Strabo, Geography, book 4, chapter 5

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 5)

ἡ δὲ Βρεττανικὴ τρίγωνοσ μέν ἐστι τῷ σχήματι, παραβέβληται δὲ τὸ μέγιστον αὐτῆσ πλευρὸν τῇ Κελτικῇ, τοῦ μήκουσ οὔθ’ ὑπερβάλλον οὔτ’ ἐλλεῖπον· ἔστι γὰρ ὅσον τετρακισχιλίων καὶ τριακοσίων ἢ τετρακοσίων σταδίων ἑκάτερον, τό τε Κελτικὸν τὸ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥήνου μέχρι πρὸσ τὰ βόρεια τῆσ Πυρήνησ ἄκρα τὰ κατὰ Ἀκυιτανίαν, καὶ τὸ ἀπὸ Καντίου τοῦ καταντικρὺ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥήνου, ἑωθινωτάτου σημείου τῆσ Βρεττανικῆσ, μέχρι πρὸσ τὸ ἑσπέριον ἄκρον τῆσ νήσου τὸ κατὰ τὴν Ἀκυιτανίαν καὶ τὴν Πυρήνην ἀντικείμενον. τοῦτο μὲν δὴ τοὐλάχιστον διάστημα ἀπὸ τῆσ Πυρήνησ ἐπὶ τὸν Ῥῆνόν ἐστιν, ἐπεὶ τὸ μέγιστον εἴρηται ὅτι καὶ πεντακισχιλίων σταδίων ἐστίν· ἀλλ’ εἰκὸσ εἶναί τινα σύννευσιν ἐκ τῆσ παραλλήλου θέσεωσ τῷ ποταμῷ πρὸσ τὸ ὄροσ, ἀμφοτέρωθεν ἐπιστροφῆσ τινοσ γινομένησ κατὰ τὰσ πρὸσ τὸν ὠκεανὸν ἐσχατιάσ. τέτταρα δ’ ἐστὶ διάρματα, οἷσ χρῶνται συνήθωσ ἐπὶ τὴν νῆσον ἐκ τῆσ ἠπείρου, τὰ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τῶν ποταμῶν, τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ Σηκοάνα καὶ τοῦ Λίγηροσ καὶ τοῦ Γαρούνα.

τοῖσ δ’ ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Ῥῆνον τόπων ἀναγομένοισ οὐκ ἀπ’ αὐτῶν τῶν ἐκβολῶν ὁ πλοῦσ ἐστιν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὁμορούντων τοῖσ Μεναπίοισ Μορίνων, παρ’ οἷσ ἐστὶ καὶ τὸ Ἴτιον, ᾧ ἐχρήσατο ναυστάθμῳ Καῖσαρ ὁ θεόσ, διαίρων εἰσ τὴν νῆσον· νύκτωρ δ’ ἀνήχθη, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ κατῆρε περὶ τετάρτην ὡρ́αν τριακοσίουσ καὶ εἴκοσι σταδίουσ τοῦ διάπλου τελέσασ· κατέλαβε δ’ ἐν ἀρούραισ τὸν σῖτον. ἔστι δ’ ἡ πλείστη τῆσ νήσου πεδιὰσ καὶ κατάδρυμοσ, πολλὰ δὲ καὶ γεώλοφα τῶν χωρίων ἐστί, φέρει δὲ σῖτον καὶ βοσκήματα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ σίδηρον· ταῦτά [τε] δὴ κομίζεται ἐξ αὐτῆσ καὶ δέρματα καὶ ἀνδράποδα καὶ κύνεσ εὐφυεῖσ πρὸσ τὰσ κυνηγεσίασ· Κελτοὶ δὲ καὶ πρὸσ τοὺσ πολέμουσ χρῶνται καὶ τούτοισ καὶ τοῖσ ἐπιχωρίοισ. οἱ δὲ ἄνδρεσ εὐμηκέστεροι τῶν Κελτῶν εἰσι καὶ ἧσσον ξανθότριχεσ, χαυνότεροι δὲ τοῖσ σώμασι. σημεῖον δὲ τοῦ μεγέθουσ· ἀντίπαιδασ γὰρ εἴδομεν ἡμεῖσ ἐν Ῥώμῃ τῶν ὑψηλοτάτων αὐτόθι ὑπερέχοντασ καὶ ἡμιποδίῳ, βλαισοὺσ δὲ καὶ τἆλλα οὐκ εὐγράμμουσ τῇ συστάσει. τὰ δ’ ἔθη τὰ μὲν ὅμοια τοῖσ Κελτοῖσ τὰ δ’ ἁπλούστερα καὶ βαρβαρώτερα, ὥστ’ ἐνίουσ γάλακτοσ εὐποροῦντασ μὴ τυροποιεῖν διὰ τὴν ἀπειρίαν, ἀπείρουσ δ’ εἶναι καὶ κηπείασ καὶ ἄλλων γεωργικῶν. δυναστεῖαι δ’ εἰσὶ παρ’ αὐτοῖσ. πρὸσ δὲ τοὺσ πολέμουσ ἀπήναισ χρῶνται τὸ πλέον, καθάπερ καὶ τῶν Κελτῶν ἔνιοι. πόλεισ δ’ αὐτῶν εἰσιν οἱ δρυμοί· περιφράξαντεσ γὰρ δένδρεσι καταβεβλημένοισ εὐρυχωρῆ κύκλον ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ καλυβοποιοῦνται καὶ τὰ βοσκήματα κατασταθμεύουσιν οὐ πρὸσ πολὺν χρόνον. ἔπομβροι δ’ εἰσὶν οἱ ἀέρεσ μᾶλλον ἢ νιφετώδεισ· ἐν δὲ ταῖσ αἰθρίαισ ὁμίχλη κατέχει πολὺν χρόνον, ὥστε δι’ ἡμέρασ ὅλησ ἐπὶ τρεῖσ μόνον ἢ τέτταρασ ὡρ́ασ τὰσ περὶ τὴν μεσημβρίαν ὁρᾶσθαι τὸν ἥλιον. τοῦτο δὲ κἀν τοῖσ Μορίνοισ συμβαίνει καὶ τοῖσ Μεναπίοισ καὶ ὅσοι τούτων πλησιόχωροι. δὶσ δὲ διέβη Καῖσαρ εἰσ τὴν νῆσον ὁ θεόσ, ἐπανῆλθε δὲ διὰ ταχέων οὐδὲν μέγα διαπραξάμενοσ οὐδὲ προελθὼν ἐπὶ πολὺ τῆσ νήσου, διά τε τὰσ ἐν τοῖσ Κελτοῖσ γενομένασ στάσεισ τῶν τε βαρβάρων καὶ τῶν οἰκείων στρατιωτῶν, καὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν πλοίων ἀπολέσθαι κατὰ τὴν πανσέληνον αὔξησιν λαβουσῶν τῶν ἀμπώτεων καὶ τῶν πλημμυρίδων.

δύο μέντοι ἢ τρεῖσ νίκασ ἐνίκησε τοὺσ Βρεττανούσ, καίπερ δύο τάγματα μόνον περαιώσασ τῆσ στρατιᾶσ, καὶ ἀπήγαγεν ὅμηρά τε καὶ ἀνδράποδα καὶ τῆσ ἄλλησ λείασ πλῆθοσ. νυνὶ μέντοι τῶν δυναστῶν τινεσ τῶν αὐτόθι πρεσβεύσεσι καὶ θεραπείαισ κατασκευασάμενοι τὴν πρὸσ Καίσαρα τὸν Σεβαστὸν φιλίαν, ἀναθήματά τε ἀνέθηκαν ἐν τῷ Καπετωλίῳ καὶ οἰκείαν σχεδόν τι παρεσκεύασαν τοῖσ Ῥωμαίοισ ὅλην τὴν νῆσον· τέλη τε οὔπωσ ὑπομένουσι βαρέα τῶν τε εἰσαγομένων εἰσ τὴν Κελτικὴν ἐκεῖθεν καὶ τῶν ἐξαγομένων ἐνθένδε ταῦτα δ’ ἐστὶν ἐλεφάντινα ψάλια καὶ περιαυχένια καὶ λυγγούρια καὶ ὑαλᾶ σκεύη καὶ ἄλλοσ ῥῶποσ τοιοῦτοσ, ὥστε μηδὲν δεῖν φρουρᾶσ τῆσ νήσου· τοὐλάχιστον μὲν γὰρ ἑνὸσ τάγματοσ χρῄζοι ἂν καὶ ἱππικοῦ τινοσ, ὥστε καὶ φόρουσ ἀπάγεσθαι παρ’ αὐτῶν, εἰσ ἴσον δὲ καθίσταιτ’ ἂν τὸ ἀνάλωμα τῇ στρατιᾷ τοῖσ προσφερομένοισ χρήμασιν· ἀνάγκη γὰρ μειοῦσθαι τὰ τέλη φόρων ἐπιβαλλομένων, ἅμα δὲ καὶ κινδύνουσ ἀπαντᾶν τινασ βίασ ἐπαγομένησ. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι περὶ τὴν Βρεττανικὴν νῆσοι μικραί·

μεγάλη δ’ ἡ Ιἔρνη πρὸσ ἄρκτον αὐτῇ παραβεβλημένη, προμήκησ μᾶλλον [ἢ] πλάτοσ ἔχουσα. περὶ ἧσ οὐδὲν ἔχομεν λέγειν σαφὲσ πλὴν ὅτι ἀγριώτεροι τῶν Βρεττανῶν ὑπάρχουσιν οἱ κατοικοῦντεσ αὐτήν, ἀνθρωποφάγοι τε ὄντεσ καὶ πολυφάγοι, τούσ τε πατέρασ τελευτήσαντασ κατεσθίειν ἐν καλῷ τιθέμενοι καὶ φανερῶσ μίσγεσθαι ταῖσ τε ἄλλαισ γυναιξὶ καὶ μητράσι καὶ ἀδελφαῖσ. καὶ ταῦτα δ’ οὕτω λέγομεν ὡσ οὐκ ἔχοντεσ ἀξιοπίστουσ μάρτυρασ· καίτοι τό γε τῆσ ἀνθρωποφαγίασ καὶ Σκυθικὸν εἶναι λέγεται, καὶ ἐν ἀνάγκαισ πολιορκητικαῖσ καὶ Κελτοὶ καὶ Ἴβηρεσ καὶ ἄλλοι πλείουσ ποιῆσαι τοῦτο λέγονται. περὶ δὲ τῆσ Θούλησ ἔτι μᾶλλον ἀσαφὴσ ἡ ἱστορία διὰ τὸν ἐκτοπισμόν·

ταύτην γὰρ τῶν ὀνομαζομένων ἀρκτικωτάτην τιθέασιν. ἃ δ’ εἴρηκε Πυθέασ περί τε ταύτησ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ταύτῃ τόπων ὅτι μὲν πέπλασται, φανερὸν ἐκ τῶν γνωριζομένων χωρίων· κατέψευσται γὰρ αὐτῶν τὰ πλεῖστα, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, ὥστε δῆλόσ ἐστιν ἐψευσμένοσ μᾶλλον περὶ τῶν ἐκτετοπισμένων. πρὸσ μέντοι τὰ οὐράνια καὶ τὴν μαθηματικὴν θεωρίαν ἱκανῶσ δόξει κεχρῆσθαι τοῖσ πράγμασι . . . τοῖσ τῇ κατεψυγμένῃ ζώνῃ πλησιάζουσι τὸ τῶν καρπῶν εἶναι τῶν ἡμέρων καὶ ζῴων τῶν μὲν ἀφορίαν παντελῆ τῶν δὲ σπάνιν, κέγχρῳ δὲ καὶ ἀγρίοισ λαχάνοισ καὶ καρποῖσ καὶ ῥίζαισ τρέφεσθαι· παρ’ οἷσ δὲ σῖτοσ καὶ μέλι γίγνεται, καὶ τὸ πόμα ἐντεῦθεν ἔχειν· τὸν δὲ σῖτον, ἐπειδὴ τοὺσ ἡλίουσ οὐκ ἔχουσι καθαρούσ, ἐν οἴκοισ μεγάλοισ κόπτουσι, συγκομισθέντων δεῦρο τῶν σταχύων· αἱ γὰρ ἅλωσ ἄχρηστοι γίνονται διὰ τὸ ἀνήλιον καὶ τοὺσ ὄμβρουσ.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION