Xenophon, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 7

(크세노폰, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 7)

παντὶ μὲν οὖν προσήκει ἄρχοντι φρονίμῳ εἶναι· πολὺ μέντοι τὸν Ἀθηναίων ἵππαρχον διαφέρειν δεῖ καὶ τῷ τοὺσ θεοὺσ θεραπεύειν καὶ τῷ πολεμικὸν εἶναι, ᾧ γε ὑπάρχουσι μὲν ὅμοροι ἀντίπαλοι ἱππεῖσ τε παραπλήσιοι τὸ πλῆθοσ καὶ ὁπλῖται πολλοί. κἂν μὲν εἰσ τὴν πολεμίαν ἐμβάλλειν ἐπιχειρῇ ἄνευ τῆσ ἄλλησ πόλεωσ, πρὸσ ἀμφοτέρουσ τούτουσ μόνοισ ἂν τοῖσ ἱππεῦσι διακινδυνεύοι.

ἢν δ’ οἱ πολέμιοι εἰσ τὴν Ἀθηναίων χώραν ἐμβάλωσι, πρῶτον μὲν οὐκ ἂν ἄλλωσ ἔλθοιεν εἰ μὴ σὺν ἄλλοισ τε ἱππεῦσι πρὸσ τοῖσ ἑαυτῶν καὶ πρὸσ τούτοισ ὁπλίταισ ὁπόσοισ ἂν οἰώνται πάντασ Ἀθηναίουσ μὴ ἱκανοὺσ εἶναι μάχεσθαι. πρὸσ οὖν τοσούτουσ πολεμίουσ ἢν μὲν ἡ πόλισ πᾶσα ἐπεξίῃ ἀρήξουσα τῇ χώρᾳ, ἐλπίδεσ καλαί.

ἱππεῖσ τε γὰρ σὺν θεῷ ἀμείνουσ, ἤν τισ αὐτῶν ἐπιμελῆται ὡσ δεῖ, ὁπλῖταί τε οὐ μείουσ ἔσονται καὶ τὰ σώματα τοίνυν οὐ χείρω ἔχοντεσ καὶ τὰσ ψυχὰσ φιλοτιμότεροι, ἢν ὀρθῶσ ἀσκηθῶσι σὺν θεῷ. καὶ μὴν ἐπί γε τοῖσ προγόνοισ οὐ μεῖον Ἀθηναῖοι ἢ Βοιωτοὶ φρονοῦσιν. ἢν δὲ ἡ μὲν πόλισ τρέπηται ἐπὶ τὰ ναυτικὰ καὶ ἀρκῇ αὐτῇ τὰ τείχη διασῴζειν, ὥσπερ καὶ ὁπότε Λακεδαιμόνιοι σὺν ἅπασι τοῖσ Ἕλλησιν ἐνέβαλον, τοὺσ δὲ ἱππέασ ἀξιώσῃ τά τε ἐκτὸσ τοῦ τείχουσ διασῴζειν καὶ αὐτοὺσ μόνουσ διακινδυνεύειν πρὸσ πάντασ τοὺσ ἐναντίουσ, ἐνταῦθα δὴ θεῶν μὲν οἶμαι πρῶτον συμμάχων ἰσχυρῶν δεῖ, ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ἵππαρχον προσήκει ἀποτετελεσμένον ἄνδρα εἶναι.

καὶ γὰρ φρονήσεωσ δεῖ πολλῆσ πρὸσ τοὺσ πολὺ πλείουσ καὶ τόλμησ, ὁπότε καιρὸσ παραπέσοι· δεῖ δέ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ αὐτὸν προνοεῖν ἱκανὸν εἶναι.

εἰ δὲ φυλάττοι μὲν τὰ ἔξω τείχουσ τοσούτοισ ὅσοι σκοπεύειν τε τοὺσ πολεμίουσ ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἀναχωρίζειν εἰσ τὸ ἀσφαλὲσ τὰ δεόμενα ὡσ ἐκ πλείστου ‐ ἱκανοὶ δὲ καὶ προορᾶν οὐδὲν ἧττον οἱ ὀλίγοι τῶν πολλῶν, καὶ φυλάττειν τοίνυν καὶ ἀναχωρίζειν τὰ φίλια οὐκ ἀκαιρότεροι οἱ μήτε αὑτοῖσ μήτε τοῖσ ἵπποισ πιστεύοντεσ·

ὁ γὰρ φόβοσ δεινὸσ δοκεῖ συμφύλαξ εἶναι ‐ τοὺσ μὲν <οὖν> φύλακασ ἐκ τούτων ἄν τισ ποιῶν ἴσωσ ὀρθῶσ βουλεύοιτο·

τοὺσ δὲ περιττοὺσ τῆσ φυλακῆσ εἰ μέν τισ στρατιὰν ἔχειν ἡγήσεται, ὀλίγη αὐτῷ φανεῖται· τοῦ παντὸσ γὰρ ἐνδεήσεται ὥστε ἐκ τοῦ ἐμφανοῦσ διακινδυνεύειν· ἢν δὲ ὡσ λῃσταῖσ αὐτοῖσ χρῆται, πάνυ ἂν ὡσ τὸ εἰκὸσ ἱκανὴν τοῦτο πράττειν ἔχοι δύναμιν. δεῖ δέ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, τούτουσ παρεσκευασμένουσ ἀεὶ ἔχοντα ὡσ ποιεῖν τι μὴ καταφανῆ ὄντα φυλάττειν, ἤν τι ἁμαρτάνῃ τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα.

φιλοῦσι δέ πωσ στρατιῶται, ὅσῳ ἂν πλείουσ ὦσι, τοσούτῳ πλείω ἁμαρτάνειν.

ἢ γὰρ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐπιμελείᾳ σκεδάννυνται ἢ πορευομένων ἀταξίᾳ οἱ μὲν προέρχονται, οἱ δ’ ὑπολείπονται πλέον τοῦ καιροῦ. τὰ οὖν τοιαῦτα ἁμαρτήματα οὐ χρὴ παριέναι ἀκόλαστα εἰ δὲ μή, ὅλη ἡ χώρα στρατόπεδον ἔσται ἐκεῖνο καλῶσ προνοοῦντα, καὶ ποιήσαντά τι φθάσαι ἀποχωρήσαντα πρὶν τὸ πολὺ βοηθοῦν ἐπιγενέσθαι.

πολλάκισ δὲ πορευόμενον στράτευμα καὶ εἰσ ὁδοὺσ ἔρχεται ἐν αἷσ οὐδὲν πλέον οἱ πολλοὶ τῶν ὀλίγων δύνανται.

καὶ ἐν διαβάσεσί γε ἔστι τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἀσφαλῶσ ἐφεπομένῳ ταμιεύσασθαι ὥστε ὁπόσοισ ἂν βούληται τῶν πολεμίων ἐπιτίθεσθαι. ἔστι δ’ ὅτε καλὸν καὶ στρατοπεδευομένοισ καὶ ἀριστῶσι καὶ δειπνοποιουμένοισ ἐπιχειρεῖν, καὶ ἐκ κοίτησ γε ἀνισταμένοισ.

ἐν πᾶσι γὰρ τούτοισ ἀόπλοι στρατιῶται γίγνονται, μείονα μὲν χρόνον οἱ ὁπλῖται, πλείονα δὲ οἱ ἱππεῖσ. σκοποῖσ μέντοι καὶ προφυλακαῖσ οὐδέποτε δεῖ παύεσθαι ἐπιβουλεύοντα.

οὗτοι γὰρ αὖ ὀλίγοι μὲν ἀεὶ καθίστανται, πολὺ δὲ τοῦ ἰσχυροῦ ἐνίοτε ἀποστατοῦσιν. ὅταν δὲ τὰ τοιαῦτα ἤδη καλῶσ φυλάττωνται οἱ πολέμιοι, καλόν ἐστι σὺν θεῷ λαθόντα ἐλθεῖν εἰσ τὴν πολεμίαν μεμελετηκότα ὡσ <πόσ>οι τε ἑκασταχοῦ καὶ ποῦ τῆσ χώρασ προφυλάττουσιν.

οὐδεμία γὰρ οὕτω καλὴ λεία ὡσ αἱ φυλακαί, ἢν κρατηθῶσι. καὶ εὐεξαπάτητοι δ’ εἰσὶν οἱ φύλακεσ·

διώκουσι γὰρ ὅ τι ἂν ὀλίγον ἴδωσι, νομίζοντεσ σφίσι τοῦτο προστετάχθαι. τὰσ μέντοι ἀποχωρήσεισ σκοπεῖν δεῖ ὅπωσ μὴ ἐναντίαι τοῖσ βοηθοῦσιν ἔσονται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION