ’ ἑτέρησ ποταμοῦ ῥόοσ Αἰσήποιο ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείησ. ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύποσ ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ, πρόχνυ γεράνδρυον· τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο δαίμονοσ οὐρείησ ἱερὸν βρέτασ· ἔξεσε δ’ Ἄργοσ εὐκόσμωσ, καὶ δή μιν ἐπ’ ὀκριόεντι κολωνῷ ἵδρυσαν φηγοῖσιν ἐπηρεφὲσ ἀκροτάτῃσιν, αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται. βωμὸν δ’ αὖ χέραδοσ παρενήνεον· ἀμφὶ δὲ φύλλοισ στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίησ ἐμέλοντο Μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντεσ, ἐνναέτιν Φρυγίησ, Τιτίην θ’ ἅμα Κύλληνόν τε, οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι Μητέροσ Ἰδαίησ κεκλήαται, ὅσσοι ἐάσιν Δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέεσ, οὕσ ποτε νύμφη Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέοσ ἀμφοτέρῃσιν δραξαμένη γαίησ Οἰαξίδοσ ἐβλάστησεν. πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλασ Λἰσονίδησ γουνάζετ’ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν αἰθομένοισ· ἄμυδισ δὲ νέοι Ὀρφῆοσ ἀνωγῇ σκαίροντεσ βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο, καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥσ κεν ἰωὴ δύσφημοσ πλάζοιτο δι’ ἠέροσ, ἣν ἔτι λαοὶ κηδείῃ βασιλῆοσ ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγεσ ἱλάσκονται. ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖσ ἀνταίη δαίμων· τὰ δ’ ἐοικότα σήματ’ ἔγεντο. δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνησ ἄνθεα ποίησ. θῆρεσ δ’ εἰλυούσ τε κατὰ ξυλόχουσ τε λιπόντεσ οὐρῇσιν σαίνοντεσ ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο θῆκε τέρασ· ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν Δίνδυμον· ἀλλά σφιν τότ’ ἀνέβραχε διψάδοσ αὔτωσ ἐκ κορυφῆσ ἄλληκτον· Ιἠσονίην δ’ ἐνέπουσιν κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρεσ ὀπίσσω. καὶ τότε μὲν δαῖτ’ ἀμφὶ θεᾶσ θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων, μέλποντεσ Ῥείην πολυπότνιαν· αὐτὰρ ἐσ ἠὼ ληξάντων ἀνέμων νῆσον λίπον εἰρεσίῃσιν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION