Septuagint, Liber Isaiae 14:

(70인역 성경, 이사야서 14:)

ΚΑΙ ἐλεήσει Κύριοσ τὸν Ἰακὼβ καὶ ἐκλέξεται ἔτι τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆσ γῆσ αὐτῶν, καὶ ὁ γειώρασ προστεθήσεται πρὸσ αὐτοὺσ καὶ προστεθήσεται πρὸσ τὸν οἶκον Ἰακώβ, καὶ λήψονται αὐτοὺσ ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ κατακληρονομήσουσι καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆσ γῆσ τοῦ Θεοῦ εἰσ δούλουσ καὶ δούλασ. καὶ ἔσονται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντεσ αὐτούσ, καὶ κυριευθήσονται οἱ κυριεύσαντεσ αὐτῶν. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει σε Κύριοσ ἀπὸ τῆσ ὀδύνησ καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆσ δουλείασ σου τῆσ σκληρᾶσ, ἧσ ἐδούλευσασ αὐτοῖσ. καὶ λήψη τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνοσ καὶ ἐρεῖσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. πῶσ ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπουδαστήσ̣ συνέτριψε Κύριοσ τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων. πατάξασ ἔθνοσ θυμῷ, πληγῇ ἀνιάτῳ, παίων ἔθνοσ πληγὴν θυμοῦ, ἣ οὐκ ἐφείσατο, ἀνεπαύσατο πεποιθώσ. πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μετ̓ εὐφροσύνησ, καὶ τὰ ξύλα τοῦ λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ καὶ ἡ κέδροσ τοῦ Λιβάνου. ἀφ̓ οὗ σὺ κεκοίμησαι, οὐκ ἀνέβη ὁ κόπτων ἡμᾶσ. ὁ ᾅδησ κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσασ σοι, συνηγέρθησάν σοι πάντεσ οἱ γίγαντεσ οἱ ἄρξαντεσ τῆσ γῆσ, οἱ ἐγείραντεσ ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντασ βασιλεῖσ ἐθνῶν. πάντεσ ἀποκριθήσονται καὶ ἐροῦσί σοι. καὶ σὺ ἑάλωσ, ὥσπερ καὶ ἡμεῖσ, ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθησ. κατέβη εἰσ ᾅδου ἡ δόξα σου, ἡ πολλὴ εὐφροσύνη σου. ὑποκάτω σου στρώσουσι σῆψιν, καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ. πῶσ ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόροσ ὁ πρωί̈ ἀνατέλλων̣ συνετρίβη εἰσ τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸσ πάντα τὰ ἔθνη. σὺ δὲ εἶπασ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. εἰσ τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸσ Βορρᾶν, ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιοσ τῷ Ὑψίστῳ. νῦν δὲ εἰσ ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰσ τὰ θεμέλια τῆσ γῆσ. οἱ ἰδόντεσ σε θαυμάσονται ἐπὶ σοὶ καὶ ἐροῦσιν. οὗτοσ ὁ ἄνθρωποσ ὁ παροξύνων τὴν γῆν, ὁ σείων βασιλεῖσ̣ ὁ θεὶσ τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰσ πόλεισ αὐτοῦ καθεῖλε, τοὺσ ἐν ἐπαγωγῇ οὐκ ἔλυσε. πάντεσ οἱ βασιλεῖσ τῶν ἐθνῶν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμῇ, ἄνθρωποσ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. σὺ δὲ ριφήσῃ ἐν τοῖσ ὄρεσιν ὡσ νεκρὸσ ἐβδελυγμένοσ μετὰ πολλῶν τεθνηκότων ἐκκεκεντημένων μαχαίραισ, καταβαινόντων εἰσ ᾅδου. ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν, οὕτωσ οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρόσ, διότι τὴν γῆν μου ἀπώλεσασ καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινασ. οὐ μὴ μείνῃσ εἰσ τὸν αἰῶνα χρόνον, σπέρμα πονηρόν. ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγῆναι ταῖσ ἁμαρτίαισ τοῦ πατρὸσ αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναστῶσι καὶ κληρονομήσωσι τὴν γῆν καὶ ἐμπλήσωσιν τὴν γῆν πολέμων. Καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖσ, λέγει Κύριοσ σαβαώθ, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα ‐ τάδε λέγει Κύριοσ ‐ καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον, ὥστε κατοικεῖν ἐχίνουσ, καὶ ἔσται εἰσ οὐδέν. καὶ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰσ ἀπώλειαν. τάδε λέγει Κύριοσ σαβαώθ. ὃν τρόπον εἴρηκα, οὕτωσ ἔσται, καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι, οὕτωσ μενεῖ, τοῦ ἀπολέσαι τοὺσ Ἀσσυρίουσ ἀπὸ τῆσ γῆσ τῆσ ἐμῆσ καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἔσονται εἰσ καταπάτημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ̓ αὐτῶν ὁ ζυγὸσ αὐτῶν, καὶ τὸ κῦδοσ αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφαιρεθήσεται. αὕτη ἡ βουλή, ἣν βεβούλευται Κύριοσ ἐπὶ τὴν ὅλην οἰκουμένην, καὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη. ἃ γὰρ ὁ Θεὸσ ὁ ἅγιοσ βεβούλευται, τίσ διασκεδάσει̣ καὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν ὑψηλὴν τίσ ἀποστρέψει̣ Τοῦ ἔτουσ, οὗ ἀπέθανεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ, ἐγενήθη τὸ ρῆμα τοῦτο. μὴ εὐφρανθείητε οἱ ἀλλόφυλοι πάντεσ, συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸσ τοῦ παίοντοσ ὑμᾶσ. ἐκ γὰρ σπέρματοσ ὄφεωσ ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεισ πετόμενοι καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δἰ αὐτοῦ, πτωχοὶ δὲ ἄνθρωποι ἐπὶ εἰρήνησ ἀναπαύσονται. ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατάλειμμά σου ἀνελεῖ. ὀλολύξατε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεισ τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντεσ, ὅτι ἀπὸ Βορρᾶ καπνὸσ ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι. καὶ τί ἀποκριθήσονται βασιλεῖσ ἐθνῶν̣ ὅτι Κύριοσ ἐθεμελίωσε Σιών, καὶ δἰ αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION