Unknown, Elegy and Iambus, Volume II, Ἀρχιλόχου, Ἐλεγειῶν

(작자 미상, 비가, Ἀρχιλόχου, Ἐλεγειῶν)

ἀλλ’ οἱ παλαιοὶ τὴν ἀνδρείαν ὑπελάμβανον εἶναι μεγίστην τῶν πολιτικῶν ἀρετῶν . . Ἀρχίλοχοσ γοῦν ἀγαθὸσ ὦν ποιητὴσ πρῶτον ἐκαυχήσατο τὸ δύνασθαι μετέχειν τῶν πολιτικῶν ἀγώνων, δεύτερον δ’ ἐμνήσθη τῶν περὶ τὴν ποιητικὴν ὑπαρχόντων αὐτῷ, λέγων· εἰμὶ δ’ ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτοσ, καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενοσ. Ἀρχίλοχοσ τὸν Νάξιον οἶνον τῷ νέκταρι παραβάλλει· ὅσ καί πού φησιν· Ἐν δορὶ μὲν μοι μᾶζα μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ’ οἶνοσ Ἰσμαρικόσ, πίνω δ’ ἐν δορὶ κεκλιμένοσ. οἱ δὲ Ἄβαντεσ ἐκείραντο πρῶτοι τὸν τρόπον τοῦτον, οὐχ ὑπ’ Ἀράβων διδαχθέντεσ, ὡσ ἔνιοι νομίζουσιν, οὺδὲ Μυσοὺσ ζηλώσαντεσ, ἀλλ’ ὄντεσ πολεμικοὶ καὶ ἀγχέμαχοι καὶ μάλιστα δὴ πάντων εἰσ χεῖρασ ὠθεῖσθαι τοῖσ ἐναντίοισ μεμαθηκότεσ, ὡσ μαρτυρεῖ καὶ Ἀρχίλοχοσ ἐν τούτοισ· οὔ τοι πόλλ’ ἐπὶ τόξα τανύσσεται οὐδὲ θαμειαὶ σφενδόναι, εὖτ’ ἂν δὴ μῶλον Ἄρησ συνάγῃ ἐν πεδίῳ· ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον· ταύτησ γὰρ κεῖνοι δαίμονέσ εἰσι μάχησ δεσπόται Εὐβοίησ δουρικλυτοί. ὅπωσ οὖν μὴ παρέχοιεν ἐκ τῶν τριχῶν ἀντίληψιν τοῖσ πολεμίοισ ἀπεκείραντο. κώθων Λακωνικὸν ποτήριον . . μνημονεύει αἰτοῦ καὶ Ἀρχίλοχοσ ἐν Ἐλεγείοισ ὡσ ποτηρίου οὕτωσ· ἀλλ’ ἄγε, σὺν κώθωνι θοῆσ διὰ σέλματα νηὸσ φοίτα καὶ κοΐλων πώματ’ ἄφελκε κάδων, ἄγρει δ’ οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγόσ· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖσ νήφειν ἐν φυλακῇ τῇδε δυνησόμεθα. παρέξ· μετὰ γοῦν τῆσ διά οὖσα ἡ ἐξ οὐ τρέπει τὸ ξ· διὲξ σωλῆνοσ ἐσ ἄγγοσ Ἀρχίλοχον τὸν ποιητὴν ἐν Λακεδαίμονι γενόμενον αὐτῦσ ὡρ́ασ ἐδίωξαν, διότι ἐπέγνωσαν αὐτὸν πεποιηκότα ὡσ κρεῖττόν ἐστιν ἀποβαλεῖν τὰ ὅπλα ἢ ἀποθανεῖν· Ἀσπίδι μὲν Σαϊών τισ ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνῳ ἔντοσ ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων· αὐτὸν δ’ ἔκ μ’ ἐσάωσα· τί μοι μέλει ἀσπὶσ ἐκεινη; ἐρρέτω· ἐξαῦτισ κτήσομαι οὐ κακίω. ὃν φοίνιοσ Ἄρησ οὐκ ἐξένισεν· ξένια γὰρ Άρεωσ τραύματα καὶ φόνοι. καὶ Ἀρχίλοχοσ· ξείνια δυσμενέσιν λυγρὰ χαριζόμενοσ ἐπίρρητισ· ὁ ψόγοσ καὶ ἡ κακηγορία. ἔνθεν λοιπὸν καὶ ἐπίρρητοσ. Ἀρχίλοχοσ ἐν Ἐλεγείοισ· Αἰσιμίδη, δήμου μὲν ἐπίρρησιν μελεδαίνων οὐδεὶσ ἂν μάλα πόλλ’ ἱμερόεντα πάθοι. παρηγορικά· Ἀρχιλόχου· Κήδεα μὲν στονόεντα, Περίκλεεσ, οὔτε τισ ἀστῶν μεμφόμενοσ θαλίῃσ τέρψεται οὔτε πόλισ· τοίουσ γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσησ ἔκλυσεν, οἰδαλέουσ δ’ ἀμφ’ ὀδύνῃσ ἔχομεν πνεύμονασ· ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν, ὦ φίλ’, ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν φάρμακον· ἄλλοτε δ’ ἄλλον ἔχει τάδε· νῦν μὲν ἐσ ἡμέασ ἐτράπεθ’, αἱματόεν δ’ ἕλκοσ ἀναστένομεν, ἐξαῦτισ δ’ ἑτέρουσ ἐπαμείψεται· ἀλλὰ τάχιστα τλῆτε γυναικεῖον πένθοσ ἀπωσάμενοι. τὸ δὲ δωρεὰν ἐπὶ σαμφορᾶσ λαμβάνεται καὶ ἐπὶ κακοῦ. ὡσ καὶ Ἀρχίλοχοσ· κρύπτωμεν <δ’> ἀνιηρὰ Ποσειδάωνοσ ἄνακτοσ δῶρα. θεσσάμενοι παίδων γένοσ· θεσσάμενοι, ἐξ αἰτήσεωσ ἀναλαβόντεσ, αἰτήσαντεσ· καὶ Ἀρχίλοχοσ· Παλλάδ’ ἐϋπλόκαμον πολιῆσ ἁλὸσ ἐν πελάγεσσι θεσσάμενοι γλυκερὸν νόστον οἱο͂ν εὐθὺσ ὁ Ἀρχίλοχοσ, ὅταν μὲν εὐχόμενοσ λέγῃ· αὐτὸν θὲον ἐπικαλούμενοσ δῆλόσ ἐστιν· ὅταν δὲ τὸν ἄνδρα τῆσ ἀδελφῆσ ἠθανισμένον ἐν θαλάττῃ καὶ μὴ τυχόντα νομὶμου ταφῆσ θρηνῶν λέγῃ μετριώτερον ἂν τὴν συμφορὰν ἐνεγκεῖν, εἰ κείνου κεφαλὴν καὶ χαρίεντα μέλεα Ἥφαιστοσ καθαροῖσιν ἐν εἵμασιν ἀμφεπονήθη τὸ πῦρ οὕτωσ οὐ τὸν θεὸν προσηγόρευσεν. πάλιν ὁ Ἀρχίλοχοσ οὐκ ἐπαινεῖται λυπούμενοσ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ τῆσ ἀδελφῆσ διεφθαρμένῳ κατὰ θάλατταν, οἴνῳ δὲ καὶ παιδιᾷ πρὸσ τὴν λύπην μάχεσθαι διανοούμενοσ· αἰτίαν μέντοι λόγον ἔχουσαν εἴρηκεν· οὔτε τι γὰρ κλαίων ἰήσομαι οὔτε κάκιον θήσω τερπωλὰσ καὶ θαλίασ ἐφέπων. εἰ γὰρ ἐκεῖνοσ οὐδὲν ἐνόμιζεν ποιήσειν κάκιον τερπωλὰσ καὶ θαλίασ ἐφέπων, πῶσ ἡμῖν τὰ παρόντα χεῖρον ἕξει φιλοτοφοῦσι κτλ. τούτων ἡ μὲν διὰ τὸ χρήσιμόν ἐστιν ἡ τῶν πλείστων φιλία· διὰ γὰρ τὸ χρησίμουσ εἶναι φιλοῦσιν ἀλλήλουσ καὶ μέχρι τούτου, ὥσπερ ἡ παροιμία· Γλαῦκ’, ἐπίκουροσ ἀνὴρ τόσσον φίλοσ ἕστε μάχηται. πάντα γὰρ πόνοσ τεύχει θνητοῖσ, κατ’ Ἀρχίλοχον, μελέτη τ’ ἀρίστη. Πάντα πόνοσ τεύχει θνητοῖσ μελέτη τε βροτείη. π. τύχησ ἢ ταὐτομάτου· Πάντα τύχη καὶ μοῖρα, Περίκλεεσ, ἀνδρὶ δίδωσιν. π. Πλαγγόνοσ καὶ Βακχίδοσ· καὶ τοῦ λοιποῦ φίλαι ἐγένοντο, κοινῶσ περιεπουσαι τὸν ἐραστήν. ἐφ’ οἷσ Ιὤνεσ ἀγασθέντεσ, ὥσ φησι Μενέτωρ ἐν τῷ Περὶ Ἀναθηοάτων, Πασιφίλαν ἐκάλεσαν τὴν Πλαγγόνα. μαρτυρεῖ δὲ καὶ Ἀρχίλοχοσ περὶ αὐτῆσ ἐν τούτοισ· Συκῆ πετραίη πολλὰσ βόσκουσα κορώνασ εὐήθησ ξείνων δέκτρια Πασιφίλη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION