Unknown, Elegy and Iambus, Volume I, Κριτίου, other

(작자 미상, 비가, Κριτίου, other)

Κριτίασ δὲ οὕτωσ τὰ ἐξ ἑκάστησ πόλεωσ ἰδιώματα καταλέγει· Κότταβοσ ἐκ Σικελῆσ ἐστι χθονόσ, ἐκπρεπὲσ ἔργον, ὃν σκοπὸν ἐσ λατάγων τόξα καθιστάμεθα· εἶτα δ’ ὄχοσ Σικελόσ, κάλλει δαπάνῃ τε κράτιστοσ. Θεσσαλικὸσ δὲ θρόνοσ γυίων τρυφερωτάτη ἕδρα. εὐναίου δὲ λέχουσ μαλλὸν <ἄριστον> ἔχει Μίλητόσ τε Χίοσ τ’ ἔναλοσ πόλισ Οἰνοπίωνοσ, Τυρσήνη δὲ κρατεῖ χρυσότυποσ φιάλη, καὶ πᾶσ χαλκὸσ ὅτισ κοσμεῖ δόμον ἔν τινι χρείᾳ· Φοίνικεσ δ’ εὑρ͂ον γράμματ’ ἀλεξίλογα, θήβη δ’ ἁρματόεντα δίφρον συνεπήξατο πρώτη· φορτηγοὺσ δ’ ἀκάτουσ Κᾶρεσ, ἁλὸσ ταμίαι. τὸν δὲ τροχοῦ γαίησ τε καμίνου τ’ ἔκγονον εὑρ͂εν κλεινότατον κέραμον, χρήσιμον οἰκονόμον, ἡ τὸ καλὸν Μαραθῶνι καταστήσασα τρόπαιον. προπόσεισ δὲ τὰσ γινομένασ ἐν τοίσ συμποσίοισ Λακεδαιμονίοισ οὐκ ἦν ἔθοσ ποιεῖν οὐδὲ φιλοτησίασ διὰ τούτων πρὸσ ἀλλήλουσ ποιεῖσθαι· δηλοῖ δὲ ταῦτα Κριτίασ ἐν τοῖσ Ἐλεγείοισ· καὶ τόδ’ ἔθοσ Σπάρτῃ μελέτημά τε κείμενόν ἐστι, πίνειν τὴν αὐτὴν οἰνοφόρον κύλικα, μηδ’ ἀποδωρεῖσθαι προπόσεισ ὀνομαστὶ λέγοντα, μηδ’ ἐπὶ δεξιτερὰν χεῖρα κύκλῳ θιάσου ἄγγεα Λυδὴ χεὶρ εὑρ͂’ Ἀσιατογενήσ, καὶ προπόσεισ ὀρέγειν ἐπιδέξια καὶ προκαλεῖσθαι ἐξονομακλήδην ᾧ προπιεῖν ἐθέλῃ· εἶτ’ ἀπὸ τοιούτων πόσεων γλώσσασ τε λύουσιν εἰσ αἰσχροὺσ μύθουσ, σῶμά τ’ ἀμαυρότερον τεύχουσιν· πρὸσ δ’ ὄμματ’ ἀχλὺσ ἀμβλωπὸσ ἐφίζει· λῆστισ τ’ ἐκτήκει μνημοσύνην πραπίδων· νοῦσ δὲ παρέσφαλται· δμῶεσ δ’ ἀκόλαστον ἔχουσιν ἦθοσ· ἐπεισπίπτει δ’ οἰκοτριβὴσ δαπάνη. οἱ Λακεδαιμονίων δὲ κόροι πίνουσι τοσοῦτον ὥστε φρέν’ εἰσ ἱλαρὰν ἐλπίδα πάντασ ἄγειν, εἴσ τε φιλοφροσύνην γλῶσσαν μέτριόν τε γέλωτα· τοιαύτη τε πόσισ σώματί τ’ ὠφέλιμοσ γνώμῃ τε κτήσει τε· καλῶσ τ’ εἰσ ἔργ’ Ἀφροδίτησ πρόσ θ’ ὕπνον ἡρ́μοσται τὸν καμάτων λιμένα, πρὸσ τὴν τερπνοτάτην τε θεῶν θνητοῖσ Ὑγίειαν, καὶ τῆσ Εὐσεβίησ γείτονα Σωφροσύνην. ἑξῆσ τε πάλιν φησίν· αἱ γὰρ ὑπὲρ τὸ μέτρον κυλίκων προπόσεισ παραχρῆμα τέρψασαι λυποῦσ’ εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον· ἡ Λακεδαιμονίων δὲ δίαιθ’ ὁμαλῶσ διάκειται, ἔσθειν καὶ πίνειν σύμμετρα πρὸσ τὸ φρονεῖν καὶ τὸ πονεῖν εἶναι δυνατούσ· οὐκ ἔστ’ ἀπότακτοσ ἡμέρα οἰνῶσαι σῶμ’ ἀμέτροισι πότοισ. π. συνεκφωήσεωσ· ἐν δὲ τοῖσ ἐ͂́πεσι σπανίωσ· ὥστε Κριτίασ ἐν τῇ εἰσ Ἀλκιβιάδην Ἐλεγείᾳ οὐκ ᾤετο ἐγχωρεῖν τοῦ Ἀλκιβιάδου τὸ ὄνομα· φησὶ γάρ· καὶ νῦν Κλεινίου υἱὸν Ἀθηναῖον στεφανώσω Ἀλκιβιάδην νέοισιν ὑμνήσασ τρόποισ· οὐ γάρ πωσ ἦν τοὔνομ’ ἐφαρμόζειν ἐλεγείῳ· νῦν δ’ ἐν ἰαμβείῳ κείσεται οὐκ ἀμέτρωσ. τὸ μὲν οὖν ψήφισμα τῆσ καθόδου πρότερον ἐκεκύρωτο Κριτίου τοῦ Καλλαίσχρου γράψαντοσ, ὡσ αὐτὸσ ἐν ταῖσ Ἐλεγείαισ πεποίηκεν ὑπομιμνῄσκων τὸν Ἀλκιβιάδην τῆσ χάριτοσ ἐν τούτοισ· γνώμη δ’ ἥ σε κατήγαγ’, ἐγὼ ταύτην ἐν ἅπασιν εἶπον καὶ γράψασ τοὖργον ἔδρασα τόδε· σφραγὶσ δ’ ἡμετέρησ γλώσσησ ἐπὶ τοῖσδεσι κεῖται. ἔτι τοίνυν Γοργίασ μὲν ὁ Λεοντῖνόσ φησι τὸν Κίμωνα τὰ χρήματα κτᾶσθαι μὲν ὡσ χρῷτο, χρῆσθαι δὲ ὡσ τιμῷτο· Κριτίασ δὲ τῶν τριάκοντα γενόμενοσ ἐν ταῖσ Ἐλεγείαισ εὔχεται· πλοῦτον μὲν Σκοπαδῶν, μεγαλοφροσύνην δὲ Κίμωνοσ, νίκασ δ’ Ἀρκεσίλα τοῦ Λακεδαιμονίου. π. φιλοπονίασ καὶ μελέτησ καὶ ὅτι ἀσύμφορον τὸ ὀκνεῖν· Κριτίου· ἐκ μελέτησ πλείουσ ἢ <κ’> φύσεωσ ἀγαθοί. ὅπερ Χείλωνι ἀνατιθέασιν, ὡσ Κριτίασ· Ἦν Λακεδαιμόνιοσ Χείλων σοφόσ, ὃσ τάδ’ ἔλεξε· "Μηδὲν ἄγαν· καιρῷ πάντα πρόσεστι καλά.

SEARCH

MENU NAVIGATION