Sophocles, Oedipus at Colonus, episode

(소포클레스, Oedipus at Colonus, episode)

τέκνον τυφλοῦ γέροντοσ Ἀντιγόνη, τίνασ χώρουσ ἀφίγμεθ’ ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν; τίσ τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καθ’ ἡμέραν τὴν νῦν σπανιστοῖσ δέξεται δωρήμασιν; σμικρὸν μὲν ἐξαιτοῦντα, τοῦ σμικροῦ δ’ ἔτι μεῖον φέροντα, καὶ τόδ’ ἐξαρκοῦν ἐμοί· στέργειν γὰρ αἱ πάθαι με χὠ χρόνοσ ξυνὼν μακρὸσ διδάσκει καὶ τὸ γενναῖον τρίτον. ἀλλ’, ὦ τέκνον, θάκησιν εἴ τινα βλέπεισ ἢ πρὸσ βεβήλοισ ἢ πρὸσ ἄλσεσιν θεῶν, στῆσόν με κἀξίδρυσον, ὡσ πυθώμεθα ὅπου ποτ’ ἐσμέν· μανθάνειν γὰρ ἥκομεν ξένοι πρὸσ ἀστῶν, ἃν δ’ ἀκούσωμεν τελεῖν. πάτερ ταλαίπωρ’ Οἰδίπουσ, πύργοι μέν, οἳ πόλιν στέγουσιν, ὡσ ἀπ’ ὀμμάτων, πρόσω· χῶροσ δ’ ὅδ’ ἱερόσ, ὡσ ἀπεικάσαι, βρύων δάφνησ, ἐλαίασ, ἀμπέλου· πυκνόπτεροι δ’ εἴσω κατ’ αὐτὸν εὐστομοῦσ’ ἀηδόνεσ· οὗ κῶλα κάμψον τοῦδ’ ἐπ’ ἀξέστου πέτρου· μακρὰν γὰρ ὡσ γέροντι προὐστάλησ ὁδόν. κάθιζέ νύν με καὶ φύλασσε τὸν τυφλόν. χρόνου μὲν οὕνεκ’ οὐ μαθεῖν με δεῖ τόδε. ἔχεισ διδάξαι δή μ’ ὅποι καθέσταμεν; τὰσ γοῦν Ἀθήνασ οἶδα, τὸν δὲ χῶρον οὔ. πᾶσ γάρ τισ ηὔδα τοῦτό γ’ ἡμὶν ἐμπόρων. ἀλλ’ ὅστισ ὁ τόποσ ἦ μάθω μολοῦσά ποι; ναί, τέκνον, εἴπερ ἐστί γ’ ἐξοικήσιμοσ. ἀλλ’ ἐστὶ μὴν οἰκητόσ· οἰόμαι δὲ δεῖν οὐδέν· πέλασ γὰρ ἄνδρα τόνδε νῷν ὁρῶ. ἦ δεῦρο προσστείχοντα κἀξορμώμενον; καὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα· χὤ τί σοι λέγειν εὔκαιρόν ἐστιν, ἔννεφ’, ὡσ ἀνὴρ ὅδε. ὦ ξεῖν’, ἀκούων τῆσδε τῆσ ὑπέρ τ’ ἐμοῦ αὑτῆσ θ’ ὁρώσησ, οὕνεχ’ ἡμὶν αἴσιοσ σκοπὸσ προσήκεισ ὧν ἀδηλοῦμεν φράσαι ‐ πρὶν νῦν τὰ πλείον’ ἱστορεῖν, ἐκ τῆσδ’ ἕδρασ ἔξελθ’·

ἔχεισ γὰρ χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν. τίσ δ’ ἔσθ’ ὁ χῶροσ; τοῦ θεῶν νομίζεται; ἄθικτοσ οὐδ’ οἰκητόσ· αἱ γὰρ ἔμφοβοι θεαί σφ’ ἔχουσι, Γῆσ τε καὶ Σκότου κόραι. τίνων τὸ σεμνὸν ὄνομ’ ἂν εὐξαίμην κλύων; τὰσ πάνθ’ ὁρώσασ Εὐμενίδασ ὅ γ’ ἐνθάδ’ ἂν εἴποι λεώσ νιν· ἄλλα δ’ ἀλλαχοῦ καλά. ἀλλ’ ἵλεῳ μὲν τὸν ἱκέτην δεξαίατο· ὡσ οὐχ ἕδρασ γῆσ τῆσδ’ ἂν ἐξέλθοιμ’ ἔτι. τί δ’ ἐστὶ τοῦτο; ξυμφορᾶσ ξύνθημ’ ἐμῆσ. ἀλλ’ οὐδ’ ἐμοί τοι τοὐξανιστάναι πόλεωσ δίχ’ ἐστὶ θάρσοσ, πρίν γ’ ἂν ἐνδείξω τί δρῶ. πρόσ νυν θεῶν, ὦ ξεῖνε, μή μ’ ἀτιμάσῃσ, τοιόνδ’ ἀλήτην, ὧν σε προστρέπω φράσαι. σήμαινε, κοὐκ’ ἄτιμοσ ἔκ γ’ ἐμοῦ φανεῖ. τίσ ἔσθ’ ὁ χῶροσ δῆτ’, ἐν ᾧ βεβήκαμεν; ὅσ’ οἶδα κἀγὼ πάντ’ ἐπιστήσει κλύων· χῶροσ μὲν ἱερὸσ πᾶσ ὅδ’ ἔστ’· ἔχει δέ νιν σεμνὸσ Ποσειδῶν· ἐν δ’ ὁ πυρφόροσ θεὸσ Τιτὰν Προμηθεύσ· ὃν δ’ ἐπιστείβεισ τόπον, χθονὸσ καλεῖται τῆσδε χαλκόπουσ ὀδόσ, ἔρεισμ’ Ἀθηνῶν· οἱ δὲ πλησίοι γύαι τόνδ’ ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν ἀρχηγὸν εἶναι καὶ φέρουσι τοὔνομα τὸ τοῦδε κοινὸν πάντεσ ὠνομασμένοι. τοιαῦτά σοι ταῦτ’ ἐστίν, ὦ ξέν’, οὐ λόγοισ τιμώμεν’, ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. ἦ γάρ τινεσ ναίουσι τούσδε τοὺσ τόπουσ; καὶ κάρτα, τοῦδε τοῦ θεοῦ γ’ ἐπώνυμοι. ἄρχει τισ αὐτῶν ἢ ’πὶ τῷ πλήθει λόγοσ; ἐκ τοῦ κατ’ ἄστυ βασιλέωσ τάδ’ ἄρχεται. οὗτοσ δὲ τίσ λόγῳ τε καὶ σθένει κρατεῖ; Θησεὺσ καλεῖται, τοῦ πρὶν Αἰγέωσ τόκοσ. ἆρ’ ἄν τισ αὐτῷ πομπὸσ ἐξ ὑμῶν μόλοι; ὡσ πρὸσ τί λέξων ἢ καταρτύσων μολεῖν; ὡσ ἂν προσαρκῶν σμικρὰ κερδάνῃ μέγα. καὶ τίσ πρὸσ ἀνδρὸσ μὴ βλέποντοσ ἄρκεσισ; ὅσ’ ἂν λέγωμεν πάνθ’ ὁρῶντα λέξομεν. οἶσθ’, ὦ ξέν’, ὡσ νῦν μὴ σφαλῇσ;

ἐπείπερ εἰ γενναῖοσ, ὡσ ἰδόντι, πλὴν τοῦ δαίμονοσ, αὐτοῦ μέν’ οὗπερ κἀφάνησ, ἑώσ ἐγὼ τοῖσ ἐνθάδ’ αὐτοῦ μὴ κατ’ ἄστυ δημόταισ λέξω τάδ’ ἐλθών· οἵδε γὰρ κρινοῦσί σοι εἰ χρή σε μίμνειν ἢ πορεύεσθαι πάλιν. ὦ τέκνον, ἦ βέβηκεν ἡμὶν ὁ ξένοσ; βέβηκεν, ὥστε πᾶν ἐν ἡσύχῳ, πάτερ, ἔξεστι φωνεῖν, ὡσ ἐμοῦ μόνησ πέλασ. ὦ πότνιαι δεινῶπεσ, εὖτε νῦν ἕδρασ πρώτων ἐφ’ ὑμῶν τῆσδε γῆσ ἔκαμψ’ ἐγώ, Φοίβῳ τε κἀμοὶ μὴ γένησθ’ ἀγνώμονεσ, ὅσ μοι, τὰ πόλλ’ ἐκεῖν’ ὅτ’ ἐξέχρη κακά, ταύτην ἔλεξε παῦλαν ἐν χρόνῳ μακρῷ, ἐλθόντι χώραν τερμίαν, ὅπου θεῶν σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι καὶ ξενόστασιν, ἐνταῦθα κάμψειν τὸν ταλαίπωρον βίον, κέρδη μὲν οἰκήσαντα τοῖσ δεδεγμένοισ, ἄτην δὲ τοῖσ πέμψασιν, οἵ μ’ ἀπήλασαν· σημεῖα δ’ ἥξειν τῶνδέ μοι παρηγγύα, ἢ σεισμὸν ἢ βροντήν τιν’ ἢ Διὸσ σέλασ, ἔγνωκα μέν νυν ὥσ με τήνδε τὴν ὁδὸν οὐκ ἔσθ’ ὅπωσ οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν ἐξήγαγ’ εἰσ τόδ’ ἄλσοσ· οὐ γὰρ ἄν ποτε πρώταισιν ὑμῖν ἀντέκυρσ’ ὁδοιπορῶν, νήφων ἀοίνοισ, κἀπὶ σεμνὸν ἑζόμην βάθρον τόδ’ ἀσκέπαρνον. ἀλλά μοι, θεαί, βίου κατ’ ὀμφὰσ τὰσ Ἀπόλλωνοσ δότε πέρασιν ἤδη καὶ καταστροφήν τινα, εἰ μὴ δοκῶ τι μειόνωσ ἔχειν, ἀεὶ μόχθοισ λατρεύων τοῖσ ὑπερτάτοισ βροτῶν. ἴτ’, ὦ γλυκεῖαι παῖδεσ ἀρχαίου Σκότου, ἴτ’, ὦ μεγίστησ Παλλάδοσ καλούμεναι πασῶν Ἀθῆναι τιμιωτάτη πόλισ, οἰκτίρατ’ ἀνδρὸσ Οἰδίπου τόδ’ ἄθλιον εἴδωλον· οὐ γὰρ δὴ τόδ’ ἀρχαῖον δέμασ. σίγα· πορεύονται γὰρ οἵδε δή τινεσ χρόνῳ παλαιοί, σῆσ ἕδρασ ἐπίσκοποι. σιγήσομαί τε καὶ σύ μ’ ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον κατ’ ἄλσοσ, τῶνδ’ ἑώσ ἂν ἐκμάθω τίνασ λόγουσ ἐροῦσιν· ἐν γὰρ τῷ μαθεῖν ἔνεστιν ηὑλάβεια τῶν ποιουμένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION