헬라어 문장 내 검색 Language

τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν ἐποιησάμεθα τοῦ πολέμου ὑπὲρ Ἀμφιπόλεωσ, συνέβαινε δ’ ἡμῶν τὸν στρατηγὸν ἐν τῷ πολέμῳ ἑβδομήκοντα μὲν καὶ πέντε πόλεισ συμμαχίδασ ἀποβεβληκέναι, ἃσ ἐκτήσατο Τιμόθεοσ ὁ Κόνωνοσ καὶ κατέστησεν εἰσ τὸ συνέδριον·
(아이스키네스, 연설, περὶ τῆσ Παραπρεσβείας, section 702)
ἐτόλμα δ’ ἐν ὑμῖν ποτε σεμνύνεσθαι Ἀριστοφῶν ἐκεῖνοσ ὁ Ἀζηνιεὺσ λέγων ὅτι γραφὰσ παρανόμων ἀπέφυγεν ἑβδομήκοντα καὶ πέντε.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Κτησιφῶντος, section 1941)
σὺ δὲ τὸ μὲν τῶν Θηβαίων ὄνομα καὶ τὸ τῆσ δυστυχεστάτησ συμμαχίασ ἐνοχλεῖσ ἀεὶ λέγων, τὰ δ’ ἑβδομήκοντα τάλαντα ὑποσιωπᾷσ, ἃ προλαβὼν τοῦ βασιλικοῦ χρυσίου ἀπεστέρηκασ.
(아이스키네스, 연설, κατὰ Κτησιφῶντος, section 2394)
Ἤρξατο μὲν οὖν ὅδε ὁ πόλεμοσ, ἐξ οὗ Σύλλασ ἐσ Βρεντέσιον παρῆλθεν, ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ τεσσάρων·
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 9 9:1)
καὶ θνῄσκουσι Νωρβανοῦ μὲν ἑξακισχίλιοι, τῶν δ’ ἀμφὶ τὸν Σύλλαν ἑβδομήκοντα, τραυματίαι δ’ ἐγένοντο πολλοί·
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 102)
ἐν δὲ τούτῳ τοῖσ ὑπάτοισ προσεγένοντο ἱππεῖσ Κελτίβηρεσ, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰβηρίᾳ στρατηγῶν ἀπεσταλμένοι, καὶ γενομένησ παρὰ τὸν Γλάνιν ποταμὸν ἱππομαχίασ ὁ μὲν Σύλλασ ἔκτεινεν ἐσ πεντήκοντα τῶν πολεμίων, διακόσιοι δὲ καὶ ἑβδομήκοντα τῶνδε τῶν Κελτιβήρων ηὐτομόλησαν ἐσ Σύλλαν·
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 10 5:4)
οὕτω μὲν δὴ Ῥωμαῖοι βασιλεῦσιν ὑπὲρ τὰσ ἑξήκοντα ὀλυμπιάδασ χρησάμενοι, ἐπὶ δ’ ἐκείνοισ δημοκρατίᾳ τε καὶ ὑπάτοισ ἐτησίοισ προστάταισ ἐσ ἄλλασ ἑκατὸν ὀλυμπιάδασ, αὖθισ ἐπειρῶντο βασιλείασ, ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἐν Ἕλλησιν ἑκατὸν ἐβδομήκοντα πέντε καὶ οὐδενὸσ ἐν Ὀλυμπίᾳ τότε ἀγωνίσματοσ πλὴν σταδίου δρόμου γιγνομένου·
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 11 5:5)
Τοῦ δ’ αὐτοῦ χρόνου περὶ τὴν Ἰταλίαν μονομάχων ἐσ θέασ ἐν Καπύῃ τρεφομένων, Σπάρτακοσ Θρᾲξ ἀνήρ, ἐστρατευμένοσ ποτὲ Ῥωμαίοισ, ἐκ δὲ αἰχμαλωσίασ καὶ πράσεωσ ἐν τοῖσ μονομάχοισ ὤν, ἔπεισεν αὐτῶν ἐσ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ μάλιστα κινδυνεῦσαι περὶ ἐλευθερίασ μᾶλλον ἢ θέασ ἐπιδείξεωσ καὶ βιασάμενοσ σὺν αὐτοῖσ τοὺσ φυλάσσοντασ ἐξέδραμε·
(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 14 1:1)
ἐπανερομένου δὲ τοῦ Κουρίωνοσ, εἰ ἀμφοτέρουσ δοκεῖ τὰ ἐν χερσὶν ἀποθέσθαι, δύο μὲν καὶ εἴκοσιν ἀνδράσιν ἀπήρεσκε, τριακόσιοι δὲ καὶ ἑβδομήκοντα ἐσ τὸ συμφέρον ἀπὸ τῆσ ἔριδοσ ἐπὶ τὴν τοῦ Κουρίωνοσ γνώμην ἀπέκλινον, ὅτε δὴ καὶ ὁ Κλαύδιοσ τὴν βουλὴν διέλυσε βοῶν·
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 4 7:10)
οὐ γὰρ ἔγωγε αἰτίαν ἑτέραν ὁρῶ οὐδὲ ἔργον ἕτερον ἡγοῦμαι τύχησ ἐν ἀπόρῳ καιρῷ γενέσθαι μᾶλλον ἢ Κάσσιον τὸν πολεμικώτατον ἐπὶ τριήρων ἑβδομήκοντα ἀπαρασκεύῳ Καίσαρι συντυχόντα μηδ’ ἐσ χεῖρασ ἐλθεῖν ὑποστῆναι.
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 13 1:8)
θετὸσ μὲν δὴ τῷ Καίσαρι παῖσ ἐγίγνετο ἐν αὐταῖσ ὁ τῆσ ἀδελφῆσ θυγατριδοῦσ Ὀκτάουιοσ, τῷ δήμῳ δὲ ἦσαν ἐνδιαίτημα οἱ κῆποι δεδομένοι καὶ κατ’ ἄνδρα Ῥωμαίων τῶν ὄντων ἔτι ἐν ἄστει πέντε καὶ ἑβδομήκοντα Ἀττικαὶ δραχμαί.
(아피아노스, The Civil Wars, book 2, chapter 20 1:2)
Θάσον μὲν δὴ ταμιεῖον, ἀπὸ ἑκατὸν σταδίων οὖσαν, ἐτίθεντο, ἐνόρμισμα δὲ ταῖσ τριήρεσι Νέαν πόλιν, ἀπὸ ἑβδομήκοντα σταδίων.
(아피아노스, The Civil Wars, book 4, chapter 13 5:8)
Αἠνόβαρβόσ τε ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ στρατοῦ δύο τέλεσι καὶ τοξόταισ καὶ σφενδονήταισ τισὶ καὶ ψιλοῖσ καὶ μονομάχοισ περιπλέων τὸν Ιὄνιον ἐπόρθει τὰ τοῖσ τρισὶν ἀνδράσιν ὑπήκοα, ἔσ τε τὸ Βρεντέσιον ἐπιπλεύσασ τῶν Καίσαροσ τριήρων τὰσ μὲν εἷλε, τὰσ δὲ ἐνέπρησε, καὶ τοὺσ Βρεντεσίουσ ἐσ τὰ τείχη κατέκλεισε καὶ τὴν χώραν προυνόμευεν.
(아피아노스, The Civil Wars, book 5, chapter 3 9:6)
Οὕτω μὲν ἑκάτεροι παρασκευῆσ εἶχον, γενομένησ δὲ τῆσ νουμηνίασ ἀνήγοντο πάντεσ ἅμα ἠοῖ, Λέπιδοσ μὲν ἐκ Λιβύησ χιλίαισ ὁλκάσι καὶ μακραῖσ ἑβδομήκοντα καὶ τέλεσι στρατοῦ δυώδεκα καὶ ἱππεῦσι Νομάσι πεντακισχιλίοισ καὶ ἑτέρᾳ παρασκευῇ πολλῇ, Ταῦροσ δ’ ἐκ Τάραντοσ ταῖσ Ἀντωνίου ναυσὶν ἐξ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα δύο μόναισ καὶ ἑκατόν, ἐπεὶ τῶν λοιπῶν οἱ ἐρέται χειμῶνοσ ἐτεθνήκεσαν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐκ Δικαιαρχείασ, θύων ἅμα καὶ σπένδων ἀπὸ τῆσ ναυαρχίδοσ νεὼσ ἐσ τὸ πέλαγοσ ἀνέμοισ εὐδίοισ καὶ Ἀσφαλείῳ Ποσειδῶνι καὶ ἀκύμονι θαλάσσῃ, συλλήπτορασ αὑτῷ κατὰ ἐχθρῶν πατρῴων γενέσθαι.
(아피아노스, The Civil Wars, book 5, chapter 11 2:1)
ἐξελεύθερον ἄγοντα Ἀπολλοφάνη, καὶ αὐτὸσ ἐφείπετο ἄλλαισ ἑβδομήκοντα.
(아피아노스, The Civil Wars, book 5, chapter 11 9:6)

SEARCH

MENU NAVIGATION