Strabo, Geography, Book 7, chapter 1

(스트라본, 지리학, Book 7, chapter 1)

εἰρηκόσι δ’ ἡμῖν περὶ τῆσ Ἰβηρίασ καὶ τῶν Κελτικῶν ἐθνῶν καὶ τῶν Ἰταλικῶν σὺν ταῖσ πλησίον νήσοισ ἐφεξῆσ ἂν εἰή λέγειν τὰ λειπόμενα τῆσ Εὐρώπησ μέρη, διελοῦσι τὸν ἐνδεχόμενον τρόπον. πολὺ γὰρ ἁπλούστερα τῶν ἐπὶ θάτερα μερῶν ἐστιν. λείπεται δὲ τὰ πρὸσ ἑώ μὲν τὰ πέραν τοῦ Ῥήνου μέχρι τοῦ Τανάιδοσ καὶ τοῦ στόματοσ τῆσ Μαιώτιδοσ λίμνησ, καὶ ὅσα μεταξὺ τοῦ Ἀδρίου καὶ τῶν ἀριστερῶν τῆσ Ποντικῆσ θαλάττησ μερῶν ἀπολαμβάνει πρὸσ νότον μέχρι τῆσ Ἑλλάδοσ καὶ τῆσ Προποντίδοσ ὁ Ἴστροσ· διαιρεῖ γὰρ οὗτοσ ἅπασαν ὡσ ἐγγυτάτω δίχα τὴν λεχθεῖσαν γῆν, μέγιστοσ τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην ποταμῶν, ῥέων πρὸσ νότον κατ’ ἀρχάσ, εἶτ’ ἐπιστρέφων εὐθὺσ ἀπὸ τῆσ δύσεωσ ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν καὶ τὸν Πόντον. ἄρχεται μὲν οὖν ἀπὸ τῶν Γερμανικῶν ἄκρων τῶν ἑσπερίων, πλησίον δὲ καὶ τοῦ μυχοῦ τοῦ Ἀδριατικοῦ, διέχων αὐτοῦ περὶ χιλίουσ σταδίουσ· τελευτᾷ δ’ εἰσ τὸν Πόντον οὐ πολὺ ἄπωθεν τῶν τοῦ Τύρα καὶ τοῦ Βορυσθένουσ ἐκβολῶν, ἐκκλίνων πωσ πρὸσ ἄρκτουσ. προσάρκτια μὲν οὖν ἐστι τῷ Ἴστρῳ τὰ πέραν τοῦ Ῥήνου καὶ τῆσ Κελτικῆσ· ταῦτα δ’ ἐστὶ τά τε Γαλατικὰ ἔθνη καὶ τὰ Γερμανικὰ μέχρι Βασταρνῶν καὶ Τυρεγετῶν καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Βορυσθένουσ, καὶ ὅσα μεταξὺ τούτου καὶ Τανάιδοσ καὶ τοῦ στόματοσ τῆσ Μαιώτιδοσ εἴσ τε τὴν μεσόγαιαν ἀνατείνει μέχρι τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τῇ Ποντικῇ κλύζεται θαλάττῃ· μεσημβρινὰ δὲ τά τε Ἰλλυρικὰ καὶ τὰ Θρᾴκια καὶ ὅσα τούτοισ ἀναμέμικται τῶν Κελτικῶν ἤ τινων ἄλλων, μέχρι τῆσ Ἑλλάδοσ. λέγωμεν δὲ πρῶτον περὶ τῶν ἐκτὸσ τοῦ Ἴστρου· εὐθὺσ τοίνυν τὰ πέραν τοῦ Ῥήνου μετὰ τοὺσ Κελτοὺσ πρὸσ τὴν ἑώ κεκλιμένα Γερμανοὶ νέμονται, μικρὸν ἐξαλλάττοντεσ τοῦ Κελτικοῦ φύλου τῷ τε πλεονασμῷ τῆσ ἀγριότητοσ καὶ τοῦ μεγέθουσ καὶ τῆσ ξανθότητοσ, τἆλλα δὲ παραπλήσιοι καὶ μορφαῖσ καὶ ἤθεσι καὶ βίοισ ὄντεσ, οἱούσ εἰρήκαμεν τοὺσ Κελτούσ.

διὸ δὴ καί μοι δοκοῦσι Ῥωμαῖοι τοῦτο αὐτοῖσ θέσθαι τοὔνομα ὡσ ἂν γνησίουσ Γαλάτασ φράζειν βουλόμενοι· γνήσιοι γὰρ οἱ Γερμανοὶ κατὰ τὴν Ῥωμαίων διάλεκτον. ἔστι δὲ τὰ μὲν πρῶτα μέρη τῆσ χώρασ ταύτησ τὰ πρὸσ τῷ Ῥήνῳ μέχρι τῶν ἐκβολῶν ἀπὸ τῆσ πηγῆσ ἀρξαμένοισ·

σχεδὸν δέ τι καὶ τοῦτ’ ἔστι τὸ ἑσπέριον τῆσ χώρασ πλάτοσ, ἡ ποταμία πᾶσα. ταύτησ δὲ τὰ μὲν εἰσ τὴν Κελτικὴν μετήγαγον Ῥωμαῖοι, τὰ δ’ ἔφθη μεταστάντα εἰσ τὴν ἐν βάθει χώραν, καθάπερ Μαρσοί· λοιποὶ δ’ εἰσὶν ὀλίγοι καὶ τῶν Σουγάμβρων μέροσ. μετὰ δὲ τοὺσ παραποταμίουσ τἆλλά ἐστιν ἔθνη τὰ μεταξὺ τοῦ Ῥήνου καὶ τοῦ Ἄλβιοσ ποταμοῦ, ὃσ παράλληλόσ πωσ ἐκείνῳ ῥεῖ πρὸσ τὸν ὠκεανόν, οὐκ ἐλάττω χώραν διεξιὼν ἤπερ ἐκεῖνοσ. εἰσὶ δὲ μεταξὺ καὶ ἄλλοι ποταμοὶ πλωτοὶ ὧν ἐν τῷ Ἀμασίᾳ Δροῦσοσ Βρουκτέρουσ κατεναυμάχησε, ῥέοντεσ ὡσαύτωσ ἀπὸ νότου πρὸσ βορρᾶν καὶ τὸν ὠκεανόν. ἐξῆρται γὰρ ἡ χώρα πρὸσ νότον καὶ συνεχῆ ταῖσ Ἄλπεσι ποιεῖ ῥάχιν τινὰ πρὸσ ἑώ τεταμένην, ὡσ ἂν μέροσ οὖσαν τῶν Ἄλπεων· καὶ δὴ καὶ ἀπεφήναντό τινεσ οὕτωσ διά τε τὴν λεχθεῖσαν θέσιν καὶ διὰ τὸ τὴν αὐτὴν ὕλην ἐκφέρειν· οὐ μὴν ἐπὶ τοσοῦτό γε ὕψοσ ἀνίσχει τὰ ταύτῃ ὄρη. ἐνταῦθα δ’ ἐστὶν ὁ Ἑρκύνιοσ δρυμὸσ καὶ τὰ τῶν Σοήβων ἔθνη, τὰ μὲν οἰκοῦντα ἐντὸσ τοῦ δρυμοῦ, ἐν οἷσ ἐστι καὶ τὸ Βουίαιμον τὸ τοῦ Μαροβόδου βασίλειον, εἰσ ὃν ἐκεῖνοσ τόπον ἄλλουσ τε μετανέστησε πλείουσ καὶ δὴ καὶ τοὺσ ὁμοεθνεῖσ ἑαυτῷ Μαρκομμάνουσ. ἐπέστη γὰρ τοῖσ πράγμασιν οὗτοσ ἐξ ἰδιώτου μετὰ τὴν ἐκ Ῥώμησ ἐπάνοδον· νέοσ γὰρ ἦν ἐνθάδε καὶ εὐεργετεῖτο ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ, ἐπανελθὼν δὲ ἐδυνάστευσε καὶ κατεκτήσατο πρὸσ οἷσ εἶπον Λουγίουσ τε, μέγα ἔθνοσ, καὶ Ζούμουσ καὶ Γούτωνασ καὶ Μουγίλωνασ καὶ Σιβίνουσ καὶ τῶν Σοήβων αὐτῶν μέγα ἔθνοσ, Σέμνωνασ. πλὴν τά γε τῶν Σοήβων, ὡσ ἔφην, ἔθνη τὰ μὲν ἐντὸσ οἰκεῖ, τὰ δὲ ἐκτὸσ τοῦ δρυμοῦ, ὅμορα τοῖσ Γέταισ. μέγιστον μὲν οὖν τὸ τῶν Σοήβων ἔθνοσ· διήκει γὰρ ἀπὸ τοῦ Ῥήνου μέχρι τοῦ Ἄλβιοσ· μέροσ δέ τι αὐτῶν καὶ πέραν τοῦ Ἄλβιοσ νέμεται, καθάπερ Ἑρμόνδοροι καὶ Λαγκόβαρδοι· νυνὶ δὲ καὶ τελέωσ εἰσ τὴν περαίαν οὗτοί γε ἐκπεπτώκασι φεύγοντεσ. κοινὸν δ’ ἐστὶν ἅπασι τοῖσ ταύτῃ τὸ περὶ τὰσ μεταναστάσεισ εὐμαρὲσ διὰ τὴν λιτότητα τοῦ βίου καὶ διὰ τὸ μὴ γεωργεῖν μηδὲ θησαυρίζειν, ἀλλ’ ἐν καλυβίοισ οἰκεῖν ἐφήμερον ἔχουσι παρασκευήν· τροφὴ δ’ ἀπὸ τῶν θρεμμάτων ἡ πλείστη καθάπερ τοῖσ νομάσιν, ὥστ’ ἐκείνουσ μιμούμενοι τὰ οἰκεῖα ταῖσ ἁρμαμάξαισ ἐπάραντεσ ὅπῃ ἂν δόξῃ τρέπονται μετὰ τῶν βοσκημάτων. ἄλλα δ’ ἐνδεέστερά ἐστιν ἔθνη Γερμανικὰ Χηροῦσκοί τε καὶ Χάττοι καὶ Γαμαβρίουιοι καὶ Χαττουάριοι· πρὸσ δὲ τῷ ὠκεανῷ Σούγαμβροί τε καὶ Χαῦβοι καὶ Βρούκτεροι καὶ Κίμβροι Καῦκοί τε καὶ Καοῦλκοι καὶ Καμψιανοὶ καὶ ἄλλοι πλείουσ. ἐπὶ ταὐτὰ δὲ τῷ Ἀμασίᾳ φέρονται Βίσουργίσ τε καὶ Λουπίασ ποταμόσ, διέχων Ῥήνου περὶ ἑξακοσίουσ σταδίουσ, ῥέων διὰ Βρουκτέρων τῶν ἐλαττόνων. ἔστι δὲ καὶ Σάλασ ποταμόσ, οὗ μεταξὺ καὶ τοῦ Ῥήνου πολεμῶν καὶ κατορθῶν Δροῦσοσ ἐτελεύτησεν ὁ Γερμανικόσ. ἐχειρώσατο δ’ οὐ μόνον τῶν ἐθνῶν τὰ πλεῖστα, ἀλλὰ καὶ τὰσ ἐν τῷ παράπλῳ νήσουσ, ὧν ἐστι καὶ ἡ Βυρχανίσ, ἣν ἐκ πολιορκίασ εἷλε. γνώριμα δὲ ταῦτα κατέστη τὰ ἔθνη πολεμοῦντα πρὸσ Ῥωμαίουσ, εἶτ’ ἐνδιδόντα καὶ πάλιν ἀφιστάμενα ἢ καὶ καταλείποντα τὰσ κατοικίασ·

κἂν πλείω δὲ γνώριμα ὑπῆρξεν, εἰ ἐπέτρεπε τοῖσ στρατηγοῖσ ὁ Σεβαστὸσ διαβαίνειν τὸν Ἄλβιν μετιοῦσι τοὺσ ἐκεῖσε ἀπανισταμένουσ. νυνὶ δ’ εὐπορώτερον ὑπέλαβε στρατηγεῖν τὸν ἐν χερσὶ πόλεμον, εἰ τῶν ἔξω τοῦ Ἄλβιοσ καθ’ ἡσυχίαν ὄντων ἀπέχοιτο καὶ μὴ παροξύνοι πρὸσ τὴν κοινωνίαν τῆσ ἔχθρασ. ἤρξαντο δὲ τοῦ πολέμου Σούγαμβροι πλησίον οἰκοῦντεσ τοῦ Ῥήνου, Μέλωνα ἔχοντεσ ἡγεμόνα· κἀκεῖθεν ἤδη διεδέχοντο ἄλλοτ’ ἄλλοι δυναστεύοντεσ καὶ καταλυόμενοι, πάλιν δ’ ἀφιστάμενοι, προδιδόντεσ καὶ τὰ ὅμηρα καὶ τὰσ πίστεισ. πρὸσ οὓσ ἡ μὲν ἀπιστία μέγα ὄφελοσ, οἱ δὲ πιστευθέντεσ τὰ μέγιστα κατέβλαψαν, καθάπερ οἱ Χηροῦσκοι καὶ οἱ τούτοισ ὑπήκοοι, παρ’ οἷσ τρία τάγματα Ῥωμαίων μετὰ τοῦ στρατηγοῦ Ουἄρου Κουιντιλλίου παρασπονδηθέντα ἀπώλετο ἐξ ἐνέδρασ. ἔτισαν δὲ δίκασ ἅπαντεσ καὶ παρέσχον τῷ νεωτέρῳ Γερμανικῷ λαμπρότατον θρίαμβον, ἐν ᾧ ἐθριαμβεύθη τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν σώματα καὶ γυναικῶν, Σεγιμοῦντόσ τε Σεγέστου υἱόσ, Χηρούσκων ἡγεμών, καὶ ἀδελφὴ αὐτοῦ, γυνὴ δ’ Ἀρμενίου τοῦ πολεμαρχήσαντοσ ἐν τοῖσ Χηρούσκοισ ἐν τῇ πρὸσ Ουἆρον Κουιντίλλιον παρασπονδήσει καὶ νῦν ἔτι συνέχοντοσ τὸν πόλεμον, ὄνομα Θουσνέλδα, καὶ υἱὸσ τριετὴσ Θουμέλικοσ· ἔτι δὲ Σεσίθακοσ, Σεγιμήρου υἱὸσ τῶν Χηρούσκων ἡγεμόνοσ, καὶ γυνὴ τούτου Ῥαμίσ, Οὐκρομήρου θυγάτηρ ἡγεμόνοσ Χάττων, καὶ Δευδόριξ, Βαιτόριγοσ τοῦ Μέλωνοσ ἀδελφοῦ υἱόσ, Σούγαμβροσ. Σεγέστησ δὲ ὁ πενθερὸσ τοῦ Ἀρμενίου καὶ ἐξ ἀρχῆσ διέστη πρὸσ τὴν γνώμην αὐτοῦ καὶ λαβὼν καιρὸν ηὐτομόλησε καὶ τῷ θριάμβῳ παρῆν τῶν φιλτάτων, ἐν τιμῇ ἀγόμενοσ. ἐπόμπευσε δὲ καὶ Λίβησ τῶν Χάττων ἱερεύσ, καὶ ἄλλα δὲ σώματα ἐπομπεύθη ἐκ τῶν πεπορθημένων ἐθνῶν, Καούλκων Καμψανῶν Βρουκτέρων Οὐσίπων Χηρούσκων Χάττων Χαττουαρίων Λανδῶν Τουβαττίων. διέχει δὲ τοῦ Ἄλβιοσ ὁ Ῥῆνοσ περὶ τρισχιλίουσ σταδίουσ, εἴ τισ εὐθυπορούσασ ἔχοι τὰσ ὁδούσ· νυνὶ δὲ διὰ σκολιᾶσ καὶ ἑλώδουσ καὶ δρυμῶν κυκλοπορεῖν ἀνάγκη. ὁ δὲ Ἑρκύνιοσ δρυμὸσ πυκνότερόσ τέ ἐστι καὶ μεγαλόδενδροσ ἐν χωρίοισ ἐρυμνοῖσ κύκλον περιλαμβάνων μέγαν, ἐν μέσῳ δὲ ἵδρυται χώρα καλῶσ οἰκεῖσθαι δυναμένη, περὶ ἧσ εἰρήκαμεν.

ἔστι δὲ πλησίον αὐτῆσ ἥ τε τοῦ Ἴστρου πηγὴ καὶ ἡ τοῦ Ῥήνου καὶ ἡ μεταξὺ ἀμφοῖν λίμνη καὶ τὰ ἕλη τὰ ἐκ τοῦ Ῥήνου διαχεόμενα. ἔστι δ’ ἡ λίμνη τὴν μὲν περίμετρον σταδίων πλειόνων ἢ πεντακοσίων, δίαρμα δὲ ἐγγὺσ διακοσίων. ἔχει δὲ καὶ νῆσον, ᾗ ἐχρήσατο ὁρμητηρίῳ Τιβέριοσ ναυμαχῶν πρὸσ Ουἰνδολικούσ. νοτιωτέρα δ’ ἐστὶ τῶν τοῦ Ἴστρου πηγῶν καὶ αὕτη, ὥστ’ ἀνάγκη τῷ ἐκ τῆσ Κελτικῆσ ἐπὶ τὸν Ἑρκύνιον δρυμὸν ἰόντι πρῶτον μὲν διαπερᾶσαι τὴν λίμνην, ἔπειτα τὸν Ἴστρον, εἶτ’ ἤδη δι’ εὐπετεστέρων χωρίων ἐπὶ τὸν δρυμὸν τὰσ προβάσεισ ποιεῖσθαι δι’ ὀροπεδίων. ἡμερήσιον δ’ ἀπὸ τῆσ λίμνησ προελθὼν ὁδὸν Τιβέριοσ εἶδε τὰσ τοῦ Ἴστρου πηγάσ. προσάπτονται δὲ τῆσ λίμνησ ἐπ’ ὀλίγον μὲν οἱ Ῥαιτοί, τὸ δὲ πλέον Ἑλουήττιοι καὶ Ουἰνδολικοί . . . καὶ ἡ Βοίων ἐρημία. μέχρι Παννονίων πάντεσ, τὸ πλέον δ’ Ἑλουήττιοι καὶ Ουἰνδολικοί, οἰκοῦσιν ὀροπέδια. Ῥαιτοὶ δὲ καὶ Νωρικοὶ μέχρι τῶν Ἀλπείων ὑπερβολῶν ἀνίσχουσι καὶ πρὸσ τὴν Ἰταλίαν περινεύουσιν, οἱ μὲν Ἰνσούβροισ συνάπτοντεσ οἱ δὲ Κάρνοισ καὶ τοῖσ περὶ τὴν Ἀκυληίαν χωρίοισ. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ὕλη μεγάλη Γαβρῆτα ἐπὶ τάδε τῶν Σοήβων, ἐπέκεινα δ’ ὁ Ἑρκύνιοσ δρυμόσ· ἔχεται δὲ κἀκεῖνοσ ὑπ’ αὐτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION