헬라어 문장 내 검색 Language

οἱ δὲ ἔθεσαν ἐπ’ αὐτῷ τὸν τῶν Νεμέων ἀγῶνα, καὶ ἵππῳ μὲν ἐνίκησεν Ἄδραστοσ, σταδίῳ δὲ Ἐτέοκλοσ, πυγμῇ Τυδεύσ, ἅλματι καὶ δίσκῳ Ἀμφιάραοσ, ἀκοντίῳ Λαόδοκοσ, πάλῃ Πολυνείκησ, τόξῳ Παρθενοπαῖοσ.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book 3, chapter 6 4:9)
καὶ θάψασ Πάτροκλον ἐπ’ αὐτῷ ἀγῶνα τίθησιν, ἐν ᾧ νικᾷ ἵπποισ Διομήδησ, Ἐπειὸσ πυγμῇ, Αἰάσ καὶ Ὀδυσσεὺσ πάλῃ.
(아폴로도로스, Library and Epitome, book E, chapter 4 10:6)
περιόδουσ δὲ οὐκ ἔχοντεσ οὔτε δρόμουσ ὡσ ἐν ἕλεσι καὶ τάφροισ, ἀραρότωσ συνίσταντο, καὶ οὐδέτεροι τοὺσ ἑτέρουσ ὤσασθαι δυνάμενοι τοῖσ ξίφεσιν ὡσ ἐν πάλῃ συνεπλέκοντο.
(아피아노스, The Civil Wars, book 3, chapter 9 5:3)
ἐγὼ δὲ πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Οἴνοποσ υἱὸν, Ἀλκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅσ μοι ἀνέστη, Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὸν ἐόντα, δουρὶ δ’ ὑπερέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον·
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Περὶ τοῦ παραφθέγματος 10:3)
τὸν δὲ Βούσιριν εὑρὼν πάνυ ἐπιμελῶσ ἀθλοῦντα καὶ δι’ ὅλησ ἡμέρασ ἐσθίοντα καὶ φρονοῦντα μέγιστον ἐπὶ πάλῃ, διέρρηξεν ἐπὶ τὴν γῆν καταβαλὼν ὥσπερ τοὺσ θυλάκουσ τοὺσ σφόδρα γέμοντασ.
(디오, 크리소토모스, 연설, ΔΙΟΓΕΝΗΣ ἢ περὶ ΑΡΕΤΗΣ. 38:1)
ὥσπερ οἱ ἐν πάλῃ ὑπερέχοντεσ τοῖσ ἀσθενεστέροισ ὑπείκοντεσ ἐνίοτε ἐποίησαν αὐτοὺσ πείθεσθαι ἰσχυροτέρουσ εἶναι·
(디오, 크리소토모스, 연설 (2), ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ. 37:3)
ἐπί τε τῆσ αὐτῆσ Ὀλυμπιάδοσ τὸν μὲν ἵππῳ κέλητι νενικηκέναι, τὸν δ’ υἱὸν αὐτοῦ πάλῃ ἤ, ὡσ Ἡρακλείδησ ἐν τῇ Ἐπιτομῇ, δρόμῳ.
(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, h, Kef. b'. EMPEDOKLHS 3:2)
Εἶτα γυμναζέσθω καὶ ἀφιδρούτω‧ γυμνασίου δὲ τρίψισ, πάλη ἀπὸ ὄρθρου‧ δρόμου δὲ ἀπεχέσθω, καὶ μέθησ, καὶ τῶν δριμέων ἔξω ὀριγάνου‧ ἐμεέτω δὲ δι’ ἑπτὰ ἡμερέων ἢ τρὶσ ἐν τῷ μηνί‧ οὕτω γὰρ ἂν ἔχοι ἄριστα τὸ σῶμα‧ οἶνον δὲ κιῤῬὸν αὐστηρὸν, ὑδαρέα, καὶ ὀλίγον τὸ ποτὸν πινέτω.
(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ ΝΟΘΑ., 29.4)
πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα Ἤνοποσ υἱόν, Ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅσ μοι ἀνέστη·
(호메로스, 일리아스, Book 23 59:7)
τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη θυμόσ τε κελεύει, δεῦρ’ ἄγε πειρηθήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην, ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω, πάντων Φαιήκων, πλήν γ’ αὐτοῦ Λαοδάμαντοσ.
(호메로스, 오디세이아, Book 8 24:3)
τῶν γυμνασμάτων δὲ τούτων τὸ μὲν ἐν τῷ πηλῷ ἐκεῖνο πάλη καλεῖται, οἱ δ’ ἐν τῇ κόνει παλαίουσι καὶ αὐτοί, τὸ δὲ παίειν ἀλλήλουσ ὀρθοστάδην παγκρατιάζειν λέγομεν.
(루키아노스, Anacharsis, (no name) 7:4)
ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸσ αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸσ τὰσ ἀρχάσ, πρὸσ τὰσ ἐξουσίασ, πρὸσ τοὺσ κοσμοκράτορασ τοῦ σκότουσ τούτου, πρὸσ τὰ πνευματικὰ τῆσ πονηρίασ ἐν τοῖσ ἐπουρανίοισ.
(PROS EFESIOUS, chapter 1 160:1)
γῆν τὴν Ἔρυκοσ Ἡρακλέουσ εἶναι, κρατηθέντοσ δὲ τῇ πάλῃ βοῦσ τὰσ Γηρυόνου ‐ ταύτασ γὰρ τότε ἤλαυνεν Ἡρακλῆσ, διανηξαμένασ δὲ ἐπὶ Σικελίαν κατὰ τὸν ἔλαιον τὸν κυφὸν ἀνευρήσων ἐπιδιέβη ‐ τὰσ οὖν βοῦσ ἔδει κρατηθέντοσ Ἡρακλέουσ τὸν Ἔρυκα ἄγοντα οἴχεσθαι.
(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 16 8:1)
πεποίηται δὲ καὶ ἡ πρὸσ Ἀχελῷον Ἡρακλέουσ πάλη καὶ τὰ λεγόμενα ἐσ Ἥραν, ὡσ ὑπὸ Ἡφαίστου δεθείη, καὶ ὃν Ἄκαστοσ ἔθηκεν ἀγῶνα ἐπὶ πατρὶ καὶ τὰ ἐσ Μενέλαον καὶ τὸν Αἰγύπτιον Πρωτέα ἐν Ὀδυσσείᾳ.
(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 18 23:2)
φαίνεται δὲ καὶ Ἔρυξ τότε ἐν Σικελίᾳ δυναστεύων δριμὺν οὕτωσ ἔχων ἐσ τὰσ βοῦσ τὰσ ἐξ Ἐρυθείασ ἔρωτα, ὥστε καὶ ἐπάλαισε πρὸσ τὸν Ἡρακλέα ἆθλα ἐπὶ τῇ πάλῃ καταθέμενοσ τάσ τε βοῦσ ταύτασ καὶ ἀρχὴν τὴν ἑαυτοῦ.
(파우사니아스, Description of Greece, Μεσσηνιακά, chapter 36 6:1)

SEARCH

MENU NAVIGATION