Strabo, Geography, Book 11, chapter 11

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 11)

τῆσ δὲ Βακτρίασ μέρη μέν τινα τῇ Ἀρίᾳ παραβέβληται πρὸσ ἄρκτον, τὰ πολλὰ δ’ ὑπέρκειται πρὸσ ἑώ· πολλὴ δ’ ἐστὶ καὶ πάμφοροσ πλὴν ἐλαίου. τοσοῦτον δὲ ἴσχυσαν οἱ ἀποστήσαντεσ Ἕλληνεσ αὐτὴν διὰ τὴν ἀρετὴν τῆσ χώρασ ὥστε τῆσ τε Ἀριανῆσ ἐπεκράτουν καὶ τῶν Ἰνδῶν, ὥσ φησιν Ἀπολλόδωροσ ὁ Ἀρταμιτηνόσ, καὶ πλείω ἔθνη κατεστρέψαντο ἢ Ἀλέξανδροσ, καὶ μάλιστα Μένανδροσ εἴ γε καὶ τὸν Ὕπανιν διέβη πρὸσ ἐώ καὶ μέχρι τοῦ Ἰμάου προῆλθε τὰ μὲν αὐτὸσ τὰ δὲ Δημήτριοσ ὁ Εὐθυδήμου υἱὸσ τοῦ Βακτρίων βασιλέωσ· οὐ μόνον δὲ τὴν Παταληνὴν κατέσχον ἀλλὰ καὶ τῆσ ἄλλησ παραλίασ τήν τε Σαραόστου καλουμένην καὶ τὴν Σιγέρδιδοσ βασιλείαν. καθ’ ὅλου δέ φησιν ἐκεῖνοσ τῆσ συμπάσησ Ἀριανῆσ πρόσχημα εἶναι τὴν Βακτριανήν· καὶ δὴ καὶ μέχρι Σηρῶν καὶ Φρυνῶν ἐξέτεινον τὴν ἀρχήν. πόλεισ δ’ εἶχον τά τε Βάκτρα ἥνπερ καὶ Ζαριάσπαν καλοῦσιν, ἣν διαρρεῖ ὁμώνυμοσ ποταμὸσ ἐκβάλλων εἰσ τὸν Ὦξον, καὶ Ἄδραψα καὶ ἄλλασ πλείουσ·

τούτων δ’ ἦν καὶ ἡ Εὐκρατίδεια τοῦ ἄρξαντοσ ἐπώνυμοσ. οἱ δὲ κατασχόντεσ αὐτὴν Ἕλληνεσ καὶ εἰσ σατραπείασ διῃρήκασιν, ὧν τήν τε Ἀσπιώνου καὶ τὴν Ταπυρίαν ἀφῄρηντο Εὐκρατίδην οἱ Παρθυαῖοι. ἔσχον δὲ καὶ τὴν Σογδιανὴν ὑπερκειμένην πρὸσ ἑώ τῆσ Βακτριανῆσ μεταξὺ τοῦ τε Ὤξου ποταμοῦ, ὃσ ὁρίζει τήν τε τῶν Βακτρίων καὶ τὴν τῶν Σογδίων, καὶ τοῦ Ιἀξάρτου· οὗτοσ δὲ καὶ τοὺσ Σογδίουσ ὁρίζει καὶ τοὺσ νομάδασ. τὸ μὲν οὖν παλαιὸν οὐ πολὺ διέφερον τοῖσ βίοισ καὶ τοῖσ ἔθεσι τῶν νομάδων οἵ τε Σογδιανοὶ καὶ οἱ Βακτριανοί, μικρὸν δ’ ὅμωσ ἡμερώτερα ἦν τὰ τῶν Βακτριανῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τούτων οὐ τὰ βέλτιστα λέγουσιν οἱ περὶ Ὀνησίκριτον·

τοὺσ γὰρ ἀπειρηκότασ διὰ γῆρασ ἢ νόσον ζῶντασ παραβάλλεσθαι τρεφομένοισ κυσὶν ἐπίτηδεσ πρὸσ τοῦτο, οὓσ ἐνταφιαστὰσ καλεῖσθαι τῇ πατρῴᾳ γλώττῃ, καὶ ὁρᾶσθαι τὰ μὲν ἔξω τείχουσ τῆσ μητροπόλεωσ τῶν Βάκτρων καθαρά, τῶν δ’ ἐντὸσ τὸ πλέον ὀστέων πλῆρεσ ἀνθρωπίνων· καταλῦσαι δὲ τὸν νόμον Ἀλέξανδρον. τοιαῦτα δέ πωσ καὶ τὰ περὶ τοὺσ Κασπίουσ ἱστοροῦσι· τοὺσ γὰρ γονέασ, ἐπειδὰν ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότεσ τυγχάνωσιν, ἐγκλεισθέντασ λιμοκτονεῖσθαι. τοῦτο μὲν οὖν ἀνεκτότερον καὶ τῷ Κείων νόμῳ παραπλήσιον καίπερ ὂν σκυθικόν, πολὺ μέντοι σκυθικώτερον τὸ τῶν Βακτριανῶν. καὶ δὴ διαπορεῖν ἄξιον ἦν, ἡνίκα Ἀλέξανδροσ τοιαῦτα κατελάμβανε τἀνταῦθα, τί χρὴ εἰπεῖν τὰ ἐπὶ τῶν πρώτων Περσῶν καὶ τῶν ἔτι πρότερον ἡγεμόνων ὁποῖα εἰκὸσ ἦν παρ’ αὐτοῖσ νενομίσθαι. φασὶ δ’ οὖν ὀκτὼ πόλεισ τὸν Ἀλέξανδρον ἔν τε τῇ Βακτριανῇ καὶ τῇ Σογδιανῇ κτίσαι, τινὰσ δὲ κατασκάψαι, ὧν Καριάτασ μὲν τῆσ Βακτριανῆσ, ἐν ᾗ Καλλισθένησ συνελήφθη καὶ παρεδόθη φυλακῆ, Μαράκανδα δὲ τῆσ Σογδιανῆσ καὶ τὰ Κῦρα, ἔσχατον ὂν Κύρου κτίσμα ἐπὶ τῷ Ιἀξάρτῃ ποταμῷ κείμενον, ὅπερ ἦν ὁρ́ιον τῆσ Περσῶν ἀρχῆσ·

κατασκάψαι δὲ τὸ κτίσμα τοῦτο καίπερ ὄντα φιλόκυρον διὰ τὰσ πυκνὰσ ἀποστάσεισ· ἑλεῖν δὲ καὶ πέτρασ ἐρυμνὰσ σφόδρα ἐκ προδοσίασ τήν τε ἐν τῇ Βακτριανῇ τὴν Σισιμίθρου ἐν ᾗ εἶχεν Ὀξυάρτησ τὴν θυγατέρα Ῥωξάνην, καὶ τὴν ἐν τῇ Σογδιανῇ τὴν τοῦ Ὤξου, οἱ δ’ Ἀριαμάζου φασί. τὴν μὲν οὖν Σισιμίθρου πεντεκαίδεκα σταδίων ἱστοροῦσι τὸ ὕψοσ, ὀγδοήκοντα δὲ τὸν κύκλον, ἄνω δ’ ἐπίπεδον καὶ εὔγεων ὅσον πεντακοσίουσ ἄνδρασ τρέφειν δυναμένην, ἐν ᾗ καὶ ξενίασ τυχεῖν πολυτελοῦσ καὶ γάμουσ ἀγαγεῖν Ῥωξάνησ τῆσ Ὀξυάρτου θυγατρὸσ τὸν Ἀλέξανδρον· τὴν δὲ τῆσ Σογδιανῆσ διπλασίαν τὸ ὕψοσ φασί. περὶ τούτουσ δὲ τοὺσ τόπουσ καὶ τὸ τῶν Βραγχιδῶν ἄστυ ἀνελεῖν, οὓσ Ξέρξην μὲν ἱδρῦσαι αὐτόθι συναπάραντασ αὐτῷ ἑκόντασ ἐκ τῆσ οἰκείασ διὰ τὸ παραδοῦναι τὰ χρήματα τοῦ θεοῦ τὰ ἐν Διδύμοισ καὶ τοὺσ θησαυρούσ, ἐκεῖνον δ’ ἀνελεῖν μυσαττόμενον τὴν ἱεροσυλίαν καὶ τὴν προδοσίαν. τὸν δὲ διὰ τῆσ Σογδιανῆσ ῥέοντα ποταμὸν καλεῖ Πολυτίμητον Ἀριστόβουλοσ, τῶν Μακεδόνων τοὔνομα θεμένων, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ μὲν καινὰ ἔθεσαν τὰ δὲ παρωνόμασαν·

ἄρδοντα δὲ τὴν χώραν ἐκπίπτειν εἰσ ἔρημον καὶ ἀμμώδη γῆν καταπίνεσθαί τε εἰσ τὴν ἄμμον, ὡσ καὶ τὸν Ἄριον τὸν δι’ Ἀρίων ῥέοντα. τοῦ δὲ Ὤχου ποταμοῦ πλησίον ὀρύττοντασ εὑρεῖν ἐλαίου πηγὴν λέγουσιν· εἰκὸσ δέ, ὥσπερ νιτρώδη τινὰ καὶ στύφοντα ὑγρὰ καὶ ἀσφαλτώδη καὶ θειώδη διαρρεῖ τὴν γῆν, οὕτω καὶ λιπαρὰ εὑρίσκεσθαι, τὸ δὲ σπάνιον ποιεῖ τὴν παραδοξίαν. ῥεῖν δὲ τὸν Ὦχον οἱ μὲν διὰ τῆσ Βακτριανῆσ φασιν οἱ δὲ παρ’ αὐτήν, καὶ οἱ μὲν ἕτερον τοῦ Ὤξου μέχρι τῶν ἐκβολῶν νοτιώτερον ἐκείνου, ἀμφοτέρων δ’ ἐν τῇ Ὑρκανίᾳ τὰσ εἰσ τὴν θάλατταν ὑπάρχειν ἐκρύσεισ, οἱ δὲ κατ’ ἀρχὰσ μὲν ἕτερον συμβάλλειν δ’ εἰσ ἓν τὸ τοῦ Ὤξου ῥεῖθρον, πολλαχοῦ καὶ ἓξ καὶ ἑπτὰ σταδίων ἔχοντα τὸ πλάτοσ. ὁ μέντοι Ιἀξάρτησ ἀπ’ ἀρχῆσ μέχρι τέλουσ ἕτερόσ ἐστι τοῦ Ὤξου, καὶ εἰσ μὲν τὴν αὐτὴν τελευτῶν θάλατταν, αἱ δ’ ἐμβολαὶ διέχουσιν ἀλλήλων, ὥσ φησι Πατροκλῆσ, παρασάγγασ ὡσ ὀγδοήκοντα· τὸν δὲ παρασάγγην τὸν περσικὸν οἱ μὲν ἑξήκοντα σταδίων φασίν, οἱ δὲ τριάκοντα ἢ τετταράκοντα. ἀναπλεόντων δ’ ἡμῶν τὸν Νεῖλον ἄλλοτ’ ἄλλοισ μέτροισ χρώμενοι τὰσ σχοίνουσ ὠνόμαζον ἀπὸ πόλεωσ ἐπὶ πόλιν, ὥστε τὸν αὐτὸν τῶν σχοίνων ἀριθμὸν ἀλλαχοῦ μὲν μείζω παρέχειν πλοῦν ἀλλαχοῦ δὲ βραχύτερον· οὕτωσ ἐξ ἀρχῆσ παραδεδομένον καὶ φυλαττόμενον μέχρι νῦν. μέχρι μὲν δὴ τῆσ Σογδιανῆσ πρὸσ ἀνίσχοντα ἥλιον ἰόντι ἀπὸ τῆσ Ὑρκανίασ γνώριμα ὑπῆρξε τὰ ἔθνη καὶ τοῖσ Πέρσαισ πρότερον τὰ εἴσω τοῦ Ταύρου καὶ τοῖσ Μακεδόσι μετὰ ταῦτα καὶ τοῖσ Παρθυαίοισ.

τὰ δ’ ἐπέκεινα ἐπ’ εὐθείασ ὅτι μὲν Σκυθικά ἐστιν, ἐκ τῆσ ὁμοειδείασ εἰκάζεται, στρατεῖαι δ’ οὐ γεγόνασιν ἐπ’ αὐτοὺσ ἡμῖν γνώριμοι, καθάπερ οὐδὲ ἐπὶ τοὺσ βορειοτάτουσ τῶν νομάδων, ἐφ’ οὓσ ἐπεχείρησε μὲν ὁ Ἀλέξανδροσ ἄγειν στρατείαν, ὅτε τὸν Βῆσσον μετῄει καὶ τὸν Σπιταμένην, ζωγρίᾳ δ’ ἀναχθέντοσ τοῦ Βήσσου, τοῦ δὲ Σπιταμένουσ ὑπὸ τῶν βαρβάρων διαφθαρέντοσ, ἐπαύσατο τῆσ ἐπιχειρήσεωσ. οὐχ ὁμολογοῦσι δ’ ὅτι περιέπλευσάν τινεσ ἀπὸ τῆσ Ἰνδικῆσ ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν· ὅτι δὲ δυνατόν, Πατροκλῆσ εἴρηκε. λέγεται δὲ διότι τοῦ Ταύρου τὸ τελευταῖον, ὃ καλοῦσιν Ἴμαιον, τῇ Ἰνδικῇ θαλάττῃ ξυνάπτον, οὐδὲν οὔτε προὔχει πρὸσ ἑώ τῆσ Ἰνδικῆσ μᾶλλον οὔτ’ εἰσέχει·

παριόντι δ’ εἰσ τὸ βόρειον πλευρὸν ἀεί τι τοῦ μήκουσ ὑφαιρεῖ καὶ τοῦ πλάτουσ ἡ θάλαττα, ὥστ’ ἀποφαίνειν μύουρον πρὸσ ἑώ τὴν νῦν ὑπογραφομένην μερίδα τῆσ Ἀσίασ, ἣν ὁ Ταῦροσ ἀπολαμβάνει πρὸσ τὸν ὠκεανὸν τὸν πληροῦντα τὸ Κάσπιον πέλαγοσ. μῆκοσ δ’ ἐστὶ ταύτησ τῆσ μερίδοσ τὸ μέγιστον ἀπὸ τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ ἐπὶ τὸν ὠκεανὸν τὸν κατὰ τὸ Ἴμαιον τρισμυρίων που σταδίων, παρὰ τὴν ὀρεινὴν τοῦ Ταύρου τῆσ πορείασ οὔσησ, πλάτοσ δ’ ἔλαττον τῶν μυρίων. εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τετρακισμυρίουσ σταδίουσ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆσ ἑῴασ θαλάττησ τῆσ κατὰ Ἰνδούσ, ἐπὶ δ’ Ἰσσὸν ἀπὸ τῶν ἑσπερίων ἄκρων τῶν κατὰ στήλασ ἄλλοι τρισμύριοι· ἔστι δὲ ὁ μυχὸσ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μικρὸν ἢ οὐδὲν Ἀμισοῦ ἑωθινώτεροσ, τὸ δὲ ἀπὸ Ἀμισοῦ ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν γῆν περὶ μυρίουσ ἐστὶ σταδίουσ, παράλληλον ὂν τῷ ἀπὸ τοῦ Ἰσσοῦ λεχθέντι ἐπὶ τοὺσ Ἰνδούσ. λείπεται δὴ τὸ λεχθὲν μῆκοσ ἐπὶ τὴν ἑώ τῆσ περιωδευμένησ νυνὶ μερίδοσ οἱ τρισμύριοι στάδιοι. πάλιν δὲ τοῦ πλάτουσ τοῦ μεγίστου τῆσ οἰκουμένησ ὄντοσ περὶ τρισμυρίουσ σταδίουσ, χλαμυδοειδοῦσ οὔσησ, τὸ διάστημα τοῦτο ἐγγὺσ ἂν εἰή τοῦ μεσημβρινοῦ τοῦ διὰ τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ γραφομένου καὶ τῆσ Περσικῆσ, εἴπερ ἐστὶ τὸ μῆκοσ τῆσ οἰκουμένησ ἑπτὰ μυριάδεσ· εἰ οὖν ἀπὸ τῆσ Ὑρκανίασ ἐπὶ Ἀρτεμίταν τὴν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ στάδιοί εἰσιν ὀκτακισχίλιοι, καθάπερ εἴρηκεν Ἀπολλόδωροσ ὁ ἐκ τῆσ Ἀρτεμίτασ, ἐκεῖθεν δ’ ἐπὶ τὸ στόμα τῆσ κατὰ Πέρσασ θαλάττησ ἄλλο τοσοῦτόν ἐστι, καὶ πάλιν τοσοῦτον ἢ μικρὸν ἀπολεῖπον εἰσ τὰ ἀνταίροντα τοῖσ ἄκροισ τῆσ Αἰθιοπίασ, λοιπὸν ἂν εἰή τοῦ πλάτουσ τῆσ οἰκουμένησ τοῦ λεχθέντοσ ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ ἐπὶ τοῦ στόματοσ αὐτῆσ ὅσον εἰρήκαμεν. μυούρου δ’ ὄντοσ τοῦ τμήματοσ τούτου τῆσ γῆσ ἐπὶ τὰ πρὸσ ἑώ μέρη, γίνοιτ’ ἂν τὸ σχῆμα προσόμοιον μαγειρικῇ κοπίδι, τοῦ μὲν ὄρουσ ἐπ’ εὐθείασ ὄντοσ καὶ νοουμένου κατὰ τὴν ἀκμὴν τῆσ κοπίδοσ, τῆσ δ’ ἀπὸ τοῦ στόματοσ τοῦ Ὑρκανίου παραλίασ ἐπὶ Τάμαρον κατὰ θάτερον πλευρὸν εἰσ περιφερῆ καὶ μύουρον γραμμὴν ἀπολῆγον. ἐπιμνηστέον δὲ καὶ τῶν παραδόξων ἐνίων ἃ θρυλοῦσι περὶ τῶν τελέωσ βαρβάρων, οἱο͂ν τῶν περὶ τὸν Καύκασον καὶ τὴν ἄλλην ὀρεινήν.

τοῖσ μὲν γὰρ νόμιμον εἶναί φασι τὸ τοῦ Εὐριπίδου τὸν φύντα θρηνεῖν εἰσ ὅσ’ ἔρχεται κακά, τὸν δ’ αὖ θανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον χαίροντασ εὐφημοῦντασ ἐκπέμπειν δόμων. ἑτέροισ δὲ μηδένα ἀποκτείνειν τῶν ἐξαμαρτόντων τὰ μέγιστα, ἀλλ’ ἐξορίζειν μόνον μετὰ τῶν τέκνων, ὑπεναντίωσ τοῖσ Δέρβιξι· καὶ γὰρ ἐπὶ μικροῖσ οὗτοι σφάττουσι. σέβονται δὲ γῆν οἱ Δέρβικεσ· θύουσι δ’ οὐδὲν θῆλυ οὐδὲ ἐσθίουσι· τοὺσ δὲ ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότασ σφάττουσιν, ἀναλίσκουσι δὲ τὰσ σάρκασ οἱ ἄγχιστα γένουσ· τὰσ δὲ γραίασ ἀπάγχουσιν, εἶτα θάπτουσι· τοὺσ δὲ ἐντὸσ ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀποθανόντασ οὐκ ἐσθίουσιν ἀλλὰ θάπτουσι. Σίγιννοι δὲ τἆλλα μὲν περσίζουσιν, ἱππαρίοισ δὲ χρῶνται μικροῖσ δασέσιν, ἅπερ ἱππότην ὀχεῖν μὲν οὐ δύναται, τέθριππα δὲ ζευγνύουσιν· ἡνιοχοῦσι δὲ γυναῖκεσ ἐκ παίδων ἠσκημέναι, ἡ δ’ ἄριστα ἡνιοχοῦσα συνοικεῖ ᾧ βούλεται· τινὰσ δ’ ἐπιτηδεύειν φασὶν ὅπωσ ὡσ μακροκεφαλώτατοι φανοῦνται καὶ προπεπτωκότεσ τοῖσ μετώποισ ὥσθ’ ὑπερκύπτειν τῶν γενείων. Ταπύρων δ’ ἔστι καὶ τὸ τοὺσ μὲν ἄνδρασ μελανειμονεῖν καὶ μακροκομεῖν, τὰσ δὲ γυναῖκασ λευχειμονεῖν καὶ βραχυκομεῖν. καὶ ὁ ἀνδρειότατοσ κριθεὶσ γαμεῖ ἣν βούλεται. Κάσπιοι δὲ τοὺσ ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη λιμοκτονήσαντεσ εἰσ τὴν ἐρημίαν ἐκτιθέασιν, ἄπωθεν δὲ σκοπεύοντεσ ἐὰν μὲν ὑπ’ ὀρνίθων κατασπωμένουσ ἀπὸ τῆσ κλίνησ ἴδωσιν, εὐδαιμονίζουσιν, ἐὰν δὲ ὑπὸ θηρίων ἢ κυνῶν, ἧττον, ἐὰν δ’ ὑπὸ μηδενόσ, κακοδαιμονίζουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION