Septuagint, Liber Maccabees IV 6:

(70인역 성경, Liber Maccabees IV 6:)

Τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖσ τοῦ τυράννου παρηγορίαισ, παραστάντεσ οἱ δορυφόροι πικρῶσ ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν Ἐλεάζαρον. καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γηραιὸν ἐγκοσμούμενον τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν εὐσχημοσύνῃ. ἔπειτα περιαγκωνίσαντεσ ἑκατέρωθεν μάστιξι κατῄκιζον. πείσθητι ταῖσ τοῦ βασιλέωσ ἐντολαῖσ, ἑτέρωθεν κήρυκοσ ἐπιβοῶντοσ. ὁ δὲ μεγαλόφρων καὶ εὐγενὴσ ὡσ ἀληθῶσ Ἐλεάζαροσ, ὥσπερ ἐν ὀνείρῳ βασανιζόμενοσ κατ’ οὐδένα τρόπον μετετρέπετο, ἀλλὰ ὑψηλοὺσ ἀνατείνασ εἰσ τὸν οὐρανὸν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἀπεξαίνετο ταῖσ μάστιξι τὰσ σάρκασ ὁ γέρων καὶ κατερρεῖτο τῷ αἵματι καὶ τὰ πλευρὰ κατετιτρώσκετο, καὶ πίπτων εἰσ τὸ ἔδαφοσ ἀπὸ τοῦ μηκέτι φέρειν τὸ σῶμα τὰσ ἀλγηδόνασ, ὀρθὸν εἶχε καὶ ἀκλινῆ τὸν λογισμόν. Λὰξ γέ τοι τῶν πικρῶν τισ δορυφόρων εἰσ τοὺσ κενεῶνασ ἐναλλόμενοσ ἔτυπτεν, ὅπωσ ἐξανίσταιτο πίπτων. ὁ δὲ ὑπέμεινε τοὺσ πόνουσ καὶ περιεφρόνει τῆσ ἀνάγκης καὶ διεκαρτέρει τοὺσ αἰκισμούσ, καὶ καθάπερ γενναῖοσ ἀθλητὴσ τυπτόμενοσ ἐνίκα τοὺσ βασανίζοντασ ὁ γέρων. ἱδρῶν γέ τοι τὸ πρόσωπον καὶ ἐπασθμαίνων σφοδρῶσ καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν βασανιζόντων ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῇ εὐψυχίᾳ. ‐ Ὅθεν τὰ μὲν ἐλεοῦντεσ τὰ τοῦ γήρωσ αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐν συμπαθείᾳ τῆσ συνηθείασ ὄντεσ, τὰ δὲ ἐν θαυμασμῷ τῆσ καρτερίασ προσιόντεσ αὐτῷ τινὲσ τῶν τοῦ βασιλέωσ ἔλεγον. τί τοῖσ κακοῖσ τούτοισ σεαυτὸν ἀλογίστωσ ἀπόλεισ, Ἐλεάζαρε̣ ἡμεῖσ μέν τοι τῶν ὑψημένων σοι βρωμάτων παραθήσομεν, σὺ δὲ ὑποκρινόμενοσ τῶν ὑείων ἀπογεύεσθαι, σώθητι. ‐ Καὶ ὁ Ἐλεάζαροσ, ὥσπερ πικρότερον διὰ τῆσ συμβουλίασ αἰκισθείσ, ἀνεβόησε. μὴ οὕτωσ κακῶσ φρονήσαιμεν οἱ Ἁβραὰμ παῖδεσ ὥστε μαλακοψυχήσαντασ ἀπρεπὲσ ἡμῖν δρᾶμα ὑποκρίνασθαι. καὶ γὰρ ἀλόγιστον, εἰ πρὸσ ἀλήθειαν ζήσαντεσ τὸν μέχρι γήρωσ βίον καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῷ δόξαν νομίμωσ φυλάξαντεσ, νῦν μεταβαλοίμεθα καὶ αὐτοὶ μὲν ἡμεῖσ γενοίμεθα τοῖσ νέοισ ἀσεβείασ τύποσ, ἵνα παράδειγμα γενώμεθα τῆσ μιαροφαγίασ. αἰσχρὸν δὲ εἰ ἐπιβιώσωμεν ὀλίγον χρόνον καὶ τοῦτον καταγελώμενοι πρὸσ ἁπάντων ἐπὶ δειλίᾳ, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ τυράννου καταφρονηθῶμεν ὡσ ἄνανδροι, τὸν δὲ θεῖον ἡμῶν νόμον μέχρι θανάτου μὴ προασπίσαιμεν. πρόσ ταῦτα ὑμεῖσ μέν, ᾦ Ἁβραὰμ παῖδεσ, εὐγενῶσ ὑπὲρ τῆσ εὐσεβείασ τελευτᾶτε. οἱ δὲ τοῦ τυράννου δορυφόροι, τί μέλλετε̣ ‐ Πρὸσ τὰσ ἀνάγκασ οὕτωσ μεγαλοφρονοῦντα αὐτὸν ἰδόντεσ καὶ μηδὲ πρὸσ τὸν οἰκτριρμὸν αὐτῶν μεταβαλλόμενον ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτὸν ἤγαγον. ἔνθα διὰ κακοτέχνων ὀργάνων καταφλέγοντεσ αὐτὸν ὑπέρριπτον καὶ δυσώδεισ χυλοὺσ εἰσ τοὺσ μυκτῆρασ αὐτοῦ κατέχεον. ὁ δὲ μέχρι τῶν ὀστέων ἤδη κατακεκαυμένοσ καὶ μέλλων λιποθυμεῖν ἀνέτεινε τά ὄμματα πρὸσ τὸν Θεὸν καὶ εἶπεν. σὺ οἶσθα, Θεέ, παρόν μοι σῴζεσθαι, βασάνοισ καυστικαῖσ ἀποθνήσκω διὰ τὸν νόμον. τοιγαροῦν ἵλεωσ γενοῦ τῷ ἔθνει σου ἀρκεσθεὶσ τῇ ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ. καθάρσιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμὸν αἷμα καὶ ἀντίψυχον αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν ψυχήν. καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱερὸσ ἀνὴρ εὐγενῶσ ταῖσ βασάνοισ ἐναπέθανε καὶ μέχρι τῶν τοῦ θανάτου βασάνων ἀντέστη τῷ λογισμῷ διὰ τὸν νόμον. ‐ Ὁμολογουμένωσ οὖν δεσπότησ ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴσ λογισμόσ. εἰ γὰρ τὰ πάθη τοῦ λογισμοῦ κεκρατήκει, τούτοισ ἂν ἀπέδομεν τὴν τῆσ ἐπικρατείασ μαρτυρίαν. νυνὶ δὲ τοῦ λογισμοῦ τὰ πάθη νικήσαντοσ, αὐτῷ προσηκόντωσ τὴν τῆσ ἡγεμονίασ προσνέμομεν ἐξουσίαν. καὶ δίκαιόν ἐστιν ὁμολογεῖν ἡμᾶσ τὸ κράτοσ εἶναι τοῦ λογισμοῦ. ὅπου γε καὶ τῶν ἔξωθεν ἀλγηδόνων ἐπικρατεῖ, ἐπεὶ καὶ γελοῖον. καὶ οὐ μόνον τῶν ἀλγηδόνων ἐπιδείκνυμι κεκρατηκέναι τὸν λογισμόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν κρατεῖν, καὶ μηδὲν αὐταῖσ ὑπείκειν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION