Strabo, Geography, book 4, chapter 1

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 1)

ἐφεξῆσ δ’ ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τῶν Ἄλπεων Κελτική. ταύτησ δὲ καὶ τὸ σχῆμα ὑπογέγραπται πρότερον τυπωδῶσ καὶ τὸ μέγεθοσ· νυνὶ δὲ λεκτέον τὰ καθ’ ἕκαστα. οἱ μὲν δὴ τριχῆ διῄρουν Ἀκυιτανοὺσ καὶ Βέλγασ καλοῦντεσ καὶ Κέλτασ, τοὺσ μὲν Ἀκυιτανοὺσ τελέωσ ἐξηλλαγμένουσ οὐ τῇ γλώττῃ μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖσ σώμασιν ἐμφερεῖσ Ἴβηρσι μᾶλλον ἢ Γαλάταισ, τοὺσ δὲ λοιποὺσ Γαλατικοὺσ μὲν τὴν ὄψιν, ὁμογλώττουσ δ’ οὐ πάντασ, ἀλλ’ ἐνίουσ μικρὸν παραλλάττοντασ ταῖσ γλώτταισ· καὶ πολιτεία δὲ καὶ οἱ βίοι μικρὸν ἐξηλλαγμένοι εἰσίν. Ἀκυιτανοὺσ μὲν οὖν καὶ Κέλτασ ἔλεγον τοὺσ πρὸσ τῇ Πυρήνῃ, διωρισμένουσ τῷ Κεμμένῳ ὄρει. εἴρηται γὰρ ὅτι τὴν Κελτικὴν ταύτην ἀπὸ μὲν τῆσ δύσεωσ ὁρίζει τὰ Πυρηναῖα ὄρη, προσαπτόμενα τῆσ ἑκατέρωθεν θαλάττησ τῆσ τε ἐντὸσ καὶ τῆσ ἐκτόσ· ἀπὸ δὲ τῶν ἀνατολῶν ὁ Ῥῆνοσ παράλληλοσ ὢν τῇ Πυρήνῃ· τὰ δ’ ἀπὸ τῶν ἄρκτων καὶ τῆσ μεσημβρίασ τὰ μὲν ὁ ὠκεανὸσ περιείληφεν ἀρξάμενοσ ἀπὸ τῶν βορείων ἄκρων τῆσ Πυρήνησ μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥήνου, τὰ δ’ ἐξ ἐναντίασ ἡ κατὰ Μασσαλίαν καὶ Νάρβωνα θάλαττα καὶ αἱ Ἄλπεισ ἀπὸ τῆσ Λιγυστικῆσ ἀρξάμεναι μέχρι τῶν πηγῶν τοῦ Ῥήνου. τῇ δὲ Πυρήνῃ πρὸσ ὀρθὰσ ἦκται Κέμμενον ὄροσ διὰ μέσων τῶν πεδίων, καὶ παύεται κατὰ μέσα πλησίον Λουγδούνου, περὶ δισχιλίουσ ἐκταθὲν σταδίουσ. Ἀκυιτανοὺσ μὲν τοίνυν ἔλεγον τοὺσ τὰ βόρεια τῆσ Πυρήνησ μέρη κατέχοντασ καὶ τῆσ Κεμμένησ μέχρι πρὸσ τὸν ὠκεανὸν τὰ ἐντὸσ Γαρούνα ποταμοῦ, Κέλτασ δὲ τοὺσ ἐπὶ θάτερα μέρη καθήκοντασ καὶ τὴν κατὰ Μασσαλίαν καὶ Νάρβωνα θάλατταν, ἁπτομένουσ δὲ καὶ τῶν Ἀλπεινῶν ὀρῶν ἐνίων, Βέλγασ δ’ ἔλεγον τοὺσ λοιπούσ τε τῶν παρωκεανιτῶν μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥήνου καί τινασ τῶν παροικούντων τὸν Ῥῆνον καὶ τὰσ Ἄλπεισ. οὕτω δὲ καὶ ὁ θεὸσ Καῖσαρ ἐν τοῖσ ὑπομνήμασιν εἴρηκεν. ὁ δὲ Σεβαστὸσ Καῖσαρ τετραχῆ διελὼν τοὺσ μὲν Κέλτασ τῆσ Ναρβωνίτιδοσ ἐπαρχίασ ἀπέφηνεν, Ἀκυιτανοὺσ δ’ οὕσπερ κἀκεῖνοσ, προσέθηκε δὲ τετταρεσκαίδεκα ἔθνη τῶν μεταξὺ τοῦ Γαρούνα καὶ τοῦ Λίγηροσ ποταμοῦ νεμομένων· τὴν δὲ λοιπὴν διελὼν δίχα τὴν μὲν Λουγδούνῳ προσώρισε μέχρι τῶν ἄνω μερῶν τοῦ Ῥήνου, τὴν δὲ τοῖσ Βέλγαισ. ὅσα μὲν οὖν φυσικῶσ διώρισται δεῖ λέγειν τὸν γεωγράφον καὶ ὅσα ἐθνικῶσ, ὅταν ᾖ καὶ μνήμησ ἄξια, ὅσα δ’ οἱ ἡγεμόνεσ πρὸσ τοὺσ καιροὺσ πολιτευόμενοι διατάττουσι ποικίλωσ, ἀρκεῖ κἂν ἐν κεφαλαίῳ τισ εἴπῃ, τοῦ δ’ ἀκριβοῦσ ἄλλοισ παραχωρητέον. ἅπασα μὲν οὖν ἐστιν αὕτη ποταμοῖσ κατάρρυτοσ ἡ χώρα, τοῖσ μὲν ἐκ τῶν Ἄλπεων καταφερομένοισ τοῖσ δ’ ἐκ τοῦ Κεμμένου καὶ τῆσ Πυρήνησ, καὶ τοῖσ μὲν εἰσ τὸν ὠκεανὸν ἐκβάλλουσι τοῖσ δὲ εἰσ τὴν ἡμετέραν θάλατταν.

δι’ ὧν δὲ φέρονται χωρίων, πεδία ἐστὶ τὰ πλεῖστα καὶ γεωλοφίαι διάρρουσ ἔχουσαι πλωτούσ. οὕτωσ δ’ εὐφυῶσ ἴσχει τὰ ῥεῖθρα πρὸσ ἄλληλα ὥστ’ ἐξ ἑκατέρασ τῆσ θαλάττησ εἰσ ἑκατέραν κατακομίζεσθαι, πορευομένων τῶν φορτίων ἐπ’ ὀλίγον καὶ διὰ πεδίων εὐμαρῶσ, τὸ δὲ πλέον τοῖσ ποταμοῖσ, τοῖσ μὲν ἀναγομένων τοῖσ δὲ καταγομένων. ἔχει δέ τι πλεονέκτημα πρὸσ τοῦτο ὁ Ῥοδανόσ· καὶ γὰρ πολλαχόθεν ἐστὶ σύρρουσ, καὶ συνάπτει πρὸσ τὴν ἡμετέραν θάλατταν κρείττω τῆσ ἐκτὸσ οὖσαν, ὥσπερ εἴρηται, καὶ διὰ χώρασ διέξεισι τῆσ εὐδαιμονεστάτησ τῶν ταύτῃ. τοὺσ γὰρ αὐτοὺσ ἐκφέρει καρποὺσ ἡ Ναρβωνῖτισ ἅπασα ὥσπερ ἡ Ἰταλία. προϊόντι δ’ ἐπὶ τὰσ ἄρκτουσ καὶ τὸ Κέμμενον ὄροσ ἡ μὲν ἐλαιόφυτοσ καὶ συκοφόροσ ἐκλείπει, τἆλλα δὲ φύεται. καὶ ἡ ἄμπελοσ δὲ προϊοῦσιν οὐ ῥᾳδίωσ τελεσφορεῖ· ἡ δ’ ἄλλη πᾶσα σῖτον φέρει πολὺν καὶ κέγχρον καὶ βάλανον καὶ βοσκήματα παντοῖα, ἀργὸν δ’ αὐτῆσ οὐδὲν πλὴν εἴ τι ἕλεσι κεκώλυται καὶ δρυμοῖσ· καίτοι καὶ τοῦτο συνοικεῖται πολυανθρωπίᾳ μᾶλλον ἢ ἐπιμελείᾳ. καὶ γὰρ τοκάδεσ αἱ γυναῖκεσ καὶ τρέφειν ἀγαθαί, οἱ δ’ ἄνδρεσ μαχηταὶ μᾶλλον ἢ γεωργοί· νῦν δ’ ἀναγκάζονται γεωργεῖν καταθέμενοι τὰ ὅπλα. κοινῇ μὲν οὖν ταῦτα λέγομεν περὶ πάσησ τῆσ ἐκτὸσ Κελτικῆσ, περὶ δὲ τῶν τεταρτημορίων ἑκάστου διαλαβόντεσ λέγωμεν νυνὶ μεμνημένοι τυπωδῶσ, καὶ πρῶτον περὶ τῆσ Ναρβωνίτιδοσ. ταύτησ δὲ τὸ σχῆμα παραλληλόγραμμόν πώσ ἐστιν, ἐκ μὲν τῆσ ἑσπέρασ γραφόμενον τῇ Πυρήνῃ πρὸσ δὲ τὰσ ἄρκτουσ τῷ Κεμμένῳ·

τὰσ δὲ λοιπὰσ τὴν μὲν νότιον ἡ θάλαττα ποιεῖ μεταξὺ Πυρήνησ καὶ Μασσαλίασ, τὴν δ’ ἑωθινὴν αἱ Ἄλπεισ ἐκ μέρουσ καὶ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν Ἄλπεων ἐπ’ εὐθείασ αὐταῖσ ληφθὲν καὶ τῶν ὑπωρειῶν τοῦ Κεμμένου τῶν καθηκουσῶν ἐπὶ τὸν Ῥοδανὸν καὶ ποιουσῶν ὀρθὴν γωνίαν πρὸσ τὴν λεχθεῖσαν ἀπὸ τῶν Ἄλπεων εὐθεῖαν. τῷ δὲ νοτίῳ πρόσκειται παρὰ τὸ λεχθὲν σχῆμα ἡ ἐφεξῆσ παραλία, ἣν ἔχουσιν οἵ τε Μασσαλιῶται καὶ οἱ Σάλυεσ μέχρι Λιγύων ἐπὶ τὰ πρὸσ Ἰταλίαν μέρη καὶ τὸν Ουἆρον ποταμόν. οὗτοσ δ’ ἐστίν, ὡσ εἶπον πρότερον, ὁρ́ιον τῆσ Ναρβωνίτιδοσ καὶ τῆσ Ἰταλίασ· ὑπάρχει δὲ θέρουσ μὲν μικρόσ, χειμῶνοσ δὲ καὶ μέχρι ἑπτὰ σταδίων πλατυνόμενοσ. ἐντεῦθεν μὲν οὖν ἡ παραλία παρατείνει μέχρι τοῦ ἱεροῦ τῆσ Πυρηναίασ Ἀφροδίτησ· τοῦτο δ’ ἐστὶν ὁρ́ιον ταύτησ τε τῆσ ἐπαρχίασ καὶ τῆσ Ἰβηρικῆσ· ἔνιοι δὲ τὸν τόπον ἐν ᾧ ἐστι τὰ Πομπηίου τρόπαια ὁρ́ιον Ἰβηρίασ ἀποφαίνουσι καὶ τῆσ Κελτικῆσ. ἔστι δ’ ἔνθεν μὲν εἰσ Νάρβωνα μίλια ἑξήκοντα τρία, ἐκεῖθεν δὲ εἰσ Νέμαυσον ὀγδοήκοντα ὀκτώ, ἐκ Νεμαύσου δὲ διὰ Οὐγέρνου καὶ Ταρούσκωνοσ εἰσ τὰ θερμὰ ὕδατα τὰ Σέξτια καλούμενα, ἅπερ πλησίον Μασσαλίασ ἐστί, πεντήκοντα τρία, ἐντεῦθεν δὲ εἰσ Ἀντίπολιν καὶ τὸν Ουἆρον ποταμὸν ἑβδομήκοντα τρία, ὥστε τὰ σύμπαντα γίνεται μίλια διακόσια ἑβδομήκοντα ἑπτά. ἔνιοι δ’ ἀπὸ τοῦ Ἀφροδισίου μέχρι τοῦ Ουἄρου σταδίουσ ἀνέγραψαν δισχιλίουσ ἑξακοσίουσ, οἱ δὲ καὶ διακοσίουσ προστιθέασιν· οὐ γὰρ ὁμολογεῖται περὶ τῶν διαστημάτων. κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ὁδὸν τὴν διὰ Ουὀκοντίων καὶ τῆσ Κοττίου μέχρι μὲν Οὐγέρνου καὶ Ταρούσκωνοσ κοινὴ ὁδὸσ ἡ ἀπὸ Νεμαύσου, ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ μὲν τοὺσ Ουὀκοντίων ὁρ́ουσ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆσ ἀναβάσεωσ τῶν Ἄλπεων διὰ Δρουεντία καὶ Καβαλλίωνοσ μίλια ἑξήκοντα τρία· πάλιν δ’ ἐντεῦθεν ἐπὶ τοὺσ ἑτέρουσ ὁρ́ουσ τῶν Ουὀκοντίων πρὸσ τὴν Κοττίου μίλια ἑκατὸν ἑνὸσ δέοντα ἐπ’ Ἐβρόδουνον κώμην· εἶτ’ ἄλλα τοσαῦτα διὰ Βριγαντίου κώμησ καὶ Σκιγγομάγου καὶ τῆσ τῶν Ἄλπεων ὑπερθέσεωσ ἐπὶ Ὤκελον, τὸ πέρασ τῆσ Κοττίου γῆσ· ἡ ἀπὸ Σκιγγομάγου δὲ ἤδη Ἰταλία λέγεται· ἔστι δὲ ἐνθένδε ἐπὶ Ὤκελον μίλια εἰκοσιοκτώ. κτίσμα δ’ ἐστὶ Φωκαιέων ἡ Μασσαλία, κεῖται δ’ ἐπὶ χωρίου πετρώδουσ·

ὑποπέπτωκε δ’ αὐτῆσ ὁ λιμὴν θεατροειδεῖ πέτρᾳ βλεπούσῃ πρὸσ νότον. τετείχισται δὲ καὶ αὕτη καλῶσ καὶ ἡ πόλισ σύμπασα μέγεθοσ ἔχουσα ἀξιόλογον. ἐν δὲ τῇ ἄκρᾳ τὸ Ἐφέσιον ἵδρυται καὶ τὸ τοῦ Δελφινίου Ἀπόλλωνοσ ἱερόν· τοῦτο μὲν κοινὸν Ιὤνων ἁπάντων, τὸ δὲ Ἐφέσιον τῆσ Ἀρτέμιδόσ ἐστι νεὼσ τῆσ Ἐφεσίασ. ἀπαίρουσι γὰρ τοῖσ Φωκαιεῦσιν ἐκ τῆσ οἰκείασ λόγιον ἐκπεσεῖν φασιν ἡγεμόνι χρήσασθαι τοῦ πλοῦ παρὰ τῆσ Ἐφεσίασ Ἀρτέμιδοσ λαβοῦσι· τοὺσ μὲν δὴ προσαχθέντασ τῇ Ἐφέσῳ ζητεῖν ὅντινα τρόπον ἐκ τῆσ θεοῦ πορίσαιντο τὸ προσταχθέν. Ἀριστάρχῃ δὲ τῶν ἐντίμων σφόδρα γυναικῶν παραστῆναι κατ’ ὄναρ τὴν θεὸν καὶ κελεῦσαι συναπαίρειν τοῖσ Φωκαιεῦσιν ἀφίδρυμά τι τῶν ἱερῶν λαβούσῃ· γενομένου δὲ τούτου καὶ τῆσ ἀποικίασ λαβούσησ τέλοσ, τό τε ἱερὸν ἱδρύσασθαι καὶ τὴν Ἀριστάρχην τιμῆσαι διαφερόντωσ ἱέρειαν ἀποδείξαντασ, ἔν τε ταῖσ ἀποίκοισ πόλεσι πανταχοῦ τιμᾶν ἐν τοῖσ πρώτοισ ταύτην τὴν θεὸν καὶ τοῦ ξοάνου τὴν διάθεσιν τὴν αὐτὴν καὶ τἆλλα νόμιμα φυλάττειν τὰ αὐτὰ ἅπερ ἐν τῇ μητροπόλει νενόμισται. διοικοῦνται δ’ ἀριστοκρατικῶσ οἱ Μασσαλιῶται πάντων εὐνομώτατα, ἀνδρῶν ἑξακοσίων καταστήσαντεσ συνέδριον διὰ βίου ταύτην ἐχόντων τὴν τιμήν, οὓσ τιμούχουσ καλοῦσι.

πεντεκαίδεκα δ’ εἰσὶ τοῦ συνεδρίου προεστῶτεσ, τούτοισ δὲ τὰ πρόχειρα διοικεῖν δέδοται. πάλιν δὲ τῶν πεντεκαίδεκα προκάθηνται τρεῖσ οἱ πλεῖστον ἰσχύοντεσ, τούτων δὲ εἷσ· τιμοῦχοσ δ’ οὐ γίνεται μὴ τέκνα ἔχων μηδὲ διὰ τριγονίασ ἐκ πολιτῶν γεγονώσ. οἱ δὲ νόμοι Ιὠνικοί, πρόκεινται δὲ δημοσίᾳ. χώραν δ’ ἔχουσιν ἐλαιόφυτον μὲν καὶ κατάμπελον, σίτῳ δὲ λυπροτέραν διὰ τὴν τραχύτητα, ὥστε πεποιθότεσ τῇ θαλάττῃ μᾶλλον ἢ τῇ γῇ τὸ πρὸσ ναυτιλίασ εὐφυὲσ εἵλοντο μᾶλλον. ὕστερον μέντοι ταῖσ ἀνδραγαθίαισ ἴσχυσαν προσλαβεῖν τινα τῶν πέριξ πεδίων ἀπὸ τῆσ αὐτῆσ δυνάμεωσ ἀφ’ ἧσ καὶ τὰσ πόλεισ ἔκτισαν, ἐπιτειχίσματα τὰσ μὲν κατὰ τὴν Ἰβηρίαν τοῖσ Ἴβηρσιν, οἷσ καὶ τὰ ἱερὰ τῆσ Ἐφεσίασ Ἀρτέμιδοσ παρέδοσαν τὰ πάτρια ὥστε ἑλληνιστὶ θύειν, τὴν δὲ Ῥόην Ἀγάθην τοῖσ περὶ τὸν ποταμὸν οἰκοῦσι τὸν Ῥοδανὸν βαρβάροισ, τὸ δὲ Ταυροέντιον καὶ τὴν Ὀλβίαν καὶ Ἀντίπολιν καὶ Νίκαιαν τῷ τῶν Σαλύων ἔθνει καὶ τοῖσ Λίγυσι τοῖσ τὰσ Ἄλπεισ οἰκοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ νεώσοικοι παρ’ αὐτοῖσ καὶ ὁπλοθήκη· πρότερον δὲ καὶ πλοίων εὐπορία καὶ ὅπλων καὶ ὀργάνων τῶν τε πρὸσ τὰσ ναυτιλίασ χρησίμων καὶ τῶν πρὸσ πολιορκίασ, ἀφ’ ὧν πρόσ τε τοὺσ βαρβάρουσ ἀντέσχον καὶ Ῥωμαίουσ ἐκτήσαντο φίλουσ, καὶ πολλὰ καὶ αὐτοὶ χρήσιμοι κατέστησαν ἐκείνοισ κἀκεῖνοι προσέλαβον τῆσ αὐξήσεωσ αὐτῶν. Σέξτιοσ γοῦν ὁ καταλύσασ τοὺσ Σάλυασ, οὐ πολὺ ἄπωθεν τῆσ Μασσαλίασ κτίσασ πόλιν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ὑδάτων τῶν θερμῶν, ὧν τινὰ μεταβεβληκέναι φασὶν εἰσ ψυχρά, ἐνταῦθά τε φρουρὰν κατῴκισε Ῥωμαίων, καὶ ἐκ τῆσ παραλίασ τῆσ εἰσ τὴν Ἰταλίαν ἀγούσησ ἀπὸ Μασσαλίασ ἀνέστειλε τοὺσ βαρβάρουσ, οὐ δυναμένων τῶν Μασσαλιωτῶν ἀνείργειν αὐτοὺσ τελέωσ. οὐδ’ αὐτὸσ δὲ πλέον ἴσχυσεν ἀλλ’ ἢ τοσοῦτον μόνον ὅσον κατὰ μὲν τὰ εὐλίμενα ἀπὸ τῆσ θαλάττησ ἀπελθεῖν τοὺσ βαρβάρουσ ἐπὶ δώδεκα σταδίουσ, κατὰ δὲ τοὺσ τραχῶνασ ἐπὶ ὀκτώ· τὴν δὲ λειφθεῖσαν ὑπ’ ἐκείνων τοῖσ Μασσαλιώταισ παραδέδωκεν. ἀνάκειται δ’ ἐν πόλει συχνὰ τῶν ἀκροθινίων, ἃ ἔλαβον καταναυμαχοῦντεσ ἀεὶ τοὺσ ἀμφισβητοῦντασ τῆσ θαλάττησ ἀδίκωσ. πρότερον μὲν οὖν εὐτύχουν διαφερόντωσ περί τε τἆλλα καὶ περὶ τὴν πρὸσ Ῥωμαίουσ φιλίαν, ἧσ πολλὰ ἄν τισ λάβοι σημεῖα· καὶ δὴ καὶ τὸ ξόανον τῆσ Ἀρτέμιδοσ τῆσ ἐν τῷ Ἀβεντίνῳ οἱ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔχον τῷ παρὰ τοῖσ Μασσαλιώταισ ἀνέθεσαν. κατὰ δὲ τὴν Πομπηίου πρὸσ Καίσαρα στάσιν τῷ κρατηθέντι μέρει προσθέμενοι τὴν πολλὴν τῆσ εὐδαιμονίασ ἀπέβαλον, ὅμωσ δ’ οὖν ἴχνη λείπεται τοῦ παλαιοῦ ζήλου παρὰ τοῖσ ἀνθρώποισ καὶ μάλιστα περὶ τὰσ ὀργανοποιίασ καὶ τὴν ναυτικὴν παρασκευήν. ἐξημερουμένων δ’ ἀεὶ τῶν ὑπερκειμένων βαρβάρων καὶ ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τετραμμένων ἤδη πρὸσ πολιτείασ καὶ γεωργίασ διὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐπικράτειαν, οὐδ’ αὐτοῖσ ἔτι τούτοισ συμβαίνοι ἂν περὶ τὰ λεχθέντα τοσαύτη σπουδή. δηλοῖ δὲ τὰ καθεστηκότα νυνί· πάντεσ γὰρ οἱ χαρίεντεσ πρὸσ τὸ λέγειν τρέπονται καὶ φιλοσοφεῖν, ὥσθ’ ἡ πόλισ μικρὸν μὲν πρότερον τοῖσ βαρβάροισ ἀνεῖτο παιδευτήριον, καὶ φιλέλληνασ κατεσκεύαζε τοὺσ Γαλάτασ ὥστε καὶ τὰ συμβόλαια ἑλληνιστὶ γράφειν, ἐν δὲ τῷ παρόντι καὶ τοὺσ γνωριμωτάτουσ Ῥωμαίων πέπεικεν ἀντὶ τῆσ εἰσ Ἀθήνασ ἀποδημίασ ἐκεῖσε φοιτᾶν φιλομαθεῖσ ὄντασ. ὁρῶντεσ δὲ τούτουσ οἱ Γαλάται καὶ ἅμα εἰρήνην ἄγοντεσ, τὴν σχολὴν ἄσμενοι πρὸσ τοὺσ τοιούτουσ διατίθενται βίουσ οὐ κατ’ ἄνδρα μόνον ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ· σοφιστὰσ γοῦν ὑποδέχονται τοὺσ μὲν ἰδίᾳ, τοὺσ δὲ πόλεισ κοινῇ μισθούμεναι, καθάπερ καὶ ἰατρούσ. τῆσ δὲ λιτότητοσ τῶν βίων καὶ τῆσ σωφροσύνησ τῶν Μασσαλιωτῶν οὐκ ἐλάχιστον ἄν τισ θείη τοῦτο τεκμήριον· ἡ γὰρ μεγίστη προὶξ αὐτοῖσ ἐστιν ἑκατὸν χρυσοῖ καὶ εἰσ ἐσθῆτα πέντε καὶ πέντε εἰσ χρυσοῦν κόσμον· πλέον δ’ οὐκ ἔξεστι. καὶ ὁ Καῖσαρ δὲ καὶ οἱ μετ’ ἐκεῖνον ἡγεμόνεσ πρὸσ τὰσ ἐν τῷ πολέμῳ γενηθείσασ ἁμαρτίασ ἐμετρίασαν μεμνημένοι τῆσ φιλίασ καὶ τὴν αὐτονομίαν ἐφύλαξαν, ἣν ἐξ ἀρχῆσ εἶχεν ἡ πόλισ, ὥστε μὴ ὑπακούειν τῶν εἰσ τὴν ἐπαρχίαν πεμπομένων στρατηγῶν μήτε αὐτὴν μήτε τοὺσ ὑπηκόουσ. περὶ μὲν Μασσαλίασ ταῦτα. ἅμα δ’ ἥ τε τῶν Σαλύων ὀρεινὴ πρὸσ ἄρκτον ἀπὸ τῆσ ἑσπέρασ κλίνει μᾶλλον καὶ τῆσ θαλάττησ ἀφίσταται κατὰ μικρόν, καὶ ἡ παραλία παρὰ τὴν ἑσπέραν περινεύει·

μικρὸν δ’ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ τῶν Μασσαλιωτῶν προελθοῦσα ὅσον εἰσ ἑκατὸν σταδίουσ ἐπὶ ἄκραν εὐμεγέθη πλησίον λατομιῶν τινων ἐντεῦθεν ἄρχεται κολποῦσθαι καὶ ποιεῖν τὸν Γαλατικὸν κόλπον πρὸσ τὸ Ἀφροδίσιον τὸ τῆσ Πυρήνησ ἄκρον· καλοῦσι δ’ αὐτὸν καὶ Μασσαλιωτικόν. ἔστι δ’ ὁ κόλποσ διπλοῦσ· ἐν γὰρ τῇ αὐτῇ περιγραφῇ δύο κόλπουσ ἀφορίζον ἔκκειται τὸ Σήτιον ὄροσ, προσλαβὸν καὶ τὴν Βλάσκωνα νῆσον πλησίον ἱδρυμένην· τῶν δὲ κόλπων ὁ μὲν μείζων ἰδίωσ πάλιν καλεῖται Γαλατικόσ, εἰσ ὃν ἐξερεύγεται τὸ τοῦ Ῥοδανοῦ στόμα, ὁ δ’ ἐλάττων ὁ κατὰ Νάρβωνά ἐστι μέχρι Πυρήνησ. ἡ μὲν οὖν Νάρβων ὑπέρκειται τῶν τοῦ Ἄτακοσ ἐκβολῶν καὶ τῆσ λίμνησ τῆσ Ναρβωνίτιδοσ, μέγιστον ἐμπόριον τῶν ταύτῃ, πρὸσ δὲ τῷ Ῥοδανῷ πόλισ ἐστὶ καὶ ἐμπόριον οὐ μικρὸν Ἀρελᾶτε· ἴσον δέ πωσ διέχει τὰ ἐμπόρια ταῦτα ἀλλήλων τε καὶ τῶν εἰρημένων ἄκρων, ἡ μὲν Νάρβων τοῦ Ἀφροδισίου τὸ δ’ Ἀρελᾶτε τῆσ Μασσαλίασ. ἑκατέρωθεν δὲ τῆσ Νάρβωνοσ ἄλλοι ποταμοὶ ῥέουσιν οἱ μὲν ἐκ τῶν Κεμμένων ὀρῶν οἱ δ’ ἐκ τῆσ Πυρήνησ, πόλεισ ἔχοντεσ εἰσ ἃσ ἀνάπλουσ οὐ πολύσ ἐστι μικροῖσ πλοίοισ. ἐκ μὲν τῆσ Πυρήνησ ὅ τε Ῥουσκίνων καὶ ὁ Ἰλίβιρρισ, πόλιν ἔχων ὁμώνυμον ἑκάτεροσ αὐτῶν· τοῦ δὲ Ῥουσκίνωνοσ καὶ λίμνη πλησίον ἐστὶ καὶ χωρίον ὕφυδρον μικρὸν ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ, ἁλυκίδων μεστόν, τὸ τοὺσ ὀρυκτοὺσ κεστρεῖσ ἔχον· δύο γὰρ ἢ τρεῖσ ὀρύξαντι πόδασ καὶ καθέντι τριόδοντα εἰσ ὕδωρ ἰλυῶδεσ ἔστι περιπεῖραι τὸν ἰχθὺν ἀξιόλογον τὸ μέγεθοσ· τρέφεται δὲ ἀπὸ τῆσ ἰλύοσ καθάπερ αἱ ἐγχέλυεσ. οὗτοι μὲν ἐκ τῆσ Πυρήνησ ῥέουσιν οἱ ποταμοὶ μεταξὺ Νάρβωνοσ καὶ τοῦ Ἀφροδισίου. ἐπὶ θάτερα [δὲ] μέρη τῆσ Νάρβωνοσ ἐκ τοῦ Κεμμένου φέρονται πρὸσ τὴν θάλατταν, ἐξ οὗπερ καὶ ὁ Ἄταξ ὅ τε Ὄρβισ καὶ ὁ Ἄραυρισ. τούτων ἐφ’ οὗ μὲν Βαίτερρα πόλισ ἀσφαλὴσ ἵδρυται πλησίον τῆσ Νάρβωνοσ, ἐφ’ οὗ δὲ Ἀγάθη κτίσμα Μασσαλιωτῶν. ἓν μὲν οὖν ἔχει παράδοξον ἡ προειρημένη παραλία τὸ περὶ τοὺσ ὀρυκτοὺσ ἰχθῦσ, ἕτερον δὲ μεῖζον τούτου σχεδόν τι τὸ λεχθησόμενον.

μεταξὺ γὰρ τῆσ Μασσαλίασ καὶ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆσ θαλάττησ διέχον εἰσ ἑκατὸν σταδίουσ, τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκλοτερὲσ τὸ σχῆμα· καλεῖται δὲ Λιθῶδεσ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότοσ. μεστὸν γάρ ἐστι λίθων χειροπληθῶν ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων αὑτοῖσ ἄγρωστιν, ἀφ’ ἧσ ἄφθονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν· ἐν μέσῳ δ’ ὕδατα καὶ ἁλυκίδεσ συνίστανται καὶ ἅλεσ. ἅπασα μὲν οὖν καὶ ἡ ὑπερκειμένη χώρα προσήνεμόσ ἐστι, διαφερόντωσ δ’ εἰσ τὸ πεδίον τοῦτο τὸ μελαμβόρειον καταιγίζει πνεῦμα βίαιον καὶ φρικῶδεσ· φασὶ γοῦν σύρεσθαι καὶ κυλινδεῖσθαι τῶν λίθων ἐνίουσ, καταφλᾶσθαι δὲ τοὺσ ἀνθρώπουσ ἀπὸ τῶν ὀχημάτων καὶ γυμνοῦσθαι καὶ ὅπλων καὶ ἐσθῆτοσ ὑπὸ τῆσ ἐμπνοῆσ. Ἀριστοτέλησ μὲν οὖν φησιν ὑπὸ σεισμῶν τῶν καλουμένων βραστῶν ἐκπεσόντασ τοὺσ λίθουσ εἰσ τὴν ἐπιφάνειαν συνολισθεῖν εἰσ τὰ κοῖλα τῶν χωρίων. Ποσειδώνιοσ δὲ λίμνην οὖσαν παγῆναι μετὰ κλυδασμοῦ, καὶ διὰ τοῦτο εἰσ πλείονασ μερισθῆναι λίθουσ, καθάπερ τοὺσ ποταμίουσ κάχληκασ καὶ τὰσ ψήφουσ τὰσ αἰγιαλίτιδασ, ὁμοίουσ δὲ καὶ λείουσ καὶ ἰσομεγέθεισ [πρὸσ] τῇ ὁμοιότητι· καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδεδώκασιν ἀμφότεροι. πιθανὸσ μὲν οὖν ὁ παρ’ ἀμφοῖν λόγοσ· ἀνάγκη γὰρ τοὺσ οὕτω συνεστῶτασ λίθουσ οὐ καθ’ ἑαυτοὺσ ἢ ἐξ ὑγροῦ παγέντασ μεταβαλεῖν, [ἢ] ἐκ πετρῶν μεγάλων ῥήγματα συνεχῆ λαβουσῶν ἀποκριθῆναι. τὸ μέντοι δυσαπολόγητον Αἰσχύλοσ καταμαθὼν ἢ παρ’ ἄλλου λαβὼν εἰσ μῦθον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηθεὺσ παρ’ αὐτῷ καθηγούμενοσ Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου πρὸσ τὰσ Ἑσπερίδασ "ἥξεισ δὲ Λιγύων εἰσ ἀτάρβητον "στρατόν, ἔνθ’ οὐ μάχησ, σάφ’ οἶδα, καὶ θοῦρόσ περ "ὢν μέμψει· πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη λιπεῖν ἐνταῦθ’· "ἑλέσθαι δ’ οὔ τιν’ ἐκ γαίασ λίθον ἕξεισ, ἐπεὶ πᾶσ χῶρόσ ἐστι μαλθακόσ. ἰδὼν δ’ ἀμηχανοῦντά σε Ζεὺσ "οἰκτερεῖ, νεφέλην δ’ ὑποσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων ὑπόσκιον θήσει χθόν’, οἷσ ἔπειτα σὺ βαλὼν "διώσει ῥᾳδίωσ Λίγυν στρατόν. " ὥσπερ οὐ κρεῖττον ὄν, φησὶν ὁ Ποσειδώνιοσ, εἰσ αὐτοὺσ τοὺσ Λίγυασ ἐμβαλεῖν τοὺσ λίθουσ καὶ καταχῶσαι πάντασ ἢ τοσούτων δεόμενον ποιῆσαι λίθων τὸν Ἡρακλέα. τὸ μὲν οὖν τοσούτων ἀναγκαῖον ἦν, εἴπερ καὶ πρὸσ ὄχλον παμπληθῆ· ὥστε ταύτῃ γε πιθανώτεροσ ὁ μυθογράφοσ τοῦ ἀνασκευάζοντοσ τὸν μῦθον. ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πεπρῶσθαι φήσασ ὁ ποιητὴσ οὐκ ἐᾷ μέμφεσθαι φιλαιτίωσ. καὶ γὰρ ἐν τοῖσ περὶ τῆσ προνοίασ καὶ τῆσ εἱμαρμένησ λόγοισ εὑρ́οι τισ ἂν πολλὰ τοιαῦτα τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τῶν φύσει γινομένων, ὥστ’ ἐπ’ αὐτῶν φάναι πολὺ κρεῖττον εἶναι τόδε ἢ τόδε γενέσθαι, οἱο͂ν εὐόμβρον εἶναι τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ μὴ τὴν Αἰθιοπίαν ποτίζειν τὴν γῆν· καὶ τὸν Πάριν εἰσ Σπάρτην πλέοντα ναυαγίῳ περιπεσεῖν, ἀλλὰ μὴ τὴν Ἑλένην ἁρπάσαντα δίκασ τῖσαι τοῖσ ἀδικηθεῖσιν ὕστερον, ἡνίκα τοσοῦτον ἀπείργαστο φθόρον Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων· ὅπερ Εὐριπίδησ ἀνήνεγκεν εἰσ τὸν Δία "Ζεὺσ γὰρ κακὸν μὲν "Τρωσὶ πῆμα δ’ Ἑλλάδι θέλων γενέσθαι ταῦτ’ ἐβούλευσεν πατήρ. περὶ δὲ τῶν τοῦ Ῥοδανοῦ στομάτων Πολύβιοσ μὲν ἐπιτιμᾷ Τιμαίῳ φήσασ εἶναι μὴ πεντάστομον ἀλλὰ δίστομον·

Ἀρτεμίδωροσ δὲ τρίστομον λέγει. Μάριοσ δὲ ὕστερον ὁρῶν τυφλόστομον γινόμενον ἐκ τῆσ προσχώσεωσ καὶ δυσείσβολον καινὴν ἔτεμε διώρυχα, καὶ ταύτῃ δεξάμενοσ τὸ πλέον τοῦ ποταμοῦ Μασσαλιώταισ ἔδωκεν ἀριστεῖον κατὰ τὸν πρὸσ Ἄμβρωνασ καὶ Τωυγενοὺσ πόλεμον· ἐξ οὗ πλοῦτον ἠνέγκαντο πολύν, τέλη πραττόμενοι τοὺσ ἀναπλέοντασ καὶ τοὺσ καταγομένουσ· ὅμωσ οὖν ἔτι μένει δυσείσπλοα διά τε τὴν λαβρότητα καὶ τὴν πρόσχωσιν καὶ τὴν ταπεινότητα τῆσ χώρασ, ὥστε μὴ καθορᾶσθαι μηδ’ ἐγγὺσ ἐν ταῖσ δυσαερίαισ. διόπερ οἱ Μασσαλιῶται πύργουσ ἀνέστησαν σημεῖα, ἐξοικειούμενοι πάντα τρόπον τὴν χώραν· καὶ δὴ καὶ τῆσ Ἐφεσίασ Ἀρτέμιδοσ κἀνταῦθα ἱδρύσαντο ἱερόν, χωρίον ἀπολαβόντεσ ὃ ποιεῖ νῆσον τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ. ὑπέρκειται δὲ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ λιμνοθάλαττα, καλοῦσι δὲ στομαλίμνην, ὀστράκια δ’ ἔχει πάμπολλα καὶ ἄλλωσ εὐοψεῖ. ταύτην δ’ ἔνιοι συγκατηρίθμησαν τοῖσ στόμασι τοῦ Ῥοδανοῦ, καὶ μάλιστα οἱ φήσαντεσ ἑπτάστομον αὐτόν, οὔτε τοῦτ’ εὖ λέγοντεσ οὔτ’ ἐκεῖνο· ὄροσ γάρ ἐστι μεταξὺ τὸ διεῖργον ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν λίμνην. ἡ μὲν οὖν ἀπὸ τῆσ Πυρήνησ ἐπὶ Μασσαλίαν παραλία τοιαύτη καὶ τοσαύτη τισ. ἡ δ’ ἐπὶ τὸν Ουἆρον ποταμὸν καὶ τοὺσ ταύτῃ Δίγυασ τάσ τε τῶν Μασσαλιωτῶν ἔχει πόλεισ Ταυροέντιον καὶ Ὀλβίαν καὶ Ἀντίπολιν καὶ Νίκαιαν καὶ τὸ ναύσταθμον τὸ Καίσαροσ τοῦ Σεβαστοῦ, ὃ καλοῦσι Φόρον Ιοὔλιον.

ἵδρυται δὲ τοῦτο μεταξὺ τῆσ Ὀλβίασ καὶ τῆσ Ἀντιπόλεωσ, διέχον Μασσαλίασ εἰσ ἑξακοσίουσ σταδίουσ. ὁ δὲ Ουἆροσ μέσοσ ἐστὶ τῆσ Ἀντιπόλεωσ καὶ Νικαίασ, τῆσ μὲν ὅσον εἴκοσι τῆσ δὲ ἑξήκοντα σταδίουσ διέχων· ὥσθ’ ἡ Νίκαια τῆσ Ἰταλίασ γίνεται κατὰ τὸν νῦν ἀποδεδειγμένον ὁρ́ον καίπερ οὖσα Μασσαλιωτῶν· ἐπετείχισαν γὰρ τὰ κτίσματα ταῦτα τοῖσ ὑπερκειμένοισ βαρβάροισ οἱ Μασσαλιῶται τήν γε θάλατταν ἐλευθέραν ἔχειν βουλόμενοι, τῆσ χώρασ ὑπ’ ἐκείνων κρατουμένησ· ὀρεινὴ γάρ ἐστι καὶ ἐρυμνή, πρὸσ μὲν τῇ Μασσαλίᾳ πλάτοσ τι μέτριον καταλείπουσα τῶν ἐπιπέδων χωρίων, προϊόντι δὲ ἐπὶ τὴν ἑώ παντάπασιν ἀποθλίβουσα πρὸσ τὴν θάλατταν καὶ μόλισ αὐτὴν πορεύσιμον ἐῶσα τὴν ὁδόν. κατέχουσι δὲ τὰ μὲν πρῶτα Σάλυεσ, τὰ δὲ τελευταῖα πρὸσ τὴν Ἰταλίαν συνάπτοντεσ Λίγυεσ, περὶ ὧν λεχθήσεται μετὰ ταῦτα. νυνὶ δὲ τοσοῦτον προσθετέον ὅτι τῆσ μὲν Ἀντιπόλεωσ ἐν τοῖσ τῆσ Ναρβωνίτιδοσ μέρεσι κειμένησ, τῆσ δὲ Νικαίασ ἐν τοῖσ τῆσ Ἰταλίασ, ἡ μὲν Νίκαια ὑπὸ τοῖσ Μασσαλιώταισ μένει καὶ τῆσ ἐπαρχίασ ἐστίν, ἡ δ’ Ἀντίπολισ τῶν Ἰταλιωτίδων ἐξετάζεται, κριθεῖσα πρὸσ τοὺσ Μασσαλιώτασ καὶ ἐλευθερωθεῖσα τῶν παρ’ ἐκείνων προσταγμάτων. πρόκεινται δὲ τῶν στενῶν τούτων ἀπὸ Μασσαλίασ ἀρξαμένοισ αἱ Στοιχάδεσ νῆσοι, τρεῖσ μὲν ἀξιόλογοι δύο δὲ μικραί·

περὶ μὲν τῆσ παραλίασ ταῦτα λέγομεν. γεωργοῦσι δ’ αὐτὰσ Μασσαλιῶται. τὸ δὲ παλαιὸν καὶ φρουρὰν εἶχον ἱδρυμένην αὐτόθι πρὸσ τὰσ τῶν λῃστηρίων ἐφόδουσ, εὐποροῦντεσ καὶ λιμένων. μετὰ δὲ τὰσ Στοιχάδασ ἡ Πλανασία καὶ Λήρων ἔχουσαι κατοικίασ. ἐν δὲ τῇ Λήρωνι καὶ ἡρῷόν ἐστι τὸ τοῦ Λήρωνοσ· κεῖται δ’ αὕτη πρὸ τῆσ Ἀντιπόλεωσ. ἄλλα δ’ ἐστὶ νησίδια οὐκ ἄξια μνήμησ, τὰ μὲν πρὸ τῆσ Μασσαλίασ αὐτῆσ τὰ δὲ πρὸ τῆσ ἄλλησ τῆσ λεχθείσησ ᾐόνοσ. τῶν δὲ λιμένων ὁ μὲν κατὰ τὸν ναύσταθμον ἀξιόλογοσ καὶ ὁ τῶν Μασσαλιωτῶν, οἱ δ’ ἄλλοι μέτριοι· τούτων δ’ ἐστὶ καὶ ὁ Ὀξύβιοσ καλούμενοσ λιμήν, ἐπώνυμοσ τῶν Ὀξυβίων Λιγύων. Τὴν δ’ ὑπερκειμένην αὐτῆσ χώραν μάλιστα γεωγραφεῖ τά τε ὄρη τὰ περικείμενα καὶ οἱ ποταμοί, διαφερόντωσ δὲ ὁ Ῥοδανὸσ μέγιστόσ τε ὢν καὶ πλεῖστον ἀνάπλουν ἔχων ἐκ πολλῶν πληρούμενοσ ῥευμάτων·

λεκτέον οὖν ἐφεξῆσ περὶ τούτων. ἀπὸ Μασσαλίασ τοίνυν ἀρξαμένοισ καὶ προϊοῦσιν ἐπὶ τὴν μεταξὺ χώραν τῶν τε Ἄλπεων καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ μέχρι μὲν τοῦ Δρουεντία ποταμοῦ Σάλυεσ οἰκοῦσιν ἐπὶ πεντακοσίουσ σταδίουσ· πορθμείῳ δὲ διαβᾶσιν εἰσ Καβαλλίωνα πόλιν ἡ ἐφεξῆσ χώρα πᾶσα Καουάρων ἐστὶ μέχρι τῶν τοῦ Ἴσαροσ συμβολῶν πρὸσ τὸν Ῥοδανόν· ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ Κέμμενον συνάπτει πωσ τῷ Ῥοδανῷ· μῆκοσ τὸ μέχρι δεῦρο ἀπὸ τοῦ Δρουεντία σταδίων ἐστὶν ἑπτακοσίων. οἱ μὲν οὖν Σάλυεσ ἐν αὐτοῖσ τά τε πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα ὄρη κατοικοῦσι, τῶν δὲ Καουάρων ὑπέρκεινται Ουὀκόντιοί τε καὶ Τρικόριοι καὶ Ἰκόνιοι καὶ Μέδυλλοι. μεταξὺ δὲ τοῦ Δρουεντία καὶ τοῦ Ἴσαροσ καὶ ἄλλοι ποταμοὶ ῥέουσιν ἀπὸ τῶν Ἄλπεων ἐπὶ τὸν Ῥοδανόν, δύο μὲν οἱ περιρρέοντεσ πόλιν Καουάρων κοινῷ ῥείθρῳ συμβάλλοντεσ εἰσ τὸν Ῥοδανόν, τρίτοσ δὲ Σούλγασ ὁ κατὰ Οὔνδαλον πόλιν μισγόμενοσ τῷ Ῥοδανῷ, ὅπου Γναῖοσ Αἠνόβαρβοσ μεγάλῃ μάχῃ πολλὰσ ἐτρέψατο Κελτῶν μυριάδασ. εἰσὶ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ πόλεισ καὶ Αὐενιὼν καὶ Ἀραυσίων καὶ Αἐρία, τῷ ὄντι φησὶν Ἀρτεμίδωροσ ἀερία διὰ τὸ ἐφ’ ὕψουσ ἱδρῦσθαι μεγάλου. ἡ μὲν οὖν ἄλλη πᾶσά ἐστι πεδιὰσ καὶ εὔβοτοσ, ἡ δ’ ἐκ τῆσ Αἐρίασ εἰσ τὴν Αὐενιῶνα ὑπερθέσεισ ἔχει στενὰσ καὶ ὑλώδεισ. καθ’ ὃ δὲ συμπίπτουσιν ὁ Ἴσαρ ποταμὸσ καὶ ὁ Ῥοδανὸσ καὶ τὸ Κέμμενον ὄροσ, Κόιντοσ Φάβιοσ Μάξιμοσ Αἰμιλιανὸσ οὐχ ὅλαισ τρισὶ μυριάσιν εἴκοσι μυριάδασ Κελτῶν κατέκοψε, καὶ ἔστησε τρόπαιον αὐτόθι λευκοῦ λίθου καὶ νεὼσ δύο, τὸν μὲν Ἄρεωσ τὸν δ’ Ἡρακλέουσ. ἀπὸ δὲ τοῦ Ἴσαροσ εἰσ Ουἴενναν τὴν τῶν Ἀλλοβρίγων μητρόπολιν κειμένην ἐπὶ τῷ Ῥοδανῷ στάδιοί εἰσι τριακόσιοι εἴκοσι. πλησίον δ’ ὑπέρκειται τῆσ Ουιἔννησ τὸ Λούγδουνον, ἐφ’ οὗ συμμίσγουσιν ἀλλήλοισ ὅ τε Ἄραρ καὶ ὁ Ῥοδανόσ· στάδιοι δ’ εἰσὶν ἐπ’ αὐτὸ πεζῇ μὲν περὶ διακοσίουσ διὰ τῆσ Ἀλλοβρίγων, ἀνάπλῳ δὲ μικρῷ πλείουσ. Ἀλλόβριγεσ δὲ μυριάσι πολλαῖσ πρότερον μὲν ἐστράτευον, νῦν δὲ γεωργοῦσι τὰ πεδία καὶ τοὺσ αὐλῶνασ τοὺσ ἐν ταῖσ Ἄλπεσι· καὶ οἱ μὲν ἄλλοι κωμηδὸν ζῶσιν, οἱ δ’ ἐπιφανέστατοι τὴν Ουἴενναν ἔχοντεσ, κώμην πρότερον οὖσαν μητρόπολιν δ’ ὅμωσ τοῦ ἔθνουσ λεγομένην, κατεσκευάκασι πόλιν· ἵδρυται δ’ ἐπὶ τῷ Ῥοδανῷ. φέρεται δ’ ἀπὸ τῶν Ἄλπεων οὗτοσ πολὺσ καὶ σφοδρόσ, ὅσ γε καὶ διὰ λίμνησ ἐξιὼν τῆσ Λημέννησ φανερὸν δείκνυσι τὸ ῥεῖθρον ἐπὶ πολλοὺσ σταδίουσ. κατελθὼν δὲ εἰσ τὰ πεδία τῆσ χώρασ τῆσ Ἀλλοβρίγων καὶ Σεγοσιανῶν συμβάλλει τῷ Ἄραρι κατὰ Λούγδουνον πόλιν τῶν Σεγοσιανῶν. ῥεῖ δὲ καὶ ὁ Ἄραρ ἐκ τῶν Ἄλπεων ὁρίζων Σηκοανούσ τε καὶ Αἰδούουσ καὶ Λιγκασίουσ, παραλαβὼν δ’ ὕστερον τὸν Δοῦβιν ἐκ τῶν αὐτῶν ὀρῶν φερόμενον πλωτόν, ἐπικρατήσασ τῷ ὀνόματι καὶ γενόμενοσ ἐξ ἀμφοῖν Ἄραρ συμμίσγει τῷ Ῥοδανῷ. πάλιν δ’ ἐπικρατήσασ ὁ Ῥοδανὸσ εἰσ τὴν Ουἴενναν φέρεται. συμβαίνει δὴ κατ’ ἀρχὰσ μὲν τοὺσ τρεῖσ ποταμοὺσ φέρεσθαι πρὸσ ἄρκτον, εἶτα πρὸσ δύσιν· εἰσ ἓν δ’ ἤδη συμπεσὸν ῥεῖθρον πάλιν ἄλλην καμπὴν λαβὸν νότιον φέρεται τὸ ῥεῦμα μέχρι τῶν ἐκβολῶν, δεξάμενον καὶ τοὺσ ἄλλουσ ποταμούσ, κἀκεῖθεν ἤδη τὴν λοιπὴν ποιεῖται μέχρι τῆσ θαλάττησ ῥύσιν. ἡ μὲν οὖν μεταξὺ τῶν Ἄλπεων καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ τοιαύτη τισ. Τὴν δ’ ἐπὶ θάτερα μέρη τοῦ ποταμοῦ Ουὄλκαι νέμονται τὴν πλείστην, οὓσ Ἀρηκομίσκουσ προσαγορεύουσι.

τούτων δ’ ἐπίνειον ἡ Νάρβων λέγεται, δικαιότερον δ’ ἂν καὶ τῆσ ἄλλησ Κελτικῆσ λέγοιτο· τοσοῦτον ὑπερβέβληται τῷ πλήθει τῶν χρωμένων τῷ ἐμπορίῳ. οἱ μὲν οὖν Ουὄλκαι γειτονεύουσι τῷ Ῥοδανῷ, τοὺσ Σάλυασ ἔχοντεσ ἀντιπαρήκοντασ αὐτοῖσ ἐν τῇ περαίᾳ καὶ τοὺσ Καουάρουσ. ἐπικρατεῖ δὲ τὸ τῶν Καουάρων ὄνομα, καὶ πάντασ οὕτωσ ἤδη προσαγορεύουσι τοὺσ ταύτῃ βαρβάρουσ, οὐδὲ βαρβάρουσ ἔτι ὄντασ, ἀλλὰ μετακειμένουσ τὸ πλέον εἰσ τὸν τῶν Ῥωμαίων τύπον καὶ τῇ γλώττῃ καὶ τοῖσ βίοισ, τινὰσ δὲ καὶ τῇ πολιτείᾳ. ἄλλα δ’ ἔστιν ἄδοξα ἔθνη καὶ μικρά, παρακείμενα τοῖσ Ἀρηκομίσκοισ μέχρι Πυρήνησ. μητρόπολισ δὲ τῶν Ἀρηκομίσκων ἐστὶ Νέμαυσοσ, κατὰ μὲν τὸν ἀλλότριον ὄχλον καὶ τὸν ἐμπορικὸν πολὺ Νάρβωνοσ λειπομένη, κατὰ δὲ τὸν πολιτικὸν ὑπερβάλλουσα· ὑπηκόουσ γὰρ ἔχει κώμασ τέτταρασ καὶ εἴκοσι τῶν ὁμοεθνῶν εὐανδρίᾳ διαφερούσασ, συντελούσασ εἰσ αὐτήν, ἔχουσα καὶ τὸ καλούμενον Λάτιον, ὥστε τοὺσ ἀξιωθέντασ ἀγορανομίασ καὶ ταμιείασ ἐν Νεμαύσῳ Ῥωμαίουσ ὑπάρχειν· διὰ δὲ τοῦτο οὐδ’ ὑπὸ τοῖσ προστάγμασι τῶν ἐκ τῆσ Ῥώμησ στρατηγῶν ἐστι τὸ ἔθνοσ τοῦτο. ἵδρυται δ’ ἡ πόλισ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ τῆσ Ἰβηρίασ εἰσ τὴν Ἰταλίαν, θέρουσ μὲν εὔβατον οὖσαν χειμῶνοσ δὲ καὶ ἐάροσ πηλώδη καὶ ποταμόκλυστον. τινὰ μὲν οὖν τῶν ῥευμάτων πορθμείοισ περᾶται, τινὰ δὲ γεφύραισ ταῖσ μὲν ξύλων πεποιημέναισ ταῖσ δὲ λίθων. ποιοῦσι δὲ τὰσ ἐκ τῶν ὑδάτων δυσκολίασ οἱ χείμαρροι καὶ μέχρι τοῦ θέρουσ ἔσθ’ ὅτε ἐκ τῶν Ἄλπεων καταφερόμενοι μετὰ τὴν ἀπότηξιν τῶν χιόνων. τῆσ δ’ ὁδοῦ τῆσ λεχθείσησ ἡ μὲν εὐθὺσ ἐπὶ τὰσ Ἄλπεισ ἐστί, καθάπερ εἴπομεν, ἡ σύντομοσ διὰ Ουὀκοντίων· ἡ δὲ διὰ τῆσ παραλίασ τῆσ Μασσαλιωτικῆσ καὶ τῆσ Λιγυστικῆσ μακροτέρα μέν, τὰσ δ’ ὑπερθέσεισ τὰσ εἰσ τὴν Ἰταλίαν εὐμαρεστέρασ ἔχει, ταπεινουμένων ἐνταῦθα ἤδη τῶν ὀρῶν. διέχει δ’ ἡ Νέμαυσοσ τοῦ μὲν Ῥοδανοῦ περὶ ἑκατὸν σταδίουσ, καθ’ ὃ ἐν τῇ περαίᾳ πολίχνιον ἔστι Ταρούσκων, τῆσ δὲ Νάρβωνοσ ἑπτακοσίουσ εἴκοσι. πρὸσ δὲ τὸ Κέμμενον ὄροσ συνάπτοντεσ, ἐπιλαμβάνοντεσ δὲ καὶ τὸ νότιον πλευρὸν αὐτοῦ μέχρι τῶν ἀκρωτηρίων οἰκοῦσι τῶν τε Ουὀλκῶν οἱ Τεκτόσαγεσ καλούμενοι καὶ ἄλλοι τινέσ. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἐροῦμεν ὕστερον. Οἱ δὲ Τεκτόσαγεσ καλούμενοι τῇ Πυρήνῃ πλησιάζουσιν, ἐφάπτονται δὲ μικρὰ καὶ τοῦ προσαρκτίου πλευροῦ τῶν Κεμμένων, πολύχρυσόν τε νέμονται γῆν.

ἐοίκασι δὲ καὶ δυναστεῦσαί ποτε καὶ εὐανδρῆσαι τοσοῦτον ὥστε στάσεωσ ἐμπεσούσησ ἐξελάσαι πολὺ πλῆθοσ ἐξ ἑαυτῶν ἐκ τῆσ οἰκείασ· κοινωνῆσαι δὲ τούτοισ καὶ ἄλλουσ ἐξ ἄλλων ἐθνῶν· τούτων δ’ εἶναι καὶ τοὺσ κατασχόντασ τὴν Φρυγίαν τὴν ὅμορον τῇ Καππαδοκίᾳ καὶ τοῖσ Παφλαγόσι· τούτου μὲν οὖν ἔχομεν τεκμήριον τοὺσ ἔτι καὶ νῦν λεγομένουσ Τεκτόσαγασ. τριῶν γὰρ ὄντων ἐθνῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν τὸ περὶ Ἄγκυραν πόλιν Τεκτοσάγων λέγεται, τὰ δὲ λοιπὰ δύο ἐστὶ Τρόκμοι καὶ Τολιστοβώγιοι· τούτουσ δ’ ὅτι μὲν ἐκ τῆσ Κελτικῆσ ἀπῳκίσθησαν μηνύει τὸ πρὸσ τοὺσ Τεκτόσαγασ σύμφυλον, ἐξ ὧν δὲ χωρίων ὡρμήθησαν οὐκ ἔχομεν φράζειν· οὐ γὰρ παρειλήφαμεν οἰκοῦντάσ τινασ νυνὶ Τρόκμουσ ἢ Τολιστοβωγίουσ [οὔτ’] ἐκτὸσ τῶν Ἄλπεων οὔτ’ ἐν αὐταῖσ οὔτ’ ἐντόσ· εἰκὸσ δ’ ἐκλελοιπέναι διὰ τὰσ ἀθρόασ ἀπαναστάσεισ, καθάπερ καὶ ἐπ’ ἄλλων συμβαίνει πλειόνων· ἐπεὶ καὶ τὸν ἄλλον Βρέννον τὸν ἐπελθόντα ἐπὶ Δελφοὺσ Πραῦσον τινέσ φασιν· οὐδὲ τοὺσ Πραύσουσ δ’ ἔχομεν εἰπεῖν ὅπου γῆσ ᾤκησαν πρότερον. καὶ τοὺσ Τεκτόσαγασ δέ φασι μετασχεῖν τῆσ ἐπὶ Δελφοὺσ στρατείασ, τούσ τε θησαυροὺσ τοὺσ εὑρεθέντασ παρ’ αὐτοῖσ ὑπὸ Καιπίωνοσ τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ῥωμαίων ἐν πόλει Τολώσσῃ τῶν ἐκεῖθεν χρημάτων μέροσ εἶναί φασι, προσθεῖναι δὲ τοὺσ ἀνθρώπουσ καὶ ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων ἀνιεροῦντασ καὶ ἐξιλασκομένουσ τὸν θεόν· προσαψάμενον δ’ αὐτῶν τὸν Καιπίωνα διὰ τοῦτο ἐν δυστυχήμασι καταστρέψαι τὸν βίον, ὡσ ἱερόσυλον ἐκβληθέντα ὑπὸ τῆσ πατρίδοσ, διαδόχουσ δ’ ἀπολιπόντα παῖδασ, ἃσ συνέβη καταπορνευθείσασ, ὡσ εἴρηκε Τιμαγένησ, αἰσχρῶσ ἀπολέσθαι. πιθανώτεροσ δ’ ἐστὶν ὁ Ποσειδωνίου λόγοσ· τὰ μὲν γὰρ εὑρεθέντα ἐν τῇ Τολώσσῃ χρήματα μυρίων που καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γενέσθαι φησί, τὰ μὲν ἐν σηκοῖσ ἀποκείμενα τὰ δ’ ἐν λίμναισ ἱεραῖσ, οὐδεμίαν κατασκευὴν ἔχοντα, ἀλλ’ ἀργὸν χρυσίον καὶ ἄργυρον· τὸ δ’ ἐν Δελφοῖσ ἱερὸν κατ’ ἐκείνουσ ἤδη τοὺσ χρόνουσ ὑπάρξαι κενὸν τῶν τοιούτων, σεσυλημένον ὑπὸ τῶν Φωκέων κατὰ τὸν ἱερὸν πόλεμον· εἰ δὲ καί τι ἐλείφθη, διανείμασθαι πολλούσ· οὐδὲ σωθῆναι δὲ αὐτοὺσ εἰκὸσ εἰσ τὴν οἰκείαν, ἀθλίωσ ἀπαλλάξαντασ μετὰ τὴν ἐκ Δελφῶν ἀποχώρησιν καὶ σκεδασθέντασ ἄλλουσ ἐπ’ ἄλλα μέρη κατὰ διχοστασίαν. ἀλλ’, ὥσπερ ἐκεῖνόσ τε εἴρηκε καὶ ἄλλοι πλείουσ, ἡ χώρα πολύχρυσοσ οὖσα καὶ δεισιδαιμόνων ἀνθρώπων καὶ οὐ πολυτελῶν τοῖσ βίοισ πολλαχοῦ ἔσχε θησαυρούσ· μάλιστα δ’ αὐτοῖσ αἱ λίμναι τὴν ἀσυλίαν παρεῖχον, εἰσ ἃσ καθίεσαν ἀργύρου ἢ καὶ χρυσοῦ βάρη. οἱ γοῦν Ῥωμαῖοι κρατήσαντεσ τῶν τόπων ἀπέδοντο τὰσ λίμνασ δημοσίᾳ καὶ τῶν ὠνησαμένων πολλοὶ μύλουσ εὑρ͂ον σφυρηλάτουσ ἀργυροῦσ. ἐν δὲ τῇ Τολώσσῃ καὶ τὸ ἱερὸν ἦν ἅγιον, τιμώμενον σφόδρα ὑπὸ τῶν περιοίκων, καὶ τὰ χρήματα ἐπλεόνασε διὰ τοῦτο πολλῶν ἀνατιθέντων καὶ μηδενὸσ προσάπτεσθαι θαρροῦντοσ. ἵδρυται δ’ ἡ Τολῶσσα κατὰ τὸ στενώτατον τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ διείργοντοσ ἀπὸ τῆσ κατὰ Νάρβωνα θαλάττησ τὸν ὠκεανόν, ὅν φησι Ποσειδώνιοσ ἐλάττω τῶν τρισχιλίων σταδίων.

ἄξιον δ’ ἀντὶ πάντων ἐπισημήνασθαι πάλιν ὅπερ εἴπομεν πρότερον, τὴν ὁμολογίαν τῆσ χώρασ πρόσ τε τοὺσ ποταμοὺσ καὶ τὴν θάλατταν τήν τ’ ἐκτὸσ ὁμοίωσ καὶ τὴν ἐντόσ· εὑρ́οι γὰρ ἄν τισ ἐπιστήσασ οὐκ ἐλάχιστον μέροσ τοῦθ’ ὑπάρχον τῆσ τῶν τόπων ἀρετῆσ, λέγω δὲ τὸ τὰσ χρείασ ἐπιπλέκεσθαι τὰσ τοῦ βίου μετὰ ῥᾳστώνησ ἅπασι πρὸσ ἅπαντασ καὶ τὰσ ὠφελείασ ἀνεῖσθαι κοινάσ, μάλιστα δὲ νῦν, ἡνίκα ἄγοντεσ σχολὴν ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐργάζονται τὴν χώραν ἐπιμελῶσ, καὶ τοὺσ βίουσ κατασκευάζονται πολιτικούσ· ὥστε ἐπὶ τῶν τοιούτων κἂν τὸ τῆσ προνοίασ ἔργον ἐπιμαρτυρεῖσθαί τισ ἂν δόξειεν, οὐχ ὅπωσ ἔτυχεν, ἀλλ’ ὡσ ἂν μετὰ λογισμοῦ τινοσ διακειμένων τῶν τόπων. ὁ μέν γε Ῥοδανὸσ πολύν τε ἔχει τὸν ἀνάπλουν καὶ μεγάλοισ φορτίοισ καὶ ἐπὶ πολλὰ μέρη τῆσ χώρασ διὰ τὸ τοὺσ ἐμπίπτοντασ εἰσ αὐτὸν ποταμοὺσ ὑπάρχειν πλωτοὺσ καὶ διαδέχεσθαι τὸν φόρτον πλεῖστον. ὁ δ’ Ἄραρ ἐκδέχεται καὶ ὁ Δοῦβισ ὁ εἰσ τοῦτον ἐμβάλλων, εἶτα πεζεύεται μέχρι τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ, κἀντεῦθεν ἤδη καταφέρεται εἰσ τὸν ὠκεανὸν καὶ τοὺσ Ληξοβίουσ καὶ Καλέτουσ, ἐκ δὲ τούτων εἰσ τὴν Βρεττανικὴν ἐλάττων ἢ ἡμερήσιοσ δρόμοσ ἐστίν. ἐπεὶ δ’ ἐστὶν ὀξὺσ καὶ δυσανάπλουσ ὁ Ῥοδανόσ, τινὰ τῶν ἐντεῦθεν φορτίων πεζεύεται μᾶλλον ταῖσ ἁρμαμάξαισ, ὅσα εἰσ Ἀρουέρνουσ κομίζεται καὶ τὸν Λίγηρα ποταμόν, καίπερ τοῦ Ῥοδανοῦ καὶ τούτοισ πλησιάζοντοσ ἐκ μέρουσ· ἀλλ’ ἡ ὁδὸσ πεδιὰσ οὖσα καὶ οὐ πολλὴ περὶ ὀκτακοσίουσ σταδίουσ ἐπάγεται μὴ χρήσασθαι τῷ ἀνάπλῳ διὰ τὸ πεζεύεσθαι ῥᾷον· ἐντεῦθεν δ’ ὁ Λίγηρ εὐφυῶσ ἐκδέχεται· ῥεῖ δὲ ἐκ τῶν Κεμμένων εἰσ τὸν ὠκεανόν. ἐκ δὲ Νάρβωνοσ ἀναπλεῖται μὲν ἐπὶ μικρὸν τῷ Ἄτακι, πεζεύεται δὲ πλέον ἐπὶ τὸν Γαρούναν ποταμόν, καὶ τοῦθ’ ὅσον ὀκτακοσίων ἢ ἑπτακοσίων σταδίων· ῥεῖ δὲ καὶ ὁ Γαρούνασ εἰσ τὸν ὠκεανόν. ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν νεμομένων τὴν Ναρβωνῖτιν ἐπικράτειαν λέγομεν, οὓσ οἱ πρότερον Κέλτασ ὠνόμαζον· ἀπὸ τούτων δ’ οἶμαι καὶ τοὺσ σύμπαντασ Γαλάτασ Κελτοὺσ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων προσαγορευθῆναι διὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἢ καὶ προσλαβόντων πρὸσ τοῦτο καὶ τῶν Μασσαλιωτῶν διὰ τὸ πλησιόχωρον.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION