Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 13

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 13)

διηγήσομαι δὲ καὶ ἣν ἐπὶ στρατιᾶσ ὁ Λυκοῦργοσ βασιλεῖ δύναμιν καὶ τιμὴν κατεσκεύασε. πρῶτον μὲν γὰρ ἐπὶ φρουρᾶσ τρέφει ἡ πόλισ βασιλέα καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ· συσκηνοῦσι δὲ αὐτῷ οἱ πολέμαρχοι, ὅπωσ ἀεὶ συνόντεσ μᾶλλον καὶ κοινοβουλῶσιν, ἤν τι δέωνται· συσκηνοῦσι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖσ ἄνδρεσ τῶν ὁμοίων· οὗτοι τούτοισ ἐπιμελοῦνται πάντων τῶν ἐπιτηδείων, ὡσ μηδεμία ἀσχολία ᾖ αὐτοῖσ τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσθαι. ἐπαναλήψομαι δὲ ὡσ ἐξορμᾶται σὺν στρατιᾷ ὁ βασιλεύσ.

θύει μὲν γὰρ πρῶτον οἴκοι ὢν Διὶ Ἀγήτορι καὶ τοῖσ σιοῖν αὐτῷ· ἢν δὲ ἐνταῦθα καλλιερήσῃ, λαβὼν ὁ πυρφόροσ πῦρ ἀπὸ τοῦ βωμοῦ προηγεῖται ἐπὶ τὰ ὁρ́ια τῆσ χώρασ· ὁ δὲ βασιλεὺσ ἐκεῖ αὖ θύεται Διὶ καὶ Ἀθηνᾷ. ὅταν δὲ ἀμφοῖν τούτοιν τοῖν θεοῖν καλλιερηθῇ, τότε διαβαίνει τὰ ὁρ́ια τῆσ χώρασ·

καὶ τὸ πῦρ μὲν ἀπὸ τούτων τῶν ἱερῶν προηγεῖται οὔποτε ἀποσβεννύμενον, σφάγια δὲ παντοῖα ἕπεται. ἀεὶ δὲ ὅταν θύηται, ἄρχεται μὲν τούτου τοῦ ἔργου ἔτι κνεφαῖοσ, προλαμβάνειν βουλόμενοσ τὴν τοῦ θεοῦ εὔνοιαν. πάρεισι δὲ περὶ τὴν θυσίαν πολέμαρχοι, λοχαγοί, πεντηκοντῆρεσ, ξένων στρατίαρχοι, στρατοῦ σκευοφορικοῦ ἄρχοντεσ, καὶ τῶν ἀπὸ τῶν πόλεων δὲ στρατηγῶν ὁ βουλόμενοσ·

πάρεισι δὲ καὶ τῶν ἐφόρων δύο, οἳ πολυπραγμονοῦσι μὲν οὐδέν, ἢν μὴ ὁ βασιλεὺσ προσκαλῇ·

ὁρῶντεσ δὲ ὅ τι ποιεῖ ἕκαστοσ πάντασ σωφρονίζουσιν, ὡσ τὸ εἰκόσ. ὅταν δὲ τελεσθῇ τὰ ἱερά, ὁ βασιλεὺσ προσκαλέσασ πάντασ παραγγέλλει τὰ ποιητέα. ὥστε ὁρῶν ταῦτα ἡγήσαιο ἂν τοὺσ μὲν ἄλλουσ αὐτοσχεδιαστὰσ εἶναι τῶν στρατιωτικῶν, Λακεδαιμονίουσ δὲ μόνουσ τῷ ὄντι τεχνίτασ τῶν πολεμικῶν. ἐπειδάν γε μὴν ἡγῆται βασιλεύσ, ἢν μὲν μηδεὶσ ἐναντίοσ φαίνηται, οὐδεὶσ αὐτοῦ πρόσθεν πορεύεται, πλὴν Σκιρῖται καὶ οἱ προερευνώμενοι ἱππεῖσ·

ἢν δέ ποτε μάχην οἰώνται ἔσεσθαι, λαβὼν τὸ ἄγημα τῆσ πρώτησ μόρασ ὁ βασιλεὺσ ἄγει στρέψασ ἐπὶ δόρυ, ἔστ’ ἂν γένηται ἐν μέσῳ δυοῖν μόραιν καὶ δυοῖν πολεμάρχοιν. οὓσ δὲ δεῖ ἐπὶ τούτοισ τετάχθαι, ὁ πρεσβύτατοσ τῶν περὶ δαμοσίαν συντάττει·

εἰσὶ δὲ οὗτοι ὅσοι ἂν σύσκηνοι ὦσι τῶν ὁμοίων, καὶ μάντεισ καὶ ἰατροὶ καὶ αὐληταὶ <καὶ> οἱ τοῦ στρατοῦ ἄρχοντεσ, καὶ ἐθελούσιοι ἤν τινεσ παρῶσιν. ὥστε τῶν δεομένων γίγνεσθαι οὐδὲν ἀπορεῖται· οὐδὲν γὰρ ἀπρόσκεπτόν ἐστι. μάλα δὲ καὶ τάδε ὠφέλιμα, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμηχανήσατο Λυκοῦργοσ εἰσ τὸν ἐν ὅπλοισ ἀγῶνα.

ὅταν γὰρ ὁρώντων ἤδη τῶν πολεμίων χίμαιρα σφαγιάζηται, αὐλεῖν τε πάντασ τοὺσ παρόντασ αὐλητὰσ νόμοσ καὶ μηδένα Λακεδαιμονίων ἀστεφάνωτον εἶναι· καὶ ὅπλα δὲ λαμπρύνεσθαι προαγορεύεται. ἔξεστι δὲ τῷ νέῳ καὶ κεχριμένῳ εἰσ μάχην συνιέναι καὶ φαιδρὸν εἶναι καὶ εὐδόκιμον.

καὶ παρακελεύονται δὲ τῷ ἐνωμοτάρχῳ· οὐδ’ ἀκούεται γὰρ εἰσ ἑκάστην πᾶσαν τὴν ἐνωμοτίαν ἀφ’ ἑκάστου ἐνωμοτάρχου ἔξω· ὅπωσ δὲ καλῶσ γίγνηται πολεμάρχῳ δεῖ μέλειν. ὅταν γε μὴν καιρὸσ δοκῇ εἶναι στρατοπεδεύεσθαι, τούτου μὲν δὴ κύριοσ βασιλεὺσ καὶ τοῦ δεῖξαί γε ὅπου δεῖ·

τὸ μέντοι πρεσβείασ ἀποπέμπεσθαι καὶ φιλίασ καὶ πολεμίασ, τοῦτ’ οὐ βασιλέωσ. καὶ ἄρχονται μὲν πάντεσ ἀπὸ βασιλέωσ, ὅταν βούλωνται πρᾶξαί τι. ἢν δ’ οὖν δίκησ δεόμενόσ τισ ἔλθῃ, πρὸσ ἑλλανοδίκασ τοῦτον ὁ βασιλεὺσ ἀποπέμπει, ἢν δὲ χρημάτων, πρὸσ ταμίασ, ἢν δὲ ληίδα ἄγων, πρὸσ λαφυροπώλασ.

οὕτω δὲ πραττομένων βασιλεῖ οὐδὲν ἄλλο ἔργον καταλείπεται ἐπὶ φρουρᾶσ ἢ ἱερεῖ μὲν τὰ πρὸσ τοὺσ θεοὺσ εἶναι, στρατηγῷ δὲ τὰ πρὸσ τοὺσ ἀνθρώπουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION