Strabo, Geography, book 4, chapter 2

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 2)

ἑξῆσ δὲ περὶ τῶν Ἀκυιτανῶν λεκτέον καὶ τῶν προσωρισμένων αὐτοῖσ ἐθνῶν τετταρεσκαίδεκα Γαλατικῶν τῶν μεταξὺ τοῦ Γαρούνα κατοικούντων καὶ τοῦ Λίγηροσ, ὧν ἔνια ἐπιλαμβάνει καὶ τῆσ τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμίασ καὶ τῶν πεδίων τῶν κατὰ τὴν Ναρβωνῖτιν. ἁπλῶσ γὰρ εἰπεῖν, οἱ Ἀκυιτανοὶ διαφέρουσι τοῦ Γαλατικοῦ φύλου κατά τε τὰσ τῶν σωμάτων κατασκευὰσ καὶ κατὰ τὴν γλῶτταν, ἐοίκασι δὲ μᾶλλον Ἴβηρσιν. ὁρίζονται δὲ τῷ Γαρούνᾳ ποταμῷ ἐντὸσ τούτου καὶ τῆσ Πυρήνησ οἰκοῦντεσ. ἔστι δὲ ἔθνη τῶν Ἀκυιτανῶν πλείω μὲν τῶν εἴκοσι, μικρὰ δὲ καὶ ἄδοξα τὰ πολλά, [τὰ] μὲν παρωκεανιτικὰ τὰ δὲ εἰσ τὴν μεσόγαιαν καὶ τὰ ἄκρα τῶν Κεμμένων ὀρῶν μέχρι Τεκτοσάγων ἀνέχοντα. ἐπειδὴ δὲ μικρὰ μερὶσ ἦν ἡ τοσαύτη, προσέθεσαν καὶ τὴν μεταξὺ τοῦ Γαρούνα καὶ τοῦ Λίγηροσ. παράλληλοι δέ πώσ εἰσιν οἱ ποταμοὶ τῇ Πυρήνῃ καὶ δύο ποιοῦσι παραλληλόγραμμα πρὸσ αὐτὴν χωρία, ὁριζόμενα κατὰ τὰσ ἄλλασ πλευρὰσ τῷ τε ὠκεανῷ καὶ τοῖσ Κεμμένοισ ὄρεσι· δισχιλίων δ’ ὁμοῦ τι σταδίων ἐστὶν ὁ πλοῦσ ἑκατέρων τῶν ποταμῶν. ἐκβάλλει δ’ ὁ μὲν Γαρούνασ τρισὶ ποταμοῖσ αὐξηθεὶσ εἰσ τὸ μεταξὺ Βιτουρίγων τε τῶν Οἴ̈σκων ἐπικαλουμένων καὶ Σαντόνων, ἀμφοτέρων Γαλατικῶν ἐθνῶν· μόνον γὰρ δὴ τὸ τῶν Βιτουρίγων τούτων ἔθνοσ ἐν τοῖσ Ἀκυιτανοῖσ ἀλλόφυλον ἵδρυται, καὶ οὐ συντελεῖ αὐτοῖσ, ἔχει δὲ ἐμπόριον Βουρδίγαλα ἐπικείμενον λιμνοθαλάττῃ τινί, ἣν ποιοῦσιν αἱ ἐκβολαὶ τοῦ ποταμοῦ. ὁ δὲ Λίγηρ μεταξὺ Πικτόνων τε καὶ Ναμνιτῶν ἐκβάλλει. πρότερον δὲ Κορβιλὼν ὑπῆρχεν ἐμπόριον ἐπὶ τούτῳ τῷ ποταμῷ, περὶ ἧσ εἴρηκε Πολύβιοσ, μνησθεὶσ τῶν ὑπὸ Πυθέου μυθολογηθέντων, ὅτι Μασσαλιωτῶν μὲν τῶν συμμιξάντων Σκιπίωνι οὐδεὶσ εἶχε λέγειν οὐδὲν μνήμησ ἄξιον ἐρωτηθεὶσ ὑπὸ τοῦ Σκιπίωνοσ περὶ τῆσ Βρεττανικῆσ, οὐδὲ τῶν ἐκ Νάρβωνοσ οὐδὲ τῶν ἐκ Κορβιλῶνοσ, αἵπερ ἦσαν ἄρισται πόλεισ τῶν ταύτῃ, Πυθέασ δ’ ἐθάρρησε τοσαῦτα ψεύσασθαι. τῶν δὲ Σαντόνων πόλισ ἐστὶ Μεδιολάνιον. ἔστι δ’ ἡ μὲν παρωκεανῖτισ τῶν Ἀκυιτανῶν ἀμμώδησ ἡ πλείστη καὶ λεπτή, κέγχρῳ τρέφουσα, τοῖσ δὲ ἄλλοισ καρποῖσ ἀφορωτέρα. ἐνταῦθα δ’ ἐστὶ καὶ ὁ κόλποσ ὁ ποιῶν τὸν ἰσθμὸν πρὸσ τὸν ἐν τῇ Ναρβωνίτιδι παραλίᾳ Γαλατικὸν κόλπον, ὁμώνυμοσ ἐκείνῳ καὶ αὐτόσ. ἔχουσι δὲ Τάρβελλοι τὸν κόλπον, παρ’ οἷσ ἐστι τὰ χρυσεῖα σπουδαιότατα πάντων· ἐν γὰρ βόθροισ ὀρυχθεῖσιν ἐπὶ μικρὸν εὑρίσκονται καὶ χειροπληθεῖσ χρυσίου πλάκεσ ἔσθ’ ὅτε μικρᾶσ ἀποκαθάρσεωσ δεόμεναι. τὸ δὲ λοιπὸν ψῆγμά ἐστι καὶ βῶλοι, καὶ αὗται κατεργασίαν οὐ πολλὴν ἔχουσαι. ἡ δὲ μεσόγειοσ καὶ ὀρεινὴ βελτίω γῆν ἔχει, πρὸσ μὲν τῇ Πυρήνῃ τὴν τῶν Κωνουενῶν, ὅ ἐστι συνηλύδων, ἐν ᾗ πόλισ Λούγδουνον καὶ τὰ τῶν Ὀνησιῶν θερμὰ κάλλιστα ποτιμωτάτου ὕδατοσ· καλὴ δὲ καὶ ἡ τῶν Αὐσκίων. τὰ δὲ μεταξὺ τοῦ Γαρούνα καὶ τοῦ Λίγηροσ ἔθνη τὰ προσκείμενα τοῖσ Ἀκυιτανοῖσ ἐστιν Ἐλουοὶ μὲν ἀπὸ τοῦ Ῥοδανοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχοντεσ, Ουἐλλάιοι δὲ μετὰ τούτουσ, οἳ προσωρίζοντό ποτε Ἀρουέρνοισ, νῦν δὲ τάττονται καθ’ ἑαυτούσ·

εἶτα Ἀρουέρνοι καὶ Λεμοουίκεσ καὶ Πετροκόριοι· πρὸσ δὲ τούτοισ Νιτιόβριγεσ καὶ Καδοῦρκοι καὶ Βιτούριγεσ οἱ Κοῦβοι καλούμενοι· πρὸσ δὲ τῷ ὠκεανῷ Σάντονοί τε καὶ Πίκτονεσ, οἱ μὲν τῷ Γαρούνᾳ παροικοῦντεσ, ὡσ εἴπομεν, οἱ δὲ τῷ Λίγηρι. Ῥουτηνοὶ δὲ καὶ Γαβαλεῖσ τῇ Ναρβωνίτιδι πλησιάζουσι. παρὰ μὲν οὖν τοῖσ Πετροκορίοισ σιδηρουργεῖά ἐστιν ἀστεῖα καὶ τοῖσ Κούβοισ Βιτούριξι, παρὰ δὲ τοῖσ Καδούρκοισ λινουργίαι, παρὰ δὲ τοῖσ Ῥουτηνοῖσ ἀργυρεῖα· ἔχουσι δ’ ἀργυρεῖα καὶ οἱ Γαβαλεῖσ. δεδώκασι δὲ Λάτιον Ῥωμαῖοι καὶ τῶν Ἀκυιτανῶν τισι, καθάπερ Αὐσκίοισ καὶ Κωνουέναισ. ἀρουέρνοι δὲ ἵδρυνται μὲν ἐπὶ τῷ Λίγηρι·

μητρόπολισ δ’ αὐτῶν ἐστι Νεμωσσὸσ ἐπὶ τῷ ποταμῷ κειμένη. ῥυεὶσ δ’ οὗτοσ παρὰ Κήναβον, τὸ τῶν Καρνούτων ἐμπόριον κατὰ μέσον που τὸν πλοῦν συνοικούμενον, ἐκβάλλει πρὸσ τὸν ὠκεανόν. τῆσ δυνάμεωσ δὲ τῆσ πρότερον Ἀρουέρνοι μέγα τεκμήριον παρέχονται τὸ πολλάκισ πολεμῆσαι πρὸσ Ῥωμαίουσ, τοτὲ μὲν μυριάσιν εἴκοσι πάλιν δὲ διπλασίαισ. τοσαύταισ γὰρ πρὸσ Καίσαρα τὸν θεὸν διηγωνίσαντο μετὰ Ουἐρκιγγετόριγοσ, πρότερον δὲ καὶ εἴκοσι πρὸσ Μάξιμον τὸν Αἰμιλιανόν, καὶ πρὸσ Δομίτιον δ’ ὡσαύτωσ Αἠνόβαρβον. πρὸσ μὲν οὖν Καίσαρα περί τε Γεργοουίαν πόλιν τῶν Ἀρουέρνων ἐφ’ ὑψηλοῦ ὄρουσ κειμένην συνέστησαν οἱ ἀγῶνεσ, ἐξ ἧσ ἦν ὁ Ουἐρκιγγέτοριξ· καὶ περὶ Ἀλησίαν πόλιν Μανδουβίων, ἔθνουσ ὁμόρου τοῖσ Ἀρουέρνοισ, καὶ ταύτην ἐφ’ ὑψηλοῦ λόφου κειμένην περιεχομένην δ’ ὄρεσι καὶ ποταμοῖσ δυσίν, ἐν ᾗ καὶ ἑάλω ὁ ἡγεμὼν καὶ ὁ πόλεμοσ τέλοσ ἔσχε· πρὸσ δὲ Μάξιμον Αἰμιλιανὸν κατὰ τὴν συμβολὴν τοῦ τ’ Ἴσαροσ καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ, καθ’ ἣν καὶ τὸ Κέμμενον ὄροσ πλησιάζει τῷ Ῥοδανῷ· πρὸσ δὲ Δομίτιον κατωτέρω ἔτι κατὰ τὴν συμβολὴν τοῦ τε Σούλγα καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ. διέτειναν δὲ τὴν ἀρχὴν οἱ Ἀρουέρνοι καὶ μέχρι Νάρβωνοσ καὶ τῶν ὁρ́ων τῆσ Μασσαλιώτιδοσ, ἐκράτουν δὲ καὶ τῶν μέχρι Πυρήνησ ἐθνῶν καὶ μέχρι ὠκεανοῦ καὶ Ῥήνου. Βιτυί̈του δὲ τοῦ πρὸσ τὸν Μάξιμον καὶ τὸν Δομίτιον πολεμήσαντοσ ὁ πατὴρ Λουέριοσ τοσοῦτον πλούτῳ λέγεται καὶ τρυφῇ διενεγκεῖν, ὥστε ποτὲ ἐπίδειξιν ποιούμενοσ τοῖσ φίλοισ τῆσ εὐπορίασ ἐπ’ ἀπήνησ φέρεσθαι διὰ πεδίου, χρυσοῦ νόμισμα καὶ ἀργύρου δεῦρο κἀκεῖσε διασπείρων, ὥστε συλλέγειν ἐκείνουσ ἀκολουθοῦντασ.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION