Strabo, Geography, book 5, chapter 3 12:

(스트라본, 지리학, book 5, chapter 3 12:)

μετὰ δὲ Ἄντιον τὸ Κιρκαῖον ἐστὶν ἐν διακοσίοισ καὶ ἐνενήκοντα σταδίοισ ὄροσ νησίζον θαλάττῃ τε καὶ ἕλεσι· φασὶ δὲ καὶ πολύρριζον εἶναι, τάχα τῷ μύθῳ τῷ περὶ τῆσ Κίρκησ συνοικειοῦντεσ. ἔχει δὲ πολίχνιον καὶ Κίρκησ ἱερὸν καὶ Ἀθηνᾶσ βωμόν, δείκνυσθαι δὲ καὶ φιάλην τινά φασιν Ὀδυσσέωσ. μεταξὺ δὲ ὅ τε Στόρασ ποταμὸσ καὶ ἐπ’ αὐτῷ ὕφορμοσ. ἔπειτα προσεχὴσ αἰγιαλὸσ λιβί, πρὸσ αὐτῷ μόνον τῷ Κιρκαίῳ λιμένιον ἔχων. ὑπέρκειται δ’ ἐν τῇ μεσογαίᾳ τὸ Πωμεντῖνον πεδίον· τὴν δὲ συνεχῆ ταύτῃ πρότερον Αὔσονεσ ᾤκουν, οἵπερ καὶ τὴν Καμπανίαν εἶχον, μετὰ δὲ τούτουσ Ὄσκοι· καὶ τούτοισ δὲ μετῆν τῆσ Καμπανίασ, νῦν δ’ ἅπαντα Λατίνων ἐστὶ μέχρι Σινοέσσησ, ὡσ εἶπον. ἴδιον δέ τι τοῖσ Ὄσκοισ καὶ τῷ τῶν Αὐσόνων ἔθνει συμβέβηκε· τῶν μὲν γὰρ Ὄσκων ἐκλελοιπότων ἡ διάλεκτοσ μένει παρὰ τοῖσ Ῥωμαίοισ, ὥστε καὶ ποιήματα σκηνοβατεῖσθαι κατά τινα ἀγῶνα πάτριον καὶ μιμολογεῖσθαι· τῶν δ’ Αὐσόνων οὐδ’ ἅπαξ οἰκησάντων ἐπὶ τῇ Σικελικῇ θαλάττῃ, τὸ πέλαγοσ ὅμωσ Αὐσόνιον καλεῖται. ἑξῆσ δ’ ἐν ἑκατὸν σταδίοισ τῷ Κιρκαίῳ Ταρρακῖνα ἐστί, Τραχίνη καλουμένη πρότερον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότοσ. πρόκειται δὲ αὐτῆσ μέγα ἕλοσ ὃ ποιοῦσι δύο ποταμοί· καλεῖται δ’ ὁ μείζων Οὔφησ. ἐνταῦθα δὲ συνάπτει τῇ θαλάττῃ πρῶτον ἡ Ἀππία ὁδόσ, ἐστρωμένη μὲν ἀπὸ τῆσ Ῥώμησ μέχρι Βρεντεσίου, πλεῖστον δ’ ὁδευομένη, τῶν δ’ ἐπὶ θαλάττῃ πόλεων τούτων ἐφαπτομένη μόνον, τῆσ τε Ταρρακίνησ καὶ τῶν ἐφεξῆσ Φορμιῶν τε καὶ Μιντούρνησ καὶ Σινοέσσησ, καὶ τῶν ἐσχάτων Τάραντόσ τε καὶ Βρεντεσίου. πλησίον δὲ τῆσ Ταρρακίνησ βαδίζοντι ἐπὶ τῆσ Ῥώμησ παραβέβληται τῇ ὁδῷ τῇ Ἀππίᾳ διῶρυξ ἐπὶ πολλοὺσ τόπουσ πληρουμένη τοῖσ ἑλείοισ τε καὶ τοῖσ ποταμίοισ ὕδασι· πλεῖται δὲ μάλιστα μὲν νύκτωρ, ὥστ’ ἐμβάντασ ἀφ’ ἑσπέρασ ἐκβαίνειν πρωίασ καὶ βαδίζειν τὸ λοιπὸν τῇ ὁδῷ, ἀλλὰ καὶ μεθ’ ἡμέραν· ῥυμουλκεῖ δ’ ἡμιόνιον. ἑξῆσ δὲ Φορμίαι Λακωνικὸν κτίσμα ἐστίν, Ὁρμίαι λεγόμενον πρότερον διὰ τὸ εὐόρμον. καὶ τὸν μεταξὺ δὲ κόλπον ἐκεῖνοι Καιάταν ὠνόμασαν· τὰ γὰρ κοῖλα πάντα καιέτασ οἱ Λάκωνεσ προσαγορεύουσιν· ἔνιοι δ’ ἐπώνυμον τῆσ Αἰνείου τροφοῦ τὸν κόλπον φασίν. ἔχει δὲ μῆκοσ σταδίων ἑκατὸν ἀρξάμενοσ ἀπὸ Ταρρακίνησ μέχρι τῆσ ἄκρασ τῆσ ὁμωνύμου· ἀνέωγέ τ’ ἐνταῦθα σπήλαια ὑπερμεγέθη, κατοικίασ μεγάλασ καὶ πολυτελεῖσ δεδεγμένα· ἐντεῦθεν δ’ ἐπὶ τὰσ Φορμίασ τετταράκοντα. ταύτησ δ’ ἀνὰ μέσον εἰσὶ καὶ Σινοέσσησ αἱ Μιντοῦρναι, σταδίουσ ἑκατέρασ διέχουσαι περὶ ὀγδοήκοντα. διαρρεῖ δὲ Λεῖρισ ποταμόσ, Κλάνισ δ’ ἐκαλεῖτο πρότερον· φέρεται δ’ ἄνωθεν ἐκ τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν καὶ τῆσ Ουἠστίνησ παρὰ Φρεγέλλασ κώμην πρότερον δ’ ἦν πόλισ ἔνδοξοσ, ἐκπίπτει δ’ εἰσ ἄλσοσ ἱερὸν τιμώμενον περιττῶσ ὑπὸ τῶν ἐν Μιντούρναισ ὑποκείμενον τῇ πόλει. τῶν δὲ σπηλαίων ἐν ὄψει μάλιστα πρόκεινται δύο νῆσοι πελάγιαι, Πανδατερία τε καὶ Ποντία, μικραὶ μὲν οἰκούμεναι δὲ καλῶσ, οὐ πολὺ ἀπ’ ἀλλήλων διέχουσαι, τῆσ ἠπείρου δὲ πεντήκοντα ἐπὶ τοῖσ διακοσίοισ. ἔχεται δὲ τοῦ Καιάτου κόλπου τὸ Καίκουβον, τούτου δὲ Φοῦνδοι, πόλισ ἐν τῇ ὁδῷ τῇ Ἀππίᾳ κειμένη. πάντεσ δ’ εἰσὶν οἱ τόποι οὗτοι σφόδρα εὐοίνοι· ὁ δὲ Καίκουβοσ καὶ ὁ Φουνδανὸσ καὶ ὁ Σητῖνοσ τῶν διωνομασμένων εἰσί, καθάπερ ὁ Φάλερνοσ καὶ ὁ Ἀλβανὸσ καὶ ὁ Στατανόσ. ἡ δὲ Σινόεσσα ἐν κόλπῳ ἵδρυται, ἀφ’ οὗ καὶ τοὔνομα· σίνοσ γὰρ ὁ κόλποσ· πλησίον ἐστὶ δ’ αὐτῆσ θερμὰ λουτρὰ κάλλιστα, ποιοῦντα πρὸσ νόσουσ ἐνίασ. αὗται μὲν αἱ ἐπὶ θαλάττῃ τῶν Λατίνων πόλεισ.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION