Septuagint, Prophetia Ezechielis 27:

(70인역 성경, 에제키엘서 27:)

ΚΑΙ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ ἐπὶ Σὸρ θρῆνον καὶ ἐρεῖσ τῇ Σὸρ τῇ κατοικούσῃ ἐπὶ τῆσ εἰσόδου τῆσ θαλάσσησ, τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολλῶν. τάδε λέγει Κύριοσ τῇ Σόρ. σὺ εἶπασ. ἐγὼ περιέθηκα ἐμαυτῇ κάλλοσ μου. ἐν καρδίᾳ θαλάσσησ τῷ Βεελεὶμ υἱοί σου περιέθηκάν σοι κάλλοσ. κέδροσ ἐκ Σανεὶρ ᾠκοδομήθη σοι, ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου ἐλήφθησαν τοῦ ποιῆσαί σοι ἱστοὺσ ἐλατίνουσ. ἐκ τῆσ Βασανίτιδοσ ἐποίησαν τὰσ κώπασ σου, τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντοσ, οἴκουσ ἀλσώδεισ ἀπὸ νήσων τῶν Χετιείμ. βύσσοσ μετὰ ποικιλίασ ἐξ Αἰγύπτου ἐγένετό σοι στρωμνὴ τοῦ περιθεῖναί σοι δόξαν καὶ περιβαλεῖν σε ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐκ τῶν νήσων Ἐλεισαὶ καὶ ἐγένετο περιβόλαιά σου. καὶ οἱ ἄρχοντέσ σου οἱ κατοικοῦντεσ Σιδῶνα καὶ Ἀράδιοι ἐγένοντο κωπηλάται σου. οἱ σοφοί σου, Σόρ, οἳ ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι κυβερνῆταί σου. οἱ πρεσβύτεροι βιβλίων καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου. καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆσ θαλάσσησ καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰσ δυσμῶν. Πέρσαι καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυεσ ἦσαν ἐν τῇ δυνάμει σου, ἄνδρεσ πολεμισταί σου πέλτασ καὶ περικεφαλαίασ ἐκρέμασαν ἐν σοί, οὗτοι ἔδωκαν τὴν δόξαν σου. υἱοὶ Ἀραδίων καὶ ἡ δύναμίσ σου ἐπὶ τῶν τειχέων σου φύλακεσ ἐν τοῖσ πύργοισ σου ἦσαν, τὰσ φαρέτρασ αὐτῶν ἐκρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου κύκλῳ. οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλοσ. Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήθουσ πάσησ ἰσχύοσ σου, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ κασσίτερον καὶ μόλιβον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. ἡ Ἑλλὰσ καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖσ ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου. ἐξ οἴκου Θεργαμὰ ἵππουσ καὶ ἱππεῖσ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. υἱοὶ Ροδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντασ ἐλεφαντίνουσ, καὶ τοῖσ εἰσαγομένοισ ἀντεδίδουσ τοὺσ μισθούσ σου, ἀνθρώπουσ ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθουσ τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίσ, καὶ Ραμὸθ καὶ Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. Ἰούδασ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ μύρων καὶ κασίασ, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ρητίνην ἔδωκαν εἰσ τὸν σύμμεικτόν σου. Δαμασκὸσ ἔμπορόσ σου ἐκ πλήθουσ πάσησ δυνάμεώσ σου. οἶνοσ ἐκ Χελβὼν καὶ ἔρια ἐκ Μιλήτου, καὶ οἶνον εἰσ τὴν ἀγοράν σου ἔδωκαν. ἐξ Ἀσὴλ σίδηροσ εἰργασμένοσ καὶ τροχὸσ ἐν τῷ συμμείκτῳ σού ἐστι. Δαιδὰν ἔμποροί σου μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτῶν εἰσ ἅρματα. ἠ Ἀραβία καὶ πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ Κηδάρ, οὗτοι ἔμποροί σου διά χειρόσ σου, καμήλουσ καὶ ἀμνοὺσ καὶ κριοὺσ ἐν οἷσ ἐμπορεύονταί σε. ἔμποροι Σαββὰ καὶ Ραγμά, οὗτοι ἔμποροί σου μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων καὶ λίθων χρηστῶν καὶ χρυσὸν ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. Χαρρὰν καὶ Χαννά, οὗτοι ἔμποροί σου. Ἀσσοὺρ καὶ Χαρμὰν ἔμποροί σου φέροντεσ ἐμπορίαν ὑάκινθον καὶ θησαυροὺσ ἐκλεκτοὺσ δεδεμένουσ σχοινίοισ καὶ κυπαρύσσινα. πλοῖα, ἐν αὐτοῖσ Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει, ἐν τῷ συμμείκτῳ σου, καὶ ἐνεπλήσθησ καὶ ἐβαρύνθησ σφόδρα ἐν καρδίᾳ θαλάσσησ. ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ κωπηλάται σου. τὸ πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέ σε ἐν καρδίᾳ θαλάσσησ. ἦσαν δυνάμεισ σου καὶ ὁ μισθόσ σου καὶ τῶν συμμείκτων σου καὶ οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ κυβερνῆταί σου καὶ οἱ σύμβουλοί σου καὶ οἱ σύμμεικτοί σου ἐκ τῶν συμμείκτων σου καὶ πάντεσ οἱ ἄνδρεσ οἱ πολεμισταί σου οἱ ἐν σοὶ καὶ πᾶσα συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου, πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ θαλάσσησ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆσ πτώσεώσ σου. πρὸσ τὴν κραυγὴν τῆσ φωνῆσ σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ φοβηθήσονται, καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντεσ οἱ κωπηλάται καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ πρωρεῖσ τῆσ θαλάσσησ ἐπὶ τὴν γῆν στήσονται καὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν καὶ κεκράξονται πικρὸν καὶ ἐπιθήσουσι γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν καὶ σποδὸν ὑποστρώσονται. καὶ λήψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ θρήνημά σοι. πόσον τινὰ εὗρεσ μισθὸν ἀπὸ τῆσ θαλάσσησ̣ ἐνέπλησασ ἔθνη ἀπὸ τοῦ πλήθουσ σου καὶ ἀπὸ τοῦ συμμείκτου σου ἐπλούτησασ πάντασ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ. νῦν συνετρίβησ ἐν θαλάσσῃ, ἐν βάθει ὕδατοσ. ὁ σύμμεικτόσ σου καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου ἔπεσον, πάντεσ οἱ κωπηλάται σου. πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ τὰσ νήσουσ ἐστύγνασαν ἐπὶ σέ, καὶ οἱ βασιλεῖσ αὐτῶν ἐκστάσει ἐξέστησαν, καὶ ἐδάκρυσε τὸ πρόσωπον αὐτῶν. ἔμποροι ἀπὸ ἐθνῶν ἐσύρισάν σε, ἀπώλεια ἐγένου, καὶ οὐκέτι ἔσῃ εἰσ τὸν αἰῶνα.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION