Septuagint, Liber Maccabees IV 4:

(70인역 성경, Liber Maccabees IV 4:)

Σίμων γάρ τισ πρὸσ Ὀνίαν ἀντιπολιτευόμενοσ τόν ποτε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διά βίου, καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ πάντα τρόπον διαβάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔθνουσ οὐκ ἴσχυσε κακῶσαι, φυγὰσ ᾤχετο τὴν πατρίδα προδώσων. ὅθεν ἥκων πρὸσ Ἀπολλώνιον, τὸν Συρίασ τε καὶ Φοινίκησ καὶ Κιλικίασ στρατηγόν, ἔλεγεν. εὔνουσ ὢν τοῖσ τοῦ βασιλέωσ πράγμασιν ἥκω μηνύσων πολλὰσ ἰδιωτικῶν χρημάτων μυριάδασ ἐν τοῖσ Ἱεροσολύμων γαζοφυλακίοισ τεθησαυρίσθαι τοῖσ ἱεροῖσ μὴ ἐπικοινωνούσασ, καὶ προσήκειν ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ. τούτων δὲ ἕκαστα γνοὺσ ὁ Ἀπολλώνιοσ, τὸν μὲν Σίμωνα τῆσ εἰσ τὸν βασιλέα κηδεμονίασ ἐπαινεῖ, πρὸσ δὲ τὸν Σέλευκον ἀναβὰσ κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων θησαυρόν. καὶ λαβὼν τὴν περὶ αὐτὸν ἐξουσίαν ταχὺ εἰσ τὴν πατρίδα ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σίμωνοσ καὶ βαρυτάτου στρατοῦ ἀνέβη καὶ προσελθὼν ταῖσ τοῦ βασιλέωσ ἐντολαῖσ ἥκειν ἔλεγεν, ὅπωσ τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζοφυλακίου λάβοι χρήματα. καὶ τοῦ ἔθνουσ πρὸσ τὸν λόγον σχετλιάζοντοσ ἀντιλέγοντόσ τε, πάνδεινον εἶναι νομίσαντεσ, εἰ οἱ τὰσ παρακαταθήκασ πιστεύσαντεσ τῷ ἱερῷ θησαυρῷ στερηθήσονται, ὡσ οἷόν τε ἦν, ἐκώλυον. μετὰ ἀπειλῶν δὲ ὁ Ἀπολλώνιοσ ἀπῄει εἰσ τὸ ἱερόν. τῶν δέ ἱερέων μετά γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν Θεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ καταφρονουμένου τόπου ἀνιόντοσ τε μετά καθωπλισμένησ τῆσ στρατιᾶσ τοῦ Ἀπολλωνίου πρὸσ τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγήν, οὐρανόθεν ἔφιπποι προὐφάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντεσ τοῖσ ὅπλοισ καὶ πολὺν αὐτοῖσ φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντεσ. καταπεσών γέ τοι ἡμιθανὴσ ὁ Ἀπολλώνιοσ ἐπὶ τὸν πάμφυλον τοῦ ἱεροῦ περίβολον τὰσ χεῖρασ ἐξέτεινεν εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ μετὰ δακρύων τοὺσ Ἑβραίουσ παρεκάλει, ὅπωσ περί αὐτοῦ εὐξάμενοι τὸν ἐπουράνιον ἐξευμενίσωνται στρατόν. ἔλεγε γὰρ ἡμαρτηκὼσ ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἄξιοσ ὑπάρχειν πᾶσί τε ἀνθρώποισ ὑμνήσειν σωθεὶσ τὴν τοῦ ἱεροῦ τόπου μακαριότητα. τούτοισ ὑπαχθεὶσ τοῖσ λόγοισ Ὀνίασ ὁ ἀρχιερεύσ, καίπερ ἄλλωσ εὐλαβηθείσ, μήποτε νομίσειεν ὁ βασιλεὺσ Σέλευκοσ ἐξ ἀνθρωπίνησ ἐπιβουλῆσ καὶ μὴ θείασ δίκησ ἀνῃρῆσθαι τὸν Ἀπολλώνιον, ηὔξατο περὶ αὐτοῦ. καὶ ὁ μὲν παραδόξωσ διασωθεὶσ ᾤχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμβάντα αὐτῷ. ‐ Τελευτήσαντοσ δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέωσ διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ὁ υἱὸσ αὐτοῦ Ἀντίοχοσ Ἐπιφανήσ, ἀνὴρ ὑπερήφανοσ καὶ δεινόσ, ὃσ καταλύσασ τὸν Ὀνίαν τῆσ ἀρχιερωσύνησ, Ἰάσονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν ἀρχιερέα, συνθέμενον δώσειν, εἰ ἐπιτρέψειεν αὐτῷ τὴν ἀρχήν, κατ’ ἐνιαυτὸν τρισχίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τάλαντα. ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ ἀρχιερᾶσθαι καὶ τοῦ ἔθνουσ ἀφηγεῖσθαι. ὃσ καὶ ἐξεδιῄτησε τῶν Ἰουδαίων τὸ ἔθνοσ καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρανομίαν ὥστε μὴ μόνον ἐπ’ αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆσ πατρίδοσ ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι, ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν. ἐφ’ οἷσ ἀγανακτήσασα ἡ θεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖσ τὸν Ἀντίοχον ἐπολέμωσεν. ἐπειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ’ Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ, ἤκουσέ τε ὅτι φήμησ διαδοθείσησ περὶ τοῦ τεθνᾶναι αὐτόν, ὡσ ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἱ Ἱεροσολυμῖται, ταχέωσ ἐπ’ αὐτοὺσ ἀνέζευξεν, καὶ ὡσ ἐπόρθησεν αὐτούσ, δόγμα ἔθετο ὅπωσ, εἴ τινεσ αὐτῶν φάνοιεν τῷ πατρίῳ πολιτευόμενοι νόμῳ, θάνοιεν. καὶ ἐπεὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυε καταλῦσαι διὰ τῶν δογμάτων τὴν τοῦ ἔθνουσ εὔνοιαν, ἀλλὰ πάσασ τὰσ ἑαυτοῦ ἀπειλὰσ καὶ τιμωρίασ ἑώρα καταλυομένασ, ὥστε καὶ γυναῖκασ, ὅτι περιέτεμον τὰ παιδία, μετὰ τῶν βρεφῶν κατακρημνισθῆναι προειδυίασ ὅτι τοῦτο πείσονται. ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ, αὐτὸσ διά βασάνων ἕνα ἕκαστον τοῦ ἔθνουσ ἠνάγκαζε μιαρῶν ἀπογευομένουσ τροφῶν ἐξόμνυσθαι τὸν Ἰουδαϊσμόν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION