Anonymous, Homeric Hymns, Εἲσ Ἑρμῆν

(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Ἑρμῆν)

Ἑρμῆν ὕμνει, Μοῦσα, Διὸσ καὶ Μαιάδοσ υἱόν, Κυλλήνησ μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίησ πολυμήλου, ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα, νύμφη ἐυπλόκαμοσ, Διὸσ ἐν φιλότητι μιγεῖσα, αἰδοίη· Διὸσ δ’ ἐριούνιοσ υἱὸσ ἀθρήσασ ἐγέλασσε καὶ αὐτίκα μῦθον ἐείπε· μακάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ’ ὅμιλον, ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸσ ἀμολγῷ, ὄφρα κατὰ γλυκὺσ ὕπνοσ ἔχοι λευκώλενον Ἥρην, λήθων ἀθανάτουσ τε θεοὺσ θνητούσ τ’ ἀνθρώπουσ. ἀλλ’ ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸσ νόοσ ἐξετελεῖτο, τῇ δ’ ἤδη δέκατοσ μεὶσ οὐρανῷ ἐστήρικτο, εἴσ τε φόωσ ἄγαγεν ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο· καὶ τότ’ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἱμυλομήτην, ληιστῆρ’, ἐλατῆρα βοῶν, ἡγήτορ’ ὀνείρων, νυκτὸσ ὀπωπητῆρα, πυληδόκον, ὃσ τάχ’ ἔμελλεν ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. ἠῷοσ γεγονὼσ μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριζεν, ἑσπέριοσ βοῦσ κλέψεν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνοσ τετράδι τῇ προτέρῃ, τῇ μιν τέκε πότνια Μαῖα. ὃσ καί, ἐπειδὴ μητρὸσ ἀπ’ ἀθανάτων θόρε γυίων, οὐκέτι δηρὸν ἔκειτο μένων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ, ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναί̈ξασ ζήτει βόασ Ἀπόλλωνοσ οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέοσ ἄντροιο. ἔνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον· Ἑρμῆσ τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ’ ἀοιδόν· ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσι βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην, σαῦλα ποσὶν βαίνουσα· σύμβολον ἤδη μοι μέγ’ ὀνήσιμον·

οὐκ ὀνοτάζω. χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροιτύπε, δαιτὸσ ἑταίρη, ἀσπασίη προφανεῖσα· πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα αἰόλον ὄστρακον ἕσσο χέλυσ ὄρεσι ζώουσα; ἀλλ’ οἴσω σ’ ἐσ δῶμα λαβών· ὄφελόσ τι μοι ἔσσῃ, οὐδ’ ἀποτιμήσω· σὺ δέ με πρώτιστον ὀνήσεισ 3 οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν· ἦ γὰρ ἐπηλυσίησ πολυπήμονοσ ἔσσεαι ἔχμα ζώουσ’· ἢν δὲ θάνῃσ, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοισ. ὣσ ἂρ’ ἔφη·

ἀμφιπόλουσ τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα νύμφησ καὶ τρίποδασ κατὰ οἶκον ἐπηετανούσ τε λέβητασ. καὶ χερσὶν ἅμ’ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρασ ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα. ἔνθ’ ἀναπηρώσασ γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου αἰῶν’ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνησ. ὡσ δ’ ὁπότ’ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ ἀνέροσ, ὅν τε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί, ὣσ ἅμ’ ἔποσ τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμοσ Ἑρμῆσ. πῆξε δ’ ἄρ’ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακασ καλάμοιο πειρήνασ διὰ νῶτα διὰ ῥινοῖο χελώνησ. ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸσ πραπίδεσσιν ἑῇσι καὶ πήχεισ ἐνέθηκ’, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν, ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων ὀίων ἐτανύσσατο χορδάσ. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε, φέρων, ἐρατεινὸν ἄθυρμα, πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέροσ· ἣ δ’ ὑπὸ χειρὸσ σμερδαλέον κονάβησε· θεὸσ δ’ ὑπὸ καλὸν ἀείδεν ἐξ αὐτοσχεδίησ πειρώμενοσ, ἠύτε κοῦροι ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν, ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλιπέδιλον, ὡσ πάροσ ὠρίζεσκον ἑταιρείῃ φιλότητι, ἥν τ’ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ἐξονομάζων· καὶ τὰ μὲν οὖν ἠείδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα.

καὶ τὴν μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ, φόρμιγγα γλαφυρήν· ὃ δ’ ἄρα κρειῶν ἐρατίζων ἆλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεοσ ἐκ μεγάροιο ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσίν, οἰᾶ́ τε φῶτεσ φηληταὶ διέπουσι μελαίνησ νυκτὸσ ἐν ὡρ́ῃ. ἠέλιοσ μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸσ Ὠκεανόνδε αὐτοῖσίν θ’ ἵπποισι καὶ ἁρ́μασιν·

αὐτὰρ ἄρ’ Ἑρμῆσ Πιερίησ ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα, ἔνθα θεῶν μακάρων βόεσ ἄμβροτοι αὖλιν ἔχεσκον βοσκόμεναι λειμῶνασ ἀκηρασίουσ, ἐρατεινούσ. τῶν τότε Μαιάδοσ υἱόσ, ἐύσκοποσ Ἀργειφόντησ, πεντήκοντ’ ἀγέλησ ἀπετάμνετο βοῦσ ἐριμύκουσ. πλανοδίασ δ’ ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον ἴχνι’ ἀποστρέψασ· δολίησ δ’ οὐ λήθετο τέχνησ ἀντία ποιήσασ ὁπλάσ, τὰσ πρόσθεν ὄπισθεν, τὰσ δ’ ὄπιθεν πρόσθεν· κατὰ δ’ ἔμπαλιν αὐτὸσ ἔβαινε. σάνδαλα δ’ αὐτίκα ῥιψὶν ἐπὶ ψαμάθοισ ἁλίῃσιν, ἄφραστ’ ἠδ’ ἀνόητα διέπλεκε, θαυματὰ ἔργα, συμμίσγων μυρίκασ καὶ μυρσινοειδέασ ὄζουσ. τῶν τότε συνδήσασ νεοθηλέοσ ἄγκαλον ὕλησ ἀβλαβέωσ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδαλα κοῦφα αὐτοῖσιν πετάλοισι τὰ κύδιμοσ Ἀργειφόντησ ἔσπασε Πιερίηθεν ὁδοιπορίην ἀλεγύνων, οἱᾶ́ τ’ ἐπειγόμενοσ δολιχὴν ὁδόν, αὐτοτροπήσασ. τὸν δὲ γέρων ἐνόησε δέμων ἀνθοῦσαν ἀλωὴν ἱέμενον πεδίονδε δι’ Ὀγχηστὸν λεχεποίην τὸν πρότεροσ προσέφη Μαίησ ἐρικυδέοσ υἱόσ·

ὦ γέρον, ὅστε φυτὰ σκάπτεισ ἐπικαμπύλοσ ὤμουσ, ἦ πολυοινήσεισ, εὖτ’ ἂν τάδε πάντα φέρῃσι, [εἴ κε πίθῃ, μάλα περ μεμνημένοσ ἐν φρεσὶ σῇσι] καί τε ἰδὼν μὴ ἰδὼν εἶναι καὶ κωφὸσ ἀκούσασ, καὶ σιγᾶν ὅτε μή τι καταβλάπτῃ τὸ σὸν αὐτοῦ.

τόσσον φὰσ συνέσευε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα.

πολλὰ δ’ ὄρη σκιόεντα καὶ αὐλῶνασ κελαδεινοὺσ καὶ πεδί’ ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμοσ Ἑρμῆσ. ὀρφναίη δ’ ἐπίκουροσ ἐπαύετο δαιμονίη νύξ, ἡ πλείων, τάχα δ’ ὄρθροσ ἐγίγνετο δημιοεργόσ· ἣ δὲ νέον σκοπιὴν προσεβήσατο δῖα Σελήνη, Πάλλαντοσ θυγάτηρ Μεγαμηδείδαο ἄνακτοσ. τῆμοσ ἐπ’ Ἀλφειὸν ποταμὸν Διὸσ ἄλκιμοσ υἱὸσ Φοίβου Ἀπόλλωνοσ βοῦσ ἤλασεν εὐρυμετώπουσ. ἀκμῆτεσ δ’ ἵκανον ἐπ’ αὔλιον ὑψιμέλαθρον καὶ ληνοὺσ προπάροιθεν ἀριπρεπέοσ λειμῶνοσ. ἔνθ’ ἐπεὶ εὖ βοτάνησ ἐπεφόρβει βοῦσ ἐριμύκουσ καὶ τὰσ μὲν συνέλασσεν ἐσ αὔλιον ἀθρόασ οὔσασ, λωτὸν ἐρεπτομένασ ἠδ’ ἑρσήεντα κύπειρον· σὺν δ’ ἐφόρει ξύλα πολλά, πυρὸσ δ’ ἐπεμαίετο τέχνην. δάφνησ ἀγλαὸν ὄζον ἑλὼν ἀπέλεψε σιδήρῳ ἄρμενον ἐν παλάμῃ· ἄμπνυτο δὲ θερμὸσ ἀυτμή· Ἑρμῆσ τοι πρώτιστα πυρήια πῦρ τ’ ἀνέδωκε. πολλὰ δὲ κάγκανα κᾶλα κατουδαίῳ ἐνὶ βόθρῳ οὖλα λαβὼν ἐπέθηκεν ἐπηετανά· λάμπετο δὲ φλὸξ τηλόσε φῦσαν ἱεῖσα πυρὸσ μέγα δαιομένοιο. ὄφρα δὲ πῦρ ἀνέκαιε βίη κλυτοῦ Ἡφαίστοιο, τόφρα δ’ ὑποβρύχουσ ἕλικασ βοῦσ εἷλκε θύραζε δοιὰσ ἄγχι πυρόσ·

δύναμισ δέ οἱ ἕσπετο πολλή. ἀμφοτέρασ δ’ ἐπὶ νῶτα χαμαὶ βάλε φυσιοώσασ· ἀγκλίνων δ’ ἐκύλινδε δι’ αἰῶνασ τετορήσασ. ἔργῳ δ’ ἔργον ὄπαζε ταμὼν κρέα πίονα δημῷ· ὤπτα δ’ ἀμφ’ ὀβελοῖσι πεπαρμένα δουρατέοισι σάρκασ ὁμοῦ καὶ νῶτα γεράσμια καὶ μέλαν αἷμα ἐργμένον ἐν χολάδεσσι· τὰ δ’ αὐτοῦ κεῖτ’ ἐπὶ χώρησ· ῥινοὺσ δ’ ἐξετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐνὶ πέτρῃ, ὡσ ἔτι νῦν τὰ μέτασσα πολυχρόνιοι πεφύασι, δηρὸν δὴ μετὰ ταῦτα καὶ ἄκριτον· αὐτὰρ ἔπειτα Ἑρμῆσ χαρμόφρων εἰρύσατο πίονα ἔργα λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρασ κληροπαλεῖσ· τέλεον δὲ γέρασ προσέθηκεν ἑκάστῃ. ἔνθ’ ὁσίησ κρεάων ἠράσσατο κύδιμοσ Ἑρμῆσ· ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα ἡδεῖ’· ἀλλ’ οὐδ’ ὥσ οἱ ἐπείθετο θυμὸσ ἀγήνωρ, καί τε μάλ’ ἱμείροντι, περῆν ἱερῆσ κατὰ δειρῆσ. ἀλλὰ τὰ μὲν κατέθηκεν ἐσ αὔλιον ὑψιμέλαθρον, δημὸν καὶ κρέα πολλά, μετήορα δ’ αἶψ’ ἀνάειρε, σῆμα νέησ φωρῆσ·

ἐπὶ δὲ ξύλα κάγκαν’ ἀγείρασ οὐλόποδ’, οὐλοκάρηνα πυρὸσ κατεδάμνατ’ ἀυτμῇ. αὐτὰρ ἐπεί τοι πάντα κατὰ χρέοσ ἤνυσε δαίμων, σάνδαλα μὲν προέηκεν ἐσ Ἀλφειὸν βαθυδίνην·

μητέρα δ’ οὐκ ἄρ’ ἔληθε θεὰν θεὸσ εἰπέ τε μῦθον· ἀνθρακιὴν δ’ ἐμάρανε, κόνιν δ’ ἀμάθυνε μέλαιναν παννύχιοσ· καλὸν δὲ φόωσ κατέλαμπε Σελήνησ. Κυλλήνησ δ’ αἶψ’ αὖτισ ἀφίκετο δῖα κάρηνα ὄρθριοσ, οὐδέ τί οἱ δολιχῆσ ὁδοῦ ἀντεβόλησεν οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, οὐδὲ κύνεσ λελάκοντο· Διὸσ δ’ ἐριούνιοσ Ἑρμῆσ δοχμωθεὶσ μεγάροιο διὰ κλήιθρον ἔδυνεν αὔρῃ ὀπωρινῇ ἐναλίγκιοσ, ἠύτ’ ὀμίχλη. ἰθύσασ δ’ ἄντρου ἐξίκετο πίονα νηὸν ἦκα ποσὶ προβιβῶν· οὐ γὰρ κτύπεν, ὥσπερ ἐπ’ οὔδει. ἐσσυμένωσ δ’ ἄρα λίκνον ἐπῴχετο κύδιμοσ Ἑρμῆσ· σπάργανον ἀμφ’ ὤμοισ εἰλυμένοσ, ἠύτε τέκνον νήπιον, ἐν παλάμῃσι περ’ ἰγνύσι λαῖφοσ ἀθύρων κεῖτο, χέλυν ἐρατὴν ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸσ ἐέργων. τίπτε σύ, ποικιλομῆτα, πόθεν τόδε νυκτὸσ ἐν ὡρ́ῃ ἔρχῃ, ἀναιδείην ἐπιειμένε;

νῦν σε μάλ’ οἰώ ἢ τάχ’ ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρῇσιν ἔχοντα Λητοίδου ὑπὸ χερσὶ διὲκ προθύροιο περήσειν ἣ σὲ φέροντα μεταξὺ κατ’ ἄγκεα φηλητεύσειν. ἔρρε πάλιν· μεγάλην σε πατὴρ ἐφύτευσε μέριμναν θνητοῖσ ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι. τὴν δ’ Ἑρμῆσ μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι·

μῆτερ ἐμή, τί με ταῦτα δεδίσκεαι, ἠύτε τέκνον νήπιον, ὃσ μάλα παῦρα μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἶδε, ταρβαλέον, καὶ μητρὸσ ὑπαιδείδοικεν ἐνιπάσ; αὐτὰρ ἐγὼ τέχνησ ἐπιβήσομαι, ἥ τισ ἀρίστη, βουκολέων ἐμὲ καὶ σὲ διαμπερέσ· οὐδὲ θεοῖσι νῶι μετ’ ἀθανάτοισιν ἀδώρητοι καὶ ἄλιστοι αὐτοῦ τῇδε μένοντεσ ἀνεξόμεθ’, ὡσ σὺ κελεύεισ. βέλτερον ἤματα πάντα μετ’ ἀθανάτοισ ὀαρίζειν, πλούσιον, ἀφνειόν, πολυλήιον, ἢ κατὰ δῶμα ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι θαασσέμεν· ἀμφὶ δὲ τιμῆσ, κἀγὼ τῆσ ὁσίησ ἐπιβήσομαι, ἧσ περ Ἀπόλλων. εἰ δέ κε μὴ δώῃσι πατὴρ ἐμόσ, ἧ τοι ἔγωγε πειρήσω, δύναμαι, φηλητέων ὄρχαμοσ εἶναι.

εἰ δέ μ’ ἐρευνήσει Λητοῦσ ἐρικυδέοσ υἱόσ, ἄλλο τί οἱ καὶ μεῖζον ὀίομαι ἀντιβολήσειν. εἶμι γὰρ ἐσ Πυθῶνα μέγαν δόμον ἀντιτορήσων· ἔνθεν ἅλισ τρίποδασ περικαλλέασ ἠδὲ λέβητασ πορθήσω καὶ χρυσόν, ἅλισ τ’ αἴθωνα σίδηρον καὶ πολλὴν ἐσθῆτα· σὺ δ’ ὄψεαι, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα. ὣσ οἳ μέν ῥ’ ἐπέεσσι πρὸσ ἀλλήλουσ ἀγόρευον, υἱόσ τ’ αἰγιόχοιο Διὸσ καὶ πότνια Μαῖα.

Ηὢσ δ’ ἠριγένεια φόωσ θνητοῖσι φέρουσα ὤρνυτ’ ἀπ’ Ὠκεανοῖο βαθυρρόου· αὐτὰρ Ἀπόλλων Ὀγχηστόνδ’ ἀφίκανε κιών, πολυήρατον ἄλσοσ ἁγνὸν ἐρισφαράγου Γαιηόχου· ἔνθα γέροντα κνώδαλον εὑρ͂ε νέμοντα παρ’ ἔξοδον ἑρ́κεοσ αὐλῆσ. τὸν πρότεροσ προσέφη Λητοῦσ ἐρικυδέοσ υἱόσ· ὦ γέρον, Ὀγχηστοῖο βατοδρόπε ποιήεντοσ, βοῦσ ἀπὸ Πιερίησ διζήμενοσ ἐνθάδ’ ἱκάνω, πάσασ θηλείασ, πάσασ κεράεσσιν ἑλικτάσ, ἐξ ἀγέλησ·

ὁ δὲ ταῦροσ ἐβόσκετο μοῦνοσ ἀπ’ ἄλλων κυάνεοσ· χαροποὶ δὲ κύνεσ κατόπισθεν ἕποντο τέσσαρεσ, ἠύτε φῶτεσ, ὁμόφρονεσ· οἳ μὲν ἔλειφθεν, οἵ τε κύνεσ ὅ τε ταῦροσ· ὃ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκται· ταὶ δ’ ἔβαν ἠελίοιο νέον καταδυομένοιο ἐκ μαλακοῦ λειμῶνοσ ἀπὸ γλυκεροῖο νομοῖο. ταῦτά μοι εἰπέ, γεραιὲ παλαιγενέσ, εἴ που ὄπωπασ ἀνέρα ταῖσδ’ ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα κέλευθον. τὸν δ’ ὁ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενοσ προσέειπεν·

ὦ φίλοσ, ἀργαλέον μέν, ὅσ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτο, πάντα λέγειν· πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὁδῖται, τῶν οἳ μὲν κακὰ πολλὰ μεμαότεσ, οἳ δὲ μάλ’ ἐσθλὰ φοιτῶσιν· χαλεπὸν δὲ δαήμεναί ἐστιν ἕκαστον· αὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἦμαρ ἐσ ἠέλιον καταδύντα ἔσκαπτον περὶ γουνὸν ἀλωῆσ οἰνοπέδοιο· παῖδα δ’ ἔδοξα, φέριστε, σαφὲσ δ’ οὐκ οἶδα, νοῆσαι, ὅσ τισ ὁ παῖσ, ἅμα βουσὶν ἐυκραίρῃσιν ὀπήδει νήπιοσ, εἶχε δὲ ῥάβδον· ἐπιστροφάδην δ’ ἐβάδιζεν. ἐξοπίσω δ’ ἀνέεργε, κάρη δ’ ἔχεν ἀντίον αὐτῷ. φῆ ῥ’ ὁ γέρων·

ὃ δὲ θᾶσσον ὁδὸν κίε μῦθον ἀκούσασ· οἰωνὸν δ’ ἐνόει τανυσίπτερον, αὐτίκα δ’ ἔγνω φηλητὴν γεγαῶτα Διὸσ παῖδα Κρονίωνοσ. ἐσσυμένωσ δ’ ἠίξεν ἄναξ Διὸσ υἱὸσ Ἀπόλλων ἐσ Πύλον ἠγαθέην διζήμενοσ εἰλίποδασ βοῦσ, πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένοσ εὐρέασ ὤμουσ’ ἴχνιά τ’ εἰσενόησεν Ἑκηβόλοσ εἶπέ τε μῦθον·

ὦ πόποι, ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·

ἴχνια μὲν τάδε γ’ ἐστὶ βοῶν ὀρθοκραιράων, ἀλλὰ πάλιν τέτραπται ἐσ ἀσφοδελὸν λειμῶνα· βήματα δ’ οὔτ’ ἀνδρὸσ τάδε γίγνεται οὔτε γυναικὸσ οὔτε λύκων πολιῶν οὔτ’ ἄρκτων οὔτε λεόντων· οὔτε τι Κενταύρου λασιαύχενοσ ἔλπομαι εἶναι, ὅσ τισ τοῖα πέλωρα βιβᾷ ποσὶ καρπαλίμοισιν· αἰνὰ μὲν ἔνθεν ὁδοῖο, τὰ δ’ αἰνότερ’ ἔνθεν ὁδοῖο. ὣσ εἰπὼν ἠίξεν ἄναξ Διὸσ υἱὸσ Ἀπόλλων·

Κυλλήνησ δ’ ἀφίκανεν ὄροσ καταείμενον ὕλῃ, πέτρησ ἐσ κευθμῶνα βαθύσκιον, ἔνθα τε νύμφη ἀμβροσίη ἐλόχευσε Διὸσ παῖδα Κρονίωνοσ. ὀδμὴ δ’ ἱμερόεσσα δι’ οὔρεοσ ἠγαθέοιο κίδνατο, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδα βόσκετο ποίην. ἔνθα τότε σπεύδων κατεβήσατο λάινον οὐδὸν ἄντρον ἐσ ἠερόεν ἑκατηβόλοσ αὐτὸσ Ἀπόλλων. Τὸν δ’ ὡσ οὖν ἐνόησε Διὸσ καὶ Μαιάδοσ υἱὸσ χωόμενον περὶ βουσὶν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, σπάργαν’ ἔσω κατέδυνε θυήεντ’· ἠύτε πολλὴν πρέμνων ἀνθρακιὴν ὕλησ σποδὸσ ἀμφικαλύπτει, ὣσ Ἑρμῆσ Ἑκάεργον ἰδὼν ἀνέειλεν ἑαυτόν. ἐν δ’ ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χεῖράσ τε πόδασ τε, φή ῥα νεόλλουτοσ, προκαλεύμενοσ ἥδυμον ὕπνον, ἐγρήσσων ἐτεόν γε· χέλυν δ’ ὑπὸ μασχάλῃ εἶχε. γνῶ δ’ οὐδ’ ἠγνοίησε Διὸσ καὶ Λητοῦσ υἱὸσ νύμφην τ’ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱόν, παῖδ’ ὀλίγον, δολίῃσ εἰλυμένον ἐντροπίῃσι. παπτήνασ δ’ ἀνὰ πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο τρεῖσ ἀδύτουσ ἀνέῳγε λαβὼν κληῖδα φαεινὴν νέκταροσ ἐμπλείουσ ἠδ’ ἀμβροσίησ ἐρατεινῆσ· πολλὸσ δὲ χρυσόσ τε καὶ ἄργυροσ ἔνδον ἔκειτο, πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα εἵματα νύμφησ, οἱᾶ θεῶν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐντὸσ ἔχουσιν· ἔνθ’ ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺσ μεγάλοιο δόμοιο Λητοί̈δησ, μύθοισι προσηύδα κύδιμον Ἑρμῆν· ὦ παῖ, ὃσ ἐν λίκνῳ κατάκειαι, μήνυέ μοι βοῦσ θᾶσσον·

ἐπεὶ τάχα νῶι διοισόμεθ’ οὐ κατὰ κόσμον. ῥίψω γάρ σε λαβὼν ἐσ Τάρταρον ἠερόεντα, ἐσ ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον·

οὐδέ σε μήτηρ ἐσ φάοσ οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ’ ὑπὸ γαίῃ ἐρρήσεισ ὀλίγοισι μετ’ ἀνδράσιν ἡγεμονεύων. Τὸν δ’ Ἑρμῆσ μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι· Λητοί̈δη, τίνα τοῦτον ἀπηνέα μῦθον ἐείπασ; καὶ βοῦσ ἀγραύλουσ διζήμενοσ ἐνθάδ’ ἱκάνεισ; οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα· οὐκ ἂν μηνύσαιμ’, οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην· οὐδὲ βοῶν ἐλατῆρι, κραταιῷ φωτί, ἐοίκα. οὐκ ἐμὸν ἔργον τοῦτο, πάροσ δέ μοι ἄλλα μέμηλεν· ὕπνοσ ἐμοί γε μέμηλε καὶ ἡμετέρησ γάλα μητρὸσ σπάργανά τ’ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχειν καὶ θερμὰ λοετρά. μή τισ τοῦτο πύθοιτο, πόθεν τόδε νεῖκοσ ἐτύχθη· καί κεν δὴ μέγα θαῦμα μετ’ ἀθανάτοισι γένοιτο, παῖδα νέον γεγαῶτα διὲκ προθύροιο περῆσαι βουσὶν ἐπ’ ἀγραύλοισι· τὸ δ’ ἀπρεπέωσ ἀγορεύεισ. χθὲσ γενόμην, ἁπαλοὶ δὲ πόδεσ, τρηχεῖα δ’ ὕπο χθών. εἰ δ’ ἐθέλεισ, πατρὸσ κεφαλὴν μέγαν ὁρ́κον ὀμοῦμαι· μὴ μὲν ἐγὼ μήτ’ αὐτὸσ ὑπίσχομαι αἴτιοσ εἶναι, μήτε τιν’ ἄλλον ὄπωπα βοῶν κλοπὸν ὑμετεράων, αἵ τινεσ αἱ βόεσ εἰσί· τὸ δὲ κλέοσ οἰο͂ν ἀκούω. ὣσ ἄρ’ ἔφη καὶ πυκνὸν ἀπὸ βλεφάρων ἀμαρύσσων ὀφρῦσ ῥιπτάζεσκεν ὁρώμενοσ ἔνθα καὶ ἔνθα, μάκρ’ ἀποσυρίζων, ἅλιον τὸν μῦθον ἀκούων.

τὸν δ’ ἁπαλὸν γελάσασ προσέφη ἑκάεργοσ Ἀπόλλων·

ὦ πέπον, ἠπεροπευτά, δολοφραδέσ, ἦ σε μάλ’ οἰώ πολλάκισ ἀντιτοροῦντα δόμουσ εὖ ναιετάοντασ ἔννυχον οὐχ ἕνα μοῦνον ἐπ’ οὔδεϊ φῶτα καθίσσαι, σκευάζοντα κατ’ οἶκον ἄτερ ψόφου, οἷ’ ἀγορεύεισ· πολλοὺσ δ’ ἀγραύλουσ ἀκαχήσεισ μηλοβοτῆρασ οὔρεοσ ἐν βήσσῃσ, ὁπότ’ ἄν κρειῶν ἐρατίζων ἀντᾷσ βουκολίοισι καὶ εἰροπόκοισ ὀίεσσιν. ἀλλ’ ἄγε, μὴ πύματόν τε καὶ ὕστατον ὕπνον ἰαύσῃσ, ἐκ λίκνου κατάβαινε, μελαίνησ νυκτὸσ ἑταῖρε. τοῦτο γὰρ οὖν καὶ ἔπειτα μετ’ ἀθανάτοισ γέρασ ἕξεισ. ἀρχὸσ φηλητέων κεκλήσεαι ἤματα πάντα. ὣσ ἄρ’ ἔφη καὶ παῖδα λαβὼν φέρε Φοῖβοσ Ἀπόλλων.

σὺν δ’ ἄρα φρασσάμενοσ τότε δὴ κρατὺσ Ἀργειφόντησ οἰωνὸν προέηκεν ἀειρόμενοσ μετὰ χερσί, τλήμονα γαστρὸσ ἔριθον, ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην. ἐσσυμένωσ δὲ μετ’ αὐτὸν ἐπέπταρε·

τοῖο δ’ Ἀπόλλων ἔκλυεν, ἐκ χειρῶν δὲ χαμαὶ βάλε κύδιμον Ἑρμῆν. ἕζετο δὲ προπάροιθε καὶ ἐσσύμενόσ περ ὁδοῖο Ἑρμῆν κερτομέων καί μιν πρὸσ μῦθον ἐείπε· θάρσει, σπαργανιῶτα, Διὸσ καὶ Μαιάδοσ υἱέ·

εὑρήσω καὶ ἔπειτα βοῶν ἴφθιμα κάρηνα τούτοισ οἰωνοῖσι· σὺ δ’ αὖθ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσεισ. ὣσ φάθ’·

ὃ δ’ αὖτ’ ἀνόρουσε θοῶσ Κυλλήνιοσ Εὁμῆσ, σπουδῇ ἰών· ἄμφω δὲ παρ’ οὐάτα χερσὶν ἐώθει σπάργανον ἀμφ’ ὤμοισιν ἐελμένοσ, εἶπε δὲ μῦθον· πῆ με φέρεισ, Ἑκάεργε, θεῶν ζαμενέστατε πάντων;

ἦ με βοῶν ἕνεχ’ ὧδε χολούμενοσ ὀρσολοπεύεισ; ὦ πόποι, εἴθ’ ἀπόλοιτο βοῶν γένοσ· οὐ γὰρ ἐγώ γε ὑμετέρασ ἔκλεψα βόασ οὐδ’ ἄλλον ὄπωπα, αἵτινεσ αἱ βόεσ εἰσί· τὸ δὲ κλέοσ οἰο͂ν ἀκούω. δὸσ δὲ δίκην καὶ δέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι. αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα διαρρήδην ἐρίδαινον Ἑρμῆσ τ’ οἰοπόλοσ καὶ Λητοῦσ ἀγλαὸσ υἱόσ, ἀμφὶσ θυμὸν ἔχοντεσ.

ὃ μὲν νημερτέα φωνὴν οὐκ ἀδίκωσ ἐπὶ βουσὶν ἐλάζυτο κύδιμον Ἑρμῆν, αὐτὰρ ὃ τέχνῃσίν τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν ἤθελεν ἐξαπατᾶν Κυλλήνιοσ Ἀργυρότοξον. αὐτὰρ ἐπεὶ πολύμητισ ἐὼν πολυμήχανον εὑρ͂εν, ἐσσυμένωσ δὴ ἔπειτα διὰ ψαμάθοιο βάδιζε πρόσθεν, ἀτὰρ κατόπισθε Διὸσ καὶ Λητοῦσ υἱόσ. αἶψα δὲ τέρθρον ἵκοντο θυώδεοσ Οὐλύμποιο ἐσ πατέρα Κρονίωνα Διὸσ περικαλλέα τέκνα· κεῖθι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκησ κατέκειτο τάλαντα. οὐμιλίη δ’ ἔχ’ Ὄλυμπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ ἄφθιτοι ἠγερέθοντο μετὰ χρυσόθρονον Ηὦ. ἔστησαν δ’ Ἑρμῆσ τε καὶ ἀργυρότοξοσ Ἀπόλλων πρόσθε Διὸσ γούνων·

ὃ δ’ ἀνείρετο φαίδιμον υἱὸν Ζεὺσ ὑψιβρεμέτησ καί μιν πρὸσ μῦθον ἐείπε· φοῖβε, πόθεν ταύτην μενοεικέα ληίδ’ ἐλαύνεισ, παῖδα νέον γεγαῶτα, φυὴν κήρυκοσ ἔχοντα;

σπουδαῖον τόδε χρῆμα θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἦλθε. τὸν δ’ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργοσ Ἀπόλλων·

ὦ πάτερ, ἦ τάχα μῦθον ἀκούσεαι οὐκ ἀλαπαδνόν, κερτομέων ὡσ οἰο͂σ ἐγὼ φιλολήιόσ εἰμι. παῖδά τιν’ εὑρ͂ον τόνδε διαπρύσιον κεραϊστὴν Κυλλήνησ ἐν ὄρεσσι, πολὺν διὰ χῶρον ἀνύσσασ, κέρτομον, οἱο͂ν ἐγώ γε θεῶν οὐκ ἄλλον ὄπωπα οὐδ’ ἀνδρῶν, ὁπόσοι λησίμβροτοί εἰσ’ ἐπὶ γαίῃ. κλέψασ δ’ ἐκ λειμῶνοσ ἐμὰσ βοῦσ ὤχετ’ ἐλαύνων ἑσπέριοσ παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσησ, εὐθὺ Πύλονδ’ ἐλάων· τὰ δ’ ἄρ’ ἴχνια δοιὰ πέλωρα, οἱᾶ́ τ’ ἀγάσσασθαι, καὶ ἀγαυοῦ δαίμονοσ ἔργα. τῇσιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐσ ἀσφοδελὸν λειμῶνα ἀντία βήματ’ ἔχουσα κόνισ ἀνέφαινε μέλαινα·

αὐτὸσ δ’ ἐκτὸσ ὁδοῦ, τισ ἀμήχανοσ, οὔτ’ ἄρα ποσσὶν οὔτ’ ἄρα χερσὶν ἔβαινε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον· ἀλλ’ ἄλλην τινὰ μῆτιν ἔχων διέτριβε κέλευθα τοῖα πέλωρ’ ὡσ εἴ τισ ἀραιῇσι δρυσὶ βαίνοι. ὄφρα μὲν οὖν ἐδίωκε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, ῥεῖα μάλ’ ἴχνια πάντα διέπρεπεν ἐν κονίῃσιν· αὐτὰρ ἐπεὶ ψαμάθοιο μέγαν στίβον ἐξεπέρησεν, ἄφραστοσ γένετ’ ὦκα βοῶν στίβοσ ἠδὲ καὶ αὐτοῦ χῶρον ἀνὰ κρατερόν· τὸν δ’ ἐφράσατο βροτὸσ ἀνὴρ ἐσ Πύλον εὐθὺσ ἐλῶντα βοῶν γένοσ εὐρυμετώπων. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τὰσ μὲν ἐν ἡσυχίῃ κατέερξε καὶ διαπυρπαλάμησεν ὁδοῦ τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δ’ ἔνθα, ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικώσ, ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι κατὰ ζόφον· οὐδέ κεν αὐτὸν αἰετὸσ ὀξὺ λάων ἐσκέψατο· πολλὰ δὲ χερσὶν αὐγὰσ ὠμόργαζε δολοφροσύνην ἀλεγύνων. αὐτὸσ δ’ αὐτίκα μῦθον ἀπηλεγέωσ ἀγόρευεν· οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα οὐδέ κε μηνύσαιμ’, οὐδ’ ἄν μήνυτρον ἀροίμην. Ἠ τοι ἄρ’ ὣσ εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο Φοῖβοσ Ἀπόλλων· Ερμῆσ δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀμειβόμενοσ ἔποσ ηὔδα, δείξατο δ’ ἐσ Κρονίωνα, θεῶν σημάντορα πάντων· ζεῦ πάτερ, ἦ τοι ἐγώ σοι ἀληθείην καταλέξω·

νημερτήσ τε γάρ εἰμι καὶ οὐκ οἶδα ψεύδεσθαι. ἦλθεν ἐσ ἡμετέρου διζήμενοσ εἰλίποδασ βοῦσ σήμερον ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο· οὐδὲ θεῶν μακάρων ἄγε μάρτυρασ οὐδὲ κατόπτασ, μηνύειν δ’ ἐκέλευεν ἀναγκαίησ ὑπὸ πολλῆσ, πολλὰ δέ μ’ ἠπείλησε βαλεῖν ἐσ Τάρταρον εὐρύν, οὕνεχ’ ὃ μὲν τέρεν ἄνθοσ ἔχει φιλοκυδέοσ ἥβησ, αὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸσ γενόμην, τὰ δέ τ’ οἶδε καὶ αὐτόσ, οὔτι βοῶν ἐλατῆρι, κραταιῷ φωτί, ἐοικώσ. πείθεο· καὶ γὰρ ἐμεῖο πατὴρ φίλοσ εὔχεαι εἶναι, ὡσ οὐκ οἴκαδ’ ἔλασσα βόασ, ὣσ ὄλβιοσ εἰήν, οὐδ’ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην· τὸ δέ τ’ ἀτρεκέωσ ἀγορεύω. Ηἔλιον δὲ μάλ’ αἰδέομαι καὶ δαίμονασ ἄλλουσ, καὶ σε φιλῶ καὶ τοῦτον ὀπίζομαι· οἶσθα καὶ αὐτόσ, ὡσ οὐκ αἴτιόσ εἰμι· μέγαν δ’ ἐπιδώσομαι ὁρ́κον· οὐ μὰ τάδ’ ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραια. καί που ἐγὼ τούτῳ τίσω ποτὲ νηλέα φώρην, καὶ κρατερῷ περ ἐόντι· σὺ δ’ ὁπλοτέροισιν ἄρηγε. ὣσ φάτ’ ἐπιλλίζων Κυλλήνιοσ Ἀργειφόντησ·

καὶ τὸ σπάργανον εἶχεν ἐπ’ ὠλένῃ οὐδ’ ἀπέβαλλε. Ζεὺσ δὲ μέγ’ ἐξεγέλασσεν ἰδὼν κακομηδέα παῖδα εὖ καὶ ἐπισταμένωσ ἀρνεύμενον ἀμφὶ βόεσσιν. ἀμφοτέρουσ δ’ ἐκέλευσεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντασ ζητεύειν, Ἑρμῆν δὲ διάκτορον ἡγεμονεύειν καὶ δεῖξαι τὸν χῶρον ἐπ’ ἀβλαβίῃσι νόοιο, ὅππη δὴ αὖτ’ ἀπέκρυψε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα. νεῦσεν δὲ Κρονίδησ, ἐπεπείθετο δ’ ἀγλαὸσ Ἑρμῆσ· ῥηιδίωσ γὰρ ἔπειθε Διὸσ νόοσ αἰγιόχοιο. τὼ δ’ ἄμφω σπεύδοντε Διὸσ περικαλλέα τέκνα ἐσ Πύλον ἠμαθόεντα ἐπ’ Ἀλφειοῦ πόρον ἷξον·

ἀγροὺσ δ’ ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον, ἡχοῦ δὴ τὰ χρήματ’ ἀτάλλετο νυκτὸσ ἐν ὡρ́ῃ. ἔνθ’ Ἑρμῆσ μὲν ἔπειτα κιὼν παρὰ λάινον ἄντρον ἐσ φῶσ ἐξήλαυνε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα· Λητοί̈δησ δ’ ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε βοείασ πέτρῃ ἐπ’ ἠλιβάτῳ, τάχα δ’ εἴρετο κύδιμον Ἑρμῆν· πῶσ ἐδύνω, δολομῆτα, δύω βόε δειροτομῆσαι, ὧδε νεογνὸσ ἐὼν καὶ νήπιοσ;

αὐτὸσ ἐγώ γε θαυμαίνω κατόπισθε τὸ σὸν κράτοσ· οὐδέ τί σε χρὴ μακρὸν ἀέξεσθαι, Κυλλήνιε, Μαιάδοσ υἱέ. ὣσ ἄρ ἔφη καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ [ἐνδῆσαι μεμαὼσ Ἑρμῆν κρατεραῖσι λύγοισι.

τὸν δ’ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ’ ἀπὸ τηλόσε πῖπτον] ἄγνου· ταὶ δ’ ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χθονὸσ αἶψα φύοντο αὐτόθεν, ἐμβολάδην ἐστραμμέναι ἀλλήλῃσι, ῥεῖά τε καὶ πάσῃσιν ἐπ’ ἀγραύλοισι βόεσσιν, Ἑρμέω βουλῇσι κλεψίφρονοσ· αὐτὰρ Ἀπόλλων θαύμασεν ἀθρήσασ. τότε δὴ κρατὺσ Ἀργειφόντησ χῶρον ὑποβλήδην ἐσκέψατο, πῦρ ἀμαρύσσων, ἐγκρύψαι μεμαώσ· Λητοῦσ δ’ ἐρικυδέοσ υἱὸν ῥεῖα μάλ’ ἐπρήυνεν ἑκηβόλον, ὡσ ἔθελ’ αὐτόσ, καὶ κρατερόν περ ἐόντα· λαβὼν δ’ ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸσ πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέροσ· ἣ δ’ ὑπὸ χειρὸσ σμερδαλέον κονάβησε· γέλασσε δὲ Φοῖβοσ Ἀπόλλων γηθήσασ, ἐρατὴ δὲ διὰ φρένασ ἤλυθ’ ἰωὴ θεσπεσίησ ἐνοπῆσ καὶ μιν γλυκὺσ ἵμεροσ ᾕρει θυμῷ ἀκουάζοντα· λύρῃ δ’ ἐρατὸν κιθαρίζων στῆ ῥ’ ὅ γε θαρσήσασ ἐπ’ ἀριστερὰ Μαιάδοσ υἱὸσ Φοίβου Ἀπόλλωνοσ· τάχα δὲ λιγέωσ κιθαρίζων γηρύετ’ ἀμβολάδην ‐ ἐρατὴ δέ οἱ ἕσπετο φωνή ‐ κραίνων ἀθανάτουσ τε θεοὺσ καὶ γαῖαν ἐρεμνήν, ὡσ τὰ πρῶτα γένοντο καὶ ὡσ λάχε μοῖραν ἕκαστοσ. Μνημοσύνην μὲν πρῶτα θεῶν ἐγέραιρεν ἀοιδῇ, μητέρα Μουσάων· ἣ γὰρ λάχε Μαιάδοσ υἱόν· τοὺσ δὲ κατὰ πρέσβιν τε καὶ ὡσ γεγάασιν ἕκαστοσ ἀθανάτουσ ἐγέραιρε θεοὺσ Διὸσ ἀγλαὸσ υἱόσ, πάντ’ ἐνέπων κατὰ κόσμον, ἐπωλένιον κιθαρίζων. τὸν δ’ ἔροσ ἐν στήθεσσιν ἀμήχανοσ αἴνυτο θυμόν, καὶ μιν φωνήσασ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· βουφόνε, μηχανιῶτα, πονεύμενε, δαιτὸσ ἑταῖρε, πεντήκοντα βοῶν ἀντάξια ταῦτα μέμηλασ.

ἡσυχίωσ καὶ ἔπειτα διακρινέεσθαι ὀίω· νῦν δ’ ἄγε μοι τόδε εἰπέ, πολύτροπε Μαιάδοσ υἱέ, ἦ σοί γ’ ἐκ γενετῆσ τάδ’ ἅμ’ ἕσπετο θαυματὰ ἔργα ἠέ τισ ἀθανάτων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων δῶρον ἀγαυὸν ἔδωκε καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν; θαυμασίην γὰρ τήνδε νεήφατον ὄσσαν ἀκούω, ἣν οὐ πώ ποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν’ ἀνδρῶν οὔτε τιν’ ἀθανάτων, οἳ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσι, νόσφι σέθεν, φηλῆτα, Διὸσ καὶ Μαιάδοσ υἱέ. τίσ τέχνη, τίσ μοῦσα ἀμηχανέων μελεδώνων, τίσ τρίβοσ;

ἀτρεκέωσ γὰρ ἅμα τρία πάντα πάρεστιν, εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι. καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσῃσιν Ὀλυμπιάδεσσιν ὀπηδόσ, τῇσι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸσ οἶμοσ ἀοιδῆσ καὶ μολπὴ τεθαλυῖα καὶ ἱμερόεισ βρόμοσ αὐλῶν· ἀλλ’ οὔ πω τί μοι ὧδε μετὰ φρεσὶν ἄλλο μέλησεν, οἱᾶ νέων θαλίῃσ ἐνδέξια ἔργα πέλονται. θαυμάζω, Διὸσ υἱέ, τάδ’, ὡσ ἐρατὸν κιθαρίζεισ. νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν ὀλίγοσ περ ἐὼν κλυτὰ μήδεα οἶδασ, ἷζε, πέπον, καὶ μῦθον ἐπαίνει πρεσβυτέροισι· νῦν γάρ τοι κλέοσ ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι σοί τ’ αὐτῷ καὶ μητρί· τὸ δ’ ἀτρεκέωσ ἀγορεύσω· ναὶ μὰ τόδε κρανέινον ἀκόντιον, ἦ μὲν ἐγώ σε κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον ἡγεμόν’ εἵσω δώσω τ’ ἀγλαὰ δῶρα καὶ ἐσ τέλοσ οὐκ ἀπατήσω. τὸν δ’ Ἑρμῆσ μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν·

εἰρωτᾷσ μ’, Ἐκάεργε, περιφραδέσ· αὐτὰρ ἐγώ σοι τέχνησ ἡμετέρησ ἐπιβήμεναι οὔ τι μεγαίρω. σήμερον εἰδήσεισ· ἐθέλω δέ τοι ἤπιοσ εἶναι βουλῇ καὶ μύθοισι. σὺ δὲ φρεσὶ πάντ’ εὖ οἶδασ· πρῶτοσ γάρ, Διὸσ υἱέ, μετ’ ἀθανάτοισι θαάσσεισ, ἠύσ τε κρατερόσ τε· φιλεῖ δέ σε μητίετα Ζεὺσ ἐκ πάσησ ὁσίησ, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα. καὶ τιμάσ σέ γέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸσ ὀμφῆσ μαντείασ θ’ Ἐκάεργε, Διὸσ παρά, θέσφατα πάντα τῶν νῦν αὐτὸσ ἐγώ σε μαλ’ ἀφνειὸν δεδάηκα· σοὶ δ’ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷσ. ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν τοι θυμὸσ ἐπιθύει κιθαρίζειν, μέλπεο καὶ κιθάριζε καὶ ἀγλαίασ ἀλέγυνε δέγμενοσ ἐξ ἐμέθεν· σὺ δέ μοι, φίλε, κῦδοσ ὄπαζε. εὐμόλπει μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἑταίρην, καλὰ καὶ εὖ κατὰ κόσμον ἐπιστάμενοσ ἀγορεύειν. εὔκηλοσ μὲν ἔπειτα φέρειν ἐσ δαῖτα θάλειαν καὶ χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐσ φιλοκυδέα κῶμον εὐφροσύνην νυκτόσ τε καὶ ἤματοσ. ὅσ τισ ἂν αὐτὴν τέχνῃ καὶ σοφίῃ δεδαημένοσ ἐξερεείνῃ, φθεγγομένη παντοῖα νόῳ χαρίεντα διδάσκει ῥεῖα συνηθείῃσιν ἀθυρομένη μαλακῇσιν, ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον· ὃσ δέ κεν αὐτὴν νῆισ ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶσ ἐρεείνῃ, μὰψ αὔτωσ κεν ἔπειτα μετήορά τε θρυλλίζοι. σοὶ δ’ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷσ.

καὶ τοι ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸσ ἀγλαὲ κοῦρε· ἡμεῖσ δ’ αὖτ’ ὄρεόσ τε καὶ ἱπποβότου πεδίοιο βουσὶ νομούσ, Ἐκάεργε, νομεύσομεν ἀγραύλοισιν. ἔνθεν ἅλισ τέξουσι βόεσ ταύροισ· , μιγεῖσαι μίγδην θηλείασ τε καὶ ἄρσενασ· οὐδέ τί σε χρὴ κερδαλέον περ ἐόντα περιζαμενῶσ κεχολῶσθαι. ὣσ εἰπὼν ὤρεξ’·

ὃ δ’ ἐδέξατο Φοῖβοσ Ἀπόλλων, Ἐρμῇ δ’ ἐγγυάλιξεν ἑκὼν μάστιγα φαεινήν, βουκολίασ τ’ ἐπέτελλεν· ἔδεκτο δὲ Μαιάδοσ υἱὸσ γηθήσασ· κίθαριν δὲ λαβὼν ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸσ Λητοῦσ ἀγλαὸσ υἱόσ, ἄναξ ἑκάεργοσ Ἀπόλλων, πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μένοσ· ἣ δ’ ὑπένερθε σμερδαλέον κονάβησε· θεὸσ δ’ ὑπὸ καλὸν ἀείσεν. ἔνθα βόασ μὲν ἔπειτα ποτὶ ζάθεον λειμῶνα ἐτραπέτην·

αὐτοὶ δέ, Διὸσ περικαλλέα τέκνα, ἄψορροι πρὸσ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἐρρώσαντο τερπόμενοι φόρμιγγι· χάρη δ’ ἄρα μητιέτα Ζεύσ, ἄμφω δ’ ἐσ φιλότητα συνήγαγε· καὶ τὰ μὲν Ἑρμῆσ Λητοί̈δην ἐφίλησε διαμπερὲσ ὡσ ἔτι καὶ νῦν, σήματ’ ἐπεὶ κίθαριν μὲν Ἑκηβόλῳ ἐγγυάλιξεν ἱμερτήν, δεδαώσ, ὃ δ’ ἐπωλένιον κιθάριζεν· αὐτὸσ δ’ αὖθ’ ἑτέρησ σοφίησ ἐκμάσσατο τέχνην· συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόθ’ ἀκουστήν. καὶ τότε Λητοί̈δησ Ἑρμῆν πρὸσ μῦθον ἐείπε·

δείδια, Μαιάδοσ υἱέ, διάκτορε, ποικιλομῆτα, μή μοι ἅμα κλέψῃσ κίθαριν καὶ καμπύλα τόξα· τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸσ ἔχεισ ἐπαμοίβια ἔργα θήσειν ἀνθρώποισι κατὰ χθόνα πουλυβότειραν. ἀλλ’ εἴ μοι τλαίησ γε θεῶν μέγαν ὁρ́κον ὀμόσσαι, ἢ κεφαλῇ νεύσασ ἢ ἐπὶ Στυγὸσ ὄβριμον ὕδωρ, πάντ’ ἂν ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένα καὶ φίλα ἔρδοισ. καὶ τότε Μαιάδοσ υἱὸσ ὑποσχόμενοσ κατένευσε, μή ποτ’ ἀποκλέψειν, ὅσ’ Ἑκηβόλοσ ἐκτεάτισται, μηδέ ποτ’ ἐμπελάσειν πυκινῷ δόμῳ·

αὐτὰρ Ἀπόλλων Λητοί̈δησ κατένευσεν ἐπ’ ἀρθμῷ καὶ φιλότητι, μή τινα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ἔσεσθαι, μήτε θεὸν μήτ’ ἄνδρα Διὸσ γόνον· ἐκ δὲ τέλειον [αἰετὸν ἧκε πατήρ· ὁ δ’ ἐπώμοσεν· ἦ σε μάλ’ οἰο͂ν] σύμβολον ἀθανάτων ποιήσομαι ἠδ’ ἅμα πάντων, πιστὸν ἐμῷ θυμῷ καὶ τίμιον· αὐτὰρ ἔπειτα ὄλβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάβδον, χρυσείην, τριπέτηλον, ἀκήριον ἥ σε φυλάξει πάντασ ἐπικραίνουσ’ ἄθλουσ ἐπέων τε καὶ ἔργων τῶν ἀγαθῶν, ὅσα φημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸσ ὀμφῆσ. μαντείην δέ, φέριστε, διοτρεφέσ, ἣν ἐρεείνεισ, οὔτε σὲ θέσφατόν ἐστι δαήμεναι οὔτε τιν’ ἄλλον ἀθανάτων· τὸ γὰρ οἶδε Διὸσ νόοσ· αὐτὰρ ἐγώ γε πιστωθεὶσ κατένευσα καὶ ὤμοσα καρτερὸν ὁρ́κον, μή τινα νόσφιν ἐμεῖο θεῶν αἰειγενετάων ἄλλον γ’ εἴσεσθαι Ζηνὸσ πυκινόφρονα βουλήν. καὶ σύ, κασίγνητε χρυσόρραπι, μή με κέλευε θέσφατα πιφαύσκειν, ὅσα μήδεται εὐρύοπα Ζεύσ. ἀνθρώπων δ’ ἄλλον δηλήσομαι, ἄλλον ὀνήσω, πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φῦλ’ ἀνθρώπων. καὶ μὲν ἐμῆσ ὀμφῆσ ἀπονήσεται, ὅσ τισ ἂν ἔλθῃ φωνῇ καὶ πτερύγεσσι τεληέντων οἰωνῶν· οὗτοσ ἐμῆσ ὀμφῆσ ἀπονήσεται, οὐδ’ ἀπατήσω. ὃσ δέ κε μαψιλόγοισι πιθήσασ οἰωνοῖσι μαντείην ἐθέλῃσι παρὲκ νόον ἐξερεείνειν ἡμετέρην, νοέειν δὲ θεῶν πλέον αἰὲν ἐόντων, φήμ’, ἁλίην ὁδὸν εἶσιν. ἐγὼ δέ κε δῶρα δεχοίμην. ἄλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίησ ἐρικυδέοσ υἱὲ καὶ Διὸσ αἰγιόχοιο, θεῶν ἐριούνιε δαῖμον·

σεμναὶ γὰρ τινεσ εἰσί, κασίγνηται γεγαυῖαι, παρθένοι, ὠκείῃσιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσι, τρεῖσ· κατὰ δὲ κρατὸσ πεπαλαγμέναι ἄλφιτα λευκά, οἰκία ναιετάουσιν ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο, μαντείησ ἀπάνευθε διδάσκαλοι, ἣν ἐπὶ βουσὶ παῖσ ἔτ’ ἐὼν μελέτησα· πατὴρ δ’ ἐμὸσ οὐκ ἀλέγιζεν, ἐντεῦθεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτε ἄλλη κηρία βόσκονται καὶ τε κραίνουσιν ἕκαστα. αἳ δ’ ὅτε μὲν θυί̈ωσιν ἐδηδυῖαι μέλι χλωρόν, προφρονέωσ ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν· ἢν δ’ ἀπονοσφισθῶσι θεῶν ἡδεῖαν ἐδωδήν, ψεύδονται δὴ ἔπειτα δι’ ἀλλήλων δονέουσαι. τάσ τοι ἔπειτα δίδωμι· σὺ δ’ ἀτρεκέωσ ἐρεείνων σὴν αὐτοῦ φρένα τέρπε, καὶ εἰ βροτὸν ἄνδρα δαείῃσ, πολλάκι σῆσ ὀμφῆσ ἐπακούσεται, αἴ κε τύχῃσι. ταῦτ’ ἔχε, Μαιάδοσ υἱέ, καὶ ἀγραύλουσ ἕλικασ βοῦσ ἵππουσ τ’ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνουσ ταλαεργούσ. [ὡσ ἔφατ’· οὐρανόθεν δὲ πατὴρ Ζεὺσ αὐτὸσ ἔπεσσι θῆκε τέλοσ· πᾶσιν δ’ ἄρ’ ὅ γ’ οἰωνοῖσι κέλευσεν καὶ χαροποῖσι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσι καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών, πᾶσι δ’ ἐπὶ προβάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον Ἑρμῆν, οἰο͂ν δ’ εἰσ Αἴ̈δην τετελεσμένον ἄγγελον εἶναι, ὅσ τ’ ἄδοτόσ περ ἐὼν δώσει γέρασ οὐκ ἐλάχιστον. οὕτω Μαιάδοσ υἱὸν ἄναξ ἐφίλησεν Ἀπόλλων παντοίῃ φιλότητι·

χάριν δ’ ἐπέθηκε Κρονίων. πᾶσι δ’ ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλεῖ. παῦρα μὲν οὖν ὀνίνησι, τὸ δ’ ἄκριτον ἠπεροπεύει νύκτα δι’ ὀρφναίην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων. καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸσ καὶ Μαιάδοσ, υἱέ·

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλησ μνήσομ’ ἀοιδῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION