Septuagint, Liber Isaiae 28:

(70인역 성경, 이사야서 28:)

ΟΥΑΙ τῷ στεφάνῳ τῆσ ὕβρεωσ, οἱ μισθωτοὶ Ἐφραίμ. τὸ ἄνθοσ τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆσ δόξησ ἐπὶ τῆσ κορυφῆσ τοῦ ὄρουσ τοῦ παχέοσ, οἱ μεθύοντεσ ἄνευ οἴνου. ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν ὁ θυμὸσ Κυρίου ὡσ χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην, βίᾳ καταφερομένη. ὡσ ὕδατοσ πολὺ πλῆθοσ σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν ταῖσ χερσί. καὶ τοῖσ ποσὶ καταπατηθήσεται ὁ στέφανοσ τῆσ ὕβρεωσ, οἱ μισθωτοὶ τοῦ Ἐφραίμ. καὶ ἔσται τὸ ἄνθοσ τὸ ἐκπεσὸν τῆσ ἐλπίδοσ τῆσ δόξησ ἐπ̓ ἄκρου τοῦ ὄρουσ τοῦ ὑψηλοῦ ὡσ πρόδρομοσ σύκου, ὁ ἰδὼν αὐτό, πρὶν ἢ εἰσ τὴν χεῖραν αὐτοῦ λαβεῖν, θελήσει αὐτὸ καταπιεῖν. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριοσ σαβαὼθ ὁ στέφανοσ τῆσ ἐλπίδοσ ὁ πλακεὶσ τῆσ δόξησ τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ. καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι κρίσεωσ ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν. οὗτοι γὰρ οἴνω πεπλανημένοι εἰσίν, ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σίκερα. ἱερεὺσ καὶ προφήτησ ἐξέστησαν διὰ τὸ σίκερα, κατεπόθησαν διὰ τὸν οἶνον, ἐσείσθησαν ἀπὸ τῆσ μέθησ, ἐπλανήθησαν. τοῦτ̓ ἔστι φάσμα. ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν. αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίασ. τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν, οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ γάλακτοσ, οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστοῦ̣ θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προσδέχου, ἐλπίδα ἐπ̓ ἐλπίδι, ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν διὰ φαυλισμὸν χειλέων διὰ γλώσσησ ἑτέρασ, ὅτι λαλήσουσι τῷ λαῷ τούτῳ λέγοντεσ αὐτῷ. τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι καὶ τοῦτο τὸ σύντριμμα, καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν. καὶ ἔσται αὐτοῖσ τὸ λόγιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ θλῖψισ ἐπὶ θλῖψιν, ἐλπὶσ ἐπ̓ ἐλπίδι, ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν, ἵνα πορευθῶσι καὶ πέσωσιν εἰσ τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύσουσι καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται. διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄνδρεσ τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντεσ τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ἰερουσαλήμ. ὅτι εἴπατε. ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκασ, καταιγὶσ φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφ̓ ἡμᾶσ. ἐθήκαμεν ψεῦδοσ τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα. διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριοσ Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰσ τὰ θεμέλια Σιὼν λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον, ἔντιμον, εἰσ τὰ θεμέλια αὐτῆσ, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ̓ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. καὶ θήσω κρίσιν εἰσ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰσ σταθμούσ, καὶ οἱ πεποιθότεσ μάτην ψεύδει. ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ὑμᾶσ καταιγίσ, μὴ καὶ ἀφέλῃ ὑμῶν τὴν διαθήκην τοῦ θανάτου, καὶ ἡ ἐλπὶσ ὑμῶν ἡ πρὸσ τὸν ᾅδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ. καταιγὶσ φερομένη ἐὰν ἐπέλθῃ, ἔσεσθε αὐτῇ εἰσ καταπάτημα. ὅταν παρέλθῃ, λήψεται ὑμᾶσ. πρωί̈ πρωί̈ παρελεύσεται ἡμέρασ, καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶσ πονηρά. μάθετε ἀκούειν. στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι, αὐτοὶ δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ὑμᾶσ συναχθῆναι. ὥσπερ ὄροσ ἀσεβῶν ἀναστήσεται Κύριοσ, καὶ ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαβαών. μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτοῦ, πικρίασ ἔργον. ὁ δὲ θυμὸσ αὐτοῦ ἀλλοτρίωσ χρήσεται, καὶ ἡ πικρία αὐτοῦ ἀλλοτρία. καὶ ὑμεῖσ μὴ εὐφρανθείητε, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοὶ διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα ἤκουσα παρὰ Κυρίου σαβαώθ, ἃ ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τῆσ φωνῆσ μου, προσέχετε καὶ ἀκούεται τοὺσ λόγουσ μου. μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀροτριάσει ὁ ἀροτριῶν̣ ἢ σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν̣ οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ τὸ πρόσωπον αὐτῆσ, τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον ἢ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ κέγχρον καὶ ζέαν ἐν τοῖσ ὁρίοισ σου̣ καὶ παιδευθήσῃ κρίματι Θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ. οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητοσ καθαίρεται τὸ μελάνθιον, οὐδὲ τροχὸσ ἁμάξησ περιάξει ἐπὶ τὸν κύμινον, ἀλλὰ ράβδῳ τινάσσεται τὸ μελάνθιον, τὸ δὲ κύμινον μετὰ ἄρτου βρωθήσεται. οὐ γὰρ εἰσ τὸν αἰῶνα ἐγώ εἰμι ὑμῖν ὀργισθήσομαι, οὐδὲ φωνὴ τῆσ πικρίασ μου καταπατήσει ὑμᾶσ. καὶ ταῦτα παρὰ Κυρίου σαβαὼθ ἐξῆλθε τὰ τέρατα. βουλεύσασθε, ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION