Sophocles, Oedipus at Colonus, episode

(소포클레스, Oedipus at Colonus, episode)

ἄνδρεσ πολῖται, ξυντομωτάτωσ, μὲν ἂν τύχοιμι λέξασ Οἰδίπουν ὀλωλότα· ἃ δ’ ἦν τὰ πραχθέντ’, οὔθ’ ὁ μῦθοσ ἐν βραχεῖ φράσαι πάρεστιν οὔτε τἄργ’ ὅσ’ ἦν ἐκεῖ. ὄλωλε γὰρ δύστηνοσ; ὡσ λελοιπότα κεῖνον τὸν ἀεὶ βίοτον ἐξεπίστασο. πῶσ; ἆρα θείᾳ κἀπόνῳ τάλασ τύχῃ; ταῦτ’ ἐστὶν ἤδη κἀποθαυμάσαι πρέπον. ὡσ μὲν γὰρ ἐνθένδ’ εἱρ͂πε, καὶ σύ που παρὼν ἔξοισθ’, ὑφηγητῆροσ οὐδενὸσ φίλων, ἀλλ’ αὐτὸσ ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενοσ. ἐπεὶ δ’ ἀφῖκτο τὸν καταρράκτην ὀδὸν χαλκοῖσ βάθροισι γῆθεν ἐρριζωμένον, ἔστη κελεύθων ἐν πολυσχίστων μιᾷ, κοίλου πέλασ κρατῆροσ, οὗ τὰ Θησέωσ Περίθου τε κεῖται πίστ’ ἀεὶ ξυνθήματα. ἀφ’ οὗ μέσοσ στὰσ τοῦ τε Θορικίου πέτρου κοίλησ τ’ ἀχέρδου κἀπὸ λαί̈νου τάφου, καθέζετ’· εἶτ’ ἔλυσε δυσπινεῖσ στολάσ. κἄπειτ’ ἀύ̈σασ παῖδασ ἠνώγει ῥυτῶν ὑδάτων ἐνεγκεῖν λουτρὰ καὶ χοάσ ποθεν· τὼ δ’ εὐχλόου Δήμητροσ εἰσ προσόψιον πάγον μολοῦσαι τάσδ’ ἐπιστολὰσ πατρὶ ταχεῖ ’πόρευσαν σῦν χρόνῳ, λουτροῖσ τέ νιν ἐσθῆτί τ’ ἐξήσκησαν ᾗ νομίζεται. ἐπεὶ δὲ παντὸσ εἶχε δρῶντοσ ἡδονὴν κοὐκ ἦν ἔτ’ οὐδὲν ἀργὸν ὧν ἐφίετο, κτύπησε μὲν Ζεὺσ χθόνιοσ αἱ δὲ παρθένοι ῥίγησαν, ὡσ ἤκουσαν· ἐσ δὲ γούνατα πατρὸσ πεσοῦσαι ’κλαιον οὐδ’ ἀνίεσαν στέρνων ἀραγμοὺσ οὐδὲ παμμήκεισ γόουσ. ὁ δ’ ὡσ ἀκούει φθόγγον ἐξαίφνησ πικρόν, πτύξασ ἐπ’ αὐταῖσ χεῖρασ εἶπεν· ὦ τέκνα, οὐκ ἔστ’ ἔθ’ ὑμῖν τῇδ’ ἐν ἡμέρᾳ πατήρ. ὄλωλε γὰρ δὴ πάντα τἀμά, κοὐκέτι τὴν δυσπόνητον ἕξετ’ ἀμφ’ ἐμοὶ τροφήν· σκληρὰν μέν, οἶδα, παῖδεσ· ἀλλ’ ἓν γὰρ μόνον τὰ πάντα λύει ταῦτ’ ἔποσ μοχθήματα. τὸ γὰρ φιλεῖν οὐκ ἔστιν ἐξ ὅτου πλέον ἢ τοῦδε τἀνδρὸσ ἔσχεθ’, οὗ τητώμεναι τὸ λοιπὸν ἤδη τὸν βίον διάζετον. τοιαῦτ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἀμφικείμενοι λύγδην ἔκλαιον πάντεσ. ὡσ δὲ πρὸσ τέλοσ γόων ἀφίκοντ’ οὐδ’ ἔτ’ ὠρώρει βοή, ἦν μὲν σιωπή· φθέγμα δ’ ἐξαίφνησ τινὸσ θώϋξεν αὐτόν, ὥστε πάντασ ὀρθίασ στῆσαι φόβῳ δείσαντασ ἐξαίφνησ τρίχασ, καλεῖ γὰρ αὐτὸν πολλὰ πολλαχῇ θεόσ· ὦ οὗτοσ οὗτοσ, Οἰδίπουσ, τί μέλλομεν χωρεῖν; πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βραδύνεται. ὁ δ’ ὡσ ἐπῄσθετ’ ἐκ θεοῦ καλούμενοσ, αὐδᾷ μολεῖν οἱ γῆσ ἄνακτα Θησέα. κἀπεὶ προσῆλθεν, εἶπεν· ὦ φίλον κάρα, δόσ μοι χερὸσ σῆσ πίστιν ὁρκίαν τέκνοισ, ὑμεῖσ τε, παῖδεσ, τῷδε· καὶ καταίνεσον μήποτε προδώσειν τάσδ’ ἑκών, τελεῖν δ’ ὅσ’ ἂν μέλλῃσ φρονῶν εὖ ξυμφέροντ’ αὐτοῖσ ἀεί. ὁ δ’, ὡσ ἀνὴρ γενναῖοσ, οὐκ οἴκτου μέτα κατῄνεσεν τάδ’ ὁρ́κιοσ δράσειν ξένῳ. ὅπωσ δὲ ταῦτ’ ἔδρασεν, εὐθὺσ Οἰδίπουσ ψαύσασ ἀμαυραῖσ χερσὶν ὧν παίδων λέγει· ὦ παῖδε, τλάσασ χρὴ τὸ γενναῖον φρενὶ χωρεῖν τόπων ἐκ τῶνδε, μηδ’ ἃ μὴ θέμισ λεύσσειν δικαιοῦν μηδὲ φωνούντων κλύειν, ἀλλ’ ἑρ́πεθ’ ὡσ τάχιστα· πλὴν ὁ κύριοσ Θησεὺσ παρέστω μανθάνων τὰ δρώμενα. τοσαῦτα φωνήσαντοσ εἰσηκούσαμεν ξύμπαντεσ· ἀστακτὶ δὲ σὺν ταῖσ παρθένοισ στένοντεσ ὡμαρτοῦμεν. ὡσ δ’ ἀπήλθομεν, χρόνῳ βραχεῖ στραφέντεσ ἐξαπείδομεν τὸν ἄνδρα τὸν μὲν οὐδαμοῦ παρόντ’ ἔτι, ἄνακτα δ’ αὐτὸν ὀμμάτων ἐπίσκιον χεῖρ’ ἀντέχοντα κρατόσ, ὡσ δεινοῦ τινοσ φόβου φανέντοσ οὐδ’ ἀνασχετοῦ βλέπειν. ἔπειτα μέντοι βαιὸν οὐδὲ σὺν χρόνῳ ὁρῶμεν αὐτὸν γῆν τε προσκυνοῦνθ’ ἅμα καὶ τὸν θεῶν Ὄλυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ. μόρῳ δ’ ὁποίῳ κεῖνοσ ὤλετ’, οὐδ’ ἂν εἷσ θνητῶν φράσειε, πλὴν τὸ Θησέωσ κάρα. οὐ γάρ τισ αὐτὸν οὔτε πυρφόροσ θεοῦ κεραυνὸσ ἐξέπραξεν οὔτε ποντία θύελλα κινηθεῖσα τῷ τότ’ ἐν χρόνῳ, ἀλλ’ ἤ τισ ἐκ θεῶν πομπὸσ ἢ τὸ νερτέρων εὔνουν διαστὰν γῆσ ἀλύπητον βάθρον. ἁνὴρ γὰρ οὐ στενακτὸσ οὐδὲ σὺν νόσοισ ἀλγεινὸσ ἐξεπέμπετ’, ἀλλ’ εἴ τισ βροτῶν θαυμαστόσ. εἰ δὲ μὴ δοκῶ φρονῶν λέγειν, οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοκῶ φρονεῖν. ποῦ δ’ αἵ τε παῖδεσ χοἰ προπέμψαντεσ φίλων; αἵδ’ οὐχ ἑκάσ· γόων γὰρ οὐκ ἀσήμονεσ φθόγγοι σφε σημαίνουσι δεῦρ’ ὁρμωμένασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION