Strabo, Geography, book 2, chapter 2

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 2)

ἴδωμεν δὲ καὶ Ποσειδώνιον ἅ φησιν ἐν τοῖσ περὶ ὠκεανοῦ· δοκεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖσ τὰ πολλὰ γεωγραφεῖν, τὰ μὲν οἰκείωσ τὰ δὲ μαθηματικώτερον. οὐκ ἄτοπον οὖν ἔνια καὶ τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων διαιτῆσαι, τὰ μὲν νῦν τὰ δ’ ἐν τοῖσ καθ’ ἕκαστα ὡσ ἂν ὑποπίπτῃ, μέτρου τινὸσ ἐχομένουσ. ἔστιν οὖν τι τῶν πρὸσ γεωγραφίαν οἰκείων τὸ τὴν γῆν ὅλην ὑποθέσθαι σφαιροειδῆ καθάπερ καὶ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἄλλα παραδέξασθαι τὰ ἀκόλουθα τῇ ὑποθέσει ταύτῃ· τούτων δ’ ἐστὶ καὶ τὸ πεντάζωνον αὐτὴν εἶναι. φησὶ δὴ ὁ Ποσειδώνιοσ τῆσ εἰσ πέντε ζώνασ διαιρέσεωσ ἀρχηγὸν γενέσθαι Παρμενίδην·

ἀλλ’ ἐκεῖνον μὲν σχεδόν τι διπλασίαν ἀποφαίνειν τὸ πλάτοσ τὴν διακεκαυμένην ὑπερπίπτουσαν ἑκατέρων τῶν τροπικῶν εἰσ τὸ ἐκτὸσ καὶ πρὸσ ταῖσ εὐκράτοισ· Ἀριστοτέλη δὲ αὐτὴν καλεῖν τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν, τὰσ δὲ μεταξὺ τῶν τροπικῶν καὶ τῶν ἀρκτικῶν εὐκράτουσ. ἀμφοτέροισ δ’ ἐπιτιμᾷ δικαίωσ· διακεκαυμένην γὰρ λέγεσθαι τὸ ἀοίκητον διὰ καῦμα· τῆσ δὲ μεταξὺ τῶν τροπικῶν πλέον ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ πλάτουσ οὐκ οἰκήσιμόν ἐστιν ἐκ τῶν ὑπὲρ Αἰγύπτου στοχαζομένοισ Αἰθιόπων, εἴπερ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παντὸσ πλάτουσ ἐστὶν ὃ διαιρεῖ ἐφ’ ἑκάτερα ὁ ἰσημερινόσ, τούτου δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆσ Συήνησ, ἥπερ ἐστὶν ὁρ́ιον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, εἰσ Μερόην εἰσὶ πεντακισχίλιοι, τὸ δ’ ἐνθένδε ἑώσ [τοῦ] τῆσ Κινναμωμοφόρου παραλλήλου, ὅσπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῆσ διακεκαυμένησ, τρισχίλιοι. τοῦτο μὲν οὖν τὸ διάστημα πᾶν ἐστι μετρητόν, πλεῖταί τε γὰρ καὶ ὁδεύεται· τὸ δ’ ἑξῆσ μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ λόγῳ δείκνυται κατὰ τὴν ὑπ’ Ἐρατοσθένουσ γενομένην ἀναμέτρησιν τῆσ γῆσ ὅτι ἐστὶ σταδίων ὀκτακισχιλίων ὀκτακοσίων· ὃν δὴ λόγον ἔχει τὰ μύρια ἑξακισχίλια ὀκτακόσια πρὸσ τὰ ὀκτακισχίλια [ὀκτακόσια], τοῦτον ἂν ἔχοι τὸ μεταξὺ τῶν τροπικῶν διάστημα πρὸσ τὸ τῆσ διακεκαυμένησ πλάτοσ. κἂν τῶν νεωτέρων δὲ ἀναμετρήσεων εἰσάγηται ἡ ἐλαχίστην ποιοῦσα τὴν γῆν, οἱάν ὁ Ποσειδώνιοσ ἐγκρίνει περὶ ὀκτωκαίδεκα μυριάδασ οὖσαν, περὶ ἥμισύ που ἀποφαίνει τὴν διακεκαυμένην τῆσ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἢ μικρῷ τοῦ ἡμίσουσ μείζονα, ἴσην δὲ καὶ τὴν αὐτὴν οὐδαμῶσ. τοῖσ τε ἀρκτικοῖσ οὔτε παρὰ πᾶσιν οὖσιν οὔτε τοῖσ αὐτοῖσ πανταχοῦ τίσ ἂν διορίζοι τὰσ εὐκράτουσ, αἵπερ εἰσὶν ἀμετάπτωτοι; τὸ μὲν οὖν μὴ παρὰ πᾶσιν εἶναι τοὺσ ἀρκτικούσ, οὐδὲν ἂν εἰή πρὸσ τὸν ἔλεγχον· δεῖ γὰρ παρὰ τοῖσ τὴν εὔκρατον οἰκοῦσιν εἶναι πᾶσι, πρὸσ οὕσπερ καὶ λέγεται μόνουσ εὔκρατοσ. τὸ δὲ μὴ πανταχοῦ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ μεταπίπτειν, καλῶσ εἴληπται. αὐτὸσ δὲ διαιρῶν εἰσ τὰσ ζώνασ πέντε μέν φησιν εἶναι χρησίμουσ πρὸσ τὰ οὐράνια, τούτων δὲ περισκίουσ δύο τὰσ ὑπὸ τοῖσ πόλοισ μέχρι τῶν ἐχόντων τοὺσ τροπικοὺσ ἀρκτικούσ, ἑτεροσκίουσ δὲ τὰσ ἐφεξῆσ ταύταισ δύο μέχρι τῶν ὑπὸ τοῖσ τροπικοῖσ οἰκούντων, ἀμφίσκιον δὲ τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν·

πρὸσ δὲ τὰ ἀνθρώπεια ταύτασ τε καὶ δύο ἄλλασ στενὰσ τὰσ ὑπὸ τοῖσ τροπικοῖσ, καθ’ ἃσ ἥμισύ πωσ μηνὸσ κατὰ κορυφήν ἐστιν ὁ ἥλιοσ, δίχα διαιρουμένασ ὑπὸ τῶν τροπικῶν. ἔχειν γάρ τι ἴδιον τὰσ ζώνασ ταύτασ, αὐχμηράσ τε ἰδίωσ καὶ ἀμμώδεισ ὑπαρχούσασ καὶ ἀφόρουσ πλὴν σιλφίου καὶ πυρωδῶν τινων καρπῶν συγκεκαυμένων· ὄρη γὰρ μὴ εἶναι πλησίον ὥστε τὰ νέφη προσπίπτοντα ὄμβρουσ ποιεῖν, μηδὲ δὴ ποταμοῖσ διαρρεῖσθαι· διόπερ οὐλότριχασ καὶ οὐλόκερωσ καὶ προχείλουσ καὶ πλατύρρινασ γεννᾶσθαι· τὰ γὰρ ἄκρα αὐτῶν συστρέφεσθαι· καὶ τοὺσ ἰχθυοφάγουσ δὲ κατὰ ταύτασ τὰσ ζώνασ οἰκεῖν. ὅτι δὲ ταῦτ’ ἴδια τῶν ζωνῶν τούτων, δηλοῦν φησὶ τὸ τοὺσ νοτιωτέρουσ αὐτῶν ἔχειν τὸ περιέχον εὐκρατότερον καὶ τὴν γῆν καρπιμωτέραν καὶ εὐυδροτέραν.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION