Septuagint, Prophetia Ezechielis 16:

(70인역 성경, 에제키엘서 16:)

ΚΑΙ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου, διαμάρτυραι τῇ Ἱερουσαλὴμ τὰσ ἀνομίασ αὐτῆς καὶ ἐρεῖσ. τάδε λέγει Κύριοσ τῇ Ἱερουσαλήμ. ἡ ρίζα σου καὶ ἡ γένεσίσ σου ἐκ γῆσ Χαναάν, ὁ πατήρ σου Ἀμορραῖοσ, καὶ ἡ μήτηρ σου Χετταία. καὶ ἡ γένεσίσ σου, ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐτέχθησ, οὐκ ἔδησασ τοὺσ μαστούσ σου καί ἐν ὕδατι οὐκ ἐλούσθησ, οὐδὲ ἁλὶ ἡλίσθησ καὶ ἐν σπαργάνοισ οὐκ ἐσπαργανώθησ, οὐδὲ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμόσ μου ἐπὶ σοὶ τοῦ ποιῆσαί σοι ἓν ἐκ πάντων τούτων, τοῦ παθεῖν τι ἐπὶ σοί, καὶ ἀπερρίφησ ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου τῇ σκολιότητι τῆσ ψυχῆσ σου ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐτέχθησ. καὶ διῆλθον ἐπὶ σὲ καὶ εἶδόν σε πεφυρμένην ἐν τῷ αἵματί σου καὶ εἶπά σοι. ἐκ τοῦ αἵματόσ σου ζωή. πληθύνου, καθὼσ ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἀγροῦ δέδωκά σε. καὶ ἐπληθύνθησ καὶ ἐμεγαλύνθησ καὶ εἰσῆλθεσ εἰσ πόλεισ πόλεων. οἱ μαστοί σου ἀνωρθώθησαν, καὶ ἡ θρίξ σου ἀνέτειλε, σὺ δὲ ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα. καὶ διῆλθον διὰ σοῦ καὶ εἶδόν σε, καὶ ἰδοὺ καιρόσ σου καὶ καιρὸσ καταλυόντων, καὶ διεπέτασα τὰσ πτέρυγάσ μου ἐπὶ σὲ καὶ ἐκάλυψα τὴν ἀσχημοσύνην σου. καὶ ὤμοσά σοι καὶ εἰσῆλθον ἐν διαθήκῃ μετὰ σοῦ, λέγει Κύριοσ, καὶ ἐγένου μοι. καὶ ἔλουσά σε ἐν ὕδατι καὶ ἀπέπλυνα τὸ αἷμά σου ἀπὸ σοῦ καὶ ἔχρισά σε ἐν ἐλαίῳ καὶ ἐνέδυσά σε ποικίλα καὶ ὑπέδυσά σε ὑάκινθον καὶ ἔζωσά σε βύσσῳ καὶ περιέβαλόν σε τριχάπτῳ καὶ ἐκόσμημά σε κόσμῳ καὶ περιέθηκα ψέλια περὶ τὰσ χεῖράσ σου καὶ κάθεμα περὶ τὸν τράχηλόν σου καὶ ἔδωκα ἐνώτιον περὶ τὸν μυκτῆρά σου καὶ τροχίσκουσ ἐπὶ τὰ ὦτά σου καὶ στέφανον καυχήσεωσ ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου. καὶ ἐκοσμήθησ χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ, καὶ τὰ περιβόλαιά σου βύσσινα καὶ τρίχαπτα καὶ ποικίλα. σεμίδαλιν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἔφαγεσ καὶ ἐγένου καλή σφόδρα. καὶ ἐξῆλθέ σου ὄνομα ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ἐν τῷ κάλλει σου, διότι συντετελεσμένον ἦν ἐν εὐπρεπείᾳ ἐν τῇ ὡραιότητι, ᾗ ἔταξα ἐπὶ σέ, λέγει Κύριοσ. ‐ Καὶ ἐπεποίθεισ ἐν τῷ κάλλει σου καὶ ἐπόρνευσασ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου καὶ ἐξέχεασ τὴν πορνείαν σου ἐπὶ πάντα πάροδον, ὃ οὐκ ἔσται. καὶ ἔλαβεσ ἐκ τῶν ἱματίων σου καὶ ἐποίησασ σεαυτῇ εἴδωλα ραπτὰ καὶ ἐξεπόρνευσασ ἐπ̓ αὐτά. καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃσ, οὐδὲ μὴ γένηται. καὶ ἔλαβεσ τὰ σκεύη τῆσ καυχήσεώσ σου ἐκ τοῦ χρυσίου μου καὶ ἐκ τοῦ ἀργυρίου μου, ἐξ ὧν ἔδωκά σοι καὶ ἐποίησασ σεαυτῇ εἰκόνασ ἀρσενικὰσ καὶ ἐξεπόρνευσασ ἐν αὐταῖσ. καὶ ἔλαβεσ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον σου καὶ περιέβαλεσ αὐτὰ καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ τὸ θυμίαμά μου ἔθηκασ πρὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ τοὺσ ἄρτουσ μου, οὓσ ἔδωκά σοι, σεμίδαλιν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἐψώμισά σε καὶ ἔθηκασ αὐτὰ πρὸ προσώπου αὐτῶν εἰσ ὀσμήν εὐωδίασ. καὶ ἐγένετο, λέγει Κύριοσ, καὶ ἔλαβεσ τοὺσ υἱούσ σου καὶ τὰσ θυγατέρασ σου, ἃσ ἐγέννησασ, καὶ ἔθυσασ αὐτὰ αὐτοῖσ εἰσ ἀνάλωσιν, ὡσ μικρὰ ἐξεπόρνευσασ, καὶ ἔσφαξασ τὰ τέκνα σου καὶ ἔδωκασ αὐτὰ ἐν τῷ ἀποτροπιάζεσθαί σε ἐν αὐτοῖσ. τοῦτο παρὰ πᾶσαν τὴν πορνείαν σου, καὶ οὐκ ἐμνήσθησ τῆσ νηπιότητόσ σου, ὅτε ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα καὶ πεφυρμένη ἐν τῷ αἵματί σου ἔζησασ. καὶ ἐγένετο μετὰ πάσασ τὰσ κακίασ σου, λέγει Κύριοσ, καὶ ᾠκοδόμησασ σεαυτῇ οἴκημα πορνικὸν καὶ ἐποίησασ σεαυτῇ ἔκθεμα ἐν πάσῃ πλατείᾳ καὶ ἐπ̓ ἀρχῆσ πάσησ ὁδοῦ ᾠκοδόμησασ τὰ πορνεῖά σου καὶ ἐλυμήνω τὸ κάλλοσ σου καὶ διήγαγεσ τὰ σκέλη σου παντὶ παρόδῳ καὶ ἐπλήθυνασ τὴν πορνείαν σου. καὶ ἐξεπόρνευσασ ἐπὶ τοὺσ υἱοὺσ Αἰγύπτου τοὺσ ὁμοροῦντάσ σοι τοὺσ μεγαλοσάρκουσ καὶ πολλαχῶσ ἐξεπόρνευσασ τοῦ παροργίσαι με. ἐὰν δὲ ἐκτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σέ, καὶ ἐξαρῶ τὰ νόμιμά σου καὶ παραδώσω εἰσ ψυχὰσ μισούντων σε, θυγατέρασ ἀλλοφύλων τὰσ ἐκκλινούσασ σε ἐκ τῆσ ὁδοῦ σου, ἧσ ἠσέβησασ. καὶ ἐξεπόρνευσασ ἐπὶ τὰσ θυγατέρασ Ἀσσοὺρ καὶ οὐδ̓ οὕτωσ ἐνεπλήσθησ. καὶ ἐξεπόρνευσασ καὶ οὐκ ἐνεπίπλω. καὶ ἐπλήθυνασ τὰσ διαθήκασ σου πρὸσ γῆν Χαλδαίων καὶ οὐδὲ ἐν τούτοισ ἐνεπλήσθησ. τί διαθῶ τὴν θυγατέρα σου, λέγει Κύριοσ, ἐν τῷ ποιῆσαί σε πάντα ταῦτα, ἔργα γυναικὸσ πόρνησ̣ καὶ ἐξεπόρνευσασ τρισσῶσ ἐν ταῖσ θυγατράσι σου. τὸ πορνεῖον ᾠκοδόμησασ ἐν πάσῃ ἀρχῇ ὁδοῦ καὶ τὴν βάσιν σου ἐποίησασ ἐν πάσῃ πλατείᾳ καὶ ἐγένου ὡσ πόρνη συνάγουσα μισθώματα. ἡ γυνὴ ἡ μοιχωμένη ὁμοία σοι παρὰ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ λαμβάνουσα μισθώματα. πᾶσι τοῖσ ἐκπορνεύσασιν αὐτὴν προσεδίδου μισθώματα, καὶ σὺ δέδωκασ μισθώματα πᾶσι τοῖσ ἐρασταῖσ σου καὶ ἐφόρτιζεσ αὐτοὺσ τοῦ ἔρχεσθαι πρόσ σε κυκλόθεν ἐν τῇ πορνείᾳ σου. καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένον παρὰ τὰσ γυναῖκασ ἐν τῇ πορνείᾳ σου, καὶ μετὰ σοῦ πεπορνεύκασιν ἐν τῷ προσδιδόναι σε μισθώματα, καὶ σοὶ μισθώματα οὐκ ἐδόθη, καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένα. ‐ Διὰ τοῦτο, πόρνη, ἄκουε λόγον Κυρίου. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνθ̓ ὧν ἐξέχεασ τὸν χαλκόν σου, καὶ ἀποκαλυφθήσεται ἡ αἰσχύνη ἐν τῇ πορνείᾳ σου πρὸσ τοὺσ ἐραστάσ σου καὶ εἰσ πάντα τὰ ἐνθυμήματα τῶν ἀνομιῶν σου καὶ ἐν τοῖσ αἵμασι τῶν τέκνων σου, ὧν ἔδωκασ αὐτοῖσ. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ συνάγω πάντασ τοὺσ ἐραστάσ σου, ἐν οἷσ ἐπεμίγησ ἐν αὐτοῖσ καὶ πάντασ, οὓσ ἠγάπησασ, σὺν πᾶσιν, οἷσ ἐμίσεισ. καὶ συνάξω αὐτοὺσ ἐπὶ σὲ κυκλόθεν καὶ ἀποκαλύψω τὰσ κακίασ σου πρὸσ αὐτούσ, καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν αἰσχύνην σου. καὶ ἐκδικήσω σε ἐκδικήσει μοιχαλίδοσ καὶ ἐκχεούσησ αἷμα καὶ θήσω σε ἐν αἵματι θυμοῦ καὶ ζήλου. καὶ παραδώσω σε εἰσ χεῖρασ αὐτῶν, καὶ κατασκάψουσι τὸ πορνεῖόν σου καὶ καθελοῦσι τὴν βάσιν σου, καὶ ἐκδύσουσί σε τὰ ἱμάτιά σου καὶ λήψονται τὰ σκεύη τῆσ καυχήσεώσ σου καί ἀφήσουσί σε γυμνὴν καὶ ἀσχημονοῦσαν. καὶ ἄξουσιν ἐπὶ σὲ ὄχλουσ καὶ λιθοβολήσουσί σε ἐν λίθοισ καὶ κατασφάξουσί σε ἐν τοῖσ ξίφεσιν αὐτῶν. καὶ ἐμπρήσουσι τοὺσ οἴκουσ σου πυρὶ καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ ἐκδικήσεισ ἐνώπιον γυναικῶν πολλῶν. καὶ ἀποστρέψω σε ἐκ τῆσ πορνείασ σου, καὶ μισθώματα οὐ μὴ δῷσ οὐκέτι. καὶ ἐπαφήσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ σέ, καὶ ἐξαρθήσεται ὁ ζῆλόσ μου ἐκ σοῦ, καὶ ἀναπαύσομαι καὶ σὺ μὴ μεριμνήσω οὐκέτι. ἀνθ̓ ὧν οὐκ ἐμνήσθησ τῆσ νηπιότητόσ σου καὶ ἐλύπεισ με ἐν πᾶσι τούτοισ, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ τὰσ ὁδούσ σου εἰσ κεφαλήν σου δέδωκα, λέγει Κύριοσ. καὶ οὕτωσ ἐποίησασ τὴν ἀσέβειαν ἐπὶ πάσαισ ταῖσ ἀνομίαισ σου. ταῦτά ἐστι πάντα, ὅσα εἶπαν κατὰ σοῦ ἐν παραβολῇ λέγοντεσ. καθὼσ ἡ μήτηρ, καὶ ἡ θυγάτηρ. θυγάτηρ τῆσ μητρόσ σου σὺ εἶ ἡ ἀπωσαμένη τὸν ἄνδρα αὐτῆσ καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ καὶ ἀδελφοὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἀπωσαμένων τοὺσ ἄνδρασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν. ἡ μήτηρ ὑμῶν Χετταία, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν Ἀμορραῖοσ. ἡ ἀδελφὴ ὑμῶν ἡ πρεσβυτέρα Σαμάρεια, αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῆσ, ἡ κατοικοῦσα ἐξ εὐωνύμων σου. καὶ ἡ ἀδελφή σου ἡ νεωτέρα σου ἡ κατοικοῦσα ἐκ δεξιῶν σου Σόδομα καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῆσ. καὶ οὐδ̓ ὧσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ αὐτῶν ἐπορεύθησ, οὐδὲ κατὰ τὰσ ἀνομίασ αὐτῶν ἐποίησασ. παρὰ μικρὸν καὶ ὑπέρκεισαι αὐτὰσ ἐν πάσαισ ταῖσ ὁδοῖσ σου. ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριοσ, εἰ πεποίηκε Σόδομα ἡ ἀδελφή σου, αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῆσ, ὃν τρόπον ἐποίησασ σὺ καὶ αἱ θυγατέρεσ σου. πλὴν τοῦτο τὸ ἀνόμημα Σοδόμων τῆσ ἀδελφῆσ σου, ὑπερηφανία. ἐν πλησμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐθηνίᾳ οἴνου ἐσπατάλων αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῆσ. τοῦτο ὑπῆρχεν αὐτῇ καὶ ταῖσ θυγατράσιν αὐτῆσ, καὶ χεῖρα πτωχοῦ καὶ πένητοσ οὐκ ἀντελαμβάνοντο. καὶ ἐμεγαλαύχουν καὶ ἐποίησαν ἀνομήματα ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐξῇρα αὐτὰσ καθὼσ εἶδον. καὶ Σαμάρεια κατὰ τὰσ ἡμίσεισ τῶν ἁμαρτιῶν σου οὐχ ἥμαρτε. καὶ ἐπλήθυνασ τὰσ ἀνομίασ σου ὑπὲρ αὐτὰσ καὶ ἐδικαίωσασ τὰσ ἀδελφάσ σου ἐν πάσαισ ταῖσ ἀνομίαισ σου, αἷσ ἐποίησασ. καὶ σὺ κόμισαι βάσανόν σου, ἐν ᾗ ἔφθειρασ τὰσ ἀδελφάσ σου ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ σου, αἷσ ἠνόμησασ ὑπὲρ αὐτάσ, καὶ ἐδικαίωσασ αὐτὰσ ὑπὲρ σεαυτήν. καὶ σὺ αἰσχύνθητι καὶ λάβε τὴν ἀτιμίαν σου ἐν τῷ δικαιῶσαί σε τὰσ ἀδελφάσ σου. καὶ ἀποστρέψω τὰσ ἀποστροφὰσ αὐτῶν, τὴν ἀποστροφὴν Σοδόμων καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆσ, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφὴν Σαμαρείασ καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆσ, καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφήν σου ἐν μέσῳ αὐτῶν, ὅπωσ κομίσῃ τὴν βάσανόν σου καὶ ἀτιμωθήσῃ ἐκ πάντων, ὧν ἐποίησασ ἐν τῷ παροργίσαι με. καὶ ἡ ἀδελφή σου Σόδομα καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῆσ ἀποκατασταθήσονται καθὼσ ἦσαν ἀπ̓ ἀρχῆσ, καὶ Σαμάρεια καὶ αἱ θυγατέρεσ αὐτῆσ ἀποκατασταθήσονται καθὼσ ἦσαν ἀπ̓ ἀρχῆσ, καὶ σὺ καὶ αἱ θυγατέρεσ σου ἀποκατασταθήσεσθε καθὼσ ἀπ̓ ἀρχῆσ ἦτε. καὶ εἰ μὴ ἦν Σόδομα ἡ ἀδελφή σου εἰσ ἀκοὴν ἐν τῷ στόματί σου ἐν ταῖσ ἡμέραισ ὑπερηφανίασ σου, πρὸ τοῦ ἀποκαλυφθῆναι τὰσ κακίασ σου, ὃν τρόπον νῦν ὄνειδοσ εἶ θυγατέρων Συρίασ καὶ πάντων τῶν κύκλῳ αὐτῆσ, θυγατέρων ἀλλοφύλων τῶν περιεχουσῶν σε κύκλῳ̣ τὰσ ἀσεβείασ σου καὶ τὰσ ἀνομίασ σου, σὺ κεκόμισαι αὐτάσ, λέγει Κύριοσ. τάδε λέγει Κύριοσ. καὶ ποιήσω ἐν σοὶ καθὼσ ἐποίησασ, ὡσ ἠτίμωσασ ταῦτα τοῦ παραβῆναι τὴν διαθήκην μου. καὶ μνησθήσομαι ἐγὼ τῆσ διαθήκησ μου τῆσ μετὰ σοῦ ἐν ἡμέραισ νηπιότητόσ σου καὶ ἀναστήσω σοι διαθήκην αἰώνιον. καὶ μνησθήσῃ τὴν ὁδόν σου καὶ ἐξατιμωθήσῃ ἐν τῷ ἀναλαβεῖν σε τὰσ ἀδελφάσ σου τὰσ πρεσβυτέρασ σου σὺν ταῖσ νεωτέραισ σου, καὶ δώσω αὐτάσ σοι εἰσ οἰκοδομὴν καὶ οὐκ ἐκ διαθήκησ σου. καὶ ἀναστήσω ἐγὼ τὴν διαθήκην μου μετὰ σοῦ, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριοσ, ὅπωσ μνησθῇσ καὶ αἰσχυνθῆσ, καὶ μὴ ᾖ σοι ἔτι ἀνοῖξαι τὸ στόμα σου ἀπὸ προσώπου τῆσ ἀτιμίασ σου ἐν τῷ ἐξιλάσκεσθαί μέ σοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησασ, λέγει Κύριοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION