Strabo, Geography, Book 7, chapter 4

(스트라본, 지리학, Book 7, chapter 4)

ἐνταῦθα δ’ ἐστὶν ὁ ἰσθμὸσ ὁ διείργων τὴν σαπρὰν λεγομένην λίμνην ἀπὸ τῆσ θαλάττησ σταδίων ὢν τετταράκοντα καὶ ποιῶν τὴν Ταυρικὴν καὶ Σκυθικὴν λεγομένην χερρόνησον· οἱ δὲ τριακοσίων ἑξήκοντα τὸ πλάτοσ τοῦ ἰσθμοῦ φασιν. ἡ δὲ σαπρὰ λίμνη σταδίων μὲν καὶ τετρακισχιλίων λέγεται, μέροσ δ’ ἐστὶ τῆσ Μαιώτιδοσ τὸ πρὸσ δύσιν· συνεστόμωται γὰρ αὐτῇ στόματι μεγάλῳ. ἑλώδησ δ’ ἐστὶ σφόδρα καὶ ῥαπτοῖσ πλοίοισ μόγισ πλόιμοσ· οἱ γὰρ ἄνεμοι τὰ τενάγη ῥᾳδίωσ ἀνακαλύπτουσιν, εἶτα πάλιν πληροῦσιν, ὥστε τὰ ἕλη τοῖσ μείζοσι σκάφεσιν οὐ περάσιμά ἐστιν. ἔχει δ’ ὁ κόλποσ νησίδια τρία καὶ προσβραχῆ τινα καὶ χοιραδώδη ὀλίγα κατὰ τὸν παράπλουν. ἐκπλέοντι δ’ ἐν ἀριστερᾷ πολίχνη καὶ ἄλλοσ λιμὴν Χερρονησιτῶν.

ἔκκειται γὰρ ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἄκρα μεγάλη κατὰ τὸν παράπλουν ἐφεξῆσ, μέροσ οὖσα τῆσ ὅλησ χερρονήσου, ἐφ’ ᾗ ἵδρυται πόλισ Ἡρακλεωτῶν ἄποικοσ τῶν ἐν τῷ Πόντῳ, αὐτὸ τοῦτο καλουμένη Χερρόνησοσ, διέχουσα τοῦ Τύρα παράπλουν σταδίων τετρακισχιλίων τετρακοσίων· ἐν ᾗ τὸ τῆσ Παρθένου ἱερόν, δαίμονόσ τινοσ, ἧσ ἐπώνυμοσ καὶ ἡ ἄκρα ἡ πρὸ τῆσ πόλεώσ ἐστιν ἐν σταδίοισ ἑκατόν, καλουμένη Παρθένιον, ἔχον νεὼν τῆσ δαίμονοσ καὶ ξόανον. μεταξὺ δὲ τῆσ πόλεωσ καὶ τῆσ ἄκρασ λιμένεσ τρεῖσ· εἶθ’ ἡ παλαιὰ Χερρόνησοσ κατεσκαμμένη καὶ μετ’ αὐτὴν λιμὴν στενόστομοσ, καθ’ ὃν μάλιστα οἱ Ταῦροι, Σκυθικὸν ἔθνοσ, τὰ λῃστήρια συνίσταντο τοῖσ καταφεύγουσιν ἐπ’ αὐτὸν ἐπιχειροῦντεσ· καλεῖται δὲ συμβόλων λιμήν. οὗτοσ δὲ ποιεῖ πρὸσ ἄλλον λιμένα Κτενοῦντα καλούμενον τετταράκοντα σταδίων ἰσθμόν· οὗτοσ δ’ ἐστὶν ὁ ἰσθμὸσ ὁ κλείων τὴν μικρὰν χερρόνησον, ἣν ἔφαμεν τῆσ μεγάλησ χερρονήσου μέροσ, ἔχουσαν ἐν αὑτῇ τὴν ὁμωνύμωσ λεγομένην πόλιν Χερρόνησον. αὕτη δ’ ἦν πρότερον αὐτόνομοσ, πορθουμένη δὲ ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἠναγκάσθη προστάτην ἑλέσθαι Μιθριδάτην τὸν Εὐπάτορα, στρατηγιῶντα ἐπὶ τοὺσ ὑπὲρ τοῦ ἰσθμοῦ μέχρι Βορυσθένουσ βαρβάρουσ·

ταῦτα δ’ ἦν ἐπὶ Ῥωμαίουσ παρασκευή. ἐκεῖνοσ μὲν οὖν κατὰ ταύτασ τὰσ ἐλπίδασ ἄσμενοσ πέμψασ εἰσ τὴν Χερρόνησον στρατιὰν ἅμα πρόσ τε τοὺσ Σκύθασ ἐπολέμει Σκίλουρόν τε καὶ τοὺσ Σκιλούρου παῖδασ τοὺσ περὶ Πάλακον, οὓσ Ποσειδώνιοσ μὲν πεντήκοντά φησιν Ἀπολλωνίδησ δὲ ὀγδοήκοντα· ἅμα δὲ τούτουσ τε ἐχειρώσατο βίᾳ καὶ Βοσπόρου κατέστη κύριοσ παρ’ ἑκόντοσ λαβὼν Παιρισάδου τοῦ κατέχοντοσ. ἐξ ἐκείνου δὴ τοῦ χρόνου τοῖσ τοῦ Βοσπόρου δυνάσταισ ἡ τῶν Χερρονησιτῶν πόλισ ὑπήκοοσ μέχρι νῦν ἐστι. τὸ δ’ ἴσον ὁ Κτενοῦσ διέχει τῆσ τε τῶν Χερρονησιτῶν πόλεωσ καὶ τοῦ συμβόλων λιμένοσ. μετὰ δὲ τὸν συμβόλων λιμένα μέχρι Θεοδοσίασ πόλεωσ ἡ Ταυρικὴ παραλία, χιλίων που σταδίων τὸ μῆκοσ, τραχεῖα καὶ ὀρεινὴ καὶ καταιγίζουσα τοῖσ βορέαισ ἵδρυται. πρόκειται δ’ αὐτῆσ ἄκρα πολὺ πρὸσ τὸ πέλαγοσ καὶ τὴν μεσημβρίαν ἐκκειμένη κατὰ Παφλαγονίαν καὶ Ἄμαστριν πόλιν, καλεῖται δὲ Κριοῦ μέτωπον. ἀντίκειται δ’ αὐτῇ τὸ τῶν Παφλαγόνων ἀκρωτήριον ἡ Κάραμβισ τὸ διαιροῦν εἰσ πελάγη δύο τὸν Εὔξεινον πόντον τῷ ἑκατέρωθεν σφιγγομένῳ πορθμῷ. διέστηκε δ’ ἡ Κάραμβισ τῆσ μὲν τῶν Χερρονησιτῶν πόλεωσ σταδίουσ δισχιλίουσ καὶ πεντακοσίουσ, τοῦ δὲ Κριοῦ μετώπου πολὺ ἐλάττουσ τὸν ἀριθμόν· συχνοὶ γοῦν τῶν διαπλευσάντων τὸν πορθμὸν ἅμα φασὶν ἰδεῖν ἀμφοτέρασ ἑκατέρωθεν τὰσ ἄκρασ. ἐν δὲ τῇ ὀρεινῇ τῶν Ταύρων καὶ τὸ ὄροσ ἐστὶν ὁ Τραπεζοῦσ, ὁμώνυμον τῇ πόλει τῇ περὶ τὴν Τιβαρανίαν καὶ τὴν Κολχίδα· καὶ ἄλλο δ’ ἐστὶν ὄροσ Κιμμέριον κατὰ τὴν αὐτὴν ὀρεινήν, δυναστευσάντων ποτὲ τῶν Κιμμερίων ἐν τῷ Βοσπόρῳ· καθ’ ὃ καὶ Κιμμερικὸσ Βόσποροσ καλεῖται τοῦ πορθμοῦ πᾶν ὃ ἐπέχει τὸ στόμα τῆσ Μαιώτιδοσ. μετὰ δὲ τὴν ὀρεινὴν τὴν λεχθεῖσαν ἡ Θεοδοσία κεῖται πόλισ, πεδίον εὔγεων ἔχουσα καὶ λιμένα ναυσὶ καὶ ἑκατὸν ἐπιτήδειον·

οὗτοσ δὲ ὁρ́οσ ἦν πρότερον τῆσ τῶν Βοσποριανῶν καὶ Ταύρων γῆσ· καὶ ἡ ἑξῆσ δ’ ἐστὶν εὔγεωσ χώρα μέχρι Παντικαπαίου, τῆσ μητροπόλεωσ τῶν Βοσποριανῶν ἱδρυμένησ ἐπὶ τῷ στόματι τῆσ Μαιώτιδοσ. ἔστι δὲ τὸ μεταξὺ τῆσ Θεοδοσίασ καὶ τοῦ Παντικαπαίου σταδίων περὶ πεντακοσίων καὶ τριάκοντα, χώρα πᾶσα σιτοφόροσ, κώμασ ἔχουσα καὶ πόλιν εὐλίμενον τὸ Νύμφαιον καλούμενον. τὸ δὲ Παντικάπαιον λόφοσ ἐστὶ πάντη περιοικούμενοσ ἐν κύκλῳ σταδίων εἴκοσι· πρὸσ ἑώ δ’ ἔχει λιμένα καὶ νεώρια ὅσον τριάκοντα νεῶν, ἔχει δὲ καὶ ἀκρόπολιν· κτίσμα δ’ ἐστὶ Μιλησίων. ἐμοναρχεῖτο δὲ πολὺν χρόνον ὑπὸ δυναστῶν τῶν περὶ Λεύκωνα καὶ Σάτυρον καὶ Παιρισάδην αὕτη τε καὶ αἱ πλησιόχωροι κατοικίαι πᾶσαι αἱ περὶ τὸ στόμα τῆσ Μαιώτιδοσ ἑκατέρωθεν μέχρι Παιρισάδου τοῦ Μιθριδάτῃ παραδόντοσ τὴν ἀρχήν. ἐκαλοῦντο δὲ τύραννοι, καίπερ οἱ πλείουσ ἐπιεικεῖσ γεγονότεσ, ἀρξάμενοι ἀπὸ Παιρισάδου καὶ Λεύκωνοσ. Παιρισάδησ δὲ καὶ θεὸσ νενόμισται· τούτῳ δὲ ὁμώνυμοσ καὶ ὁ ὕστατοσ, ὃσ οὐχ οἱο͂́σ τε ὢν ἀντέχειν πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ φόρον πραττομένουσ μείζω τοῦ πρότερον Μιθριδάτῃ τῷ Εὐπάτορι παρέδωκε τὴν ἀρχήν· ἐξ ἐκείνου δ’ ἡ βασιλεία γεγένηται Ῥωμαίοισ ὑπήκοοσ. τὸ μὲν οὖν πλέον αὐτῆσ μέροσ ἐστὶν ἐπὶ τῆσ Εὐρώπησ, μέροσ δέ τι καὶ ἐπὶ τῆσ Ἀσίασ. τὸ δὲ στόμα τῆσ Μαιώτιδοσ καλεῖται μὲν Κιμμερικὸσ Βόσποροσ, ἄρχεται δὲ ἀπὸ μείζονοσ πλάτουσ ἑβδομήκοντά που σταδίων·

καθ’ ὃ διαίρουσιν ἐκ τῶν περὶ Παντικάπαιον τόπων εἰσ τὴν ἐγγυτάτω πόλιν τῆσ Ἀσίασ τὴν Φαναγόρειαν· τελευτᾷ δ’ εἰσ πολὺ στενώτερον πορθμόν. διαιρεῖ δ’ ὁ στενωπὸσ οὗτοσ τὴν Ἀσίαν ἀπὸ τῆσ Εὐρώπησ καὶ ὁ Τάναϊσ ποταμόσ, καταντικρὺ ῥέων ἀπὸ τῶν ἄρκτων εἴσ τε τὴν λίμνην καὶ τὸ στόμα αὐτῆσ· δύο δ’ ἔχει τὰσ εἰσ τὴν λίμνην ἐκβολὰσ διεχούσασ ἀλλήλων ὅσον σταδίουσ ἑξήκοντα. ἔστι δὲ καὶ πόλισ ὁμώνυμοσ τῷ ποταμῷ, μέγιστον τῶν βαρβάρων ἐμπόριον μετὰ τὸ Παντικάπαιον. ἐν ἀριστερᾷ δ’ εἰσπλέοντι τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον πολίχνιόν ἐστι Μυρμήκιον ἐν εἴκοσι σταδίοισ ἀπὸ τοῦ Παντικαπαίου. τοῦ δὲ Μυρμηκίου διπλάσιον διέχει κώμη Παρθένιον, καθ’ ἣν στενώτατοσ ὁ εἴσπλουσ ἐστὶν ὅσον εἴκοσι σταδίων, ἔχων ἀντικειμένην ἐν τῇ Ἀσίᾳ κώμην Ἀχίλλειον καλουμένην. ἐντεῦθεν δ’ εὐθυπλοίᾳ μὲν ἐπὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὴν κατὰ τὰσ ἐκβολὰσ νῆσον στάδιοι δισχίλιοι διακόσιοι, μικρὸν δ’ ὑπερβάλλει τοῦ ἀριθμοῦ τούτου πλέοντι παρὰ τὴν Ἀσίαν· πλέον δ’ ἢ τριπλάσιον ἐν ἀριστερᾷ πλέοντι μέχρι τοῦ Τανάιδοσ, ἐν ᾧ παράπλῳ καὶ ὁ ἰσθμὸσ ἵδρυται. οὗτοσ μὲν οὖν ὁ παράπλουσ ἔρημοσ πᾶσ ὁ παρὰ τὴν Εὐρώπην, ὁ δ’ ἐν δεξιᾷ οὐκ ἔρημοσ· ὁ δὲ σύμπασ τῆσ λίμνησ κύκλοσ ἐνακισχιλίων ἱστορεῖται σταδίων. ἡ δὲ μεγάλη χερρόνησοσ τῇ Πελοποννήσῳ προσέοικε καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθοσ. ἔχουσι δ’ αὐτὴν οἱ τοῦ Βοσπόρου δυνάσται κεκακωμένην πᾶσαν ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων. πρότερον δ’ εἶχον ὀλίγην μὲν τὴν πρὸσ τῷ στόματι τῆσ Μαιώτιδοσ καὶ τῷ Παντικαπαίῳ μέχρι Θεοδοσίασ τῶν Βοσπορίων τύραννοι, τὴν δὲ πλείστην μέχρι τοῦ ἰσθμοῦ καὶ τοῦ κόλπου τοῦ Καρκινίτου Ταῦροι, Σκυθικὸν ἔθνοσ· καὶ ἐκαλεῖτο ἡ χώρα πᾶσα αὕτη, σχεδὸν δέ τι καὶ ἡ ἔξω τοῦ ἰσθμοῦ μέχρι Βορυσθένουσ, μικρὰ Σκυθία· διὰ δὲ τὸ πλῆθοσ τῶν ἐνθένδε περαιουμένων τόν τε Τύραν καὶ τὸν Ἴστρον καὶ ἐποικούντων τὴν γῆν καὶ ταύτησ οὐκ ὀλίγη μικρὰ προσηγορεύθη Σκυθία, τῶν Θρᾳκῶν τὰ μὲν τῇ βίᾳ συγχωρούντων τὰ δὲ τῇ κακίᾳ τῆσ χώρασ· ἑλώδησ γάρ ἐστιν ἡ πολλὴ αὐτῆσ. τῆσ δὲ χερρονήσου, πλὴν τῆσ ὀρεινῆσ τῆσ ἐπὶ τῇ θαλάττῃ μέχρι Θεοδοσίασ, ἥ γε ἄλλη πεδιὰσ καὶ εὔγεώσ ἐστι πᾶσα, σίτῳ δὲ καὶ σφόδρα εὐτυχήσ, τριακοντάχουν ἀποδιδοῦσα διὰ τοῦ τυχόντοσ ὀρυκτοῦ σχιζομένη.

φόρον τε ἐτέλουν ὀκτωκαίδεκα μυριάδασ μεδίμνων Μιθριδάτῃ, τάλαντα δ’ ἀργυρίου διακόσια σὺν τοῖσ Ἀσιανοῖσ χωρίοισ τοῖσ περὶ τὴν Σινδικήν. κἀν τοῖσ πρόσθεν χρόνοισ ἐντεῦθεν ἦν τὰ σιτοπομπεῖα τοῖσ Ἕλλησι, καθάπερ ἐκ τῆσ λίμνησ αἱ ταριχεῖαι. Λεύκωνα δέ φασιν ἐκ τῆσ Θεοδοσίασ Ἀθηναίοισ πέμψαι μυριάδασ μεδίμνων διακοσίασ καὶ δέκα. οἱ δ’ αὐτοὶ οὗτοι καὶ γεωργοὶ ἐκαλοῦντο ἰδίωσ διὰ τὸ τοὺσ ὑπερκειμένουσ νομάδασ εἶναι, τρεφομένουσ κρέασιν ἄλλοισ τε καὶ ἱππείοισ, ἱππείῳ δὲ καὶ τυρῷ καὶ γάλακτι καὶ ὀξυγάλακτι τοῦτο δὲ καὶ ὄψημά ἐστιν αὐτοῖσ κατασκευασθέν πωσ· διόπερ ὁ ποιητὴσ ἅπαντασ εἴρηκε τοὺσ ταύτῃ γαλακτοφάγουσ. οἱ μὲν οὖν νομάδεσ πολεμισταὶ μᾶλλόν εἰσιν ἢ λῃστρικοί, πολεμοῦσι δὲ ὑπὲρ τῶν φόρων. ἐπιτρέψαντεσ γὰρ ἔχειν τὴν γῆν τοῖσ ἐθέλουσι γεωργεῖν ἀντὶ ταύτησ ἀγαπῶσι φόρουσ λαμβάνοντεσ τοὺσ συντεταγμένουσ μετρίουσ τινάσ, οὐκ εἰσ περιουσίαν ἀλλ’ εἰσ τὰ ἐφήμερα καὶ τὰ ἀναγκαῖα τοῦ βίου· μὴ διδόντων δὲ αὐτοῖσ πολεμοῦσιν. οὕτω δὲ καὶ δικαίουσ ἅμα καὶ ἀβίουσ ὁ ποιητὴσ εἴρηκε τοὺσ αὐτοὺσ τούτουσ ἄνδρασ, ἐπεὶ τῶν γε φόρων ἀπευτακτουμένων οὐδ’ ἂν καθίσταντο εἰσ πόλεμον. οὐκ ἀπευτακτοῦσι δ’ οἱ δυνάμει πεποιθότεσ, ὥστε ἢ ἀμύνασθαι ῥᾳδίωσ ἐπιόντασ ἢ κωλῦσαι τὴν ἔφοδον· καθάπερ Ἄσανδρον ποιῆσαί φησιν Ὑψικράτησ, ἀποτειχίσαντα τὸν ἰσθμὸν τῆσ χερρονήσου τὸν πρὸσ τῇ Μαιώτιδι τριακοσίων ὄντα καὶ ἑξήκοντα σταδίων, ἐπιστήσαντα πύργουσ, καθ’ ἕκαστον στάδιον ἕνα. οἱ δὲ γεωργοὶ ταύτῃ μὲν ἡμερώτεροί τε ἅμα καὶ πολιτικώτεροι νομίζονται εἶναι, χρηματισταὶ δ’ ὄντεσ καὶ θαλάττησ ἁπτόμενοι λῃστηρίων οὐκ ἀπέχονται, οὐδὲ τῶν τοιούτων ἀδικιῶν καὶ πλεονεξιῶν. πρὸσ δὲ τοῖσ καταριθμηθεῖσι τόποισ ἐν τῇ χερρονήσῳ καὶ τὰ φρούρια ὑπῆρξεν, ἃ κατεσκεύασε Σκίλουροσ καὶ οἱ παῖδεσ, οἷσπερ καὶ ὁρμητηρίοισ ἐχρῶντο πρὸσ τοὺσ Μιθριδάτου στρατηγούσ, Παλάκιόν τε καὶ Χάβον καὶ Νεάπολισ·

ἦν δὲ καὶ Εὐπατόριόν τι, κτίσαντοσ Διοφάντου, τοῦ Μιθριδάτου στρατηγοῦ. ἔστι δ’ ἄκρα διέχουσα τοῦ τῶν Χερρονησιτῶν τείχουσ ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίουσ, κόλπον ποιοῦσα εὐμεγέθη νεύοντα πρὸσ τὴν πόλιν· τούτου δ’ ὑπέρκειται λιμνοθάλαττα ἁλοπήγιον ἔχουσα· ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ Κτενοῦσ ἦν. ἵν’ οὖν ἀντέχοιεν, οἱ βασιλικοὶ πολιορκούμενοι τῇ τε ἄκρᾳ τῇ λεχθείσῃ φρουρὰν ἐγκατέστησαν τειχίσαντεσ τὸν τόπον, καὶ τὸ στόμα τοῦ κόλπου τὸ μέχρι τῆσ πόλεωσ διέχωσαν, ὥστε πεζεύεσθαι ῥᾳδίωσ καὶ τρόπον τινὰ μίαν εἶναι πόλιν ἐξ ἀμφοῖν· ἐκ δὲ τούτου ῥᾷον ἀπεκρούοντο τοὺσ Σκύθασ. ἐπεὶ δὲ καὶ τῷ διατειχίσματι τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ πρὸσ τῷ Κτενοῦντι προσέβαλον καὶ τὴν τάφρον ἐνέχουν καλάμῳ, τὸ μεθ’ ἡμέραν γεφυρωθὲν μέροσ νύκτωρ ἐνεπίμπρασαν οἱ βασιλικοὶ καὶ ἀντεῖχον τέωσ ἑώσ ἐπεκράτησαν. καὶ νῦν ὑπὸ τοῖσ τῶν Βοσπορανῶν βασιλεῦσιν, οὓσ ἂν Ῥωμαῖοι καταστήσωσιν, ἅπαντά ἐστιν. ἴδιον δὲ τοῦ Σκυθικοῦ καὶ τοῦ Σαρματικοῦ παντὸσ ἔθνουσ τὸ τοὺσ ἵππουσ ἐκτέμνειν εὐπειθείασ χάριν·

μικροὶ μὲν γάρ εἰσιν, ὀξεῖσ δὲ σφόδρα καὶ δυσπειθεῖσ. θῆραι δ’ εἰσὶν ἐν μὲν τοῖσ ἕλεσιν ἐλάφων καὶ συάγρων, ἐν δὲ τοῖσ πεδίοισ ὀνάγρων καὶ δορκάδων. ἴδιον δέ τι καὶ τὸ ἀετὸν μὴ γίνεσθαι ἐν τοῖσ τόποισ τούτοισ. ἔστι δὲ τῶν τετραπόδων ὁ καλούμενοσ κόλοσ, μεταξὺ ἐλάφου καὶ κριοῦ τὸ μέγεθοσ, λευκόσ, ὀξύτεροσ τούτων τῷ δρόμῳ, πίνων τοῖσ ῥώθωσιν εἰσ τὴν κεφαλήν, εἶτ’ ἐντεῦθεν εἰσ ἡμέρασ ταμιεύων πλείουσ ὥστ’ ἐν τῇ ἀνύδρῳ νέμεσθαι ῥᾳδίωσ. τοιαύτη μὲν ἡ ἐκτὸσ Ἴστρου πᾶσα ἡ μεταξὺ τοῦ Ῥήνου καὶ τοῦ Τανάιδοσ ποταμοῦ μέχρι τῆσ Ποντικῆσ θαλάττησ καὶ τῆσ Μαιώτιδοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION