Xenophon, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 5

(크세노폰, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 5)

κἀκεῖνό γε μὴν εἰδέναι ἱππικοῦ ἀνδρόσ, ἐκ πόσου ἂν ἵπποσ πεζὸν ἕλοι καὶ ἐξ ὁπόσου βραδεῖσ ἵπποι ταχεῖσ ἂν ἀποφύγοιεν. ἱππαρχικὸν δὲ καὶ χωρία γιγνώσκειν ἔνθα πεζοὶ κρείττουσ ἱππέων καὶ ἔνθα πεζῶν κρείττουσ ἱππῆσ. χρὴ δὲ μηχανητικὸν εἶναι καὶ τοῦ πολλοὺσ μὲν φαίνεσθαι τοὺσ ὀλίγουσ ἱππέασ, πάλιν δ’ ὀλίγουσ τοὺσ πολλούσ, καὶ τοῦ δοκεῖν παρόντα μὲν ἀπεῖναι, ἀπόντα δὲ παρεῖναι, καὶ τοῦ μὴ τὰ τῶν πολεμίων μόνον κλέπτειν ἐπίστασθαι, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἑαυτοῦ ἱππέασ ἅμα κλέπτοντα ἐξ ἀπροσδοκήτου τοῖσ πολεμίοισ ἐπιτίθεσθαι.

ἀγαθὸν δὲ μηχάνημα καὶ τὸ δύνασθαι, ὅταν μὲν τὰ ἑαυτοῦ ἀσθενῶσ ἔχῃ, φόβον παρασκευάζειν τοῖσ πολεμίοισ ὡσ μὴ ἐπίθωνται, ὅταν δ’ ἐρρωμένωσ, θάρσοσ αὐτοῖσ ἐμποιεῖν ὡσ ἐγχειρῶσιν.

οὕτω γὰρ αὐτὸσ μὲν ἂν ἥκιστα κακῶσ πάσχοισ, τοὺσ δὲ πολεμίουσ μάλιστ’ ἂν ἁμαρτάνοντασ λαμβάνοισ. ὅπωσ δὲ μὴ προστάττειν δοκῶ ἀδύνατα, γράψω καὶ ὡσ ἂν γίγνοιτο τὰ δοκοῦντα αὐτῶν χαλεπώτατα εἶναι.

τὸ μὲν τοίνυν μὴ σφάλλεσθαι ἐγχειροῦντα διώκειν ἢ ἀποχωρεῖν ἐμπειρία ποιεῖ ἵππων δυνάμεωσ. πῶσ δ’ ἂν ἐμπείρωσ ἔχοισ; εἰ προσέχοισ τὸν νοῦν ἐν ταῖσ μετὰ φιλίασ ἀνθιππασίαισ οἱοῖ ἀποβαίνουσιν ἐκ τῶν διώξεων τε καὶ φυγῶν. ὅταν μέντοι βούλῃ τοὺσ ἱππέασ πολλοὺσ φαίνεσθαι, ἓν μὲν πρῶτον ὑπαρχέτω, ἤνπερ ἐγχωρῇ, μὴ ἐγγὺσ τῶν πολεμίων ἐγχειρεῖν ἐξαπατᾶν·

καὶ γὰρ ἀσφαλέστερον τὸ πρόσω καὶ ἀπατητικώτερον. ἔπειτα δὲ χρὴ εἰδέναι ὅτι ἁθρόοι μὲν ἵπποι πολλοὶ φαίνονται διὰ τὸ μέγεθοσ τοῦ ζῴου, διασπειρόμενοι δ’ εὐαρίθμητοι γίγνονται. ἔτι δ’ ἂν πλέον σοι τὸ ἱππικὸν τοῦ ὄντοσ φαίνοιτο, εἰ τοὺσ ἱπποκόμουσ εἰσ τοὺσ ἱππέασ ἐνισταίησ μάλιστα μὲν δόρατα, εἰ δὲ μή, ὅμοια δόρασιν ἔχοντασ, ἤν τε ἑστηκὸσ ἐπιδεικνύῃσ τὸ ἱππικὸν ἤν τε παράγῃσ·

ἀνάγκη γὰρ τὸν ὄγκον τῆσ τάξεωσ οὕτω μείζω τε καὶ πυκνότερον φαίνεσθαι. ἢν δ’ αὖ τοὺσ πολλοὺσ ὀλίγουσ βούλῃ δοκεῖν εἶναι, ἢν μέν σοι χωρία ὑπάρχῃ οἱᾶ συγκρύπτειν, δῆλον ὅτι τοὺσ μὲν ἐν τῷ φανερῷ ἔχων, τοὺσ δ’ εἰσ τὸ ἄδηλον ἀποκρύπτων κλέπτοισ ἂν τοὺσ ἱππέασ·

ἢν δὲ πᾶν καταφανὲσ ᾖ τὸ χωρίον, δεκάδασ χρὴ στοιχούσασ ποιήσαντα διαλειπούσασ παράγειν, καὶ τοὺσ μὲν πρὸσ τῶν πολεμίων ἱππέασ ἑκάστησ δεκάδοσ ὀρθὰ τὰ δόρατα ἔχειν, τοὺσ δ’ ἄλλουσ ταπεινὰ καὶ μὴ ὑπερφανῆ. φοβεῖν γε μὴν τοὺσ πολεμίουσ καὶ ψευδενέδρασ οἱο͂́ν τε καὶ ψευδοβοηθείασ καὶ ψευδαγγελίασ ποιοῦντα.

θαρσοῦσι δὲ μάλιστα πολέμιοι, ὅταν <ὄντα> τοῖσ ἐναντίοισ πράγματα καὶ ἀσχολίασ πυνθάνωνται. τούτων δὲ γεγραμμένων μηχανᾶσθαι αὐτὸν χρὴ πρὸσ τὸ παρὸν ἀεὶ ἀπατᾶν·

ὄντωσ γὰρ οὐδὲν κερδαλεώτερον ἀπάτησ ἐν πολέμῳ. ὁπότε γὰρ καὶ οἱ παῖδεσ, ὅταν παίζωσι ποσίνδα, δύνανται ἀπατᾶν προί̈σχοντεσ ὥστε ὀλίγουσ τ’ ἔχοντεσ πολλοὺσ δοκεῖν ἔχειν καὶ πολλοὺσ προέχοντεσ ὀλίγουσ φαίνεσθαι ἔχειν, πῶσ οὐκ ἄνδρεσ γε τῷ ἐξαπατᾶν προσέχοντεσ τὸν νοῦν δύναιντ’ ἂν τοιαῦτα μηχανᾶσθαι;

καὶ ἐνθυμούμενοσ δ’ ἂν τὰ ἐν τοῖσ πολέμοισ πλεονεκτήματα εὑρ́οι ἄν τισ τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα σὺν ἀπάτῃ γεγενημένα.

ὧν ἕνεκα ἢ οὐκ ἐγχειρητέον ἄρχειν ἢ τοῦτο σὺν τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ καὶ παρὰ θεῶν αἰτητέον δύνασθαι ποιεῖν καὶ αὐτῷ μηχανητέον. οἷσ δὲ θάλαττα πρόσεστιν, ἀπατητικὸν καὶ τὸ πλοῖα παρασκευαζόμενον πεζῇ τι πρᾶξαι καὶ τὸ πεζῇ προσποιούμενον ἐπιβουλεύειν κατὰ θάλατταν ἐπιχειρῆσαι.

ἱππαρχικὸν δὲ καὶ τὸ διδάσκειν τὴν πόλιν ὡσ ἀσθενὲσ τὸ πεζῶν ἔρημον ἱππικὸν πρὸσ τὸ ἁμίππουσ πεζοὺσ ἔχον.

ἱππαρχικὸν δὲ καὶ τὸ λαβόντα πεζοὺσ αὐτοῖσ χρῆσθαι· ἔστι δὲ πεζοὺσ οὐ μόνον ἐντὸσ ἀλλὰ καὶ ὄπισθεν ἱππέων ἀποκρύψασθαι· πολὺ γὰρ μείζων ὁ ἱππεὺσ τοῦ πεζοῦ. ταῦτα δὲ πάντα ἐγὼ καὶ ὅσα πρὸσ τούτοισ τισ μηχανήσεται ἢ βίᾳ ἢ τέχνῃ αἱρεῖν τοὺσ ἐναντίουσ βουλόμενοσ σὺν τῷ θεῷ πράττειν συμβουλεύω, ἵνα καὶ ἡ τύχη συνεπαινῇ θεῶν ἵλεων ὄντων.

ἔστι δ’ ὅτε πάνυ ἀπατητικὸν καὶ τὸ λίαν φυλακτικὸν προσποιήσασθαι εἶναι καὶ μηδαμῶσ φιλοκίνδυνον·

τοῦτο γὰρ τοὺσ πολεμίουσ πολλάκισ προάγεται ἀφυλακτοῦντασ μᾶλλον ἁμαρτάνειν. ἢν δ’ ἅπαξ δόξῃ τισ φιλοκίνδυνοσ εἶναι, ἔξεστι καὶ ἡσυχίαν ἔχοντα, προσποιούμενον δὲ πράξειν τι, πράγματα παρέχειν τοῖσ πολεμίοισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION