Strabo, Geography, book 4, chapter 6 14:

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 6 14:)

ἡ δὲ τῶν Σαλασσῶν πολλὴ μέν ἐστιν ἐν αὐλῶνι βαθεῖ τῶν ὀρῶν ἀμφοτέρωθεν κλειόντων τὸ χωρίον, μέροσ δέ τι αὐτῶν ἀνατείνει καὶ πρὸσ τὰσ ὑπερκειμένασ κορυφάσ. τοῖσ οὖν ἐκ τῆσ Ἰταλίασ ὑπερτιθεῖσι τὰ ὄρη διὰ τοῦ λεχθέντοσ αὐλῶνόσ ἐστιν ἡ ὁδόσ. εἶτα σχίζεται δίχα· καὶ ἡ μὲν διὰ τοῦ Ποινίνου λεγομένου φέρεται ζεύγεσιν οὐ βατὴ κατὰ τὰ ἄκρα τῶν Ἄλπεων, ἡ δὲ διὰ Κεντρώνων δυσμικωτέρα. ἔχει δὲ καὶ χρυσεῖα ἡ τῶν Σαλασσῶν, ἃ κατεῖχον ἰσχύοντεσ οἱ Σαλασσοὶ πρότερον, καθάπερ καὶ τῶν παρόδων ἦσαν κύριοι. προσελάμβανε δὲ πλεῖστον εἰσ τὴν μεταλλείαν αὐτοῖσ ὁ Δουρίασ ποταμὸσ εἰσ τὰ χρυσοπλύσια, διόπερ ἐπὶ πολλοὺσ τόπουσ σχίζοντεσ εἰσ τὰσ ἐξοχετείασ τὸ ὕδωρ τὸ κοινὸν ῥεῖθρον ἐξεκένουν. τοῦτο δ’ ἐκείνοισ μὲν συνέφερε πρὸσ τὴν τοῦ χρυσοῦ θήραν, τοὺσ δὲ γεωργοῦντασ τὰ ὑπ’ αὐτοῖσ πεδία τῆσ ἀρδείασ στερομένουσ ἐλύπει, τοῦ ποταμοῦ δυναμένου ποτίζειν τὴν χώραν διὰ τὸ ὑπερδέξιον ἔχειν τὸ ῥεῖθρον. ἐκ δὲ ταύτησ τῆσ αἰτίασ πόλεμοι συνεχεῖσ ἦσαν πρὸσ ἀλλήλουσ ἀμφοτέροισ τοῖσ ἔθνεσι. κρατησάντων δὲ Ῥωμαίων τῶν μὲν χρυσουργείων ἐξέπεσον καὶ τῆσ χώρασ οἱ Σαλασσοί, τὰ δ’ ὄρη κατέχοντεσ ἀκμὴν τὸ ὕδωρ ἐπώλουν τοῖσ δημοσιώναισ τοῖσ ἐργολαβήσασι τὰ χρυσεῖα· καὶ πρὸσ τούτουσ δ’ ἦσαν ἀεὶ διαφοραὶ διὰ τὴν πλεονεξίαν τῶν δημοσιωνῶν. οὕτω δὲ συνέβαινε τοὺσ στρατηγιῶντασ ἀεὶ τῶν Ῥωμαίων καὶ πεμπομένουσ ἐπὶ τοὺσ τόπουσ εὐπορεῖν προφάσεων ἀφ’ ὧν πολεμήσουσι. μέχρι μὲν δὴ τῶν νεωστὶ χρόνων τοτὲ μὲν πολεμούμενοι τοτὲ δὲ καταλυόμενοι τὸν πρὸσ τοὺσ Ῥωμαίουσ πόλεμον ἴσχυον ὅμωσ, καὶ πολλὰ κατέβλαπτον τοὺσ δι’ αὐτῶν ὑπερβάλλοντασ τὰ ὄρη κατὰ τὸ λῃστρικὸν ἔθοσ· οἵ γε καὶ Δέκιμον Βροῦτον φυγόντα ἐκ Μουτίνησ ἐπράξαντο δραχμὴν κατ’ ἄνδρα· Μεσσάλασ δὲ πλησίον αὐτῶν χειμαδεύων τιμὴν ξύλων κατέβαλε τῶν τε καυσίμων καὶ τῶν πτελεί̈νων ἀκοντισμάτων τῶν γυμναστικῶν. ἐσύλησαν δέ ποτε καὶ χρήματα Καίσαροσ οἱ ἄνδρεσ οὗτοι καὶ ἐπέβαλον κρημνοὺσ στρατοπέδοισ, πρόφασιν ὡσ ὁδοποιοῦντεσ ἢ γεφυροῦντεσ ποταμούσ. ὕστερον μέντοι κατεστρέψατο αὐτοὺσ ἄρδην ὁ Σεβαστὸσ καὶ πάντασ ἐλαφυροπώλησε, κομισθέντασ εἰσ Ἐπορεδίαν Ῥωμαίων ἀποικίαν, ἣν συνῴκισαν μὲν φρουρὰν εἶναι βουλόμενοι τοῖσ Σαλασσοῖσ, ὀλίγον δ’ ἀντέχειν ἐδύναντο οἱ αὐτόθι, ἑώσ ἠφανίσθη τὸ ἔθνοσ. τῶν μὲν οὖν ἄλλων σωμάτων τρεῖσ μυριάδεσ ἐξητάσθησαν ἐπὶ τοῖσ ἑξακισχιλίοισ, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν ὀκτακισχίλιοι· πάντασ δ’ ἐπώλησε Τερέντιοσ Ουἄρρων ὑπὸ δόρυ καταστρεψάμενοσ αὐτοὺσ στρατηγόσ· τρισχιλίουσ δὲ Ῥωμαίων πέμψασ ᾤκισε τὴν πόλιν Αὐγοῦσταν ὁ Καῖσαρ, ἐν ᾧ ἐστρατοπέδευσε χωρίῳ ὁ Ουἄρρων, καὶ νῦν εἰρήνην ἄγει πᾶσα ἡ πλησιόχωροσ μέχρι τῶν ἄκρων ὑπερβολῶν τοῦ ὄρουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION