헬라어 문장 내 검색 Language

πιπίσκειν τε πρὸ τῶν σιτίων ὁκόσα οὖρον ἐξάγει, μῆον, ἄσαρον, ἀψίνθιον· ἐμπασσέσθω δὲ καὶ λίτρου· πάντων δὲ κράτιστον κασσίη καὶ κιννάμωμον , ἤν τισ εὐπορῇ· γάλα τοῖσδε καὶ τροφὴ καὶ φάρμακον.
(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ARETAIOU KAPPADOKOU OCEWN NOUSWN QERAPEUTIKON, Κεφ. ια’. Θεραπεία Σατυριάσεωσ.265)
τοιγαρῶν καὶ τοῖσι προσθέτοισι εὐώδεα ἐσ τὴν χώρην ἐπιβλητέον τῆσ ὑστέρησ · μύρον ὁκοῖον ἂν ἐῄ προσηνὲσ, ἠδὲ ἄδηκτον τὴν ἁφὴν, νάρδον, ἢ βάκχαρι τὸ Αἰγύπτιον· ἢ τὸ διὰ τῶν φύλλων τοῦ μαλαβάθρου , τοῦ δένδρεοσ τοῦ Ἰνδικοῦ, ἢ κιννάμωμον κοπὲν ξὺν τῶν εὐόσμων τινὶ λίπαϊ· ἐγχρίειν δὲ τάδε τοῖσι γυναικηί̈οισι χώροισι.
(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ARETAIOU KAPPADOKOU OCEWN NOUSWN QERAPEUTIKON, Κεφ. ια’. Θεραπεία Σατυριάσεωσ.316)
ὁκόσα γὰρ χρὴ γράφειν τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, αἵδε ἔχουσι αἱ δυνάμιεσ, κιννάμωμον καὶ κασίην, φύλλα τὰ μαλαβάθρου , καὶ πεπέριοσ καὶ σεσέλιοσ πάσασ ἰδέασ.
(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ARETAIOU KAPPADOKOU XRONIWN NOUSWN QERAPEUTIKON, Κεφ. ιδ’. Θεραπεία Σπληνόσ.126)
τάδε μέντοι ἔξοδα λίθων καὶ σφῶν προκλήσιεσ · πίνειν δὲ φαρμάκων τῶν ἁπλῶν μὲν Ῥίζασ, φοῦ, μῆον, ἄσαρον · βοτάνασ δὲ, τὴν πριονίτην, ἢ πετρόσελινον, ἢ σίον· ποικίλων δὲ, μύρα μὲν ὁκόσα ἴσχει νάρδον, κασίην, σμύρναν, κιννάμωμον .
(아레타이오스, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., ARETAIOU KAPPADOKOU XRONIWN NOUSWN QERAPEUTIKON, Κεφ. ιγ’. Θεραπεία Ἐλέφαντοσ.33)
ἑτέραν δὲ ἔξοδον ἐξῆλθον εἰσ τὰ ὕδατα ἐν ἀκμῇ θέρουσ, καὶ προείρητο ἐπανήκειν εὐθέωσ λουσάμενον, κιννάμωμον κόψαντα καὶ πάσαντα τὸν τράχηλον κύκλῳ.
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ιἑροὶ λόγοι γ# 3:1)
τῆσ τε χώρασ ἡ εὐδαιμονία ὑπεκίνει αὐτόν, ὅτι ἤκουεν ἐκ μὲν τῶν λιμνῶν τὴν κασίαν γίγνεσθαι αὐτοῖσ, ἀπὸ δὲ τῶν δένδρων τὴν σμύρναν τε καὶ τὸν λιβανωτόν, ἐκ δὲ τῶν θάμνων τὸ κιννάμωμον τέμνεσθαι, οἱ λειμῶνεσ δὲ ὅτι νάρδον αὐτόματοι ἐκφέρουσι·
(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 20 2:1)
συλληφθεὶσ δὲ καὶ ὁ γαζοφύλαξ τοῦ ἱεροῦ Φινέασ ὄνομα τούσ τε χιτῶνασ καὶ τὰσ ζώνασ ὑπέδειξε τῶν ἱερέων πορφύραν τε πολλὴν καὶ κόκκον, ἃ πρὸσ τὰσ χρείασ ἀπέκειτο τοῦ καταπετάσματοσ, σὺν οἷσ κιννάμωμόν τε πολὺ καὶ κασσίαν καὶ πλῆθοσ ἑτέρων ἀρωμάτων, ἃ συμμίσγοντεσ ἐθυμίων ὁσημέραι τῷ θεῷ.
(플라비우스 요세푸스, De bello Judaico libri vii, Φλαυίου Ιὠσήπου ἱστορία Ιοὐδαϊκοῦ πολέμου πρὸσ Ῥωμαίουσ βιβλίον . 443:1)
καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχασ ἀνθρώπων.
(APOKALUYIS IWANOU, chapter 17 33:1)
νάρδοσ καὶ κρόκοσ, κάλαμοσ καὶ κιννάμωμον μετὰ πάντων ξύλων τοῦ Λιβάνου, σμύρνα ἀλὼθ μετὰ πάντων πρώτων μύρων.
(70인역 성경, 아가 4:14)
ὡσ κιννάμωμον καὶ ἀσπάλαθοσ ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν καὶ ὡσ σμύρνα ἐκλεκτὴ διέδωκα εὐωδίαν, ὡσ χαλβάνη καὶ ὄνυξ καὶ στακτὴ καὶ ὡσ λιβάνου ἀτμὶσ ἐν σκηνῇ.
(70인역 성경, Liber Sirach 24:15)
τῆσ τε γὰρ Ἰνδικῆσ νοτιωτέραν πολὺ τὴν Ταπροβάνην καλουμένην νῆσον ἀποφαίνουσιν, οἰκουμένην ἔτι καὶ ἀνταίρουσαν τῇ τῶν Αἰγυπτίων νήσῳ καὶ τῇ τὸ κιννάμωμον φερούσῃ γῇ·
(스트라본, 지리학, book 2, chapter 5 28:10)
ἔχειν δὲ καὶ κιννάμωμον καὶ νάρδον καὶ τὰ ἄλλα ἀρώματα τὴν νότιον γῆν τὴν Ἰνδικὴν ὁμοίωσ ὥσπερ τὴν Ἀραβίαν καὶ τὴν Αἰθιοπίαν ἔχουσάν τι ἐμφερὰσ ἐκείναισ κατὰ τοὺσ ἡλίουσ·
(스트라본, 지리학, book 15, chapter 1 44:6)
μετὰ δὲ τὰσ νήσουσ ὁ ἑξῆσ πλοῦσ ἐστιν ἐγκολπίζουσι παρὰ τὴν σμυρνοφόρον ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἅμα καὶ τὴν ἑώ μέχρι πρὸσ τὴν τὸ κιννάμωμον φέρουσαν, ὅσον πεντακισχιλίων σταδίων·
(스트라본, 지리학, book 16, chapter 4 8:17)
εἶτ’ ἄλλοσ ποταμὸσ καὶ Δαφνοῦσ λιμὴν καὶ ποταμία Ἀπόλλωνοσ καλουμένη, ἔχουσα πρὸσ τῷ λιβάνῳ καὶ σμύρναν καὶ κιννάμωμον·
(스트라본, 지리학, book 16, chapter 4 28:24)
συνάπτει δ’ ἡ τῶν Σαβαίων εὐδαιμονεστάτη, μεγίστου ἔθνουσ, παρ’ οἷσ καὶ σμύρνα καὶ λίβανοσ καὶ κιννάμωμον·
(스트라본, 지리학, book 16, chapter 4 37:1)

SEARCH

MENU NAVIGATION