헬라어 문장 내 검색 Language

ἐκεῖνοι τοίνυν καὶ ἀγχινοίᾳ καὶ συνέσει καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἀγαθοῖσ τῶν ἁπανταχῆ πάντων κρατοῦντεσ καὶ πᾶσαν πολιτικῆσ ἀρετῆσ ἐπιστήμην ἐν τῇ ψυχῇ φέροντεσ, μᾶλλον δ’ αὐτὸ τοῦτο ψυχὴ τῶν πραγμάτων καὶ δοκοῦντεσ καὶ ὄντεσ, οὐ μόνον ὅπωσ ἑαυτῆσ ἀξίωσ ἡ πόλισ εὖ πράττοι καὶ διαγίγνοιτο, ἀλλ’ ὅπωσ καὶ τῶν παρὰ τῆσ τύχησ εὐποιιῶν μειζόνων ἀεὶ διὰ πάντων πειρῷτο, τοῦτ’ ἔχοντεσ προὔργου, αὐτοί τε πάνθ’ ὑπὲρ αὐτῆσ καὶ ποιεῖν καὶ λέγειν ᾤοντο χρῆναι, μηδὲν τῶν ὅσα πρὸσ εὐδαιμονίαν τοῦ κοινοῦ φέρει μηδ’ ὁπωστιοῦν παριέντεσ, τούσ τε πρὸσ αὐτὴν ὁτιοῦν ἀγαθὸν διαπραξαμένουσ, καὶ πολίτασ λέγω καὶ ξένουσ, καὶ γενομένουσ τοῖσ πράγμασιν ἐν καιρῷ, ὁμοῦ μὲν ἀμειβόμενοι τῆσ σπουδῆσ, ὁμοῦ δὲ καὶ πρὸσ τὸ μέλλον καὶ αὐτοὺσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐπὶ τὰ ἴσα καὶ μείζω παρακαλοῦντεσ, μεγίσταισ ὅτι μάλιστα καὶ φιλοτιμοτάταισ ἐδωροῦντο τουτουσὶ ταῖσ τιμαῖσ, τοῦτο μὲν χαλκοῦσ ἐπ’ ἀγορᾶσ ἱστάντεσ, τοῦτο δὲ παρέδρουσ τοῖσ ἐν ἀκροπόλει θεοῖσ καθιστάντεσ, τοὺσ δὲ μεγάλων καὶ θαυμαστῶν καὶ τῶν αὐτῶν τοῖσ θεοῖσ ἀξιοῦντεσ τῶν προσρημάτων, ἔστι δ’ οἷσ καὶ χρήματα ὅτι πλεῖστα διδόντεσ·
(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Πρὸσ Δημοσθένη περὶ ἀτελείας 22:8)
ἔτι ἡ ἀγχίνοια ἕτερον καὶ ἡ εὐβουλία·
(아리스토텔레스, 니코마코스 윤리학, Book 6 68:1)
ἔστι δ’ εὐστοχία τισ ἡ ἀγχίνοια.
(아리스토텔레스, 니코마코스 윤리학, Book 6 68:2)
ἔτι εὐφυί̈α, μνήμη, εὐμάθεια, ἀγχίνοια, πάντα τὰ τοιαῦτα·
(아리스토텔레스, 수사학, Book 1, chapter 6 15:1)
ἡ μνήμη δὲ καὶ ἐμπειρία καὶ ἀγχίνοια ἤτοι ἀπὸ τῆσ φρονήσεωσ ἑκάστη αὐτῶν ἐστίν, ἢ παρέπεται τῇ φρονήσει·
(아리스토텔레스, Virtues and Vices 15:1)
ἢ τὰ μὲν αὐτῶν οἱο͂ν συναίτια τῆσ φρονήσεώσ ἐστι, καθάπερ ἐμπειρία καὶ ἡ μνήμη, τὰ δὲ οἱο͂ν μέρη αὐτῆσ, οἱο͂ν εὐβουλία καὶ ἀγχίνοια.
(아리스토텔레스, Virtues and Vices 15:2)
μετὰ δὲ τοὺσ προειρημένουσ βασιλεῖσ διεδέξατο τὴν ἀρχὴν Βόκχορισ, τῷ μὲν σώματι παντελῶσ εὐκαταφρόνητοσ, ἀγχινοίᾳ δὲ πολὺ διαφέρων τῶν προβασιλευσάντων.
(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 1, chapter 65 1:1)
λέγουσι δ’ αὐτὸν ἀγχινοίᾳ διενεγκεῖν, καὶ πρῶτον ἐπιχειρῆσαι βοῦσ ζευγνύειν καὶ διὰ τούτων τὸν σπόρον τῶν καρπῶν ἐπιτελεῖν·
(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 4, chapter 4 2:1)
μυθολογοῦσι τοίνυν Ἀσκληπιὸν Ἀπόλλωνοσ υἱὸν ὑπάρχειν καὶ Κορωνίδοσ, φύσει δὲ καὶ ἀγχινοίᾳ διενεγκόντα ζηλῶσαι τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην, καὶ πολλὰ τῶν συντεινόντων πρὸσ ὑγίειαν ἀνθρώπων ἐξευρεῖν.
(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 4, chapter 71 1:2)
γέγονε γὰρ ὁ βασιλεὺσ οὗτοσ ἀγχινοίᾳ στρατηγικῇ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ λαμπρότητι ψυχῆσ διαφέρων.
(디오도로스 시켈로스, Library, book xvi, chapter 1 7:2)
ἐσχηκὼσ γὰρ τοὺσ τότε στρατηγοὺσ ἐπιφανεῖσ ἄνδρασ καὶ διαφέροντασ ἀρετῇ τε καὶ ἀγχινοίᾳ στρατηγικῇ, Διόφαντον τὸν Ἀθηναῖον καὶ Λάμιον τὸν Σπαρτιάτην, διὰ τούτων ἅπαντα κατώρθωσε·
(디오도로스 시켈로스, Library, book xvi, chapter 48 2:1)
ἔφθασε γὰρ ὁ Ταρκύνιοσ ἀγχινοίᾳ στρατηγικῇ πάντα συντρίψασ τὰ τῶν Σαβίνων πράγματα καὶ τὰσ παρεμβολὰσ αὐτῶν ἀμφοτέρασ ἀράμενοσ.
(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 55 6:3)
συνέσει μὲν γὰρ καὶ ἀγχινοίᾳ καὶ δριμύτητι πάμπολυ τῶν ἄλλων διέφερεν, καὶ τό τε περίεργον καὶ εὐμαθὲσ καὶ μνημονικὸν καὶ πρὸσ τὰ μαθήματα εὐφυέσ, πάντα ταῦτα εἰσ ὑπερβολὴν ἑκασταχοῦ ὑπῆρχεν αὐτῷ.
(루키아노스, Alexander, (no name) 4:2)
ἡ δ’ ἀγχίνοια οὐχὶ ὀξύτησ τίσ ἐστιν τῆσ ψυχῆσ ἀλλ’ οὐχὶ ἡσυχία;
(플라톤, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis, Χαρμίδης 121:1)
ἀλλὰ θαυμαστὸν ὅσον ἄνθρωποσ εὐμαθείᾳ καὶ ἀγχινοίᾳ καὶ τοῖσ περὶ δικαιοσύνην καὶ κοινωνίαν διαφέρει τῶν ζῴων.
(플루타르코스, De sollertia animalium, chapter, section 52)

SEARCH

MENU NAVIGATION