Anonymous, Homeric Hymns, Εἲσ Δημήτραν

(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Δημήτραν)

Δήμητρ’ ἠύκομον, σεμνὴν θεόν, ἄρχομ’ ἀείδειν, αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣν Αἰδωνεὺσ ἡρ́παξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυποσ εὐρύοπα Ζεύσ, νόσφιν Δήμητροσ χρυσαόρου, ἀγλαοκάρπου, παίζουσαν κούρῃσι σὺν Ὠκεανοῦ βαθυκόλποισ ἄνθεά τ’ αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ’ ἰά καλὰ λειμῶν’ ἂμ μαλακὸν καὶ ἀγαλλίδασ ἠδ’ ὑάκινθον νάρκισσόν θ’, ὃν φῦσε δόλον καλυκώπιδι κούρῃ Γαῖα Διὸσ βουλῇσι χαριζομένη Πολυδέκτῃ, θαυμαστὸν γανόωντα· σέβασ τό γε πᾶσιν ἰδέσθαι ἀθανάτοισ τε θεοῖσ ἠδὲ θνητοῖσ ἀνθρώποισ· τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζησ ἑκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει· κὦζ’ ἥδιστ’ ὀδμή, πᾶσ τ’ οὐρανὸσ εὐρὺσ ὕπερθεν γαῖά τε πᾶσ’ ἐγελάσσε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσησ. ἣ δ’ ἄρα θαμβήσασ’ ὠρέξατο χερσὶν ἅμ’ ἄμφω καλὸν ἄθυρμα λαβεῖν· χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια Νύσιον ἂμ πεδίον, τῇ ὄρουσεν ἄναξ Πολυδέγμων ἵπποισ ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμοσ υἱόσ. ἁρπάξασ δ’ ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχοισιν ἦγ’ ὀλοφυρομένην·

ἰάχησε δ’ ἄρ’ ὄρθια φωνῇ, κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον. οὐδέ τισ ἀθανάτων οὐδὲ θνητῶν ἀνθρώπων ἤκουσεν φωνῆσ, οὐδ’ ἀγλαόκαρποι ἐλαῖαι εἰ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα ἀιέν ἐξ ἄντρου, Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνοσ, Ηἔλιόσ τε ἄναξ, Ὑπερίονοσ ἀγλαὸσ υἱόσ, κούρησ κεκλομένησ πατέρα Κρονίδην· ὃ δὲ νόσφιν ἧστο θεῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ, δέγμενοσ ἱερὰ καλὰ παρὰ θνητῶν ἀνθρώπων. τὴν δ’ ἀεκαζομένην ἦγεν Διὸσ ἐννεσίῃσι πατροκασίγνητοσ, Πολυσημάντωρ Πολυδέγμων, ἵπποισ ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμοσ υἱόσ. ὄφρα μὲν οὖν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα λεῦσσε θεὰ καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα αὐγάσ τ’ ἠελίου, ἔτι δ’ ἤλπετο μητέρα κεδνὴν ὄψεσθαι καὶ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων, τόφρα οἱ ἐλπὶσ ἔθελγε μέγαν νόον ἀχνυμένησ περ·

ἤχησαν δ’ ὀρέων κορυφαὶ καὶ βένθεα πόντου φωνῇ ὑπ’ ἀθανάτῃ· τῆσ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ. ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄχοσ ἔλλαβεν, ἀμφὶ δὲ χαίταισ ἀμβροσίαισ κρήδεμνα δαί̈ζετο χερσὶ φίλῃσι, κυάνεον δὲ κάλυμμα κατ’ ἀμφοτέρων βάλετ’ ὤμων, σεύατο δ’ ὥστ’ οἰωνόσ, ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν μαιομένη·

τῇ δ’ οὔτισ ἐτήτυμα μυθήσασθαι ἤθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, οὔτ’ οἰωνῶν τισ τῇ ἐτήτυμοσ ἄγγελοσ ἦλθεν. ἐννῆμαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα πότνια Δηὼ στρωφᾶτ’ αἰθομένασ δαί̈δασ μετὰ χερσὶν ἔχουσα, οὐδέ ποτ’ ἀμβροσίησ καὶ νέκταροσ ἡδυπότοιο πάσσατ’ ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο λουτροῖσ. ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶσ ἠώσ, ἤντετό οἱ Ἑκάτη, σέλασ ἐν χείρεσσιν ἔχουσα καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔποσ φάτο φώνησέν τε· πότνια Δημήτηρ, ὡρηφόρε, ἀγλαόδωρε, τίσ θεῶν οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων ἡρ́πασε Περσεφόνην καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν;

φωνῆσ γὰρ ἤκουσ’, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, ὅστισ ἐήν· σοὶ δ’ ὦκα λέγω νημερτέα πάντα. ὣσ ἄρ’ ἔφη Ἑκάτη·

τὴν δ’ οὐκ ἠμείβετο μύθῳ Ῥείησ ἠυκόμου θυγάτηρ, ἀλλ’ ὦκα σὺν αὐτῇ ἠίξ’ αἰθομένασ δαί̈δασ μετὰ χερσὶν ἔχουσα. Ηἔλιον δ’ ἵκοντο, θεῶν σκοπὸν ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, στὰν δ’ ἵππων προπάροιθε καὶ εἴρετο δῖα θεάων· ἠέλι’, αἴδεσσαί με θεὰν σύ περ, εἴ ποτε δή σευ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κραδίην καὶ θυμὸν ἰήνα·

κούρην τὴν ἔτεκον, γλυκερὸν θάλοσ, εἴδεϊ κυδρήν, τῆσ ἀδινὴν ὄπ’ ἄκουσα δι’ αἰθέροσ ἀτρυγέτοιο ὥστε βιαζομένησ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. ἀλλά, σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατὰ πόντον αἰθέροσ ἐκ δίησ καταδέρκεαι ἀκτίνεσσι, νημερτέωσ μοι ἔνισπε φίλον τέκοσ, εἴ που ὄπωπασ, ὅστισ νόσφιν ἐμεῖο λαβὼν ἀέκουσαν ἀνάγκῃ οἴχεται ἠὲ θεῶν ἢ καὶ θνητῶν ἀνθρώπων. ὣσ φάτο·

ἀμφὶ δὲ τιμὴν ἔλλαχεν ὡσ τὰ πρῶτα διάτριχα δασμὸσ ἐτύχθη, τοῖσ μεταναιετάειν, τῶν ἔλλαχε κοίρανοσ εἶναι. τὴν δ’ Ὑπεριονίδησ ἠμείβετο μύθῳ· Ῥείησ ἠυκόμου θύγατερ, Δήμητερ ἄνασσα, εἰδήσεισ· δὴ γὰρ μέγα σ’ ἅζομαι ἠδ’ ἐλεαίρω ἀχνυμένην περὶ παιδὶ τανυσφύρῳ· οὐδέ τισ ἄλλοσ αἴτιοσ ἀθανάτων, εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεύσ, ὅσ μιν ἔδωκ’ Αἴδῃ θαλερὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν αὐτοκασιγνήτῳ· ὃ δ’ ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα ἁρπάξασ ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν. ἀλλά, θεά, κατάπαυε μέγαν γόον· οὐδέ τί σε χρὴ μὰψ αὔτωσ ἄπλητον ἔχειν χόλον· οὔ τοι ἀεικὴσ γαμβρὸσ ἐν ἀθανάτοισ Πολυσημάντωρ Αἰδωνεύσ, αὐτοκασίγνητοσ καὶ ὁμόσποροσ· ὣσ εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο·

ἀγχοῦ δ’ ἱστάμεναι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων· τοὶ δ’ ὑπ’ ὀμοκλῆσ ῥίμφα φέρον θοὸν ἁρ́μα τανύπτεροι ὥστ’ οἰωνοί. Τὴν δ’ ἄχοσ αἰνότερον καὶ κύντερον ἵκετο θυμόν· χωσαμένη δὴ ἔπειτα κελαινεφέι Κρονίωνι νοσφισθεῖσα θεῶν ἀγορὴν καὶ μακρὸν Ὄλυμπον ᾤχετ’ ἐπ’ ἀνθρώπων πόλιασ καὶ πίονα ἔργα εἶδοσ ἀμαλδύνουσα πολὺν χρόνον· οὐδέ τισ ἀνδρῶν εἰσορόων γίγνωσκε βαθυζώνων τε γυναικῶν, πρίν γ’ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαί̈φρονοσ ἵκετο δῶμα, ὃσ τότ’ Ἐλευσῖνοσ θυοέσσησ κοίρανοσ ἠε͂ν. ἕζετο δ’ ἐγγὺσ ὁδοῖο φίλον τετιημένη ἦτορ, Παρθενίῳ φρέατι, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται, ἐν σκιῇ, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύκει θάμνοσ ἐλαίησ, γρηὶ παλαιγενέι ἐναλίγκιοσ, ἥτε τόκοιο εἴργηται δώρων τε φιλοστεφάνου Ἀφροδίτησ, οἱαῖ́ τε τροφοί εἰσι θεμιστοπόλων βασιλήων παίδων καὶ ταμίαι κατὰ δώματα ἠχήεντα. τὴν δὲ ἴδον Κελεοῖο Ἐλευσινίδαο θύγατρεσ ἐρχόμεναι μεθ’ ὕδωρ εὐήρυτον, ὄφρα φέροιεν κάλπισι χαλκείῃσι φίλα πρὸσ δώματα πατρόσ, τέσσαρεσ, ὥστε θεαί, κουρήιον ἄνθοσ ἔχουσαι, Καλλιδίκη καὶ Κλεισιδίκη Δημώ τ’ ἐρόεσσα Καλλιθόη θ’, ἣ τῶν προγενεστάτη ἠε͂ν ἁπασῶν· οὐδ’ ἔγνον· χαλεποὶ δὲ θεοὶ θνητοῖσιν ὁρᾶσθαι. τίσ πόθεν ἐσσί, γρῆυ, παλαιγενέων ἀνθρώπων;

τίπτε δὲ νόσφι πόληοσ ἀπέστιχεσ, οὐδὲ δόμοισι πίλνασαι; ἔνθα γυναῖκεσ ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα τηλίκαι, ὡσ σύ περ ὧδε καὶ ὁπλότεραι γεγάασιν, αἵ κέ σε φίλωνται ἠμὲν ἔπει ἠδὲ καὶ ἔργῳ. ὣσ ἔφαν·

ἣ δ’ ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνα θεάων· τέκνα φίλ’, αἵ τινέσ ἐστε γυναικῶν θηλυτεράων, χαίρετ’· ἐγὼ δ’ ὑμῖν μυθήσομαι· οὔ τοι ἀεικὲσ ὑμῖν εἰρομένῃσιν ἀληθέα μυθήσασθαι. Δωσὼ ἐμοί γ’ ὄνομ’ ἐστί· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ. νῦν αὖτε Κρήτηθεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσησ ἤλυθον οὐκ ἐθέλουσα, βίῃ δ’ ἀέκουσαν ἀνάγκῃ ἄνδρεσ ληιστῆρεσ ἀπήγαγον. οἳ μὲν ἔπειτα νηὶ θοῇ Θόρικόνδε κατέσχεθον, ἔνθα γυναῖκεσ ἠπείρου ἐπέβησαν ἀολλέεσ ἠδὲ καὶ αὐτοί, δεῖπνόν τ’ ἐπηρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια νηόσ· ἀλλ’ ἐμοὶ οὐ δόρποιο μελίφρονοσ ἤρατο θυμόσ· λάθρη δ’ ὁρμηθεῖσα δι’ ἠπείροιο μελαίνησ φεύγου ὑπερφιάλουσ σημάντορασ, ὄφρα κε μή με ἀπριάτην περάσαντεσ ἐμῆσ ἀποναίατο τιμῆσ. οὕτω δεῦρ’ ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἶδα, ἥ τισ δὴ γαῖ’ ἐστι καὶ οἵ τινεσ ἐγγεγάασιν. ἀλλ’ ὑμῖν μὲν πάντεσ Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ δοῖεν κουριδίουσ ἄνδρασ, καὶ τέκνα τεκέσθαι, ὡσ ἐθέλουσι τοκῆεσ· ἐμὲ δ’ αὖτ’ οἰκτείρατε, κοῦραι. [τοῦτο δέ μοι σαφέωσ ὑποθήκατε, ὄφρα πύθωμαι,] προφρονέωσ, φίλα τέκνα, τέων πρὸσ δώμαθ’ ἵκωμαι ἀνέροσ ἠδὲ γυναικόσ, ἵνα σφίσιν ἐργάζωμαι πρόφρων, οἱᾶ γυναικὸσ ἀφήλικοσ ἔργα τέτυκται· καὶ κεν παῖδα νεογνὸν ἐν ἀγκοίνῃσιν ἔχουσα καλὰ τιθηνοίμην καὶ δώματα τηρήσαιμι καί κε λέχοσ στορέσαιμι μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων δεσπόσυνον καί κ’ ἔργα διδασκήσαιμι γυναῖκασ. φῆ ῥα θεά·

τὴν δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο παρθένοσ ἀδμήσ, Καλλιδίκη, Κελεοῖο θυγατρῶν εἶδοσ ἀρίστη· μαῖα, θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ τέτλαμεν ἄνθρωποι·

τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη. δὴ γὰρ πολὺ φέρτεροί εἰσι. ταῦτα δέ τοι σαφέωσ ὑποθήσομαι ἠδ’ ὀνομήνω ἀνέρασ οἷσιν ἔπεστι μέγα κράτοσ ἐνθάδε τιμῆσ δήμου τε προὔχουσιν ἰδὲ κρήδεμνα πόληοσ εἰρύαται βουλῇσι καὶ ἰθείῃσι δίκῃσιν· ἠμὲν Τριπτολέμου πυκιμήδεοσ ἠδὲ Διόκλου ἠδὲ Πολυξείνου καὶ ἀμύμονοσ Εὐμόλποιο καὶ Δολίχου καὶ πατρὸσ ἀγήνοροσ ἡμετέροιο, τῶν πάντων ἄλοχοι κατὰ δώματα πορσαίνουσι· τάων οὐκ ἄν τίσ σε κατὰ πρώτιστον ὀπωπὴν εἶδοσ ἀτιμήσασα δόμων ἀπονοσφίσσειεν, ἀλλά σε δέξονται· δὴ γὰρ θεοείκελόσ ἐσσι. εἰ δ’ ἐθέλεισ, ἐπίμεινον, ἵνα πρὸσ δώματα πατρὸσ ἔλθωμεν καὶ μητρὶ βαθυζώνῳ Μετανείρῃ εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπερέσ, αἴ κέ σ’ ἀνώγῃ ἡμέτερόνδ’ ἰέναι μηδ’ ἄλλων δώματ’ ἐρευνᾶν. τηλύγετοσ δέ οἱ υἱὸσ ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ ὀψίγονοσ τρέφεται, πολυεύχετοσ ἀσπάσιόσ τε. εἰ τόν γ’ ἐκθρέψαιο καὶ ἥβησ μέτρον ἵκοιτο, ῥεῖά κέ τίσ σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων ζηλώσαι· ὣσ ἔφαθ’·

ἣ δ’ ἐπένευσε καρήατι· ταὶ δὲ φαεινὰ πλησάμεναι ὕδατοσ φέρον ἄγγεα κυδιάουσαι. ῥίμφα δὲ πατρὸσ ἵκοντο μέγαν δόμον, ὦκα δὲ μητρὶ ἔννεπον, ὡσ εἶδόν τε καὶ ἔκλυον. ἣ δὲ μάλ’ ὦκα ἐλθούσασ ἐκέλευε καλεῖν ἐπ’ ἀπείρονι μισθῷ. αἳ δ’ ὥστ’ ἢ ἔλαφοι ἢ πόρτιεσ εἰάροσ ὡρ́ῃ ἅλλοντ’ ἂν λειμῶνα κορεσσάμεναι φρένα φορβῇ, ὣσ αἳ ἐπισχόμεναι ἑανῶν πτύχασ ἱμεροέντων ἠίξαν κοίλην κατ’ ἀμαξιτόν· ἀμφὶ δὲ χαῖται ὤμοισ ἀίσσοντο κροκηίῳ ἄνθει ὁμοῖαι. τέτμον δ’ ἐγγὺσ ὁδοῦ κυδρὴν θεόν, ἔνθα πάροσ περ κάλλιπον· αὐτὰρ ἔπειτα φίλου πρὸσ δώματα πατρὸσ ἡγεῦνθ’· ἣ δ’ ἄρ’ ὄπισθε φίλον τετιημένη ἦτορ στεῖχε κατὰ κρῆθεν κεκαλυμμένη· ἀμφὶ δὲ πέπλοσ κυάνεοσ ῥαδινοῖσι θεᾶσ ἐλελίζετο ποσσίν. αἶψα δὲ δώμαθ’ ἵκοντο διοτρεφέοσ Κελεοῖο, βὰν δὲ δι’ αἰθούσησ, ἔνθα σφίσι πότνια μήτηρ ἧστο παρὰ σταθμὸν τέγεοσ πύκα ποιητοῖο παῖδ’ ὑπὸ κόλπῳ ἔχουσα, νέον θάλοσ·

αἳ δὲ πὰρ αὐτὴν ἔδραμον· ἣ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἔβη ποσὶ καὶ ῥα μελάθρου κῦρε κάρη, πλῆσεν δὲ θύρασ σέλαοσ θείοιο. τὴν δ’ αἰδώσ τε σέβασ τε ἰδὲ χλωρὸν δέοσ εἷλεν· εἶξε δέ οἱ κλισμοῖο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγεν. ἀλλ’ οὐ Δημήτηρ ὡρηφόροσ, ἀγλαόδωροσ, ἤθελεν ἑδριάασθαι ἐπὶ κλισμοῖο φαεινοῦ, ἀλλ’ ἀκέουσ’ ἀνέμιμνε κατ’ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα, πρίν γ’ ὅτε δή οἱ ἔθηκεν Ιἄμβη κέδν’ εἰδυῖα πηκτὸν ἕδοσ, καθύπερθε δ’ ἐπ’ ἀργύφεον βάλε κῶασ. ἔνθα καθεζομένη προκατέσχετο χερσὶ καλύπτρην· δηρὸν δ’ ἄφθογγοσ τετιημένη ἧστ’ ἐπὶ δίφρου, οὐδέ τιν’ οὔτ’ ἔπεϊ προσπτύσσετο οὔτε τι ἔργῳ, ἀλλ’ ἀγέλαστοσ, ἄπαστοσ ἐδητύοσ ἠδὲ ποτῆτοσ ἧστο πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρόσ, πρίν γ’ ὅτε δὴ χλεύῃσ μιν Ιἄμβη κέδν’ εἰδυῖα πολλὰ παρασκώπτουσ’ ἐτρέψατο πότνιαν ἁγνήν, μειδῆσαι γελάσαι τε καὶ ἵλαον σχεῖν θυμόν· ἣ δή οἱ καὶ ἔπειτα μεθύστερον εὐάδεν ὀργαῖσ. τῇ δὲ δέπασ Μετάνειρα δίδου μελιηδέοσ οἴνου πλήσασ’· ἣ δ’ ἀνένευσ’· οὐ γὰρ θεμιτόν οἱ ἔφασκε πίνειν οἶνον ἐρυθρόν· ἄνωγε δ’ ἄρ’ ἄλφι καὶ ὕδωρ δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι τερείνῃ. ἣ δὲ κυκεῶ τεύξασα θεᾷ πόρεν, ὡσ ἐκέλευε· δεξαμένη δ’ ὁσίησ ἕνεκεν πολυπότνια Δηώ τῇσι δὲ μύθων ἦρχεν ἐύζωνοσ Μετάνειρα· χαῖρε, γύναι, ἐπεὶ οὔ σε κακῶν ἄπ’ ἐόλπα τοκήων ἔμμεναι, ἀλλ’ ἀγαθῶν·

ἐπί τοι πρέπει ὄμμασιν αἰδὼσ καὶ χάρισ, ὡσ εἴ πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων. ἀλλὰ θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ τέτλαμεν ἄνθρωποι· ἐπὶ γὰρ ζυγὸσ αὐχένι κεῖται. νῦν δ’, ἐπεὶ ἵκεο δεῦρο, παρέσσεται ὅσσα τ’ ἐμοί περ. παῖδα δέ μοι τρέφε τόνδε, τὸν ὀψίγονον καὶ ἀέλπτον ὤπασαν ἀθάνατοι, πολυάρητοσ δέ μοί ἐστιν. εἰ τόν γε θρέψαιο καὶ ἥβησ μέτρον ἵκοιτο, ῥεῖά κέ τίσ σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων ζηλώσαι· τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίην. τὴν δ’ αὖτε προσέειπεν ἐυστέφανοσ Δημήτηρ·

καὶ σύ, γύναι, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ἐσθλὰ πόροιεν· παῖδα δέ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι, ὥσ με κελεύεισ, θρέψω κοὔ μιν, ἐόλπα, κακοφραδίῃσι τιθήνησ οὔτ’ ἄρ’ ἐπηλυσίη δηλήσεται οὔθ’ ὑποτάμνον· οἶδα γὰρ ἀντίτομον μέγα φέρτερον ὑλοτόμοιο, οἶδα δ’ ἐπηλυσίησ πολυπήμονοσ ἐσθλὸν ἐρυσμόν. ὣσ ἄρα φωνήσασα θυώδεϊ δέξατο κόλπῳ χείρεσσ’ ἀθανάτῃσι·

γεγήθει δὲ φρένα μήτηρ. ὣσ ἣ μὲν Κελεοῖο δαί̈φρονοσ ἀγλαὸν υἱὸν Δημοφόωνθ’, ὃν ἔτικτεν ἐύζωνοσ Μετάνειρα, ἔτρεφεν ἐν μεγάροισ· ὃ δ’ ἀέξετο δαίμονι ἶσοσ, οὔτ’ οὖν σῖτον ἔδων, οὐ θησάμενοσ [γάλα μητρὸσ ἠματίη μὲν γὰρ καλλιστέφανοσ] Δημήτηρ χρίεσκ’ ἀμβροσίῃ ὡσεὶ θεοῦ ἐκγεγαῶτα ἡδὺ καταπνείουσα καὶ ἐν κόλποισιν ἔχουσα· νύκτασ δὲ κρύπτεσκε πυρὸσ μένει ἠύτε δαλὸν λάθρα φίλων γονέων· τοῖσ δὲ μέγα θαῦμ’ ἐτέτυκτο, ὡσ προθαλὴσ τελέθεσκε· θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει. καί κέν μιν ποίησεν ἀγήρων τ’ ἀθάνατόν τε, εἰ μὴ ἄρ’ ἀφραδίῃσιν ἐύζωνοσ Μετάνειρα νύκτ’ ἐπιτηρήσασα θυώδεοσ ἐκ θαλάμοιο σκέψατο· κώκυσεν δὲ καὶ ἄμφω πλήξατο μηρὼ δείσασ’ ᾧ περὶ παιδὶ καὶ ἀάσθη μέγα θυμῷ καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· τέκνον Δημοφόων, ξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῷ κρύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ τίθησιν.

ὣσ φάτ’ ὀδυρομένη·

τῆσ δ’ ἀιέ δῖα θεάων. τῇ δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανοσ Δημήτηρ παῖδα φίλον, τὸν ἀέλπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε, χείρεσσ’ ἀθανάτῃσιν ἀπὸ ἕθεν ἧκε πέδονδε, ἐξανελοῦσα πυρόσ, θυμῷ κοτέσασα μάλ’ αἰνῶσ, καί ῥ’ ἄμυδισ προσέειπεν ἐύζωνον Μετάνειραν· νήιδεσ ἄνθρωποι καὶ ἀφράδμονεσ οὔτ’ ἀγαθοῖο αἶσαν ἐπερχομένου προγνώμεναι οὔτε κακοῖο·

καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίῃσι τεῇσ νήκεστον ἀάσθησ. ἴστω γὰρ θεῶν ὁρ́κοσ, ἀμείλικτον Στυγὸσ ὕδωρ, ἀθάνατόν κέν τοι καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα παῖδα φίλον ποίησα καὶ ἄφθιτον ὤπασα τιμήν· νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὥσ κεν θάνατον καὶ κῆρασ ἀλύξαι· τιμὴ δ’ ἄφθιτοσ αἰὲν ἐπέσσεται, οὕνεκα γούνων ἡμετέρων ἐπέβη καὶ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύσεν. ὡρ́ῃσιν δ’ ἄρα τῷ γε περιπλομένων ἐνιαυτῶν παῖδεσ Ἐλευσινίων πόλεμον καὶ φύλοπιν αἰνὴν αἰὲν ἐν ἀλλήλοισιν συνάξουσ’ ἤματα πάντα. εἰμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάοχοσ, ἥτε μέγιστον ἀθανάτοισ θνητοῖσ τ’ ὄνεαρ καὶ χάρμα τέτυκται. ἀλλ’ ἄγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑπ’ αὐτῷ τευχόντων πᾶσ δῆμοσ ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχοσ Καλλιχόρου καθύπερθεν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. ὄργια δ’ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι, ὡσ ἂν ἔπειτα εὐαγέωσ ἔρδοντεσ ἐμὸν νόον ἱλάσκοισθε. Ὣσ εἰποῦσα θεὰ μέγεθοσ καὶ εἶδοσ ἄμειψε γῆρασ ἀπωσαμένη· περί τ’ ἀμφί τε κάλλοσ ἀήτο· ὀδμὴ δ’ ἱμερόεσσα θυηέντων ἀπὸ πέπλων σκίδνατο, τῆλε δὲ φέγγοσ ἀπὸ χροὸσ ἀθανάτοιο λάμπε θεᾶσ, ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήνοθεν ὤμουσ, αὐγῆσ δ’ ἐπλήσθη πυκινὸσ δόμοσ ἀστεροπῆσ ὥσ· βῆ δὲ διὲκ μεγάρων· τῆσ δ’ αὐτίκα γούνατ’ ἔλυντο, δηρὸν δ’ ἄφθογγοσ γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸσ μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου ἀνελέσθαι. τοῦ δὲ κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεινήν, κὰδ δ’ ἄρ’ ἀπ’ εὐστρώτων λεχέων θόρον· ἣ μὲν ἔπειτα παῖδ’ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ· ἣ δ’ ἄρα πῦρ ἀνέκαι’· ἣ δ’ ἔσσυτο πόσσ’ ἁπαλοῖσι μητέρ’ ἀναστήσουσα θυώδεοσ ἐκ θαλάμοιο. ἀγρόμεναι δέ μιν ἀμφὶσ ἐλούεον ἀσπαίροντα ἀμφαγαπαζόμεναι· τοῦ δ’ οὐ μειλίσσετο θυμόσ· χειρότεραι γὰρ δή μιν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθῆναι. αἳ μὲν παννύχιαι κυδρὴν θεὸν ἱλάσκοντο δείματι παλλόμεναι, ἅμα δ’ ἠοῖ φαινομένηφιν εὐρυβίῃ Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο, ὡσ ἐπέτελλε θεά, καλλιστέφανοσ Δημήτηρ.

αὐτὰρ ὅ γ’ εἰσ ἀγορὴν καλέσασ πολυπείρονα λαὸν ἤνωγ’ ἠυκόμῳ Δημήτερι πίονα νηὸν ποιῆσαι καὶ βωμὸν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. οἳ δὲ μάλ’ αἶψ’ ἐπίθοντο καὶ ἔκλυον αὐδήσαντοσ, τεῦχον δ’, ὡσ ἐπέτελλ’. ὃ δ’ ἀέξετο δαίμονι ἶσοσ. αὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν καὶ ἐρώησαν καμάτοιο, βάν ῥ’ ἴμεν οἴκαδ’ ἕκαστοσ·

ἀτὰρ ξανθὴ Δημήτηρ ἔνθα καθεζομένη μακάρων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων μίμνε πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρόσ. αἰνότατον δ’ ἐνιαυτὸν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν ποίησ’ ἀνθρώποισ καὶ κύντατον· οὐδέ τι γαῖα σπέρμ’ ἀνίει, κρύπτεν γὰρ ἐυστέφανοσ Δημήτηρ· πολλὰ δὲ καμπύλ’ ἄροτρα μάτην βόεσ εἷλκον ἀρούραισ· πολλὸν δὲ κρῖ λευκὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίῃ· καί νύ κε πάμπαν ὄλεσσε γένοσ μερόπων ἀνθρώπων λιμοῦ ὑπ’ ἀργαλέησ, γεράων τ’ ἐρικυδέα τιμὴν καὶ θυσιῶν ἤμερσεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντασ, εἰ μὴ Ζεὺσ ἐνόησεν ἑῷ τ’ ἐφράσσατο θυμῷ. Ἶριν δὲ πρῶτον χρυσόπτερον ὦρσε καλέσσαι Δήμητρ’ ἠύκομον, πολυήρατον εἶδοσ ἔχουσαν. ὣσ ἔφαθ’· ἣ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέι Κρονίωνι πείθετο καὶ τὸ μεσηγὺ διέδραμεν ὦκα πόδεσσιν. ἵκετο δὲ πτολίεθρον Ἐλευσῖνοσ θυοέσσησ, εὑρ͂εν δ’ ἐν νηῷ Δημήτερα κυανόπεπλον καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· Δήμητερ, καλέει σε πατὴρ Ζεὺσ ἄφθιτα εἰδὼσ ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων.

ἄλλ’ ἴθι, μηδ’ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔποσ ἐκ Διὸσ ἔστω. ὣσ φάτο λισσομένη·

τῇ δ’ οὐκ ἐπεπείθετο θυμόσ. αὖτισ ἔπειτα πατὴρ μάκαρασ θεοὺσ αἰὲν ἐόντασ πάντασ ἐπιπροί̈αλλεν· ἀμοιβηδὶσ δὲ κιόντεσ κίκλησκον καὶ πολλὰ δίδον περικαλλέα δῶρα τιμάσ θ’, ἅσ κ’ ἐθέλοιτο μετ’ ἀθανάτοισιν ἑλέσθαι. ἀλλ’ οὔτισ πεῖσαι δύνατο φρένασ οὐδὲ νόημα θυμῷ χωομένησ· στερεῶσ δ’ ἠναίνετο μύθουσ. οὐ μὲν γάρ ποτ’ ἔφασκε θυώδεοσ Οὐλύμποιο πρίν γ’ ἐπιβήσεσθαι, οὐ πρὶν γῆσ καρπὸν ἀνήσειν, πρὶν ἴδοι ὀφθαλμοῖσιν ἑὴν εὐώπιδα κούρην. αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσε βαρύκτυποσ εὐρύοπα Ζεύσ, εἰσ Ἔρεβοσ πέμψε χρυσόρραπιν Ἀργειφόντην, ὄφρ’ Αἴδην μαλακοῖσι παραιφάμενοσ ἐπέεσσιν ἁγνὴν Περσεφόνειαν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντοσ ἐσ φάοσ ἐξαγάγοι μετὰ δαίμονασ, ὄφρα ἑ μήτηρ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα μεταλήξειε χόλοιο.

Ἑρμῆσ δ’ οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ’ ὑπὸ κεύθεα γαίησ ἐσσυμένωσ κατόρουσε λιπὼν ἕδοσ Οὐλύμποιο. τέτμε δὲ τόν γε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα, ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι, πόλλ’ ἀεκαζομένῃ μητρὸσ πόθῳ· ἣ δ’ ἀποτηλοῦ ἔργοισ θεῶν μακάρων [δεινὴν] μητίσετο βουλήν. ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενοσ προσέφη κρατὺσ Ἀργειφόντησ· Αἵδη κυανοχαῖτα, καταφθιμένοισιν ἀνάσσων, Ζεύσ με πατὴρ ἤνωγεν ἀγαυὴν Περσεφόνειαν ἐξαγαγεῖν Ἐρέβευσφι μετὰ σφέασ, ὄφρα ἑ μήτηρ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα χόλου καὶ μήνιοσ αἰνῆσ ἀθανάτοισ λήξειεν·

ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔργον, φθῖσαι φῦλ’ ἀμενηνὰ χαμαιγενέων ἀνθρώπων, σπέρμ’ ὑπὸ γῆσ κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δὲ τιμὰσ ἀθανάτων· ἣ δ’ αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ θεοῖσι μίσγεται, ἀλλ’ ἀπάνευθε θυώδεοσ ἔνδοθι νηοῦ ἧσται Ἐλευσῖνοσ κραναὸν πτολίεθρον ἔχουσα. ὣσ φάτο·

μείδησεν δὲ ἄναξ ἐνέρων Αἰδωνεὺσ ὀφρύσιν, οὐδ’ ἀπίθησε Διὸσ βασιλῆοσ ἐφετμῇσ· ἐσσυμένωσ δ’ ἐκέλευσε δαί̈φρονι Περσεφονείῃ· ἔρχεο, Περσεφόνη, παρὰ μητέρα κυανόπεπλον ἤπιον ἐν στήθεσσι μένοσ καὶ θυμὸν ἔχουσα, μηδέ τι δυσθύμαινε λίην περιώσιον ἄλλων·

οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴσ ἔσσομ’ ἀκοίτησ, αὐτοκασίγνητοσ πατρὸσ Διόσ· ἔνθα δ’ ἐοῦσα δεσπόσσεισ πάντων ὁπόσα ζώει τε καὶ ἑρ́πει, τιμὰσ δὲ σχήσησθα μετ’ ἀθανάτοισι μεγίστασ. τῶν δ’ ἀδικησάντων τίσισ ἔσσεται ἤματα πάντα, οἵ κεν μὴ θυσίῃσι τεὸν μένοσ ἱλάσκωνται εὐαγέωσ ἔρδοντεσ, ἐναίσιμα δῶρα τελοῦντεσ. ὣσ φάτο·

γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνεια, καρπαλίμωσ δ’ ἀνόρουσ’ ὑπὸ χάρματοσ· αὐτὰρ ὅ γ’ αὐτὸσ ῥοιῆσ κόκκον ἔδωκε φαγεῖν μελιηδέα λάθρῃ, ἀμφὶ ἓ νωμήσασ, ἵνα μὴ μένοι ἤματα πάντα αὖθι παρ’ αἰδοίῃ Δημήτερι κυανοπέπλῳ. ἵππουσ δὲ προπάροιθεν ὑπὸ χρυσέοισιν ὄχεσφιν ἔντυεν ἀθανάτουσ Πολυσημάντωρ Αἰδωνευσ. ἣ δ’ ὀχέων ἐπέβη, πάρα δὲ κρατὺσ Ἀργειφόντησ ἡνία καὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλῃσι σεῦε διὲκ μεγάρων· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. ῥίμφα δὲ μακρὰ κέλευθα διήνυσαν· οὐδὲ θάλασσα οὔθ’ ὕδωρ ποταμῶν οὔτ’ ἄγκεα ποιήεντα ἵππων ἀθανάτων οὔτ’ ἄκριεσ ἔσχεθον ὁρμήν, ἀλλ’ ὑπὲρ αὐτάων βαθὺν ἠέρα τέμνον ἰόντεσ. στῆσε δ’ ἄγων, ὅθι μίμνεν ἐυστέφανοσ Δημήτηρ, νηοῖο προπάροιθε θυώδεοσ· ἣ δὲ ἰδοῦσα ἠίξ’, ἠύτε μαινὰσ ὄροσ κάτα δάσκιον ὕλῃ. Περσεφόνη δ’ ἑτέρ[ωθεν ἐπεὶ ἴδεν ὄμματα καλὰ] μητρὸσ ἑῆσ κατ’ [ἄρ’ ἥ γ’ ὄχεα προλιποῦσα καὶ ἵππουσ] ἆλτο θέει[ν, δειρῇ δέ οἱ ἔμπεσε ἀμφιχυθεῖσα· ] τῇ δὲ [φίλην ἔτι παῖδα ἑῇσ μετὰ χερσὶν ἐχούσῃ] α[ἶψα δόλον θυμόσ τιν’ ὀίσατο, τρέσσε δ’ ἄρ’ αἰνῶσ] παυομ[ένη φιλότητοσ, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ· ] τέκνον, μή ῥά τι μοι σ[ύ γε πάσσαο νέρθεν ἐοῦσα] βρώμησ; ἐξαύδα, μ[ὴ κεῦθ’, ἵνα εἴδομεν ἄμφω· ] ὣσ μὲν γάρ κεν ἐοῦσα π[αρὰ στυγεροῦ Αἴδαο] καὶ παρ’ ἐμοὶ καὶ πατρὶ κελ[αινεφέϊ Κρονίωνι] ναιετάοισ πάντεσσι τετιμ[ένη ἀθανάτοι]σιν. εἰ δ’ ἐπάσω, πάλιν αὖτισ ἰοῦσ’ ὑπ[ὸ κεύθεσι γαίησ] οἰκήσεισ ὡρέων τρίτατον μέρ[οσ εἰσ ἐνιαυτόν,] τὰσ δὲ δύω παρ’ ἐμοί τε καὶ [ἄλλοισ ἀθανά]τοισιν.

ὁππότε δ’ ἄνθεσι γαῖ’ εὐώδε[σιν] εἰαρινο[ῖσι] παντοδαποῖσ θάλλῃ, τόθ’ ὑπὸ ζόφου ἠερόεντοσ αὖτισ ἄνει μέγα θαῦμα θεοῖσ θνητοῖσ τ’ ἀνθρώποισ. [εἶπε δὲ πῶσ σ’ ἡρ́παξεν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα] καὶ τίνι σ’ ἐξαπάτησε δόλῳ κρατερὸσ Πολυδέγμων; τὴν δ’ αὖ Περσεφόνη περικαλλὴσ ἀντίον ηὔδα·

τοιγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἐρέω νημερτέα πάντα· εὖτέ μοι Ἑρμῆσ ἦλθ’ ἐριούνιοσ ἄγγελοσ ὠκὺσ πὰρ πατέροσ Κρονιδαο καὶ ἄλλων Οὐρανιώνων, ἐλθεῖν ἐξ Ἐρέβευσ, ἵνα ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα λήξαισ ἀθανάτοισι χόλου καὶ μήνιοσ αἰνῆσ, αὐτίκ’ ἐγὼν ἀνόρουσ’ ὑπὸ χάρματοσ· αὐτὰρ ὃ λάθρῃ ἔμβαλέ μοι ῥοιῆσ κόκκον, μελιηδέ’ ἐδωδήν, ἄκουσαν δὲ βίῃ με προσηνάγκασσε πάσασθαι. ὡσ δέ μ’ ἀναρπάξασ Κρονίδεω πυκινὴν διὰ μῆτιν ᾤχετο πατρὸσ ἐμοῖο, φέρων ὑπὸ κεύθεα γαίησ, ἐξερέω, καὶ πάντα διίξομαι, ὡσ ἐρεείνεισ. ἡμεῖσ μὲν μάλα πᾶσαι ἀν’ ἱμερτὸν λειμῶνα, Λευκίππη Φαινώ τε καὶ Ἠλέκτρη καὶ Ιἄνθη καὶ Μελίτη Ιἄχη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε Μηλόβοσίσ τε Τύχη τε καὶ Ὠκυρόη καλυκῶπισ Χρυσηίσ τ’ Ιἄνειρά τ’ Ἀκάστη τ’ Ἀδμήτη τε καὶ Ῥοδόπη Πλουτώ τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ καὶ Στὺξ Οὐρανίη τε Γαλαξαύρη τ’ ἐρατεινὴ Παλλάσ τ’ ἐγρεμάχη καὶ Ἄρτεμισ ἰοχέαιρα, παίζομεν ἠδ’ ἄνθεα δρέπομεν χείρεσσ’ ἐρόεντα, μίγδα κρόκον τ’ ἀγανὸν καὶ ἀγαλλίδασ ἠδ’ ὑάκινθον καὶ ῥοδέασ κάλυκασ καὶ λείρια, θαῦμα ἰδέσθαι, νάρκισσόν θ’, ὃν ἔφυσ’ ὥσ περ κρόκον εὐρεῖα χθών. αὐτὰρ ἐγὼ δρεπόμην περὶ χάρματι· γαῖα δ’ ἔνερθε χώρησεν· τῇ δ’ ἔκθορ’ ἄναξ κρατερὸσ Πολυδέγμων· βῆ δὲ φέρων ὑπὸ γαῖαν ἐν ἁρ́μασι χρυσείοισι πόλλ’ ἀεκαζομένην· ἐβόησα δ’ ἄρ’ ὄρθια φωνῇ. ταῦτά τοι ἀχνυμένη περ ἀληθέα πάντ’ ἀγορεύω. ὣσ τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσαι πολλὰ μάλ’ ἀλλήλων κραδίην καὶ θυμὸν ἰαίνον ἀμφαγαπαζόμεναι·

ἀχέων δ’ ἀπεπαύετο θυμόσ. γηθοσύνασ δ’ ἐδέχοντο παρ’ ἀλλήλων ἔδιδόν τε. τῇσιν δ’ ἐγγύθεν ἦλθ’ Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνοσ· πολλὰ δ’ ἄρ’ ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτεροσ ἁγνήν· ἐκ τοῦ οἱ πρόπολοσ καὶ ὀπάων ἔπλετ’ ἄνασσα. ταῖσ δὲ μέτ’ ἄγγελον ἧκε βαρύκτυποσ εὐρύοπα Ζεὺσ Ῥείην ἠύκομον, Δημήτερα κυανόπεπλον ἀξέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰσ δωσέμεν, ἅσ κεν ἕλοιτο μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι·

νεῦσε δέ οἱ κούρην ἔτεοσ περιτελλομένοιο τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, τὰσ δὲ δύω παρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοισ ἀθανάτοισιν. ὣσ ἔφατ’· οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Διὸσ ἀγγελιάων. ἐσσυμένωσ δ’ ἠίξε κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων, ἐσ δ’ ἄρα Ῥάριον ἷξε, φερέσβιον οὖθαρ ἀρούρησ τὸ πρίν, ἀτὰρ τότε γ’ οὔτι φερέσβιον, ἀλλὰ ἕκηλον ἑστήκει πανάφυλλον·

ἔκευθε δ’ ἄρα κρῖ λευκὸν μήδεσι Δήμητροσ καλλισφύρου· αὐτὰρ ἔπειτα μέλλεν ἄφαρ ταναοῖσι κομήσειν ἀσταχύεσσιν ἦροσ ἀεξομένοιο, πέδῳ δ’ ἄρα πίονεσ ὄγμοι βρισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ’ ἐν ἐλλεδανοῖσι δεδέσθαι. ἔνθ’ ἐπέβη πρώτιστον ἀπ’ αἰθέροσ ἀτρυγέτοιο· ἀσπασίωσ δ’ ἴδον ἀλλήλασ, κεχάρηντο δὲ θυμῷ. τὴν δ’ ὧδε προσέειπε Ῥέη λιπαροκρήδεμνοσ· δεῦρο τέκοσ, καλέει σε βαρύκτυποσ εὐρύοπα Ζεὺσ ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰσ [δωσέμεν, ἅσ κ’ ἐθέλῃσθα] μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι.

[νεῦσε δέ σοι κούρην ἔτεοσ π]εριτελλομένοιο [τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠ]ερόεντα, [τὰσ δὲ δύω παρὰ σοί τε καὶ ἄλλοισ] ἀθανάτοισιν. [ὣσ ἄρ’ ἔφη τελέ]εσθαι· ἑῷ δ’ ἐπένευσε κάρητι. [ἀλλ’ ἴθι, τέκνον] ἐμόν, καὶ πείθεο, μηδέ τι λίην ἀ[ζηχὲσ μεν]έαινε κελαινεφέι Κρονίωνι. α[ἶψα δὲ κα]ρπὸν ἀέξε φερέσβιον ἀνθρώποισιν. ὣ[σ ἔφατ’.

οὐ]δ’ ἀπίθησεν ἐυστέφανοσ Δημήτηρ· αἶψα δὲ καρπὸν ἀνῆκεν ἀρουράων ἐριβώλων· πᾶσα δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσιν εὐρεῖα χθὼν ἔβρισ’· ἣ δὲ κιοῦσα θεμιστοπόλοισ βασιλεῦσι δεῖξεν Τριπτολέμῳ τε Διοκλεῖ τε πληξίππῳ Εὐμόλπου τε βίῃ Κελεῷ θ’ ἡγήτορι λαῶν δρησμοσύνην θ’ ἱερῶν καὶ ἐπέφραδεν ὄργια πᾶσι, Τριπτολέμῳ τε Πολυξείνῳ, ἐπὶ τοῖσ δὲ Διοκλεῖ σεμνά, τά τ’ οὔπωσ ἔστι παρεξίμεν οὔτε πυθέσθαι οὔτ’ ἀχέειν· μέγα γάρ τι θεῶν σέβασ ἰσχάνει αὐδήν. ὄλβιοσ, ὃσ τάδ’ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων· ὃσ δ’ ἀτελὴσ ἱερῶν ὅσ τ’ ἄμμοροσ, οὔποθ’ ὁμοίων αἶσαν ἔχει φθίμενόσ περ ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι. αὐτὰρ ἐπειδὴ πάνθ’ ὑπεθήκατο δῖα θεάων, βάν ῥ’ ἴμεν Οὔλυμπόνδε θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων.

ἔνθα δὲ ναιετάουσι παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ σεμναί τ’ αἰδοῖαι τε· μέγ’ ὄλβιοσ, ὅν τιν’ ἐκεῖναι προφρονέωσ φίλωνται ἐπιχθονίων ἀνθρώπων· αἶψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐσ μέγα δῶμα Πλοῦτον, ὃσ ἀνθρώποισ ἄφενοσ θνητοῖσι δίδωσιν. ἀλλ’ ἄγ’ Ἐλευσῖνοσ θυοέσσησ δῆμον ἔχουσα καὶ Πάρον ἀμφιρύτην Ἀντρῶνά τε πετρήεντα, πότνια, ἀγλαόδωρ’, ὡρηφόρε, Δηοῖ ἄνασσα, αὐτὴ καὶ κούρη περικαλλὴσ Περσεφόνεια· πρόφρονεσ ἀντ’ ᾠδῆσ βίοτον θυμήρε’ ὄπαζε. αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλησ μνήσομ’ ἀοιδῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION