Septuagint, Liber Baruch 4:

(70인역 성경, 바룩서 4:)

ΑΥΤΗ ἡ βίβλοσ τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ νόμοσ ὁ ὑπάρχων εἰσ τὸν αἰῶνα. πάντεσ οἱ κρατοῦντεσ αὐτὴν εἰσ ζωήν, οἱ δὲ καταλείποντεσ αὐτὴν ἀποθανοῦνται. ‐ Ἐπιστρέφου, Ἰακώβ, καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆσ, διόδευσον πρὸσ τὴν λάμψιν κατέναντι τοῦ φωτὸσ αὐτῆσ. μὴ δῷσ ἑτέρῳ τὴν δόξαν σου καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔθνει ἀλλοτρίῳ. μακάριοί ἐσμεν Ἰσραήλ, ὅτι τὰ ἀρεστὰ τῷ Θεῷ ἡμῖν γνωστά ἐστι. ‐ Θαρσεῖτε λαόσ μου, μνημόσυνον Ἰσραήλ. ἐπράθητε τοῖσ ἔθνεσιν οὐκ εἰσ ἀπώλειαν, διὰ δὲ τὸ παροργίσαι ὑμᾶσ τὸν Θεὸν παρεδόθητε τοῖσ ὑπεναντίοισ. παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶσ θύσαντεσ δαιμονίοισ καὶ οὐ Θεῷ. ἐπελάθεσθε τὸν τροφεύσαντα ὑμᾶσ Θεὸν αἰώνιον, ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμᾶσ Ἱερουσαλήμ. εἶδε γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπεν. ἀκούσατε, οἱ πάροικοι Σιών, ἐπήγαγέ μοι ὁ Θεὸσ πένθοσ μέγα. εἶδον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ τῶν θυγατέρων μου, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖσ ὁ αἰώνιοσ. ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺσ μετ̓ εὐφροσύνησ, ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πένθουσ. μηδεὶσ ἐπιχαιρέτω μοι τῇ χήρᾳ καὶ καταλειφθείσῃ ὑπὸ πολλῶν. ἠρημώθην διὰ τὰσ ἁμαρτίασ τῶν τέκνων μου, διότι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου Θεοῦ, δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐπορεύθησαν ὁδοῖσ ἐντολῶν Θεοῦ, οὐδὲ τρίβουσ παιδείασ ἐν δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπέβησαν. ἐλθέτωσαν αἱ πάροικοι Σιών, καὶ μνήσθητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖσ ὁ αἰώνιοσ. ἐπήγαγε γὰρ ἐπ̓ αὐτοὺσ ἔθνοσ μακρόθεν, ἔθνοσ ἀναιδὲσ καὶ ἀλλόγλωσσον, οἳ οὐκ ᾐσχύνθησαν πρεσβύτην οὐδὲ παιδίον ἠλέησαν καὶ ἀπήγαγον τοὺσ ἀγαπητοὺσ τῆσ χήρασ καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσαν. ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖν̣ ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ὑμῖν ἐξελεῖται ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν ὑμῶν. βαδίζετε, τέκνα, βαδίζετε, ἐγὼ γὰρ κατελήφθην ἔρημοσ. ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆσ εἰρήνησ, ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τῆσ δεήσεώσ μου, κεκράξομαι πρὸσ τὸν αἰώνιον ἐν ταῖσ ἡμέραισ μου. ‐ Θαρρεῖτε, τέκνα, βοήσατε πρὸσ τὸ Θεόν, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶσ ἐκ δυναστείασ, ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν. ἐγὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τῷ αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν ὑμῶν, καὶ ἦλθέ μοι χαρὰ παρὰ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἣ ἥξει ὑμῖν ἐν τάχει παρὰ τοῦ αἰωνίου σωτῆροσ ὑμῶν. ἐξέπεμψα γὰρ ὑμᾶσ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πένθουσ, ἀποδώσει δέ μοι ὁ Θεὸσ ὑμᾶσ μετὰ χαρμοσύνησ καὶ εὐφροσύνησ εἰσ τὸν αἰῶνα. ὥσπερ γὰρ νῦν ἑωράκασιν αἱ πάροικοι Σιὼν τὴν ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτωσ ὄψονται ἐν τάχει τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, ἣ ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξησ μεγάλησ καὶ λαμπρότητοσ τοῦ αἰωνίου. τέκνα, μακροθυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργήν. κατεδίωξέ σε ὁ ἐχθρόσ σου, καὶ ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει καὶ ἐπὶ τραχήλουσ αὐτῶν ἐπιβήσῃ. οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺσ τραχείασ, ἤρθησαν ὡσ ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρῶν. ‐ Θαρσήσατε τέκνα καὶ βοήσατε πρὸσ τὸν Θεόν, ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντοσ μνεία. ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ἡ διάνοια ὑμῶν εἰσ τὸ πλανηθῆναι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντεσ ζητῆσαι αὐτόν. ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ κακὰ ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τῆσ σωτηρίασ ὑμῶν. ‐ Θάρσει Ἱερουσαλήμ, παρακαλέσει σε ὁ ὀνομάσασ σε. δείλαιοι οἱ σὲ κακώσαντεσ καὶ ἐπιχαρέντεσ τῇ σῇ πτώσει, δείλαιαι αἱ πόλεισ, αἷσ ἐδούλευσαν τὰ τέκνα σου, δειλαία ἡ δεξαμένη τοὺσ υἱούσ σου. ὥσπερ γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου, οὕτωσ λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆσ ἐρημίᾳ. καὶ περιελῶ αὐτῆσ τὸ ἀγαλλίαμα τῆσ πολυοχλίασ καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆσ ἔσται εἰσ πένθοσ. πῦρ γὰρ ἐπελεύσεται αὐτῇ παρὰ τοῦ αἰωνίου εἰσ ἡμέρασ μακράσ, καὶ κατοικηθήσεται ὑπὸ δαιμονίων τὸν πλείονα χρόνον. ‐ Περίβλεψον πρὸσ ἀνατολάσ, Ἱερουσαλήμ, καὶ ἴδε τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ σοι ἐρχομένην. ἰδοὺ ἔρχονται οἱ υἱοί σου, οὓσ ἐξαπέστειλασ, ἔρχονται συνηγμένοι ἀπὸ ἀνατολῶν ἕωσ δυσμῶν τῷ ρήματι τοῦ ἁγίου χαίροντεσ τῇ τοῦ Θεοῦ δόξῃ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION