Unknown, Elegy and Iambus, Volume I, Ἀντιμάχου, ovid trist. i. 6. 1

(작자 미상, 비가, Ἀντιμάχου, ovid trist. i. 6. 1)

Ἀντιμάχου δὲ τοῦ Κολοφωνίου καὶ Νικηράτου τινὸσ Ἡρακλεώτου ποιήμασι Λυσάνδρεια διαγωνισαμένων ἐ’ αὐτοῦ τὸν Νικήρατον ἐστεφάνωσεν, ὁ δὲ Ἀντίμαχοσ ἀχθεσθεὶσ ἠφάνισε τὸ ποίημα. Πλάτων δὲ νέοσ ὢν τότε καὶ θαυμάζων τὸν Ἀντίμαχον ἐπὶ τῇ ποιητικῇ, βαρέωσ φέροντα τὴν ἧτταν ἀνελάμβανε καὶ παρεμυθεῖτο, τοῖσ ἀγνοοῦσι κακὸν εἶναι φάμενοσ τὴν ἄγνοιαν, ὥσπερ τὴν τυφλότητα τοῖσ μὴ βλέπουσιν. μικρὸν δὲ τῆσ εἰρήνησ ὕστερον ἐτελεύτησε Δαρεῖοσ ὁ τῆσ Ἀσίασ βασιλεύσ . . καθ’ ὃν δὴ χρόνον καὶ Ἀντίμαχον τὸν ποιητὴν Ἀπολλόδωροσ ὁ Ἀθηναῖόσ φησιν ἠνθηκέναι. ἐχρήσατο δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀγωγῇ καὶ Ἀντίμαχοσ ὁ ποιητήσ. ἀποθανούσησ γὰρ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ Λύδησ, πρὸσ ἣν φιλοστόργωσ εἶχε, παραμύθιον τῆσ λύπησ αὑτῷ ἐποίησε τὴν ἐλεγείαν τὴν καλουμένην Λύδην, ἐξαριθμησάμενοσ τὰσ ἡρωϊκὰσ συμφοράσ, τοῖσ ἀλλοτρίοισ κακοῖσ ἐλάττω τὴν ἑαυτοῦ ποιῶν λύπην. ἔστι τοίνυν τρία γένη τῶν πρὸσ τὰσ ἐρωτήσεισ ἀποκρίσεων, τὸ μὲν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ φιλάνθρωπον, τὸ δὲ περισσόν . . ὁ δὲ περισσὸσ καὶ ἀδολέσχησ, ἄν γε δὴ τύχῃ καὶ τὸν Κολοφώνιον ἀνεγνωκὼσ Ἀντίμαχον, κτλ. Ἀντίμαχοσ· Κολοφώνιοσ, υἱὸσ Ὑπάρχου, γραμματικὸσ καὶ ποιητήσ . . . ἀκουστὴσ Στησιμβρότου· γέγονε δὲ πρὸ Πλάτωνοσ. ταύτησ δὲ τῆσ αὐστηρᾶσ ἁρμονίασ πολλοὶ μὲν ἐγένοντο ζηλωταί . . διαφέροντεσ τῶν ἄλλων ἐν μὲν ἐπικῇ ποιήσει ὅ τε Κολοφώνιοσ Ἀντίμαχοσ καὶ Ἐμπεδοκλῆσ ὁ φυσικόσ, ἐν δὲ μελοποιϊᾴ Πίνδαροσ, ἐν δὲ τραγῳδίᾳ Αἰσχύλοσ, ἐν δ’ ἱστορίᾳ Θουκυδίδησ, ἐν δὲ πολιτικοῖσ λόγοισ Ἀντιφῶν. Ἀντίμαχοσ δ’ εὐτονίασ ἐφρόντισε καὶ ἀγωνιστικῆσ τραχύτητοσ καὶ τοῦ συνήθουσ τῆσ ἐξαλλαγῆσ. τὸ Λακωνίζειν οὐ τοῦτό ἐστιν ὅπερ οἰεί, ὀλίγασ συλλαβὰσ γράφειν, ἀλλὰ περὶ πλείστων ὀλίγασ. οὕτωσ ἐγὼ καὶ βραχυλογώτατον Ὅμηρον λέγω καὶ πολὺν τὸνἈντίμαχον. Ἡρακλείδησ γοῦν ὁ Ποντικόσ φησιν, ὅτι τῶν Χοιρίλου τότε εὐδοκιμοῦντων Πλάτων τὰ Ἀντιμάχου προὐτίμησε, καὶ αὐτὸν ἔπεισε τὸν Ἡρακλείδην εἰσ Κολοφῶνα ἐλθόντα τὰ ποιήματα συλλέξαι τοῦ ἀνδρόσ. καὶ γὰρ εἰ τεχνικόν ἐστι παρά τινι τῶν ποιητῶν ὕψοσ, πολὺ τὸ μεμηχανημένον ἔχει καὶ στομφῶδεσ, μεταφοραῖσ χρώμενον ὡσ τὰ πολλά, καθάπερ τὸ Ἀντιμάχειον. ὅτι δὲ διαβέβληται τὸ παχὺ σαφῶσ ὁ Καλλίμαχοσ ἐν τοῖσ Ἐπιγράμμασι δηλοῖ· διασύρων γὰρ Ἀντιμάχου τὸ ποίημα τὴν Λύδην ἔφη· λύδη καὶ παχὺ γράμμα καὶ οὐ τορόν. Ἀσκληπιάδου· Λυδὴ καὶ γένοσ εἰμὶ καὶ οὔνομα· τῶν δ’ ἀπὸ Κόδρου σεμνοτέρη πασῶν εἰμι δί’ Ἀντίμαχον. τίσ γὰρ ἔμ’ οὐκ ἠείσε; τίσ οὐκ ἀνελέξατο Λύδην, τὸ ξυνὸν Μουσῶν γράμμα καὶ Ἀντιμάχου; ἔστι δὲ Νίκανδροσ ζηλωτὴσ Ἀντιμάχου, διόπερ πολλαῖσ λέξεσιν αὐτοῦ κέχρηται· διὸ καὶ ἐν ἐνίοισ δωρίζει. καθάπερ γὰρ ἡ μὲν Ἀντιμάχου ποίησισ καὶ τὰ τοῦ Διονυσίου ζωγραφήματα, τῶν Κολοφωνίων, ἰσχὺν ἔχοντα καὶ τόνον ἐκβεβιασμένοισ καὶ καταπόνοισ ἐοίκε, ταῖσ δὲ Νικομάχου γραφαῖσ καὶ τοῖσ Ὁμήρου στίχοισ μετὰ τῆσ ἄλλησ δυνάμεωσ καὶ χαρίτοσ πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερῶσ καὶ ῥᾳδίωσ ἀπειργάσθαι, οὕτωσ κτλ. ἀνεγνώσθη Ἀγαθαρχίδου Ἱστορικόν· ἔνιοι δὲ αὐτὸν Ἀγάθαρχον ὀνομάζουσι . . ἀλλὰ καὶ Ἐπιτομὴν συντάξαι τῆσ Ἀντιμάχου Λύδησ. Λογγῖνοσ ὁ Κάσσιοσ· φιλόσοφοσ . . . ἦν δὲ ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ Καίσαροσ . . . ἔγραψε . . . Λέξεισ Ἀντιμάχου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION