헬라어 문장 내 검색 Language

Ιοὔδα δὲ τολμηροῦ τἆλλα τὴν φύσιν ἀνδρὸσ χρησαμένου πρὸσ αὐτὸν παρρησίᾳ, ὡσ οὐ προσῆκε μὲν αὐτὸν περὶ τἀδελφοῦ δεδιέναι οὐδὲ τὰ μὴ δεινὰ δι’ ὑποψίασ λαμβάνειν, πραχθήσεται γὰρ οὐδὲν αὐτῶν περὶ τὸν ἀδελφόν, ᾧ μὴ παρέσται θεόσ, τοῦτο δὲ συμβήσεσθαι πάντωσ καὶ παρ’ αὐτῷ μένοντι·
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 2 149:1)
Ιοὔδᾳ δὲ παῖδεσ ἦσαν τρεῖσ, Σάλασ Φάρεσοσ Ἐζελοόσ, υἱωνοὶ δὲ δύο γεγονότεσ ἐκ Φαρέσου, Ἐσρὼν καὶ Ἄμουροσ.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 2 220:4)
Βασάηλοσ [μὲν] Οὐρὶ παῖσ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ, υἱὸσ δὲ Μαριάμησ τῆσ ἀδελφῆσ τοῦ στρατηγοῦ, Ἐλίβαζοσ δὲ Ἰσαμάχου Δανίδοσ φυλῆσ.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 3 135:2)
Τῶν δὲ κατασκόπων Ιἠσοῦσ τε ὁ Ναυήχου παῖσ φυλῆσ Ἐφραιμίτιδοσ καὶ Χάλεβοσ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ φοβηθέντεσ χωροῦσιν εἰσ μέσουσ καὶ τὸ πλῆθοσ κατεῖχον θαρσεῖν δεόμενοι καὶ μήτε ψευδολογίαν κατακρίνειν τοῦ θεοῦ μήτε πιστεύειν τοῖσ ἐκ τοῦ μὴ τἀληθῆ περὶ τῶν Χαναναίων εἰρηκέναι καταπληξαμένοισ, ἀλλὰ τοῖσ ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν κτῆσιν αὐτοὺσ τῶν ἀγαθῶν παρορμῶσιν·
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 3 398:1)
Ἄχαροσ δέ τισ Ζεβεδαίου παῖσ ὢν ἐκ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ εὑρὼν χλαμύδα βασίλειον ἐκ χρυσοῦ μὲν πᾶσαν ὑφασμένην, μᾶζαν δὲ χρυσοῦ σταθμὸν ἕλκουσαν σίκλων διακοσίων καὶ δεινὸν ἡγησάμενοσ, εἰ ὃ κινδυνεύσασ ηὑρ́ατο κέρδοσ, τοῦτο τῆσ ἰδίασ χρείασ ἀφελόμενοσ δοῦναι φέρων τῷ θεῷ καὶ μὴ δεομένῳ, ὄρυγμα βαθὺ ποιήσασ ἐν τῇ αὐτοῦ σκηνῇ κατώρυξεν εἰσ τοῦτο, λήσειν νομίζων ὡσ τοὺσ συστρατιώτασ οὕτωσ καὶ τὸν θεόν.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 44:1)
τούτου δὲ τὸ τετολμημένον ἐκ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ δηλοῦντοσ κατὰ φατρίασ πάλιν ταύτησ προτίθησι τὸν κλῆρον.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 58:1)
κληρώσαντοσ δὲ αὐτοῦ, ἡ μὲν Ιοὔδα λαχοῦσα πᾶσαν αἱρεῖται τὴν καθύπερθεν Ἰδουμαίαν παρατείνουσαν μὲν ἄχρι τῶν Ιἑροσολύμων τὸ δ’ εὖροσ ἑώσ τῆσ Σοδομίτιδοσ λίμνησ καθήκουσαν·
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 104:1)
Δανῖται δὲ τῆσ κοίλησ ὅσα πρὸσ δυόμενον τέτραπται τὸν ἥλιον λαγχάνουσιν Ἀζώτῳ καὶ Δώροισ ὁριζόμενοι Ιἄμνειάν τε πᾶσαν καὶ Γίτταν ἀπ’ Ἀκκαρῶνοσ ἑώσ τοῦ ὄρουσ, ἐξ οὗ ἡ Ιοὔδα ἦρκτο φυλή.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 110:1)
τούτων τρεῖσ ἀπονέμει τοῖσ φυγάσιν οἰκεῖν ἐν αὐταῖσ, πολλὴ γὰρ ἦν πρόνοια τοῦ μηδὲν ὧν Μωυσῆσ διέταξε παραλιπεῖν, τῆσ μὲν οὖν Ιοὔδα φυλῆσ Ιἔβρωνα, Σίκιμα δὲ τῆσ Ἐφραίμ, τῆσ Νεφθαλίτιδοσ δὲ Κεδέσην·
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 116:3)
Μετὰ δὲ τὴν τούτων τελευτὴν Φινεέσησ προφητεύει κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν ἐπ’ ἐξωλείᾳ τοῦ Χαναναίων γένουσ τῇ Ιοὔδα φυλῇ παρασχεῖν τὴν ἡγεμονίαν·
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 152:1)
Ἡ δὲ Ιοὔδα φυλὴ καὶ Σεμεωνὶσ τὰσ μὲν κατὰ τὴν ὀρεινὴν τῆσ Χαναναίασ πόλεισ εἷλον, τῶν δ’ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ πρὸσ θαλάσσῃ Ἀσκάλωνά τε καὶ Ἄζωτον.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 163:1)
Λευίτησ ἀνὴρ τῶν δημοτικωτέρων τῆσ Ἐφράνου κληρουχίασ ὢν καὶ ἐν ἐκείνῃ κατοικῶν ἄγεται γύναιον ἀπὸ Βηθλέμων, τῆσ δὲ Ιοὔδα φυλῆσ τοῦτ’ ἔστι τὸ χωρίον.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 175:1)
ἁρ́ματά τε οὖν παρεσκευάζοντο καὶ τὸ ὁπλιτικὸν συνεκρότουν αἵ τε πόλεισ αὐτῶν συνεφρόνουν καὶ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ τὴν Ἀσκάλωνα καὶ Ἀκαρῶνα παρεσπάσαντο ἄλλασ τε πολλὰσ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ καὶ Δανίτασ εἰσ τὸ ὄροσ ἠνάγκασαν συμφυγεῖν οὐδὲ ὀλίγον αὐτοῖσ ἐπιβατὸν τοῦ πεδίου καταλιπόντεσ.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 222:1)
Σαμψὼν δὲ πολλοὺσ ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Παλαιστίνων ἀποκτείνασ Αἰτὰν κατῴκει, πέτρα δ’ ἐστὶν ὀχυρὰ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 386:1)
ἐπὶ τούτου λιμῷ τῆσ χώρασ κακοπαθούσησ αὐτῶν Ἀβιμέλεχοσ ἐκ Βηθλέμων, ἔστι δὲ ἡ πόλισ αὕτη τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ, ἀντέχειν τῷ δεινῷ μὴ δυνάμενοσ τήν τε γυναῖκα Νααμεὶν καὶ τοὺσ παῖδασ τοὺσ ἐξ αὐτῆσ αὐτῷ γεγενημένουσ Χελλιῶνα καὶ Μαλαῶνα ἐπαγόμενοσ εἰσ τὴν Μωαβῖτιν μετοικίζεται.
(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 413:2)

SEARCH

MENU NAVIGATION