Septuagint, Liber Isaiae 44:

(70인역 성경, 이사야서 44:)

ΝΥΝ δὲ ἄκουσον, Ἰακὼβ ὁ παῖσ μου καὶ Ἰσραήλ, ὃν ἐξελεξάμην. οὕτω λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὁ ποιήσασ σε καὶ ὁ πλάσασ σε ἐκ κοιλίασ. ἔτι βοηθηθήσῃ, μὴ φοβοῦ, παῖσ μου Ἰακὼβ καὶ ἠγαπημένοσ Ἰσραήλ, ὃν ἐξελεξάμην. ὅτι ἐγὼ δώσω ὕδωρ ἐν δίψει τοῖσ πορευομένοισ ἐν ἀνύδρῳ, ἐπιθήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τὸ σπέρμα σου καὶ τὰσ εὐλογίασ μου ἐπὶ τὰ τέκνα σου, καὶ ἀνατελοῦσιν ὡσ ἀναμέσον ὕδατοσ χόρτοσ καὶ ὡσ ἰτέα ἐπὶ παραρρέον ὕδωρ. οὕτοσ ἐρεῖ. τοῦ Θεοῦ εἰμι, καὶ οὗτοσ βοήσεται ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰακώβ, καὶ ἕτεροσ ἐπιγράψει χειρὶ αὐτοῦ. τοῦ Θεοῦ εἰμι, καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰσραὴλ βοήσεται. ‐ Οὕτωσ λέγει ὁ Θεὸσ ὁ βασιλεὺσ τοῦ Ἰσραὴλ ὁ ρυσάμενοσ αὐτὸν Θεὸσ σαβαώθ. ἐγὼ πρῶτοσ καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα. πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστι Θεόσ. τίσ ὥσπερ ἐγώ̣ στήτω καὶ καλεσάτω καὶ ἀναγγειλάτω καὶ ἑτοιμασάτω μοι ἀφ̓ οὗ ἐποίησα ἄνθρωπον εἰσ τὸν αἰῶνα, καὶ τὰ ἐπερχόμενα πρὸ τοῦ ἐλθεῖν ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν. μὴ παρακαλύπτεσθε μηδὲ πλανᾶσθε. οὐκ ἀπ̓ ἀρχῆσ ἠνωτίσασθε καὶ ἀπήγγειλα ὑμῖν̣ μάρτυρεσ ὑμεῖσ ἐστε, εἰ ἔτσι Θεὸσ πλὴν ἐμοῦ. καὶ οὐκ ἦσαν τότε οἱ πλάσσοντεσ καὶ γλύφοντεσ πάντεσ μάταιοι οἱ ποιοῦντεσ τὰ καταθύμια αὐτῶν, ἃ οὐκ ὠφελήσει αὐτούσ. ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται πάντεσ οἱ πλάσσοντεσ Θεὸν καὶ γλύφοντεσ ἀνωφελῆ, καὶ πάντεσ ὅθεν ἐγένοντο ἐξηράνθησαν, καὶ κωφοὶ ἀπὸ ἀνθρώπων συναχθήτωσαν πάντεσ καὶ στησάτωσαν ἅμα, ἐντραπήτωσαν καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἅμα. ὅτι ὤξυνε τέκτων σίδηρον, σκεπάρνῳ εἰργάσατο αὐτὸ καὶ ἐν τερέτρῳ ἔστησεν αὐτό, εἰργάσατο αὐτὸ ἐν τῷ βραχίονι τῆσ ἰσχύοσ αὐτοῦ. καὶ πεινάσει καὶ ἀσθενήσει καὶ οὐ μὴ πίῃ ὕδωρ. ἐκλεξάμενοσ τέκτων ξύλον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέτρῳ καὶ ἐν κόλλῃ ἐρρύθμισεν αὐτὸ καὶ ἐποίησεν αὐτὸ ὡσ μορφὴν ἀνδρὸσ καὶ ὡσ ὡραιότητα ἀνθρώπου στῆσαι αὐτὸ ἐν οἴκῳ. ἔκοψε ξύλον ἐκ τοῦ δρυμοῦ, ὃ ἐφύτευσε Κύριοσ καὶ ὑετὸσ ἐμήκυνεν, ἵνα ᾖ ἀνθρώποισ εἰσ καῦσιν. καὶ λαβὼν ἀπ̓ αὐτοῦ ἐθερμάνθη, καὶ καύσαντεσ ἔπεψαν ἄρτουσ ἐπ̓ αὐτῶν, τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο θεούσ, καὶ προσκυνοῦσιν αὐτοῖσ. οὗ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσεν ἐν πυρὶ καὶ καύσαντεσ ἔπεψαν ἄρτουσ ἐπ̓ αὐτῶν. καὶ ἐπ̓ αὐτοῦ κρέασ ὀπτήσασ ἔφαγε καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ θερμανθεὶσ εἶπεν. ἡδύ μοι ὅτι ἐθερμάνθην καὶ εἶδον πῦρ. τὸ δὲ λοιπὸν ἐποίησεν εἰσ θεὸν γλυπτὸν καὶ προσκυνεῖ αὐτῷ καὶ προσεύχεται λέγων. ἐξελοῦ με, ὅτι θεόσ μου εἰσ σύ. οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυρώθησαν τοῦ βλέπειν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ αὐτῶν καὶ τοῦ νοῆσαι τῇ καρδίᾳ αὐτῶν. καὶ οὐκ ἐλογίσατο τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὐδὲ ἀνελογίσατο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐδὲ ἔγνω τῇ φρονήσει, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσεν ἐν πυρὶ καὶ ἔπεψεν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων αὐτοῦ ἄρτουσ καὶ ὀπτήσασ κρέα ἔφαγε καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ εἰσ βδέλυγμα ἐποίησε καὶ προσκυνοῦσιν αὐτῷ. γνῶθι ὅτι σποδὸσ ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ πλανῶνται, καὶ οὐδεὶσ δύναται ἐξελέσθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ἴδετε, οὐκ ἐρεῖτε ὅτι ψεῦδοσ ἐν τῇ δεξιᾷ μου̣ Μνήσθητι ταῦτα Ἰακὼβ καὶ Ἰσραήλ, ὅτι παῖσ μου εἶ σύ. ἔπλασά σε παῖδά μου, καὶ σὺ Ἰσραὴλ μὴ ἐπιλανθάνου μου. ἰδοὺ γὰρ ἀπήλειψα ὡσ νεφέλην τὰσ ἀνομίασ σου καὶ ὡσ γνόφον τὰσ ἁμαρτίασ σου. ἐπιστράφηθι πρόσ με, καὶ λυτρώσομαί σε. εὐφράνθητε, οὐρανοί, ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεόσ τὸν Ἰσραήλ. σαλπίσατε, τὰ θεμέλια τῆσ γῆσ, βοήσατε, ὄρη, εὐφροσύνην, οἱ βουνοὶ καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν αὐτοῖσ, ὅτι ἐλυτρώσατο ὁ Θεὸσ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰσραὴλ δοξασθήσεται. Οὕτω λέγει Κύριοσ ὁ λυτρούμενόσ σε καὶ ὁ πλάσσων σε ἐκ κοιλίασ. ἐγὼ Κύριοσ ὁ συντελῶν πάντα, ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν μόνοσ καὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν. τίσ ἕτεροσ διασκεδάσει σημεῖα ἐγγαστριμύθων καὶ μαντείασ ἀπὸ καρδίασ, ἀποστρέφων φρονίμουσ εἰσ τὰ ὀπίσω καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν μωραίνων καὶ ἱστῶν ρῆμα παιδὸσ αὐτοῦ καὶ τὴν βουλὴν τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἀληθεύων̣ ὁ λέγων τῇ Ἱερουσαλήμ. κατοικηθήσῃ καὶ ταῖσ πόλεσι τῆσ Ἰδουμαίασ. οἰκοδομηθήσεσθε, καὶ τὰ ἔρημα αὐτῆσ ἀνατελεῖ. ὁ λέγων τῇ ἀβύσσῳ. ἐρημωθήσῃ, καὶ τοὺσ ποταμούσ σου ξηρανῶ. ὁ λέγων Κύρῳ φρονεῖν καὶ πάντα τὰ θελήματά μου ποιήσει. ὁ λέγων Ἱερουσαλήμ. οἰκοδομηθήσῃ, καὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου θεμελιώσω.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION