헬라어 문장 내 검색 Language

εἶτα πάλιν ἐξαριθμούμενοσ τὰ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ τῆσ κατὰ θάλατταν συμβάντα λέγει, ἐνέπλησεν αὐτοὺσ ἡ θάλαττα τοὺσ μὲν ἰδιώτασ ἀδικίασ, ἀνομίασ, ῥᾳθυμίασ, φιλοχρηματίασ, τὸ δὲ κοινὸν τῆσ πόλεωσ οὐχ ἁπλῶσ ἀντέθηκε τοῦδε καὶ τοῦδε, ἀλλὰ πάλιν ἐπεμέριζε, τὸ δὲ κοινὸν τῆσ πόλεωσ τῶν μὲν ὑπεροψίασ, ἐπιθυμίασ δὲ τῶν ἀλλοτρίων.
(아리스티데스, 아일리오스, Ars Rhetorica, περὶ πολιτικοῦ λόγου, περὶ περιβολῆσ. 15:4)
τῶν δ’ ἄλλων ποιητῶν ἔνιοι τὰσ καθ’ αὑτοὺσ πολυτελείασ καὶ ῥᾳθυμίασ ἀνέπεμπον ὡσ οὔσασ καὶ κατὰ τὰ Τρωικά.
(아테나이오스, The Deipnosophists, book 1, chapter 301)
τοσαύτη δ’ αὐτῶν δόξα τῆσ ῥᾳθυμίασ ἐγένετο ὥστε καὶ Φίλιππον ἀκούσαντα τὸν Μακεδόνα πέμψαι αὐτοῖσ τάλαντον, ἵν’ ἐκγραφόμενοι τὰ γελοῖα πέμπωσιν αὐτῷ.
(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 3 2:1)
οὐκ ἐπ’ αὐτοὺσ ὑμᾶσ τελευτῶν ἐκεῖνοσ ἥξει, αἰσχρὸν μὲν νὴ τὸν Δία καὶ πάντασ θεοὺσ καὶ ἀνάξιον ὑμῶν καὶ τῶν ὑπαρχόντων τῇ πόλει καὶ πεπραγμένων τοῖσ προγόνοισ, τῆσ ἰδίασ ῥᾳθυμίασ ἕνεκα τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ Ἕλληνασ εἰσ δουλείαν προέσθαι, καὶ ἔγωγε αὐτὸσ μὲν τεθνάναι μᾶλλον ἂν ἢ ταῦτ’ εἰρηκέναι βουλοίμην·
(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Δ 29:1)
εἰ γὰρ ὃ βέλτιστον εἰπεῖν ἂν ἔχοισ, τοῦτό σοι δοίημεν ἀληθὲσ λέγειν, ὡσ ὑπὲρ φιλοτιμίασ καὶ δόξησ ταῦτα πάντα ποιεῖσ, θαυμάζω τί δήποτε σαυτῷ μὲν ὑπὲρ τούτων ἅπαντα ποιητέον εἶναι νομίζεισ καὶ πονητέον καὶ κινδυνευτέον, τῇ πόλει δὲ προέσθαι ταῦτα μετὰ ῥᾳθυμίασ συμβουλεύεισ.
(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Δ 80:2)
εἰ μὲν γάρ ἐστί τισ ἐγγυητὴσ θεῶν οὐ γὰρ ἀνθρώπων γ’ οὐδεὶσ ἂν γένοιτ’ ἀξιόχρεωσ τηλικούτου πράγματοσ ὡσ, ἐὰν ἄγηθ’ ἡσυχίαν καὶ ἅπαντα προῆσθε, οὐκ ἐπ’ αὐτοὺσ ὑμᾶσ τελευτῶν ἐκεῖνοσ ἥξει, αἰσχρὸν μὲν νὴ τὸν Δία καὶ πάντασ θεοὺσ καὶ ἀνάξιον ὑμῶν καὶ τῶν ὑπαρχόντων τῇ πόλει καὶ πεπραγμένων τοῖσ προγόνοισ, τῆσ ἰδίασ ἕνεκα ῥᾳθυμίασ τοὺσ ἄλλουσ πάντασ Ἕλληνασ εἰσ δουλείαν προέσθαι, καὶ ἔγωγ’ αὐτὸσ μὲν τεθνάναι μᾶλλον ἂν ἢ ταῦτ’ εἰρηκέναι βουλοίμην·
(데모스테네스, Speeches, Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ 57:1)
νῦν δὲ τῆσ ῥᾳθυμίασ τῆσ ὑμετέρασ καὶ τῆσ ἀμελίασ κεκράτηκε Φίλιπποσ, τῆσ πόλεωσ δ’ οὐ κεκράτηκεν·
(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Γ 6:5)
οἱ δ’ ἄλλοι μάρτυρεσ τῆσ τούτων εὐδαιμονίασ κάθησθε, τῆσ καθ’ ἡμέραν ῥᾳθυμίασ πολλὴν καὶ μεγάλην ὑπάρχουσαν ὑμῖν εὐδαιμονίαν τούτοισ προϊέμενοι.
(데모스테네스, Speeches 11-20, Περὶ Συντάξεως 24:6)
εἶτ’, οἶμαι, συμβέβηκε τοῖσ μὲν πλήθεσιν ἀντὶ τῆσ πολλῆσ καὶ ἀκαίρου ῥᾳθυμίασ τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεκέναι, τοῖσ δὲ προεστηκόσι καὶ τἄλλα πλὴν ἑαυτοὺσ οἰομένοισ πωλεῖν πρώτουσ ἑαυτοὺσ πεπρακόσιν αἰσθέσθαι·
(데모스테네스, Speeches 11-20, Περὶ τοῦ Στεφάνου 65:1)
ὑμεῖσ δ’ εἰσ τοῦτ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, προῆχθ’ εὐηθείασ καὶ ῥᾳθυμίασ ὥστ’ οὐδὲ τοιαῦτ’ ἔχοντεσ παραδείγματα ταῦτα μιμεῖσθε, ἀλλ’ Ἀνδροτίων ὑμῖν πομπείων ἐπισκευαστήσ, Ἀνδροτίων, ὦ γῆ καὶ θεοί.
(데모스테네스, Speeches 21-30, Κατὰ Ἀνδροτίωνοσ Παρανόμων 95:1)
ὑμεῖσ δ’ εἰσ τοσοῦτον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, προῆχθ’ εὐηθείασ καὶ ῥᾳθυμίασ ὥστ’ οὐδὲ τοιαῦτ’ ἔχοντεσ παραδείγματα ταῦτα μιμεῖσθε, ἀλλ’ Ἀνδροτίων ὑμῖν πομπείων ἐπισκευαστήσ, Ἀνδροτίων, ὦ γῆ καὶ θεοί.
(데모스테네스, Speeches 21-30, Κατὰ Τιμοκράτους 257:1)
τοσοῦτον τῆσ ὑμετέρασ ῥᾳθυμίασ καταπεφρόνηκε.
(디나르코스, 연설, Κατὰ Φιλοκλέους 3:2)
ἐν μὲν οὖν τοῖσ ἄλλοισ οὐ πάντωσ ὑπερβάλλειν τοὺσ ἰδιώτασ ὁ τοιοῦτοσ βασιλεὺσ βούλεται, πολλαχοῦ δὲ καὶ ἔλαττον ἐκείνων ἔχειν, οἱο͂ν σχολῆσ, ῥᾳθυμίασ, ἀνέσεωσ·
(디오, 크리소토모스, 연설, περὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ γ. 127:5)
τὸ γὰρ προκαλούμενον ἕκαστον καὶ κινδύνων καταφρονεῖν καὶ πόνουσ ὑπομένειν καὶ τὸν μεθ’ ἡδονῆσ καὶ ῥᾳθυμίασ ὑπερορᾶν βίον οὐκ ἂν ἄλλο τισ εὑρ́οι παρά γε τοῖσ πλείοσι.
(디오, 크리소토모스, 연설, ΡΟΔΙΑΚΟΣ. 22:1)
κάλλοσ γὰρ ἀνθρώπουσ μάλιστα δὴ χαυνοῖ καὶ ἀναπείθει τρυφᾶν, ὡσ ἂν δόξησ μὲν ἑτέρασ οὐ δεομένουσ, ὅταν τισ περιβόητοσ ᾖ τὸ εἶδοσ, ἡδίονοσ δ̓ οὔσησ τῆσ ῥᾳθυμίασ.
(디오, 크리소토모스, 연설 (2), ΜΕΛΑΓΚΟΜΑΣ Α ΤΗΙ ΤΑΞΕΙ Β. 28:2)

SEARCH

MENU NAVIGATION