Septuagint, Liber Ieremiae 31:

(70인역 성경, 예레미야서 31:)

Τῇ Μωάβ. ‐ ΟΥΤΩΣ εἶπε Κύριοσ. οὐαὶ ἐπὶ Ναβαῦ, ὅτι ὤλετο. ἐλήφθη Καριαθαίμ, ᾐσχύνθη Ἀμὰθ καὶ ἡττήθη. οὐκ ἔστιν ἔτι ἰατρεία Μωάβ, γαυρίαμα ἐν Ἐσεβών. ἐλογίσαντο ἐπ’ αὐτὴν κακά. ἐκόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνουσ, καὶ παῦσιν παύσεται, ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα. ὅτι φωνὴ κεκραγότων ἐξ Ὠρωναίμ, ὄλεθροσ καὶ σύντριμμα μέγα. συνετρίβη Μωάβ, ἀναγγείλατε εἰσ Ζογόρα, ὅτι ἐπλήσθη Ἀλὼθ ἐν κλαυθμῷ, ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ὠρωναίμ, κραυγὴν συντρίμματοσ ἠκούσατε. φεύγετε καὶ σώσατε τὰσ ψυχὰσ ὑμῶν καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνοσ ἄγριοσ ἐν ἐρήμῳ. ἐπειδὴ ἐπεποίθεισ ἐν ὀχυρώμασί σου, καὶ σὺ συλληφθήσῃ. καὶ ἐξελεύσεται Χαμὼσ ἐν ἀποικίᾳ καὶ οἱ ἱερεῖσ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντεσ αὐτοῦ ἅμα. καὶ ἥξει ὄλεθροσ ἐπὶ πᾶσαν πόλιν, καὶ πόλισ οὐ μὴ σωθῇ, καὶ ἀπολεῖται ὁ αὐλών, καὶ ἐξολοθρευθήσεται ἡ πεδινή, καθὼσ εἶπε Κύριοσ. δότε σημεῖα τῇ Μωάβ, ὅτι ἁφῇ ἀναφθήσεται, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεισ αὐτῆσ εἰσ ἄβατον ἔσονται. πόθεν ἔνοικοσ αὐτῇ̣ ἐπικατάρατοσ ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶσ, ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ’ αἵματοσ. ἀνεπαύσατο Μωὰβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼσ ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰσ ἀγγεῖον καὶ εἰσ ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο. διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπε. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι αὐτοῦ ἔρχονται, φησὶ Κύριοσ, καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ κλίνοντασ, καὶ κλινοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσι καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ συγκόψουσι. καὶ καταισχυνθήσεται Μωὰβ ἀπὸ Χαμώσ, ὥσπερ κατῃσχύνθη οἶκοσ Ἰσραὴλ ἀπὸ Βαιθὴλ ἐλπίδοσ αὐτῶν πεποιθότεσ ἐπ’ αὐτοῖσ. πῶσ ἐρεῖτε. ἰσχυροί ἐσμεν καὶ ἄνθρωποσ ἰσχύων εἰσ τὰ πολεμικά̣ ὤλετο Μωὰβ πόλισ αὐτοῦ, καὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰσ σφαγήν. ἐγγὺσ ἡμέρα Μωὰβ ἐλθεῖν, καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα σφόδρα. κινήσατε αὐτῷ, πάντεσ κυκλόθεν αὐτοῦ, πάντεσ εἰδότεσ ὄνομα αὐτοῦ. εἴπατε. πῶσ συνετρίβη βακτηρία εὐκλεήσ, ράβδοσ μεγαλώματοσ̣ κατάβηθι ἀπὸ δόξησ καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ, καθημένη Δαιβών. ἐκτριβήσεται, ὅτι ὤλετο Μωάβ, ἀνέβη εἰσ σὲ λυμαινόμενοσ ὀχύρωμά σου. ἐφ’ ὁδοῦ στῆθι καὶ ἔπιδε, καθημένη ἐν Ἀροήρ, καὶ ἐρώτησον φεύγοντα καὶ σῳζόμενον καὶ εἰπόν. τί ἐγένετο̣ κατῃσχύνθη Μωάβ, ὅτι συνετρίβη. ὀλόλυξον καὶ κέκραξον, ἀνάγγειλον ἐν Ἀρνών, ὅτι ὤλετο Μωάβ. καὶ κρίσισ ἔρχεται εἰσ τὴν γῆν Μεισὼρ ἐπὶ Χελὼν καὶ Ρεφὰσ καὶ Μωφὰθ καὶ ἐπὶ Δαιβὼν καὶ ἐπὶ Ναβαῦ καὶ ἐπ’ οἶκον Δαιβλαθαὶμ καὶ ἐπὶ Καριαθαὶμ καὶ ἐπ’ οἶκον Γαιμὼλ καὶ ἐπ’ οἶκον Μαὼν καὶ ἐπὶ Καριὼθ καὶ ἐπὶ Βοσὸρ καὶ ἐπὶ πάσασ τὰσ πόλεισ Μωὰβ τὰσ πόρρω καὶ τὰσ ἐγγύσ. κατεάχθη κέρασ Μωάβ, καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη. μεθύσατε αὐτόν, ὅτι ἐπὶ Κύριον ἐμεγαλύνθη. καὶ ἐπικρούσει Μωὰβ ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰσ γέλωτα καὶ αὐτόσ. καὶ εἰ μὴ εἰσ γελοιασμὸν ἦν σοι Ἰσραήλ̣ ἢ ἐν κλοπαῖσ σου εὑρέθη, ὅτι ἐπολέμεισ αὐτόν̣ κατέλιπον τὰσ πόλεισ καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραισ οἱ κατοικοῦντεσ Μωάβ, ἐγενήθησαν ὥσπερ περιστεραί νοσσεύουσαι ἐν πέτραισ στόματι βοθύνου. ἤκουσα ὕβριν Μωάβ, ὕβρισε λίαν ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ. οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῦ, οὐχ οὕτωσ ἐποίησε. διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωὰβ ὀλολύζετε πάντοθεν, βοήσατε ἐπ’ ἄνδρασ κειράδασ αὐχμοῦ. ὡσ κλαυθμὸν Ἰαζὴρ ἀποκλαύσομαί σοι, ἄμπελοσ Σεβημά, κλήματά σου διῆλθε θάλασσαν, Ἰαζὴρ ἥψαντο. ἐπὶ ὀπώραν σου, ἐπὶ τρυγηταῖσ σου ὄλεθροσ ἐπέπεσε. συνεψήθη χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη ἐκ τῆσ Μωαβίτιδοσ καὶ οἶνοσ ἦν ἐπὶ ληνοῖσ σου. πρωί̈ οὐκ ἐπάτησαν οὐδὲ δείλησ, οὐκ ἐποίησαν αἰδάδ. ἀπὸ κραυγῆσ Ἐσεβὼν ἕωσ Ἐλεαλὴ αἱ πόλεισ αὐτῶν ἔδωκαν φωνὴν αὐτῶν, ἀπὸ Ζογὸρ ἕωσ Ὠρωναὶμ καὶ Ἀγλάθ‐Σαλισία, ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβρεὶν εἰσ κατάκαυμα ἔσται. καὶ ἀπολῶ τὸν Μωάβ, φησὶ Κύριοσ, ἀναβαίνοντα ἐπὶ τὸν βωμὸν καὶ θυμιῶντα θεοῖσ αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καρδία μου, Μωάβ, ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσι, καρδία μου ἐπ’ ἀνθρώπουσ κειράδασ ὥσπερ αὐλὸσ βομβήσει. διὰ τοῦτο ἃ περιεποιήσατο, ἀπώλετο ἀπὸ ἀνθρώπου. πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρηθήσονται, καὶ πᾶσ πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρεσ κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσησ ὀσφύοσ σάκκοσ. καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωὰβ καὶ ἐπὶ ταῖσ πλατείαισ αὐτῆσ, ὅτι συνέτριψα τὸν Μωάβ, φησὶ Κύριοσ, ὡσ ἀγγεῖον, οὗ οὐκ ἔστι χρεία αὐτοῦ. πῶσ κατήλλαξε̣ πῶσ ἔστρεψε νῶτον Μωάβ̣ ᾐσχύνθη καὶ ἐγένετο Μωὰβ εἰσ γέλωτα καὶ ἐγκότημα πᾶσι τοῖσ κύκλῳ αὐτῆσ. ὅτι οὕτωσ εἶπε Κύριοσ. ἐλήφθη Ἀκκαριώθ, καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήφθη. καὶ ἀπολεῖται Μωὰβ ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπὶ τὸν Κύριον ἐμεγαλύνθη. παγὶσ καὶ φόβοσ καὶ βόθυνοσ ἐπὶ σοί, καθήμενοσ Μωάβ. ὁ φεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου ἐμπεσεῖται εἰσ τὸν βόθυνον, καὶ ὁ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου συλληφθήσεται ἐν τῇ παγίδι, ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωὰβ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεωσ αὐτῆσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION