헬라어 문장 내 검색 Language

τοιήνδε τὴν μανίην καὶ τὴν μελαγχολίην ἴσμεν, περὶ ὧν αὖθισ ἐρέω· τανῦν δ’ ἀμφὶ κεφαλαίησ φράσω.
(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, Κεφ. ισ’. Περὶ Καχεξίησ.6)
τρίχεσ δὲ ἄλλοισι μὲν ζῳοίσι φύσι ἠδὲ καὶ χαῖται· ἐλέφαντι δὲ τόδε ἐστὶ ὁ χνοῦσ· μυρίαι δὲ καὶ ἄλλαι παραλλαγαὶ πρὸσ τὰ ἀλλὰ ζῷα· καὶ γὰρ ὀπίσω κοτὲ κατὰ γόνυ κάμπτει, ὅκωσ ἄνθρωποσ, καὶ μαζὸν πρὸσ τῇσι μασχάλῃσι ἴσχει ὅκωσ γυναῖκεσ· ἀλλ’ οὔτι μοι χρέοσ τανῦν ἀμφὶ τοῦ ζῳού γράφειν, πλὴν ὁκόσον ἔξαλλόν τι καὶ ἡ νοῦσοσ ὁ ἐλέφασ καὶ ὁκόσα ἴκελα ἡ ἰδέη τοῦ νοσοῦντοσ ἴσχει τῇ τοῦ ζῳού φυῇ· ἐκίκλησκον δὲ καὶ λέοντα τὸ πάθοσ, τοῦ ἐπισκυνίου τῆσ ὁμοιότητοσ εἵνεκεν, ἣν ὕστερον φράσω· ἠδὲ σατυρίησιν τῶν τε μήλων τοῦ ἐρυθήματοσ καὶ τῆσ ἐσ συνουσίην ὁρμῆσ ἀσχέτουτε καὶ ἀναισχύντου.
(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, Κεφ. ιγ’. Περὶ Ἐλέφαντοσ.359)
φημὶ δὴ τοίνυν τοὺσ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει τυγχάνοντασ, ὁποία δὴ τὰνῦν ἐστι παρὰ πᾶσιν, οὕτω προσήκειν φρονεῖν, ὡσ μήτε πάντα ἀνεξομένουσ καὶ παρέξοντασ αὑτοὺσ ἁπλῶσ χρῆσθαι τοῖσ ἐπὶ τῆσ ἐξουσίασ, ὅπωσ ἂν αὐτοὶ θέλωσι, κἂν εἰσ ὁτιοῦν προϊώσιν ὕβρεωσ καὶ πλεονεξίασ, μήτε ὡσ ὅλωσ μηδὲν οἴσοντασ διακεῖσθαι, μηδὲ προσδοκᾶν ὅτι Μίνωσ τισ ὑμῶν ἀφίξεται νῦν ἢ Περσεὺσ ἐπιμελησόμενοσ.
(디오, 크리소토모스, 연설, ΤΑΡΣΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 49:5)
μνήμην δὲ ποιεῖσθαι εἰσ χεῖράσ σου παραγενομένου τοῦ εὐδαίμονοσ καὶ τοῦ καθ’ ἡμᾶσ διαφευξομένου δυστυχίαν, ᾗ τανῦν σύνεσμεν.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 18 240:3)
καὶ παρεκάλει τοὺσ σὺν αὐτῷ μὴ δειλιᾶν τὴν τῶν ἐθνῶν ἔφοδον, ἔχοντασ δὲ κατὰ νοῦν τὰ προγεγονότα αὐτοῖσ ἀπ̓ οὐρανοῦ βοηθήματα καὶ τανῦν προσδοκᾶν τὴν παρὰ τοῦ Παντοκράτοροσ ἐσομένην αὐτοῖσ νίκην καὶ βοήθειαν.
(70인역 성경, Liber Maccabees II 15:8)
ἐχθρόσ γε τῷδε τἀνδρὶ καὶ τανῦν ἔτι.
(소포클레스, Ajax, episode 3:7)
τανῦν δ’ ἄτιμοσ ὧδε πρόκειμαι.
(소포클레스, Ajax, choral, antistrophe 35)
τοῖον πυλωρὸν φύλακα Τεῦκρον ἀμφί σοι λείψω τροφῆ τ’ ἀόκνον ἔμπα, κεἰ τανῦν τηλωπὸσ οἰχνεῖ, δυσμενῶν θήραν ἔχων.
(소포클레스, Ajax, episode 3:11)
εἶτα τόνδ’ ἐφέστιον πῆξαι λαβόντα σκῆπτρον οὑφόρει ποτὲ αὐτόσ, τανῦν δ’ Αἴγισθοσ·
(소포클레스, episode 6:4)
αἰτοῦ δὲ προσπίτνουσα γῆθεν εὐμενῆ ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰσ ἐχθροὺσ μολεῖν, καὶ παῖδ’ Ὀρέστην ἐξ ὑπερτέρασ χερὸσ ἐχθροῖσιν αὐτοῦ ζῶντ’ ἐπεμβῆναι ποδί, ὅπωσ τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀφνεωτέραισ χερσὶν στέφωμεν ἢ τανῦν δωρούμεθα.
(소포클레스, episode 7:11)
λέξω δέ σοι ὡσ οὐ δίκῃ γ’ ἔκτεινασ, ἀλλά σ’ ἔσπασεν πειθὼ κακοῦ πρὸσ ἀνδρόσ, ᾧ τανῦν ξύνει.
(소포클레스, episode 2:4)
εἰ γὰρ θέλεισ, δίδαξον ἀνθ’ ὅτου τανῦν αἴσχιστα πάντων ἔργα δρῶσα τυγχάνεισ, ἥτισ ξυνεύδεισ τῷ παλαμναίῳ, μεθ’ οὗ πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσθεν ἐξαπώλεσασ, καὶ παιδοποιεῖσ, τοὺσ δὲ πρόσθεν εὐσεβεῖσ κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντασ ἐκβαλοῦσ’ ἔχεισ.
(소포클레스, episode 2:18)
δεινὰ τἀν κείνοισ τανῦν.
(소포클레스, Oedipus at Colonus, episode 1:46)
πολλῶν ἀκούων ἔν τε τῷ πάροσ χρόνῳ τὰσ αἱματηρὰσ ὀμμάτων διαφθορὰσ ἔγνωκά σ’, ὦ παῖ Λαί̈ου, τανῦν θ’ ὁδοῖσ ἐν ταῖσδ’ ἀκούων μᾶλλον ἐξεπίσταμαι.
(소포클레스, Oedipus at Colonus, episode2)
ὅταν μάθῃσ μου, νουθέτει, τανῦν δ’ ἐά.
(소포클레스, Oedipus at Colonus, episode 1:14)

SEARCH

MENU NAVIGATION