Septuagint, Prophetia Ezechielis 32:

(70인역 성경, 에제키엘서 32:)

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνόσ, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ θρῆνον ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖσ αὐτῷ. λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθησ καὶ σὺ ὡσ δράκων ὁ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζεσ τοῖσ ποταμοῖσ σου καὶ ἐτάρασσεσ ὕδωρ τοῖσ ποσί σου καὶ κατεπάτεισ τοὺσ ποταμούσ σου. τάδε λέγει Κύριοσ. καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ δίκτυα λαῶν πολλῶν καὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν. πεδία πλησθήσεταί σου, καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σέ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμπλήσω ἐκ σοῦ πάντα τὰ θηρία πάσησ τῆσ γῆσ, καὶ δώσω τὰσ σάρκασ σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐμπλήσω ἀπὸ τοῦ αἵματόσ σου, καὶ ποτισθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ πλήθουσ σου ἐπὶ τῶν ὀρέων, φάραγγασ ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ. καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ, ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω, καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶσ αὐτῆσ. πάντα τὰ φαίνοντα φῶσ ἐν τῷ οὐρανῷ συσκοτάσουσιν ἐπὶ σέ, καὶ δώσω σκότοσ ἐπὶ τὴν γῆν σου, λέγει Κύριοσ Κύριοσ. καὶ παροργιῶ καρδίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίκα ἂν ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰσ τὰ ἔθνη, εἰσ γῆν, ἣν οὐκ ἔγνωσ. καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, καὶ οἱ βασιλεῖσ αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ρομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν, προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ’ ἡμέρασ πτώσεώσ σου. ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ Κύριοσ. ρομφαία βασιλέωσ Βαβυλῶνοσ ἥξει σοι, ἐν μαχαίραισ γιγάντων, καὶ καταβαλῶ τὴν ἰσχύν σου. λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν πάντεσ, καὶ ἀπολοῦσι τὴν ὕβριν Αἰγύπτου, καὶ συντριβήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺσ αὐτῆσ. καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆσ ἀφ’ ὕδατοσ πολλοῦ, καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ποὺσ ἀνθρώπου ἔτι, καὶ ἴχνοσ κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό. οὕτωσ τότε ἡσυχάσει τὰ ὕδατα αὐτῶν, καὶ οἱ ποταμοὶ αὐτῶν ὡσ ἔλαιον πορεύσονται, λέγει Κύριοσ. ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰσ ἀπώλειαν καὶ ἐρημωθῇ ἡ γῆ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆσ, ὅταν διασπείρω πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν αὐτῇ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριοσ. θρῆνόσ ἐστι καὶ θρηνήσεισ αὐτόν, καὶ αἱ θυγατέρεσ τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν. ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆσ θρηνήσουσιν αὐτήν, λέγει Κύριοσ Κύριοσ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τοῦ πρώτου μηνόσ, πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνόσ, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου, θρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου, καὶ καταβιβάσουσιν αὐτῆσ τὰσ θυγατέρασ τὰ ἔθνη νεκρὰσ εἰσ τὸ βάθοσ τῆσ γῆσ, πρὸσ τοὺσ καταβαίνοντασ εἰσ βόθρον. ἐν μέσῳ μαχαίρασ τραυματιῶν πεσοῦνται μετ’ αὐτοῦ, καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺσ αὐτοῦ. καὶ ἐροῦσί σοι οἱ γίγαντεσ. ἐν βάθει βόθρου γίνου, τίνοσ κρείττων εἶ̣ κατάβηθι καὶ κοιμήθητι μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρασ. ἐκεῖ Ἀσσοὺρ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ, πάντεσ τραυματίαι ἐκεῖ ἐδόθησαν, καὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου, καὶ ἐγενήθη ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματοσ αὐτοῦ, πάντεσ οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότεσ μαχαίρᾳ, οἱ δόντεσ τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆσ ζωῆσ. ἐκεῖ Αἰλὰμ καὶ πᾶσα ἡ δύναμισ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματοσ αὐτοῦ, πάντεσ οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότεσ μαχαίρᾳ καὶ καταβαίνοντεσ ἀπερίτμητοι εἰσ γῆσ βάθοσ, οἱ δεδωκότεσ αὐτῶν φόβον ἐπὶ γῆσ ζωῆσ καὶ ἐλάβοσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰσ βόθρον ἐν μέσῳ τραυματιῶν. ἐκεῖ ἐδόθησαν Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ καὶ πᾶσα ἡ ἰσχὺσ αὐτῶν περικύκλῳ τοῦ μνήματοσ αὐτοῦ, πάντεσ τραυματίαι αὐτοῦ, πάντεσ ἀπερίτμητοι τραυματίαι ἀπὸ μαχαίρασ, οἱ δεδωκότεσ τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆσ ζωῆσ. καὶ ἐκοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπ’ αἰῶνοσ, οἳ κατέβησαν εἰσ ᾅδου ἐν ὅπλοισ πολεμικοῖσ καὶ ἔθηκαν τὰσ μαχαίρασ αὐτῶν ὑπὸ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν. καὶ ἐγενήθησαν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὀστέων αὐτῶν, ὅτι ἐξεφόβησαν γίγαντασ ἐν γῇ ζωῆσ. καὶ σὺ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τετραυματισμένων μαχαίρᾳ. ἐκεῖ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντεσ Ἀσσοὺρ οἱ δόντεσ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰσ τραῦμα μαχαίρασ. οὗτοι μετὰ τραυματιῶν ἐκοιμήθησαν, μετὰ καταβαινόντων εἰσ βόθρον. ἐκεῖ οἱ ἄρχοντεσ τοῦ βορρᾶ πάντεσ στρατηγοὶ Ἀσσούρ, οἱ καταβαίνοντεσ τραυματίαι, σὺν τῷ φόβῳ αὐτῶν καὶ τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν ἐκοιμήθησαν ἀπερίτμητοι μετὰ τραυματιῶν μαχαίρασ καὶ ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰσ βόθρον. ἐκείνουσ ὄψεται βασιλεὺσ Φαραὼ καὶ παρακληθήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν, λέγει Κύριοσ Κύριοσ. ὅτι δέδωκα τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ γῆσ ζωῆσ, καὶ κοιμηθήσεται ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων μετὰ τραυματιῶν μαχαίρασ, Φαραὼ καὶ πᾶν τὸ πλῆθοσ αὐτοῦ, λέγει Κύριοσ Κύριοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION