Strabo, Geography, Book 6, chapter 3 18:

(스트라본, 지리학, Book 6, chapter 3 18:)

ἐκ δὲ Βαρίου πρὸσ τὸν ποταμὸν Αὔφιδον, ἐφ’ ᾧ τὸ ἐμπόριον τῶν Κανυσιτῶν, τετρακόσιοι· ὁ δ’ ἀνάπλουσ ἐπὶ τὸ ἐμπόριον ἐνενήκοντα. πλησίον δὲ καὶ Σαλαπία τὸ τῶν Ἀργυριππίνων ἐπίνειον. οὐ πολὺ γὰρ δὴ τῆσ θαλάττησ ὑπέρκεινται δύο πόλεισ ἔν γε τῷ πεδίῳ, μέγισται τῶν Ἰταλιωτίδων γεγονυῖαι πρότερον, ὡσ ἐκ τῶν περιβόλων δῆλον, τό τε Κανύσιον καὶ ἡ Ἀργυρίππα, ἀλλὰ νῦν ἐλάττων ἐστίν. ἐκαλεῖτο δ’ ἐξ ἀρχῆσ Ἄργοσ ἵππιον, εἶτ’ Ἀργυρίππα, εἶτα νῦν Ἄρποι. λέγονται δ’ ἀμφότεραι Διομήδουσ κτίσματα· καὶ τὸ πεδίον καὶ ἄλλα πολλὰ δείκνυται τῆσ Διομήδουσ ἐν τούτοισ τοῖσ τόποισ δυναστείασ σημεῖα, ἐν μὲν τῷ τῆσ Ἀθηνᾶσ ἱερῷ τῆσ ἐν Λουκερίᾳ παλαιὰ ἀναθήματα καὶ αὕτη δ’ ὑπῆρξε πόλισ ἀρχαία Δαυνίων, νῦν δὲ τεταπείνωται, ἐν δὲ τῇ πλησίον θαλάττῃ δύο νῆσοι Διομήδειαι προσαγορευόμεναι, ὧν ἡ μὲν οἰκεῖται, τὴν δ’ ἐρήμην φασὶν εἶναι· ἐν ᾗ καὶ τὸν Διομήδη μυθεύουσιν ἀφανισθῆναί τινεσ καὶ τοὺσ ἑταίρουσ ἀπορνιθωθῆναι, καὶ δὴ καὶ νῦν διαμένειν ἡμέρουσ καὶ βίον τινὰ ζῆν ἀνθρώπινον τάξει τε διαίτησ καὶ τῇ πρὸσ ἀνθρώπουσ ἡμερότητι τοὺσ ἐπιεικεῖσ, ἀπὸ δὲ τῶν κακούργων καὶ μιαρῶν φυγῇ. εἴρηται δὲ καὶ τὰ παρὰ τοῖσ Ἑνετοῖσ διατεθρυλημένα περὶ τοῦ ἡρ́ωοσ τούτου καὶ αἱ νομισθεῖσαι τιμαί. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Σιποῦσ Διομήδουσ εἶναι κτίσμα διέχων τῆσ Σαλαπίασ ὅσον τετταράκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίουσ, καὶ ὠνομάζετό γε Σηπιοῦσ Ἑλληνικῶσ ἀπὸ τῶν ἐκκυματιζομένων σηπιῶν. μεταξὺ δὲ τῆσ Σαλαπίασ καὶ τοῦ Σιποῦντοσ ποταμόσ τε πλωτὸσ καὶ στομαλίμνη μεγάλη· δι’ ἀμφοῖν δὲ τὰ ἐκ Σιποῦντοσ κατάγεται καὶ μάλιστα ὁ σῖτοσ. δείκνυται δὲ τῆσ Δαυνίασ περὶ λόφον ᾧ ὄνομα Δρίον ἡρῷα, τὸ μὲν Κάλχαντοσ ἐπ’ ἄκρᾳ τῇ κορυφῇ ἐναγίζουσι δ’ αὐτῷ μέλανα κριὸν οἱ μαντευόμενοι, ἐγκοιμώμενοι ἐν τῷ δέρματι, τὸ δὲ Ποδαλειρίου κάτω πρὸσ τῇ ῥίζῃ διέχον τῆσ θαλάττησ ὅσον σταδίουσ ἑκατόν· ῥεῖ δ’ ἐξ αὐτοῦ ποτάμιον πάνακεσ πρὸσ τὰσ τῶν θρεμμάτων νόσουσ. πρόκειται δὲ τοῦ κόλπου τούτου πελάγιον ἀκρωτήριον ἐπὶ τριακοσίουσ ἀνατεῖνον σταδίουσ πρὸσ τὰσ ἀνατολὰσ τὸ Γάργανον, κάμπτοντι δὲ τὴν ἄκραν πολισμάτιον Οὔριον καὶ πρὸ τῆσ ἄκρασ αἱ Διομήδειαι νῆσοι. ἔστι δὲ πᾶσα ἡ χώρα αὕτη πάμφορόσ τε καὶ πολυφόροσ, ἵπποισ δὲ καὶ προβάτοισ ἀρίστη· ἡ δ’ ἐρέα μαλακωτέρα μὲν τῆσ Ταραντίνησ ἐστί, λαμπρὰ δὲ ἧττον. ἡ δὲ χώρα εὐδινὴ διὰ τὴν κοιλότητα τῶν πεδίων. οἱ δὲ καὶ διώρυγα τεμεῖν ἐπιχειρῆσαί φασι τὸν Διομήδη μέχρι τῆσ θαλάττησ, καταλιπεῖν δ’ ἡμιτελῆ καὶ ταύτην καὶ τὰσ ἄλλασ πράξεισ μετάπεμπτον οἴκαδε γενόμενον, κἀκεῖ καταστρέψαι τὸν βίον. εἷσ μὲν οὗτοσ ὁ λόγοσ περὶ αὐτοῦ, δεύτεροσ δ’ ὡσ αὐτόθι μείνειε μέχρι καταστροφῆσ τοῦ βίου, τρίτοσ δ’ ὁ μυθώδησ ὃν προεῖπον τὸν ἐν τῇ νήσῳ λέγων ἀφανισμόν, τέταρτον δὲ θείη τισ ἂν τὸν τῶν Ἑνετῶν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι παρὰ σφίσι πωσ τὴν καταστροφὴν αὐτοῦ μυθεύουσιν, ἣν ἀποθέωσιν καλοῦσι.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION