Septuagint, Liber Maccabees IV 15:

(70인역 성경, Liber Maccabees IV 15:)

Ω λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα. μήτηρ δυοῖν προκειμένων, εὐσεβείασ καὶ τῆσ τῶν ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίασ προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν, τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησε τὴν σῴζουσαν εἰσ αἰώνιον ζωὴν κατὰ Θεόν. ᾦ τίνα τρόπον ἠθολογήσαιμι, φιλότεκνα γονέων πάθη. ψυχῆσ τε καὶ μορφῆσ ὁμοιότητα εἰσ μικρὸν παιδὸσ χαρακτῆρα θαυμάσιον ἐναποσφραγίζομεν, μάλιστα διὰ τὸ τῶν παθῶν τοῖσ γεννηθεῖσι τὰσ μητέρασ τῶν πατέρων καθεστάναι συμπαθεστέρασ. ὅσῳ γὰρ καὶ ἀσθενόψυχοι καὶ πολυγονώτεραι ὑπάρχουσιν αἱ μητέρεσ, τοσοῦτον μᾶλλόν εἰσι φιλοτεκνότεραι. πασῶν δὲ τῶν μητέρων ἐγένετο ἡ τῶν ἑπτὰ παίδων μήτηρ φιλοτεκνοτέρα, ἥτισ ἑπτὰ κυοφορίαισ τὴν πρὸσ αὐτοὺσ ἐπιφυτευομένη φιλοστοργίαν καὶ διὰ πολλὰσ τὰσ καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ὠδῖνασ ἠναγκασμένη τὴν εἰσ αὐτοὺσ ἔχειν συμπάθειαν, διὰ τὸν πρὸσ τὸν Θεὸν φόβον ὑπερεῖδε τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν. οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκἀγαθίαν τῶν υἱῶν καὶ τὴν πρὸσ τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείθειαν μείζω τὴν ἐν αὐτοῖσ ἔσχε φιλοστοργίαν. δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονεσ καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορεσ οὕτωσ, ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα φυλάσσοντασ πείθεσθαι αὐτῇ. ἀλλ’ ὅμωσ καίπερ τοσούτων ὄντων τῶν περὶ φιλοτεκνίαν εἰσ συμπάθειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα, ἐπ’ οὐδενὸσ αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆσ αἱ παμποίκιλοι βάσανοι ἴσχυσαν μεταστρέψαι, ἀλλὰ καὶ καθ’ ἕνα παῖδα καὶ ὁμοῦ πάντασ ἡ μήτηρ ἐπὶ τὸν ὑπὲρ τῆσ εὐσεβείασ προετρέπετο θάνατον. ὦ φύσισ ἱερὰ καὶ φίλτρα γονέων καὶ γένεσισ φιλόστοργε καὶ τροφεῖα καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη. καθ’ ἕνα στρεβλούμενον καὶ φλεγόμενον ὁρῶσα μήτηρ, οὐ μετεβάλλετο διὰ τὴν εὐσέβειαν. τὰσ σάρκασ τῶν τέκνων ἑώρα περὶ τὸ πῦρ τηκομένασ καὶ τοὺσ τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν δακτύλουσ ἐπὶ γῆσ σπαίροντασ καὶ τὰσ τῶν κεφαλῶν μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκασ ὥσπερ προσωπεῖα προκειμένασ. ὦ πικροτέρων μὲν νῦν μήτηρ πόνων πειρασθεῖσα ἤπερ τῶν ἐπ’ αὐτοῖσ ὠδίνων. ὦ μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποκυήσασα. οὐ μετέτρεψέ σε πρωτότοκοσ ἀποπνέων, οὐδὲ δεύτεροσ εἰσ σὲ οἰκτρὸν βλέπων ἐν βασάνοισ, οὐδὲ τρίτοσ ἀποψύχων, οὐδὲ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἑνὸσ ἑκάστου θεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ τῶν βασάνων ὁρῶντασ τὸν ἑαυτῶν αἰκισμὸν καὶ τοὺσ μυκτῆρασ προσημειουμένουσ αὐτῶν τὸν θάνατον, οὐκ ἔκλαυσασ. ἐπὶ σαρξὶ τέκνων ὁρῶσα σάρκασ τέκνων ἀποκαιομένασ καὶ ἐπὶ χερσὶ χεῖρασ ἀποτεμνομένασ καὶ ἐπὶ κεφαλαῖσ κεφαλὰσ ἀποδειροτομουμένασ καὶ ἐπὶ νεκροῖσ νεκροὺσ πίπτοντασ καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ χορεῖον διὰ τῶν βασάνων, οὐκ ἐδάκρυσασ. οὐχ οὕτωσ σειρήνειοι μελῳδίαι, οὐδὲ κύκνειοι πρὸσ φιληκοί̈αν φωναὶ τοὺσ ἀκούοντασ ἐφέλκονται, ὡσ τέκνων φωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα φωνούντων. πηλίκαισ καὶ πόσαισ τότε ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιζομένων τροχοῖσ τε καὶ καυτηρίοισ ἐβασανίζετο βασάνοισ̣ ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆσ ὁ εὐσεβὴσ λογισμὸσ ἐν αὐτοῖσ τοῖσ πάθεσιν ἀνδρειώσασ ἐπέτεινε τὴν πρόσκαιρον φιλοτεκνίαν παριδεῖν. καίπερ ἑπτὰ τέκνων ὁρῶσα ἀπώλειαν καὶ τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοκον ποικιλίαν, ἁπάσασ ἡ γενναία μήτηρ ἐξέλυσε διὰ τὴν πρὸσ Θεὸν πίστιν. καθάπερ γὰρ ἐν βουλετηρίῳ τῇ ἑαυτῆσ ψυχῇ δεινοὺσ ὁρῶσα συμβούλουσ, φύσιν καὶ γένεσιν καὶ φιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλασ, δύο ψήφουσ κρατοῦσα μήτηρ, θανατηφόρον τε καὶ σωτήριον, ὑπὲρ τέκνων οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱοὺσ πρὸσ ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν, ἀλλὰ τῆσ θεοσεβοῦσ Ἁβραὰμ καρτερίασ ἡ θυγάτηρ ἐμνήσθη. ὦ μήτηρ ἔθνουσ, ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια τῆσ εὐσεβείασ καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνοσ ἀθλοφόρε. ὦ ἀρρένων πρὸσ καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸσ ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα. καθάπερ γὰρ ἡ Νῶε κιβωτὸσ ἐν τῷ κοσμοπληθεῖ κατακλυσμῷ κοσμοφοροῦσα καρτερῶσ ὑπήνεγκε τοὺσ κλύδωνασ, οὕτωσ σύ, ἡ νομοφύλαξ, πανταχόθεν ἐν τῷ τῶν παθῶν περιαντλουμένη κατακλυσμῷ καὶ καρτεροῖσ ἀνέμοισ, ταῖσ τῶν υἱῶν βασάνοισ συνεχομένη γενναίωσ ὑπέμεινασ τοὺσ ὑπὲρ τῆσ εὐσεβείασ χειμῶνασ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION