헬라어 문장 내 검색 Language

ἀγχοῦ δ’ ἱστάμεναι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Δημήτραν 12:10)
ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενοσ προσέφη κρατὺσ Ἀργειφόντησ·
(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Δημήτραν 35:5)
ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροοσ, ἔνθα δράκαιναν κτεῖνεν ἄναξ, Διὸσ υἱόσ, ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο, ζατρεφέα, μεγάλην, τέρασ ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ ἀνθρώπουσ ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτούσ, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ’, ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν.
(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Ἀπόλλωνα [Δήλιον], [Εἲσ Ἀπόλλωνα Πύθιον] 15:1)
ἀγχοῦ δ’ ἠγερέθοντο κατηφέεσ·
(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 21:20)
ἀγχοῦ δ’ Ἑσπερίδεσ κεφαλαῖσ ἔπι χεῖρασ ἔχουσαι ἀργυφέασ ξανθῇσι λίγ’ ἔστενον·
(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 22:22)
οἱ γὰρ πλούσιοι τῆσδε τῆσ ἀνεμήτου γῆσ τὴν πολλὴν καταλαβόντεσ καὶ χρόνῳ θαρροῦντεσ οὔ τινα σφᾶσ ἔτι ἀφαιρήσεσθαι τά τε ἀγχοῦ σφίσιν ὅσα τε ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων, τὰ μὲν ὠνούμενοι πειθοῖ, τὰ δὲ βίᾳ λαμβάνοντεσ, πεδία μακρὰ ἀντὶ χωρίων ἐγεώργουν, ὠνητοῖσ ἐσ αὐτὰ γεωργοῖσ καὶ ποιμέσι χρώμενοι τοῦ μὴ τοὺσ ἐλευθέρουσ ἐσ τὰσ στρατείασ ἀπὸ τῆσ γεωργίασ περισπᾶν, φερούσησ ἅμα καὶ τῆσδε τῆσ κτήσεωσ αὐτοῖσ πολὺ κέρδοσ ἐκ πολυπαιδίασ θεραπόντων ἀκινδύνωσ αὐξομένων διὰ τὰσ ἀστρατείασ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 1 1:6)
οὐδενὸσ δ’ αὐτῷ προσιόντοσ ἐξέδραμεν ἐσ τὰσ ἀγχοῦ πόλεισ τὰσ οὐ πρὸ πολλοῦ πολίτιδασ Ῥωμαίων γενομένασ, Τίβυρτόν τε καὶ Πραινεστὸν καὶ ὅσαι μέχρι Νώλησ, ἐρεθίζων ἅπαντασ ἐσ ἀπόστασιν καὶ χρήματα ἐσ τὸν πόλεμον συλλέγων.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 8 2:2)
Καὶ Κίννασ μὲν ἀμφὶ ταῦτ’ ἐγίγνετο, Ὀκτάουιοσ δὲ καὶ Μερόλασ οἱ ὕπατοι τὸ μὲν ἄστυ τάφροισ καὶ τειχῶν ἐπισκευαῖσ ὠχύρουν καὶ μηχανήματα ἐφίστανον, ἐπὶ δὲ στρατιὰν ἔσ τε τὰσ ἑτέρασ πόλεισ τὰσ ἔτι σφῶν κατηκόουσ καὶ ἐσ τὴν ἀγχοῦ Γαλατίαν περιέπεμπον Γναῖόν τε Πομπήιον, ἀνθύπατον ὄντα καὶ στρατευμάτων περὶ τὸν Ιὄνιον ἡγούμενον, ἐκάλουν κατὰ σπουδὴν ἐπικουρεῖν τῇ πατρίδι.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 8 3:6)
Μάριοσ δ’ ἐπεὶ τῆσ ἀγορᾶσ τῆσ ἔκ τε θαλάσσησ καὶ ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ φερομένησ κατέσχεν, ἐπὶ τὰσ ἀγχοῦ τῆσ Ῥώμησ πόλεισ διετρόχαζεν, ἔνθα σῖτοσ ἦν τοῖσ Ῥωμαίοισ προσεσωρευμένοσ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 8 6:1)
Σύλλα Σήτιον καταλαβόντοσ, ὁ Μάριοσ ἀγχοῦ στρατοπεδεύων ὑπεχώρει κατ’ ὀλίγον, ὡσ δ’ ἦλθεν ἐπὶ τὸν καλούμενον Ιἑρὸν λιμένα, ἐξέτασσεν ἐσ μάχην καὶ ἠγωνίζετο προθύμωσ.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 10 3:7)
αἱρεθέντεσ δὲ ὕπατοι οὐδ’ ὣσ μεθίεσαν τὸν στρατόν, ἔχοντεσ ἀγχοῦ τῆσ πόλεωσ, ἑκάτεροσ πρόφασιν τήνδε ποιούμενοσ, Πομπήιοσ μὲν ἐσ τὸν Ἰβηρικὸν θρίαμβον περιμένειν ἐπανιόντα Μέτελλον, ὁ δὲ Κράσσοσ, ὡσ Πομπήιον δέον προδιαλῦσαι.
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 14 6:5)
ἃ δὲ οὐκ ἀγχοῦ μόνον ἐστὶν ἡμῖν, ἀλλὰ σύνοικα ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν αὐτήν, τοὺσ τὰ νικητήρια λαβόντασ καὶ κατὰ πλῆθοσ ἅμα τοῖσ ὅπλοισ, ὡσ ἐστρατεύοντο, ὑπὸ τῇ αὐτῇ συντάξει συνῳκισμένουσ ὑπὸ Καίσαροσ, ὧν ἔτι πολλαὶ μυριάδεσ εἰσὶν ἐν τῇ πόλει, τί νομίζετε πράξειν ἀφαιρουμένουσ, ὧν εἰλήφασιν ἢ προσδοκῶσι λήψεσθαι πόλεών τε καὶ χωρίων;
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 18 8:9)
ὁ δ’ Ἀντώνιοσ ἡγούμενοσ ἐσ τὰ μέλλοντά οἱ δεήσειν δυνάμεωσ, τὴν ἐν Μακεδονίᾳ στρατιάν, ἀρετῇ τε οὖσαν ἀρίστην καὶ πλήθει μεγίστην, ‐‐ ἓξ γὰρ ἦν τέλη ̔καὶ ὅσον ἄλλο πλῆθοσ αὐτοῖσ τοξοτῶν καὶ ψιλῶν ἢ γυμνητῶν συνεζεύγνυτο, ἵπποσ τε πολλὴ καὶ παρασκευὴ κατὰ λόγον ἐντελήσ̓ δοκοῦντα προσήκειν Δολοβέλλᾳ, Συρίαν καὶ τὰ ἐσ Παρθυαίουσ ἐπιτετραμμένῳ, διότι καὶ ὁ Καῖσαρ αὐτοῖσ ἐσ Παρθυαίουσ ἔμελλε χρῆσθαι ‐‐ πρὸσ ἑαυτὸν ἐπενόει μετενεγκεῖν, ὅτι καὶ μάλιστα ἦν ἀγχοῦ, ὡσ τὸν Ιὄνιον περάσαντα εὐθὺσ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ εἶναι.
(아피아노스, The Civil Wars, book 3, chapter 3 4:5)
οὕτωσ ἐδεδοίκεσαν ἀγχοῦ τὴν Κελτικὴν οὖσαν.
(아피아노스, The Civil Wars, book 3, chapter 4 4:5)
ὁ δὲ ἤδη μετὰ χρημάτων ἄλλων τήν τε Ῥάβενναν καὶ τὰ ἀγχοῦ πάντα περιῄει, στρατεύων ἑτέρουσ ἐφ’ ἑτέροισ·
(아피아노스, The Civil Wars, book 3, chapter 6 4:10)

SEARCH

MENU NAVIGATION