Strabo, Geography, book 4, chapter 1 10:

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 1 10:)

διοικοῦνται δ’ ἀριστοκρατικῶσ οἱ Μασσαλιῶται πάντων εὐνομώτατα, ἀνδρῶν ἑξακοσίων καταστήσαντεσ συνέδριον διὰ βίου ταύτην ἐχόντων τὴν τιμήν, οὓσ τιμούχουσ καλοῦσι. πεντεκαίδεκα δ’ εἰσὶ τοῦ συνεδρίου προεστῶτεσ, τούτοισ δὲ τὰ πρόχειρα διοικεῖν δέδοται. πάλιν δὲ τῶν πεντεκαίδεκα προκάθηνται τρεῖσ οἱ πλεῖστον ἰσχύοντεσ, τούτων δὲ εἷσ· τιμοῦχοσ δ’ οὐ γίνεται μὴ τέκνα ἔχων μηδὲ διὰ τριγονίασ ἐκ πολιτῶν γεγονώσ. οἱ δὲ νόμοι Ιὠνικοί, πρόκεινται δὲ δημοσίᾳ. χώραν δ’ ἔχουσιν ἐλαιόφυτον μὲν καὶ κατάμπελον, σίτῳ δὲ λυπροτέραν διὰ τὴν τραχύτητα, ὥστε πεποιθότεσ τῇ θαλάττῃ μᾶλλον ἢ τῇ γῇ τὸ πρὸσ ναυτιλίασ εὐφυὲσ εἵλοντο μᾶλλον. ὕστερον μέντοι ταῖσ ἀνδραγαθίαισ ἴσχυσαν προσλαβεῖν τινα τῶν πέριξ πεδίων ἀπὸ τῆσ αὐτῆσ δυνάμεωσ ἀφ’ ἧσ καὶ τὰσ πόλεισ ἔκτισαν, ἐπιτειχίσματα τὰσ μὲν κατὰ τὴν Ἰβηρίαν τοῖσ Ἴβηρσιν, οἷσ καὶ τὰ ἱερὰ τῆσ Ἐφεσίασ Ἀρτέμιδοσ παρέδοσαν τὰ πάτρια ὥστε ἑλληνιστὶ θύειν, τὴν δὲ Ῥόην Ἀγάθην τοῖσ περὶ τὸν ποταμὸν οἰκοῦσι τὸν Ῥοδανὸν βαρβάροισ, τὸ δὲ Ταυροέντιον καὶ τὴν Ὀλβίαν καὶ Ἀντίπολιν καὶ Νίκαιαν τῷ τῶν Σαλύων ἔθνει καὶ τοῖσ Λίγυσι τοῖσ τὰσ Ἄλπεισ οἰκοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ νεώσοικοι παρ’ αὐτοῖσ καὶ ὁπλοθήκη· πρότερον δὲ καὶ πλοίων εὐπορία καὶ ὅπλων καὶ ὀργάνων τῶν τε πρὸσ τὰσ ναυτιλίασ χρησίμων καὶ τῶν πρὸσ πολιορκίασ, ἀφ’ ὧν πρόσ τε τοὺσ βαρβάρουσ ἀντέσχον καὶ Ῥωμαίουσ ἐκτήσαντο φίλουσ, καὶ πολλὰ καὶ αὐτοὶ χρήσιμοι κατέστησαν ἐκείνοισ κἀκεῖνοι προσέλαβον τῆσ αὐξήσεωσ αὐτῶν. Σέξτιοσ γοῦν ὁ καταλύσασ τοὺσ Σάλυασ, οὐ πολὺ ἄπωθεν τῆσ Μασσαλίασ κτίσασ πόλιν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ὑδάτων τῶν θερμῶν, ὧν τινὰ μεταβεβληκέναι φασὶν εἰσ ψυχρά, ἐνταῦθά τε φρουρὰν κατῴκισε Ῥωμαίων, καὶ ἐκ τῆσ παραλίασ τῆσ εἰσ τὴν Ἰταλίαν ἀγούσησ ἀπὸ Μασσαλίασ ἀνέστειλε τοὺσ βαρβάρουσ, οὐ δυναμένων τῶν Μασσαλιωτῶν ἀνείργειν αὐτοὺσ τελέωσ. οὐδ’ αὐτὸσ δὲ πλέον ἴσχυσεν ἀλλ’ ἢ τοσοῦτον μόνον ὅσον κατὰ μὲν τὰ εὐλίμενα ἀπὸ τῆσ θαλάττησ ἀπελθεῖν τοὺσ βαρβάρουσ ἐπὶ δώδεκα σταδίουσ, κατὰ δὲ τοὺσ τραχῶνασ ἐπὶ ὀκτώ· τὴν δὲ λειφθεῖσαν ὑπ’ ἐκείνων τοῖσ Μασσαλιώταισ παραδέδωκεν. ἀνάκειται δ’ ἐν πόλει συχνὰ τῶν ἀκροθινίων, ἃ ἔλαβον καταναυμαχοῦντεσ ἀεὶ τοὺσ ἀμφισβητοῦντασ τῆσ θαλάττησ ἀδίκωσ. πρότερον μὲν οὖν εὐτύχουν διαφερόντωσ περί τε τἆλλα καὶ περὶ τὴν πρὸσ Ῥωμαίουσ φιλίαν, ἧσ πολλὰ ἄν τισ λάβοι σημεῖα· καὶ δὴ καὶ τὸ ξόανον τῆσ Ἀρτέμιδοσ τῆσ ἐν τῷ Ἀβεντίνῳ οἱ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔχον τῷ παρὰ τοῖσ Μασσαλιώταισ ἀνέθεσαν. κατὰ δὲ τὴν Πομπηίου πρὸσ Καίσαρα στάσιν τῷ κρατηθέντι μέρει προσθέμενοι τὴν πολλὴν τῆσ εὐδαιμονίασ ἀπέβαλον, ὅμωσ δ’ οὖν ἴχνη λείπεται τοῦ παλαιοῦ ζήλου παρὰ τοῖσ ἀνθρώποισ καὶ μάλιστα περὶ τὰσ ὀργανοποιίασ καὶ τὴν ναυτικὴν παρασκευήν. ἐξημερουμένων δ’ ἀεὶ τῶν ὑπερκειμένων βαρβάρων καὶ ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τετραμμένων ἤδη πρὸσ πολιτείασ καὶ γεωργίασ διὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐπικράτειαν, οὐδ’ αὐτοῖσ ἔτι τούτοισ συμβαίνοι ἂν περὶ τὰ λεχθέντα τοσαύτη σπουδή. δηλοῖ δὲ τὰ καθεστηκότα νυνί· πάντεσ γὰρ οἱ χαρίεντεσ πρὸσ τὸ λέγειν τρέπονται καὶ φιλοσοφεῖν, ὥσθ’ ἡ πόλισ μικρὸν μὲν πρότερον τοῖσ βαρβάροισ ἀνεῖτο παιδευτήριον, καὶ φιλέλληνασ κατεσκεύαζε τοὺσ Γαλάτασ ὥστε καὶ τὰ συμβόλαια ἑλληνιστὶ γράφειν, ἐν δὲ τῷ παρόντι καὶ τοὺσ γνωριμωτάτουσ Ῥωμαίων πέπεικεν ἀντὶ τῆσ εἰσ Ἀθήνασ ἀποδημίασ ἐκεῖσε φοιτᾶν φιλομαθεῖσ ὄντασ. ὁρῶντεσ δὲ τούτουσ οἱ Γαλάται καὶ ἅμα εἰρήνην ἄγοντεσ, τὴν σχολὴν ἄσμενοι πρὸσ τοὺσ τοιούτουσ διατίθενται βίουσ οὐ κατ’ ἄνδρα μόνον ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ· σοφιστὰσ γοῦν ὑποδέχονται τοὺσ μὲν ἰδίᾳ, τοὺσ δὲ πόλεισ κοινῇ μισθούμεναι, καθάπερ καὶ ἰατρούσ. τῆσ δὲ λιτότητοσ τῶν βίων καὶ τῆσ σωφροσύνησ τῶν Μασσαλιωτῶν οὐκ ἐλάχιστον ἄν τισ θείη τοῦτο τεκμήριον· ἡ γὰρ μεγίστη προὶξ αὐτοῖσ ἐστιν ἑκατὸν χρυσοῖ καὶ εἰσ ἐσθῆτα πέντε καὶ πέντε εἰσ χρυσοῦν κόσμον· πλέον δ’ οὐκ ἔξεστι. καὶ ὁ Καῖσαρ δὲ καὶ οἱ μετ’ ἐκεῖνον ἡγεμόνεσ πρὸσ τὰσ ἐν τῷ πολέμῳ γενηθείσασ ἁμαρτίασ ἐμετρίασαν μεμνημένοι τῆσ φιλίασ καὶ τὴν αὐτονομίαν ἐφύλαξαν, ἣν ἐξ ἀρχῆσ εἶχεν ἡ πόλισ, ὥστε μὴ ὑπακούειν τῶν εἰσ τὴν ἐπαρχίαν πεμπομένων στρατηγῶν μήτε αὐτὴν μήτε τοὺσ ὑπηκόουσ. περὶ μὲν Μασσαλίασ ταῦτα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION