Septuagint, Liber Ieremiae 26:

(70인역 성경, 예레미야서 26:)

Τῌ Αἰγύπτῳ ἐπὶ δύναμιν Φαραὼ Νεχαὼ βασιλέωσ Αἰγύπτου, ὃσ ἦν ἐπὶ τῷ ποταμῷ Εὐφράτῃ ἐν Χαρχαμείσ, ὃν ἐπάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ, ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ Ἰωακεὶμ βασιλέωσ Ἰούδα. ‐ Ἀναλάβετε ὅπλα καὶ ἀσπίδασ καὶ προσαγάγετε εἰσ πόλεμον. ἐπισάξατε τοὺσ ἵππουσ, ἐπίβητε, οἱ ἱππεῖσ, καὶ κατάστητε ἐν ταῖσ περικεφαλαίαισ ὑμῶν. προβάλετε τά δόρατα καὶ ἐνδύσασθε τοὺσ θώρακασ ὑμῶν. τί ὅτι αὐτοὶ πτοοῦνται καὶ ἀποχωροῦσιν εἰσ τὰ ὀπίσω̣ διότι οἱ ἰσχυροὶ αὐτῶν κοπήσονται. φυγῇ ἔφυγον καὶ οὐκ ἀνέστρεψαν περιεχόμενοι κυκλόθεν, λέγει Κύριοσ. μὴ φευγέτω ὁ κοῦφοσ, καὶ μὴ ἀνασωζέσθω ὁ ἰσχυρόσ. ἐπὶ βορρᾶν τὰ παρὰ τὸν Εὐφράτην ἠσθένησαν, πεπτώκασι. τίσ οὗτοσ ὡσ ποταμὸσ ἀναβήσεται καὶ ὡσ ποταμοὶ κυμαίνουσιν ὕδωρ̣ ὕδατα Αἰγύπτου ὡσεὶ ποταμὸσ ἀναβήσεται καὶ εἶπεν. ἀναβήσομαι καὶ κατακαλύψω τὴν γῆν καὶ ἀπολῶ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν αὐτῇ. ἐπίβητε ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ, παρασκευάσατε τὰ ἅρματα, ἐξέλθατε, οἱ μαχηταὶ Αἰθιόπων καὶ Λίβυεσ καθωπλισμένοι ὅπλοισ. καὶ Λυδοί, ἀνάβητε, ἐντείνατε τόξον. καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν ἡμέρα ἐκδικήσεωσ τοῦ ἐκδικῆσαι τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ, καὶ καταφάγεται ἡ μάχαιρα Κυρίου καὶ ἐμπλησθήσεται καὶ μεθυσθήσεται ἀπὸ τοῦ αἵματοσ αὐτῶν, ὅτι θυσία τῷ Κυρίῳ σαβαὼθ ἀπὸ γῆσ βορρᾶ ἐπὶ ποταμῷ Εὐφράτῃ. ἀνάβηθι Γαλαὰδ καὶ λάβε ρητίνην τῇ παρθένῳ θυγατρὶ Αἰγύπτου. εἰσ κενὸν ἐπλήθυνασ ἰάματά σου, ὠφέλεια οὐκ ἔστιν ἐν σοί. ἤκουσαν ἔθνη φωνήν σου, καὶ τῆσ κραυγῆσ σου ἐπλήσθη ἡ γῆ, ὅτι μαχητὴσ πρὸσ μαχητὴν ἠσθένησαν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔπεσαν ἀμφότεροι. ——— ῝Α ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χειρὶ Ἱερεμίου τοῦ ἐλθεῖν Ναβουχοδονόσορ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνοσ τοῦ κόψαι γῆν Αἰγύπτου. ‐ Ἀναγγείλατε εἰσ Μάγδωλον καὶ παραγγείλατε εἰσ Μέμφιν, εἴπατε. ἐπίστηθι καὶ ἑτοίμασον, ὅτι κατέφαγε μάχαιρα τὴν σμίλακά σου. διατί ἔφυγεν ἀπὸ σοῦ ὁ Ἆπισ̣ ὁ μόσχοσ ὁ ἐκλεκτόσ σου οὐκ ἔμεινεν, ὅτι Κύριοσ παρέλυσεν αὐτόν. καὶ τὸ πλῆθόσ σου ἠσθένησε καὶ ἔπεσε, καὶ ἕκαστοσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐλάλει. ἀναστῶμεν καὶ ἀναστρέψωμεν πρὸσ τὸν λαὸν ἡμῶν εἰσ τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ προσώπου μαχαίρασ Ἑλληνικῆσ. καλέσατε τὸ ὄνομα Φαραὼ Νεχαὼ βασιλέωσ Αἰγύπτου, Σαών–̓Εσβί–̓Εμωήδ. ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεόσ, ὅτι ὡσ τὸ Ἰταβύριον ἐν τοῖσ ὄρεσι καὶ ὡσ ὁ Κάρμηλοσ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἥξει. σκεύη ἀποικισμοῦ ποίησον σεαυτῇ, κατοικοῦσα θύγατερ Αἰγύπτου, ὅτι Μέμφισ εἰσ ἀφανισμὸν ἔσται καὶ κληθήσεται οὐαὶ διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν κατοικοῦντασ ἐν αὐτῇ. δάμαλισ κεκαλλωπισμένη Αἴγυπτοσ, ἀπόσπασμα ἀπὸ βορρᾶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν. καὶ οἱ μισθωτοὶ αὐτῆσ ἐν αὐτῇ ὥσπερ μόσχοι σιτευτοὶ τρεφόμενοι ἐν αὐτῇ, διότι καὶ αὐτοὶ ἀπεστράφησαν καὶ ἔφυγον ὁμοθυμαδόν, οὐκ ἔστησαν, ὅτι ἡμέρα ἀπωλείασ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺσ καὶ καιρὸσ ἐκδικήσεωσ αὐτῶν. φωνὴ ὡσ ὄφεωσ συρίζοντοσ, ὅτι ἐν ἄμμῳ πορεύονται. ἐν ἀξίναισ ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὴν ὡσ κόπτοντεσ ξύλα. ἐκκόψουσι τὸν δρυμὸν αὐτῆσ, λέγει Κύριοσ ὁ Θεόσ, ὅτι οὐ μὴ εἰκασθῇ, ὅτι πληθύνει ὑπὲρ ἀκρίδα καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ ἀριθμόσ. κατῃσχύνθη ἡ θυγάτηρ Αἰγύπτου, παρεδόθη εἰσ χεῖρασ λαοῦ ἀπὸ βορρᾶ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ τὸν Ἀμμὼν τὸν υἱὸν αὐτῆσ ἐπὶ Φαραώ καὶ ἐπὶ τοὺσ πεποιθότασ ἐπ’ αὐτῷ. σὺ δὲ μὴ φοβηθῇσ, δοῦλόσ μου Ἰακώβ, μηδὲ πτοηθῇσ, Ἰσραήλ. διότι ἐγὼ ἰδοὺ σῴζων σε μακρόθεν καὶ τὸ σπέρμα σου ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ αὐτῶν, καὶ ἀναστρέψει Ἰακὼβ καὶ ἡσυχάσει καὶ ὑπνώσει, καὶ οὐκ ἔσται ὁ παρενοχλῶν αὐτόν. μὴ φοβοῦ, παῖσ μου Ἰακώβ, λέγει Κύριοσ, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι. ἡ ἀπτόητοσ καὶ τρυφερὰ παρεδόθη. ὅτι ποιήσω ἔθνει συντέλειαν ἐν παντὶ ἔθνει, εἰσ οὓσ ἔξωσά σε ἐκεῖ, σὲ δὲ οὐ μὴ ποιήσω ἐκλιπεῖν. καὶ παιδεύσω σε εἰσ κρίμα καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσω σε.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION