Anonymous, Homeric Hymns, Εἲσ Ἀπόλλωνα [Δήλιον], part

(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Ἀπόλλωνα [Δήλιον], part)

μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνοσ ἑκάτοιο, ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸσ τρομέουσιν ἰόντα· καί ῥά τ’ ἀναί̈σσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντεσ ἀφ’ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. Λητὼ δ’ οἰή μίμνε παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ, ἥ ῥα βιόν τ’ ἐχάλασσε καὶ ἐκλήισσε φαρέτρην, καί οἱ ἀπ’ ἰφθίμων ὤμων χείρεσσιν ἑλοῦσα τόξα κατεκρέμασε πρὸσ κίονα πατρὸσ ἑοῖο πασσάλου ἐκ χρυσέου· τὸν δ’ ἐσ θρόνον εἷσεν ἄγουσα. τῷ δ’ ἄρα νέκταρ ἔδωκε πατὴρ δέπαϊ χρυσείῳ δεικνύμενοσ φίλον υἱόν· ἔπειτα δὲ δαίμονεσ ἄλλοι ἔνθα καθίζουσιν· χαίρει δέ τε πότνια Λητώ, οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτε. χαῖρε, μάκαιρ’ ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκεσ ἀγλαὰ τέκνα, Ἀπόλλωνά τ’ ἄνακτα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ Δήλῳ, κεκλιμένη πρὸσ μακρὸν ὄροσ καὶ Κύνθιον ὄχθον, ἀγχοτάτω φοίνικοσ, ἐπ’ Ἰνωποῖο ῥεέθροισ. πῶσ τ’ ἄρ σ’ ὑμνήσω πάντωσ εὐύμνον ἐόντα;

πάντη γάρ τοι, Φοῖβε, νόμοι βεβλήατ’ ἀοιδῆσ, ἠμὲν ἀν’ ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ’ ἀνὰ νήσουσ· πᾶσαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονεσ ἄκροι ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ’ ἅλαδε προρέοντεσ ἀκταί τ’ εἰσ ἅλα κεκλιμέναι λιμένεσ τε θαλάσσησ. ἦ ὥσ σε πρῶτον Λητὼ τέκε, χάρμα βροτοῖσι, κλινθεῖσα πρὸσ Κύνθου ὄροσ κραναῇ ἐνὶ νήσῳ, Δήλῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; ἑκάτερθε δὲ κῦμα κελαινὸν ἐξῄει χέρσονδε λιγυπνοίοισ ἀνέμοισιν, ἔνθεν ἀπορνύμενοσ πᾶσι θνητοῖσιν ἀνάσσεισ. ὅσσουσ Κρήτη τ’ ἐντὸσ ἔχει καὶ δῆμοσ Ἀθηνῶν νῆσόσ τ’ Αἰγίνη ναυσικλειτή τ’ Εὔβοια, Αἰγαί, Πειρεσίαι τε καὶ ἀγχιάλη Πεπάρηθοσ Θρηίκιόσ τ’ Ἀθόωσ καὶ Πηλίου ἄκρα κάρηνα Θρηικίη τε Σάμοσ Ἴδησ τ’ ὄρεα σκιόεντα, Σκῦροσ καὶ Φώκαια καὶ Αὐτοκάνησ ὄροσ αἰπύ, Ἴμβροσ τ’ εὐκτιμένη καὶ Λῆμνοσ ἀμιχθαλόεσσα Λέσβοσ τ’ ἠγαθέη, Μάκαροσ ἕδοσ Αἰολίωνοσ, καὶ Χίοσ, ἣ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται, παιπαλόεισ τε Μίμασ καὶ Κωρύκου ἄκρα κάρηνα καὶ Κλάροσ αἰγλήεσσα καὶ Αἰσαγέησ ὄροσ αἰπὺ καὶ Σάμοσ ὑδρηλὴ Μυκάλησ τ’ αἰπεινὰ κάρηνα Μίλητόσ τε Κόωσ τε, πόλισ Μερόπων ἀνθρώπων, καὶ Κνίδοσ αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθοσ ἠνεμόεσσα Νάξοσ τ’ ἠδὲ Πάροσ Ῥήναιά τε πετρήεσσα, τόσσον ἔπ’ ὠδίνουσα Ἑκηβόλον ἵκετο Λητώ, εἴ τίσ οἱ γαιέων υἱεῖ θέλοι οἰκία θέσθαι. αἳ δὲ μάλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τισ ἔτλη Φοῖβον δέξασθαι, καὶ πιοτέρη περ ἐοῦσα·

πρίν γ’ ὅτε δή ῥ’ ἐπὶ Δήλου ἐβήσατο πότνια Λητὼ καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· δῆλ’, εἰ γάρ κ’ ἐθέλοισ ἕδοσ ἔμμεναι υἱο͂σ ἐμοῖο, Φοίβου Ἀπόλλωνοσ, θέσθαι τ’ ἔνι πίονα νηόν, ‐ ἄλλοσ δ’ οὔτισ σεῖό ποθ’ ἅψεται, οὐδέ σε λήσει·

οὐδ’ εὔβων σέ γ’ ἔσεσθαι ὀίομαι οὔτ’ εὔμηλον, οὐδὲ τρύγην οἴσεισ οὔτ’ ἂρ φυτὰ μυρία φύσεισ. εἰ δέ κ’ Ἀπόλλωνοσ ἑκαέργου νηὸν ἔχῃσθα, ἄνθρωποί τοι πάντεσ ἀγινήσουσ’ ἑκατόμβασ ἐνθάδ’ ἀγειρόμενοι, κνίσση δέ τοι ἄσπετοσ αἰεὶ δημοῦ ἀναί̈ξει βοσκήσεισ θ’ οἵ κέ σ’ ἔχωσι χειρὸσ ἀπ’ ἀλλοτρίησ, ἐπεὶ οὔ τοι πῖαρ ὑπ’ οὖδασ. ὣσ φάτο· χαῖρε δὲ Δῆλοσ, ἀμειβομένη δὲ προσηύδα· Λητοῖ, κυδίστη θύγατερ μεγάλου Κοίοιο, ἀσπασίη κεν ἐγώ γε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτοσ δεξαίμην·

αἰνῶσ γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴσ ἀνδράσιν· ὧδε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην. ἀλλὰ τόδε τρομέω, Λητοῖ, ἔποσ, οὐδέ σε κεύσω· λίην γάρ τινά φασιν ἀτάσθαλον Ἀπόλλωνα ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. τῷ ῥ’ αἰνῶσ δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, μή, ὁπότ’ ἂν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάοσ ἠελίοιο, νῆσον ἀτιμήσασ, ἐπεὶ ἦ κραναήπεδόσ εἰμι, ποσσὶ καταστρέψασ ὤσῃ ἁλὸσ ἐν πελάγεσσιν, ἔνθ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὸσ ἅλισ αἰεὶ κλύσσει· ὃ δ’ ἄλλην γαῖαν ἀφίξεται, ἥ κεν ἅδῃ οἱ, τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα· πουλύποδεσ δ’ ἐν ἐμοὶ θαλάμασ φῶκαί τε μέλαιναι οἰκία ποιήσονται ἀκηδέα, χήτεϊ λαῶν. ἀλλ’ εἴ μοι τλαίησ γε, θεά, μέγαν ὁρ́κον ὀμόσσαι, ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα νηὸν ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα [1τεύξασθαι νηούσ τε καὶ ἄλσεα δενδρηέντα ]1 πάντασ ἐπ’ ἀνθρώπουσ, ἐπεὶ ἦ πολυώνυμοσ ἔσται. ὣσ ἄρ ἔφη·

Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὁρ́κον ὄμοσσε· ἴστω νῦν τάδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸσ εὐρὺσ ὕπερθεν καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸσ ὕδωρ, ὅστε μέγιστοσ ὁρ́κοσ δεινότατόσ τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν· ἦ μὴν Φοίβου τῇδε θυώδησ ἔσσεται αἰεὶ βωμὸσ καὶ τέμενοσ, τίσει δέ σέ γ’ ἔξοχα πάντων. αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὁρ́κον, Δῆλοσ μὲν μάλα χαῖρε γονῇ ἑκάτοιο ἄνακτοσ·

Λητὼ δ’ ἐννῆμάρ τε καὶ ἐννέα νύκτασ ἀέλπτοισ ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ’ ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι, ὅσσαι ἄρισται ἐάσι, Διώνη τε Ῥείη τε Ἰχναίη τε Θέμισ καὶ ἀγάστονοσ Ἀμφιτρίτη ἄλλαι τ’ ἀθάναται νόσφιν λευκωλένου Ἥρησ· ἧστο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸσ νεφεληγερέταο· μούνη δ’ οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκοσ Εἰλείθυια· ἧστο γὰρ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν, Ἥρησ φραδμοσύνησ λευκωλένου, ἥ μιν ἔρυκε ζηλοσύνῃ, ὅτ’ ἄρ’ υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε Λητὼ τέξεσθαι καλλιπλόκαμοσ τότ’ ἔμελλεν. αἳ δ’ Ἶριν προὔπεμψαν ἐυκτιμένησ ἀπὸ νήσου, ἀξέμεν Εἰλείθυιαν, ὑποσχόμεναι μέγαν ὁρ́μον, χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον, ἐννεάπηχυν·

νόσφιν δ’ ἤνωγον καλέειν λευκωλένου Ἥρησ, νή μιν ἔπειτ’ ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰοῦσαν. αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε ποδήνεμοσ ὠκέα Ἶρισ, βῆ ῥα θέειν, ταχέωσ δὲ διήνυσε πᾶν τὸ μεσηγύ. αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκανε θεῶν ἕδοσ, αἰπὺν Ὄλυμπον, αὐτίκ’ ἄρ’ Εἰλείθυιαν ἀπὲκ μεγάροιο θύραζε ἐκπροκαλεσσαμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, πάντα μάλ’, ὡσ ἐπέτελλον Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι. τῇ δ’ ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι· βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ’ ὁμοῖαι. εὖτ’ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκοσ Εἰλείθυια, δὴ τότε τὴν τόκοσ εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι. ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γοῦνα δ’ ἔρεισε λειμῶνι μαλακῷ· μείδησε δὲ γαῖ’ ὑπένερθεν· ἐκ δ’ ἔθορε πρὸ φόωσδε· θεαὶ δ’ ὀλόλυξαν ἅπασαι. ἔνθα σέ, ἠιέ Φοῖβε, θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ ἁγνῶσ καὶ καθαρῶσ, σπάρξαν δ’ ἐν φάρεϊ λευκῷ, λεπτῷ, νηγατέῳ·

περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν. οὐδ’ ἄρ’ Ἀπόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ, ἀλλὰ Θέμισ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν ἀθανάτῃσιν χερσὶν ἐπήρξατο·

χαῖρε δὲ Λητώ, οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. αὐτὰρ ἐπεὶ δή, Φοῖβε, κατέβρωσ ἄμβροτον εἶδαρ, οὔ σέ γ’ ἔπειτ’ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα, οὐδ’ ἔτι δέσματ’ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα. αὐτίκα δ’ ἀθανάτῃσι μετηύδα Φοῖβοσ Ἀπόλλων· εἰή μοι κίθαρίσ τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ἀνθρώποισι Διὸσ νημερτέα βουλήν.

ὣσ εἰπὼν ἐβίβασκεν ἐπὶ χθονὸσ εὐρυοδείησ Φοῖβοσ ἀκερσεκόμησ, ἑκατηβόλοσ·

αἳ δ’ ἄρα πᾶσαι θάμβεον ἀθάναται· χρυσῷ δ’ ἄρα Δῆλοσ ἅπασα [βεβρίθει, καθορῶσα Διὸσ Λητοὺσ τε γενέθλην, γηθοσύνῃ, ὅτι μιν θεὸσ εἵλετο οἰκία θέσθαι νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι μᾶλλον. ] ἤνθησ’, ὡσ ὅτε τε ῥίον οὔρεοσ ἄνθεσιν ὕλησ. αὐτὸσ δ’, ἀργυρότοξε, ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον, ἄλλοτε μέν τ’ ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντοσ, ἄλλοτε δ’ ἂν νήσουσ τε καὶ ἀνέρασ ἠλάσκαζεσ.

πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα· πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονεσ ἄκροι ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ’ ἅλαδε προρέοντεσ· ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστ’ ἐπιτέρπεαι ἦτορ, ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνεσ Ιἄονεσ ἠγερέθονται αὐτοῖσ σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃσ ἀλόχοισιν. οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅτ’ ἄν στήσωνται ἀγῶνα. φαίη κ’ ἀθανάτουσ καὶ ἀγήρωσ ἔμμεναι αἰεί, ὃσ τόθ’ ὑπαντιάσει’, ὅτ’ Ιἄονεσ ἀθρόοι εἰε͂ν· πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν ἄνδρασ τ’ εἰσορόων καλλιζώνουσ τε γυναῖκασ νῆάσ τ’ ὠκείασ ἠδ’ αὐτῶν κτήματα πολλά. πρὸσ δὲ τόδε μέγα θαῦμα, ὁού κλέοσ οὔποτ’ ὀλεῖται, κοῦραι Δηλιάδεσ, ἑκατηβελέταο θεράπναι· αἵ τ’ ἐπεὶ ἂρ πρῶτον μὲν Ἀπόλλων’ ὑμνήσωσιν, αὖτισ δ’ αὖ Λητώ τε καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, μνησάμεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν ὕμνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ’ ἀνθρώπων. πάντων δ’ ἀνθρώπων φωνὰσ καὶ βαμβαλιαστὺν μιμεῖσθ’ ἴσασιν· φαίη δέ κεν αὐτὸσ ἕκαστοσ φθέγγεσθ’· οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή. ἀλλ’ ἄγεθ’ ἱλήκοι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδιξύν, χαίρετε δ’ ὑμεῖσ πᾶσαι·

ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθεν μνήσασθ’, ὁππότε κέν τισ ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ἐθάδ’ ἁνείρηται ξεῖνοσ ταλαπείριοσ ἐλθών· ὦ κοῦραι, τίσ δ’ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστοσ ἀοιδῶν ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα; ὑμεῖσ δ’ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθαι ἀφήμωσ· τυφλὸσ ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ τοῦ μᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί. ἡμεῖσ δ’ ὑμέτερον κλέοσ οἴσομεν, ὅσσον ἐπ’ αἰᾶν ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεισ εὖ ναιεταώσασ· οἳ δ’ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν. αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα ὑμνέων ἀργυρότοξον, ὃν ἠύκομοσ τέκε Λητώ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION