Sophocles, Oedipus Tyrannus, episode

(소포클레스, 오이디푸스 튀란노스, episode)

ἐρῶ· σὲ γὰρ τῶνδ’ ἐσ πλέον, γύναι, σέβω· Κρέοντοσ, οἱᾶ́ μοι βεβουλευκὼσ ἔχει. λέγ’, εἰ σαφῶσ τὸ νεῖκοσ ἐγκαλῶν ἐρεῖσ. φονέα με φησὶ Λαί̈ου καθεστάναι. αὐτὸσ ξυνειδὼσ ἢ μαθὼν ἄλλου πάρα; μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰσπέμψασ, ἐπεὶ τό γ’ εἰσ ἑαυτὸν πᾶν ἐλευθεροῖ στόμα. σύ νυν ἀφεὶσ σεαυτὸν ὧν λέγεισ πέρι ἐμοῦ ’πάκουσον, καὶ μάθ’ οὕνεκ’ ἐστί σοι βρότειον οὐδὲν μαντικῆσ ἔχον τέχνησ. φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα. χρησμὸσ γὰρ ἦλθε Λαί̈ῳ ποτ’, οὐκ ἐρῶ Φοίβου γ’ ἄπ’ αὐτοῦ, τῶν δ’ ὑπηρετῶν ἄπο, ὡσ αὐτὸν ἕξοι μοῖρα πρὸσ παιδὸσ θανεῖν, ὅστισ γένοιτ’ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα. καὶ τὸν μέν, ὥσπερ γ’ ἡ φάτισ, ξένοι ποτὲ λῃσταὶ φονεύουσ’ ἐν τριπλαῖσ ἁμαξιτοῖσ· παιδὸσ δὲ βλάστασ οὐ διέσχον ἡμέραι τρεῖσ, καί νιν ἄρθρα κεῖνοσ ἐνζεύξασ ποδοῖν ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν ἄβατον εἰσ ὄροσ. κἀνταῦθ’ Ἀπόλλων οὔτ’ ἐκεῖνον ἤνυσεν φονέα γενέσθαι πατρὸσ οὔτε Λάϊον τὸ δεινὸν οὑφοβεῖτο πρὸσ παιδὸσ θανεῖν. τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν, ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν· ὧν γὰρ ἂν θεὸσ χρείαν ἐρευνᾷ, ῥᾳδίωσ αὐτὸσ φανεῖ. οἱο͂́ν μ’ ἀκούσαντ’ ἀρτίωσ ἔχει, γύναι, ψυχῆσ πλάνημα κἀνακίνησισ φρενῶν. ποίασ μερίμνησ τοῦθ’ ὑποστραφεὶσ λέγεισ; ἔδοξ’ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ’, ὡσ ὁ Λάϊοσ κατασφαγείη πρὸσ τριπλαῖσ ἁμαξιτοῖσ. ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ’ οὐδέ πω λήξαντ’ ἔχει. καὶ ποῦ ’σθ’ ὁ χῶροσ οὗτοσ οὗ τόδ’ ἦν πάθοσ; Φωκὶσ μὲν ἡ γῆ κλῄζεται, σχιστὴ δ’ ὁδὸσ ἐσ ταὐτὸ Δελφῶν κἀπὸ Δαυλίασ ἄγει. καὶ τίσ χρόνοσ τοῖσδ’ ἐστὶν οὑξεληλυθώσ; σχεδόν τι πρόσθεν ἢ σὺ τῆσδ’ ἔχων χθονὸσ ἀρχὴν ἐφαίνου, τοῦτ’ ἐκηρύχθη πόλει. ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; τί δ’ ἐστί σοι τοῦτ’, Οἰδίπουσ, ἐνθύμιον; μήπω μ’ ἐρώτα· τὸν δὲ Λάϊον φύσιν τίν’ ἦλθε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβησ ἔχων. μέγασ, χνοάζων ἄρτι λευκανθὲσ κάρα, μορφῆσ δὲ τῆσ σῆσ οὐκ ἀπεστάτει πολύ. οἴμοι τάλασ· ἐοίκ’ ἐμαυτὸν εἰσ ἀρὰσ δεινὰσ προβάλλων ἀρτίωσ οὐκ εἰδέναι. πῶσ φῄσ; ὀκνῶ τοι πρόσ σ’ ἀποσκοποῦσ’, ἄναξ. δεινῶσ ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντισ ᾖ· δείξεισ δὲ μᾶλλον, ἢν ἓν ἐξείπῃσ ἔτι. καὶ μὴν ὀκνῶ μέν, ἃ δ’ ἂν ἔρῃ μαθοῦσ’ ἐρῶ. πότερον ἐχώρει βαιὸσ ἢ πολλοὺσ ἔχων ἄνδρασ λοχίτασ, οἷ’ ἀνὴρ ἀρχηγέτησ;

πέντ’ ἦσαν οἱ ξύμπαντεσ, ἐν δ’ αὐτοῖσιν ἦν . κῆρυξ· ἀπήνη δ’ ἦγε Λάϊον μία. αἰαῖ, τάδ’ ἤδη διαφανῆ. τίσ ἦν ποτε ὁ τούσδε λέξασ τοὺσ λόγουσ ὑμῖν, γύναι; οἰκεύσ τισ, ὅσπερ ἵκετ’ ἐκσωθεὶσ μόνοσ. ἦ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; οὐ δῆτ’· ἀφ’ οὗ γὰρ κεῖθεν ἦλθε καὶ κράτη σέ τ’ εἶδ’ ἔχοντα Λάϊόν τ’ ὀλωλότα, ἐξικέτευσε τῆσ ἐμῆσ χειρὸσ θιγὼν ἀγρούσ σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων νομάσ, ὡσ πλεῖστον εἰή τοῦδ’ ἄποπτοσ ἄστεωσ. κἄπεμψ’ ἐγώ νιν· ἄξιοσ γὰρ οἷ’ ἀνὴρ δοῦλοσ φέρειν ἦν τῆσδε καὶ μείζω χάριν. πῶσ ἂν μόλοι δῆθ’ ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν; πάρεστιν· ἀλλὰ πρὸσ τί τοῦτ’ ἐφίεσαι; δέδοικ’ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ’ ἄγαν εἰρημέν’ ᾖ μοι δι’ ἅ νιν εἰσιδεῖν θέλω. ἀλλ’ ἵξεται μέν· ἀξία δέ που μαθεῖν κἀγὼ τά γ’ ἐν σοὶ δυσφόρωσ ἔχοντ’, ἄναξ. κοὐ μὴ στερηθῇσ γ’, ἐσ τοσοῦτον ἐλπίδων ἐμοῦ βεβῶτοσ.

τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι λέξαιμ’ ἂν ἢ σοί, διὰ τύχησ τοιᾶσδ’ ἰών; ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβοσ ἦν Κορίνθιοσ, μήτηρ δὲ Μερόπη Δωρίσ. ἠγόμην δ’ ἀνὴρ ἀστῶν μέγιστοσ τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη τοιάδ’ ἐπέστη, θαυμάσαι μὲν ἀξία, σπουδῆσ γε μέντοι τῆσ ἐμῆσ οὐκ ἀξία. ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοισ μ’ ὑπερπλησθεὶσ μέθῃ καλεῖ παρ’ οἴνῳ, πλαστὸσ ὡσ εἰήν πατρί. κἀγὼ βαρυνθεὶσ τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν μόλισ κατέσχον, θἀτέρᾳ δ’ ἰὼν πέλασ μητρὸσ πατρόσ τ’ ἤλεγχον· οἱ δὲ δυσφόρωσ τοὔνειδοσ ἦγον τῷ μεθέντι τὸν λόγον. κἀγὼ τὰ μὲν κείνοιν ἐτερπόμην, ὅμωσ δ’ ἔκνιζέ μ’ ἀεὶ τοῦθ’· ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. λάθρᾳ δὲ μητρὸσ καὶ πατρὸσ πορεύομαι Πυθώδε, καί μ’ ὁ Φοῖβοσ ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ’ ἄθλια καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα προύφηνεν λέγων, ὡσ μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένοσ δ’ ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ’ ὁρᾶν, φονεὺσ δ’ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντοσ πατρόσ. κἀγὼ ’πακούσασ ταῦτα τὴν Κορινθίαν, ἄστροισ τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενοσ, χθόνα ἔφευγον, ἔνθα μήποτ’ ὀψοίμην κακῶν χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. στείχων δ’ ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺσ χώρουσ, ἐν οἷσ σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι λέγεισ. καί σοι, γύναι, τἀληθὲσ ἐξερῶ.

τριπλῆσ ὅτ’ ἦ κελεύθου τῆσδ’ ὁδοιπορῶν πέλασ, ἐνταῦθά μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆσ ἀνὴρ ἀπήνησ ἐμβεβώσ, οἱο͂ν σὺ φῇσ, ξυνηντίαζον· κἀξ ὁδοῦ μ’ ὅ θ’ ἡγεμὼν αὐτόσ θ’ ὁ πρέσβυσ πρὸσ βίαν ἠλαυνέτην. κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, παίω δι’ ὀργῆσ· καί μ’ ὁ πρέσβυσ ὡσ ὁρᾷ, ὄχου παραστείχοντα τηρήσασ, μέσον κάρα διπλοῖσ κέντροισί μου καθίκετο. οὐ μὴν ἴσην γ’ ἔτισεν, ἀλλὰ συντόμωσ σκήπτρῳ τυπεὶσ ἐκ τῆσδε χειρὸσ ὕπτιοσ μέσησ ἀπήνησ εὐθὺσ ἐκκυλίνδεται· κτείνω δὲ τοὺσ ξύμπαντασ. εἰ δὲ τῷ ξένῳ τούτῳ προσήκει Λαί̈ου τι συγγενέσ, τίσ τοῦδέ γ’ ἀνδρόσ ἐστιν ἀθλιώτεροσ; τίσ ἐχθροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ’ ἀνήρ; ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ’ ἀστῶν τινι δόμοισ δέχεσθαι μηδὲ προσφωνεῖν τινα, ὠθεῖν δ’ ἀπ’ οἴκων. καὶ τάδ’ οὔτισ ἄλλοσ ἦν ἢ ’γὼ ’π’ ἐμαυτῷ τάσδ’ ἀρὰσ ὁ προστιθείσ. λέχη δὲ τοῦ θανόντοσ ἐκ χεροῖν ἐμαῖν χραίνω, δι’ ὧνπερ ὤλετ’· ἆρ’ ἔφυν κακόσ; ἆρ’ οὐχὶ πᾶσ ἄναγνοσ; εἴ με χρὴ φυγεῖν, καί μοι φυγόντι μἤστι τοὺσ ἐμοὺσ ἰδεῖν μηδ’ ἐμβατεύειν πατρίδοσ, ἢ γάμοισ με δεῖ μητρὸσ ζυγῆναι καὶ πατέρα κατακτανεῖν Πόλυβον, ὃσ ἐξέφυσε κἀξέθρεψέ με. ἆρ’ οὐκ ἀπ’ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονόσ τισ ἂν κρίνων ἐπ’ ἀνδρὶ τῷδ’ ἂν ὀρθοίη λόγον; μὴ δῆτα, μὴ δῆτ’, ὦ θεῶν ἁγνὸν σέβασ, ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν, ἀλλ’ ἐκ βροτῶν βαίην ἄφαντοσ πρόσθεν ἢ τοιάνδ’ ἰδεῖν κηλῖδ’ ἐμαυτῷ συμφορᾶσ ἀφιγμένην. ἡμῖν μέν, ὦναξ, ταῦτ’ ὀκνήρ’·

ἑώσ δ’ ἂν οὖν πρὸσ τοῦ παρόντοσ ἐκμάθῃσ, ἔχ’ ἐλπίδα. καὶ μὴν τοσοῦτόν γ’ ἐστί μοι τῆσ ἐλπίδοσ, τὸν ἄνδρα τὸν βοτῆρα προσμεῖναι μόνον. πεφασμένου δὲ τίσ ποθ’ ἡ προθυμία; ἐγὼ διδάξω σ’· ἢν γὰρ εὑρεθῇ λέγων σοὶ ταὔτ’, ἔγωγ’ ἂν ἐκπεφευγοίην πάθοσ. ποῖον δέ μου περισσὸν ἤκουσασ λόγον; λῃστὰσ ἔφασκεσ αὐτὸν ἄνδρασ ἐννέπειν ὥσ νιν κατακτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι λέξει τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, οὐκ ἐγὼ ’κτανον· οὐ γὰρ γένοιτ’ ἂν εἷσ γε τοῖσ πολλοῖσ ἴσοσ· εἰ δ’ ἄνδρ’ ἕν’ οἰόζωνον αὐδήσει, σαφῶσ τοῦτ’ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰσ ἐμὲ ῥέπον. ἀλλ’ ὡσ φανέν γε τοὔποσ ὧδ’ ἐπίστασο, κοὐκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ’ ἐκβαλεῖν πάλιν· πόλισ γὰρ ἤκουσ’, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε. εἰ δ’ οὖν τι κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσθεν λόγου, οὔτοι ποτ’, ὦναξ, σόν γε Λαί̈ου φόνον φανεῖ δικαίωσ ὀρθόν, ὅν γε Λοξίασ διεῖπε χρῆναι παιδὸσ ἐξ ἐμοῦ θανεῖν. καίτοι νιν οὐ κεῖνόσ γ’ ὁ δύστηνόσ ποτε κατέκταν’, ἀλλ’ αὐτὸσ πάροιθεν ὤλετο. ὥστ’ οὐχὶ μαντείασ γ’ ἂν οὔτε τῇδ’ ἐγὼ βλέψαιμ’ ἂν εἵνεκ’ οὔτε τῇδ’ ἂν ὕστερον. καλῶσ νομίζεισ· ἀλλ’ ὅμωσ τὸν ἐργάτην πέμψον τινὰ στελοῦντα μηδὲ τοῦτ’ ἀφῇσ. πέμψω ταχύνασ’· ἀλλ’ ἰώμεν ἐσ δόμουσ· οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ’ ἂν ὧν οὐ σοὶ φίλον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION