Strabo, Geography, Book 14, chapter 6 6:

(스트라본, 지리학, Book 14, chapter 6 6:)

ἔφαμεν δέ που κατὰ τὸ Ἀνεμούριον ἄκραν τῆσ Τραχείασ Κιλικίασ ἀντικεῖσθαι τὸ τῶν Κυπρίων ἀκρωτήριον τὴν Κρομμύου ἄκραν ἐν τριακοσίοισ καὶ πεντήκοντα σταδίοισ· ἐντεῦθεν δ’ ἤδη δεξιὰν τὴν νῆσον ἔχουσιν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν ἤπειρον, πρὸσ ἄρκτον ὁ πλοῦσ ἐστι καὶ πρὸσ ἑώ καὶ πρὸσ τὰσ Κλεῖδασ εὐθυπλοίᾳ σταδίων ἑπτακοσίων. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Λάπαθόσ τέ ἐστι πόλισ ὕφορμον ἔχουσα καὶ νεώρια, Λακώνων κτίσμα καὶ Πραξάνδρου, καθ’ ἣν ἡ Νάγιδοσ· εἶτ’ Ἀφροδίσιον, καθ’ ὃ στενὴ ἡ νῆσοσ· εἰσ γὰρ Σαλαμῖνα ὑπέρβασισ σταδίων ἑβδομήκοντα· εἶτ’ Ἀχαιῶν ἀκτή, ὅπου Τεῦκροσ προσωρμίσθη πρῶτον ὁ κτίσασ Σαλαμῖνα τὴν ἐν Κύπρῳ, ἐκβληθείσ, ὥσ φασιν, ὑπὸ τοῦ πατρὸσ Τελαμῶνοσ· εἶτα Καρπασία πόλισ λιμένα ἔχουσα, κεῖται δὲ κατὰ τὴν ἄκραν τὴν Σαρπηδόνα· ἐκ δὲ τῆσ Καρπασίασ ὑπέρβασίσ ἐστιν ἰσθμοῦ τριάκοντα σταδίων πρὸσ τὰσ νήσουσ τὰσ Καρπασίασ καὶ τὸ νότιον πέλαγοσ· εἶτ’ ἄκρα καὶ ὄροσ· ἡ δ’ ἀκρώρεια καλεῖται Ὄλυμποσ, ἔχουσα Ἀφροδίτησ Ἀκραίασ ναόν, ἄδυτον γυναιξὶ καὶ ἀόρατον. πρόκεινται δὲ πλησίον αἱ Κλεῖδεσ καὶ ἄλλαι δὲ πλείουσ, εἶθ’ αἱ Καρπασίαι νῆσοι, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Σαλαμίσ, ὅθεν ἦν Ἄριστοσ ὁ συγγραφεύσ· εἶτ’ Ἀρσινόη πόλισ καὶ λιμήν· εἶτ’ ἄλλοσ λιμὴν Λεύκολλα· εἶτ’ ἄκρα Πηδάλιον, ἧσ ὑπέρκειται λόφοσ τραχὺσ ὑψηλὸσ τραπεζοειδήσ, ἱερὸσ Ἀφροδίτησ, εἰσ ὃν ἀπὸ Κλειδῶν στάδιοι ἑξακόσιοι ὀγδοήκοντα· εἶτα κολπώδησ καὶ τραχὺσ παράπλουσ ὁ πλείων εἰσ Κίτιον . . . ἔχει δὲ λιμένα κλειστόν· ἐντεῦθέν ἐστι Ζήνων τε ὁ τῆσ στωικῆσ αἱρέσεωσ ἀρχηγέτησ καὶ Ἀπολλώνιοσ ἰατρόσ· ἐντεῦθεν εἰσ Βηρυτὸν στάδιοι χίλιοι πεντακόσιοι. εἶτ’ Ἀμαθοῦσ πόλισ καὶ μεταξὺ πολίχνη Παλαιὰ καλουμένη, καὶ ὄροσ μαστοειδὲσ Ὄλυμποσ· εἶτα Κουριὰσ ἄκρα χερρονησώδησ, εἰσ ἣν ἀπὸ Θρόνων στάδιοι ἑπτακόσιοι. εἶτα πόλισ Κούριον ὁρ́μον ἔχουσα, Ἀργείων κτίσμα. ἤδη οὖν πάρεστι σκοπεῖν τὴν ῥᾳθυμίαν τοῦ ποιήσαντοσ τὸ ἐλεγεῖον τοῦτο οὗ ἡ ἀρχή ἱραὶ τῷ Φοίβῳ, πολλὸν διὰ κῦμα θέουσαι, ἤλθομεν αἱ ταχιναὶ τόξα φυγεῖν ἔλαφοι, εἴθ’ Ἡδύλοσ ἐστὶν εἴθ’ ὁστισοῦν· φησὶ μὲν γὰρ ὁρμηθῆναι τὰσ ἐλάφουσ Κωρυκίησ ἀπὸ δειράδοσ, ἐκ δὲ Κιλίσσησ ᾐόνοσ εἰσ ἀκτὰσ διανήξασθαι Κουριάδασ, καὶ ἐπιφθέγγεται διότι μυρίον ἀνδράσι θαῦμα νοεῖν πάρα, πῶσ ἀνόδευτον χεῦμα δί’ εἰαρινῷ ἐδράμομεν ζεφύρῳ ἀπὸ γὰρ Κωρύκου περίπλουσ μέν ἐστιν εἰσ Κουριάδα ἀκτήν, οὐ ζεφύρῳ δὲ οὔτε ἐν δεξιᾷ ἔχοντι τὴν νῆσον οὔτ’ ἐν ἀριστερᾷ, δίαρμα δ’ οὐδέν. ἀρχὴ δ’ οὖν τοῦ δυσμικοῦ παράπλου τὸ Κούριον τοῦ βλέποντοσ πρὸσ Ῥόδον, καὶ εὐθύσ ἐστιν ἄκρα ἀφ’ ἧσ ῥίπτουσι τοὺσ ἁψαμένουσ τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἀπόλλωνοσ· εἶτα Τρήτα καὶ Βοόσουρα καὶ Παλαίπαφοσ, ὅσον ἐν δέκα σταδίοισ ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ ἱδρυμένη, ὕφορμον ἔχουσα καὶ ἱερὸν ἀρχαῖον τῆσ Παφίασ Ἀφροδίτησ· εἶτ’ ἄκρα Ζεφυρία πρόσορμον ἔχουσα, καὶ ἄλλη Ἀρσινόη ὁμοίωσ πρόσορμον ἔχουσα καὶ ἱερὸν καὶ ἄλσοσ· μικρὸν δ’ ἀπὸ τῆσ θαλάττησ καὶ ἡ Ιἑροκηπία. εἶθ’ ἡ Πάφοσ, κτίσμα Ἀγαπήνοροσ καὶ λιμένα ἔχουσα καὶ ἱερὰ εὖ κατεσκευασμένα· διέχει δὲ πεζῇ σταδίουσ ἑξήκοντα τῆσ Παλαιπάφου, καὶ πανηγυρίζουσι διὰ τῆσ ὁδοῦ ταύτησ κατ’ ἔτοσ ἐπὶ τὴν Παλαίπαφον ἄνδρεσ ὁμοῦ γυναιξὶν συνιόντεσ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων. φασὶ δ’ εἰσ Ἀλεξάνδρειάν τινεσ ἐκ Πάφου σταδίουσ εἶναι τρισχιλίουσ ἑξακοσίουσ. εἶθ’ ὁ Ἀκάμασ ἐστὶ μετὰ Πάφον· εἶτα πρὸσ ἑώ μετὰ τὸν Ἀκάμαντα πλοῦσ εἰσ Ἀρσινόην πόλιν καὶ τὸ τοῦ Διὸσ ἄλσοσ· εἶτα Σόλοι πόλισ λιμένα ἔχουσα καὶ ποταμὸν καὶ ἱερὸν Ἀφροδίτησ καὶ Ἴσιδοσ· κτίσμα δ’ ἐστὶ Φαλήρου καὶ Ἀκάμαντοσ Ἀθηναίων· οἱ δ’ ἐνοικοῦντεσ Σόλιοι καλοῦνται. ἐντεῦθεν ἦν Στασάνωρ τῶν Ἀλεξάνδρου ἑταίρων, ἀνὴρ ἡγεμονίασ ἠξιωμένοσ· ὑπέρκειται δ’ ἐν μεσογαίᾳ Λιμενία πόλισ· εἶθ’ ἡ Κρομμύου ἄκρα.

SEARCH

MENU NAVIGATION